Demokrati, vetenskaplighet, deliberativitet och direktdemokrati

Demokrati är folkmakt. Tolkningen är inte fri. När folket har verklig makt att påverka beslutsfattarnas beslut, eller kan avlägsna beslutsfattarna, då råder äkta demokrati.

Ordet demokrati är en sammanfogning av grekiskans δῆμος demos, folket och κράτος kratos, kraft eller styre, alltså ”folkstyre”, inte ”politikeradelstyre”.

 I Sverige saknar folket möjlighet att direkt styra besluten eller att avlägsna beslutsfattarna. Därför har Sverige INTE äkta demokrati.

För att stärka demokratin för framtidens generationer så måste vi stödja partier för äkta demokrati och rösta in dem!

Vetenskapliga partiet eftersträvar:

 • Fler folkomröstningar. Folkets initiativrätt och beslutande folkomröstningar som i Schweiz.
 • Samtalsdemokrati som bygger på att vi använder ord med samma definitioner och en mer sann argumentationsteknik som undviker lögner som ständigt förvillar bort, detta för att undvika dagens oförståndiga käbbel.
 • Demokratiutbildning och demokratikörkort. Så att folket förstår olika former av välkända lögner som missgynnar folket idag.
 • Ökad inkludering av unga människor. Vi är för en demokrati som inkluderar alla mentalt friska människor, oavsett ålder, som är svenska medborgare, samt har klarat av att ta ett demokratikörkort. Vi anser att kompetens är viktigare än ålder, samt att kunna tänka nytt och kreativt är precis lika viktigt som att kunna överväga sanningshalten i argument.
 • Digital direktdemokrati är inte säker idag, men en fara för Sveriges demokrati. En öppen fri säker dedikerad krypteringsdosa tillverkad i Sverige, av folket självt genom kooperativ måste först bli verklighet om digital direktdemokrati skall bli säker nog. Öppen fri och säker kommunikation och röstning måste utvecklas av folket, för folket, genom öppen fri hårdvara, operativsystem och appar, samt kontrolleras av folket! Digital direktdemokrati måste alltid vara verifierbar. Säkra kodnycklar kan skapas lokalt, genom lokala myndigheter valda av folket med tillit av folket, samt bekostas genom statliga bidrag, så att alla har en krypteringsdosa för säker kommunikation och öppen fri diskussion med alias blir möjlig, samt öppen fri röstning, vilken kan verifieras i röstlängder i flera lokala städer i hela landet, men innan detta finns så varnar vi för digital direktdemokrati! Det kan innebära stöld av vår demokrati av de som kontrollerar systemet. Folket måste ha kontrollen och folket måste kunna räkna rösterna, INTE en korrupt administratör eller en cracker från främmande makt!
 • Förbud av ofria dolda teknologier som kan innehålla triangulering och spionage på folket. Mikrofoner och GPS måste t.ex. enkelt kunna stängas av fysiskt på alla apparater i det svenska samhället, för folkets integritet. Ett kommunikationssystem som baserar sig på öppen fri teknologi och VPN åt folket behövs!.
 • Förbud mot icke-trivial JavaScript på alla svenska hemsidor! (Sidor bör fungera när vi kör Firefox+NoScript, Tor.browser eller IceCat+LibreJS. Om de inte fungerar så är de osäkra för oss och bör upplysas om sin belägenhet, eller bojkottas av oss alla!)
 • Fler nya partier som valsamverkar med oss via Valsamverkanspartiet kommer öka folkets förmåga och motivation att förnya vår demokrati och göra den mer levande! Vi förutspår en ketchupeffekt när fler partier släpper sina argumentationsfel och sin hybris, samt ansluter sig.
 • Balanserad opartisk objektiv nyhetsrapportering som försöker hålla en hög vetenskaplig nivå, en rapportering som försöker vara mer sann. Detta är en grundbult för äkta demokrati. När medierna ägs av fåtalet, samt ljuger, vilseleder och bedrar folket dygnet runt, så har vi i realiteten ingen demokrati, inget folkstyre, men ett maffiavälde eller en oligarki förklädd till representativt fåvälde.
 • Journalister som arbetar för Sveriges folk, inte ljuger, vilseleder eller bedrar svenska folket. Förrädare ska exponeras av militär underrättelsetjänst och ska få stå till svars inför folket, samt kunna straffas för trolöshet mot huvudman, folkförräderi eller landsförräderi, enligt brottsbalk. Detta eftersom en äkta demokrati aldrig får basera sig på lögn! ”Fri media” får ALDRIG bli ekvivalent med friheten att ljuga likt Goebbels för folket, medan Sverige begår terror och olaglig krigsförbrytelse mot andra folk!
 • Avskaffandet av lögnaktiga och vilseledande medier, som inte källgranskar eller inte tar in dementier om felaktigheter! De ska naturligtvis bli av med sina presstöd och bestraffas av folket för bedrägeri och trolöshet mot sina huvudmän, samt få betala böter till prenumeranterna!
 • Mediemonopol skall tas över av staten, läggas ned eller säljas ut för att sprida ägandet till ett brett spektrum av intressenter. Medier ska tvingas till en mer opartisk hållning som tar upp olika aspekter av saker, samt låter de som kritiseras gå i svaromål, via öppna fria kommentarsfält eller ping från egen blogg.
 • Hård, men rättvis, moderering av det politiska samtalet för att uppnå samtalsdemokrati, enligt den tyske filosofen och sociologen Jürgen Habermas, så att demokratin inte landar i ohövligt käbbel och kaos.
 • En strävan efter hög nivå av konsensus! Så många som möjligt bör känna att besluten skapar ett enat samhälle och att besluten är rättvisa! En kreativ respektfull positiv process innan alla beslut!
 • Avskaffad 4%-spärr, som i Nederländerna, vilket gör demokratin mer levande och fri från taktikröstning, d.v.s. att människor känner att de kan rösta för nya initiativ som kan utveckla demokratin och att dessa får politiskt inflytande och inte ignoreras, som idag! Denna ignorans är givetvis djupt odemokratisk.
 • Mäta, presentera och eftersträva höga primära faktorer, hos diskussionernas deltagare, enligt den svenskamerikanske psykologen Louis Leon Thurstone:
  • Verbal förståelse – Förmåga att kommunicera verbalt korrekt.
  • Verbal rörlighet – Förmåga att kunna använda sitt ordförråd.
  • Numerisk förmåga – Förmåga att använda de fyra räknesätten.
  • Spatial förmåga – Förmåga att avläsa figurer och former.
  • Perceptuell snabbhet – Förmåga att uppfatta detaljer och se likheter/skillnader i olika mönster och figurer.
  • Logiskt tänkande – Förmåga till logiskt tänkande. Att kunna se bakomliggande principer i problemlösning.
  • Minnesfaktorn – Förmåga att komma ihåg och kunna återge information.
 • Altruism. Förmåga hos deltagare att tänka osjälviskt på HELA samhällets väl, på kommande generationers väl och på naturens väl, är viktigt för alla som skall deltaga i ledningen av landet.
 • Beslutsjämlikhet inom partierna. Vars och ens åsikt ska ha samma tyngd när man skall fatta kollektiva beslut, utom i de fall då partiets grundläggande mål och partilinje frångås, t.ex. p.g.a. t.ex. entrism eller korruption. Partiledaren/grundaren/säkerhetsvakten bör då kunna stoppa beslut och avvisa infiltratörer eller korrumperade individer, som då ev. kan starta eget parti som kan valsamverkar.
 • Effektivt deltagande. Under hela beslutsprocessen ska alla deltagare i partier ha lika stora möjligheter att bidraga med kreativa förslag, vetenskapliga fakta, logik, moralfilosofi och känslomässiga argument som är i linje med rationalitet.
 • Var och en skall ges tillräcklig tid för att sätta sig in i de frågor som det ska beslutas om, samt kunna smälta de argument som andra deltagare har bidragit med. Regelbunden introspektion/meditation och tankar i stillhet, som ger människor en mer upplyst förståelse, är ett krav för medlemskap i Vetenskapliga partiet.
 • Kontroll över dagordningen. Partiets medlemmar bestämmer själva vilka frågor som skall upp på dagordningen, så länge det inte handlar om uppenbar Internet-trolling, eller att förslagen passar bättre vid en annan tidpunkt enligt partiledaren/säkerhetsvakten.
Annons

21 reaktioner till “Demokrati, vetenskaplighet, deliberativitet och direktdemokrati

  1. Jag svarar med definitionen ur wikipedia om Meritokrati.

   Om en individs sociala status och lön ska bygga på vad denne åstadkommer i samhället m.a.p. hur väl det gynnar balans med naturen och framtidens generationer så finns det givetvis skäl att ha det i åtanke som en effektiv modell för att lyckas väl och det är ju helt klart mer lämpligt än att använda socialt ursprung.

   Tanken på att alla bör ha lika chans att få bra utbildning och möjlighet att obehindrat klättra på karriärstegen utifrån hur pass duktiga de är anser jag är en relativt rättvis modell.

   Att hamna lägst på den sociala stegen är inget problem ifall det innebär en rimligt god välfärd för alla.

   Kombinerat med Geniokrati blir systemet sannolikt enormt effektivt.

 1. Ser bra ut när man mäter och bedömer intelligensen hos människor på det sätt du beskriver, hörde talas om meritokrati första gången idag, googlade på det och kom till svenskarna partis sida och läste deras idé om meritokrati. Men detta parti har visst helt andra mål o syften än framtida generationers väl o balans mellan människa och natur.
  En annan fråga; hur ställer sig vetenskapliga partiet till att förbjuda alla giftbesprutade livsmedel och textilier i syfte att återställa naturens balans och människors hälsa?

  1. Jo. Svenskarnas parti går ut på att skydda den svenska folkgruppen från rasism och utrotning, ett syfte och mål som givetvis är intressant i ljuset av Islamisters mål o syften, men en taktik som givetvis skiljer sig från Vetenskapliga partiets taktik, som inte fokuserar på etnisk eller religiös bakgrund alls, samt är emot alla typer av religion och extremism, speciellt sådant som hotar vetenskapen och demokratin.

   Vår taktik är, som du påpekar, framtida generationers väl och balans mellan människa och natur, vilket vi anser att de flesta religiösa och ekonomer de facto motverkar, vare sig de känner till det eller ej.

   Så här ställer sig Vetenskapliga partiet till ekologiskt:
   https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2013/02/15/ekologiskt-bin-avskaffad-gmo-och-naturliga-odlingar/

 2. Precis, den egoistiska ekonomiska girigheten och den förslavande religionen styr politik och mainstream media och skapar konflikter och krig med sina lögner. Är så nyfiken på hur världen kommer se ut när sanning, fred och kärlek råder istället. Can Imagine -:)
  Vetenskapliga partiets vilja att satsa på ekologi och GMO-fritt är det enda hållbara sättet.

 3. Plus att religionen och ekonomin lägger stora bromsklossar i vägen för den nödvändiga utvecklingen till ett hållbart levnadssätt över hela jordklotet. Det är bråttom, vi har inte tid med dumheter längre, och meditation är essentiellt för vår inre utveckling så att vi vaket och medvetet fattar rätt beslut. Så jag förstår att det inte finns tid för ödmjukhet utan att sanningen måste fram nu!

 4. Ja det är vi faktiskt! Du kan räkna med min röst i valet. Och ett fortsatt stort intresse för att läsa, forska, lära och meditera. Har aldrig tyckt att politiken har varit mycket att lägga energi på, har känt att det har varit för mycket falskspel eller vaghet, vetenskapliga partiet har fått mig att ändra åsikt om den saken, och även att omvärdera min syn på ordet vetenskap. Har retat mig på att vetenskapen har används som en ny religion, för att manipulera och kontrollera människor med, som exempelvis föreningen Vetenskap och Folkbildning använder den, jag arbetar som (raderade personlig information) och har följt hur den falska vetenskapen utövar sin makt när det gäller alternativmedicinen, men det är inte vetenskapen i sig det är fel på utan det faktum att den missbrukas av personer med inhumana, egoistika avsikter.
  Stort lycka till med ditt fortsatta arbete. Intressant att ta del av informationen och tankarna på denna sida.

 5. Ett vanligt sätt att agera inkorrekt i vetenskapens namn är missvisande s.k. vetenskapliga studier där det önskade resultatet är bestämt i förväg och studien vinklas därefter. Återigen inhumana, egoistiska ekonomiska bakomliggande intressen. Läste på nyhetssajten Newsvoice förslag på att forskningsfusk ska bestraffas. Det tycker jag verkligen, en felaktig studie kan få allvarliga konsekvenser för många människor. Så det är mycket positivt att vetenskapliga partiet verkar satsa på att ge ordet vetenskap tillbaka sin rätta betydelse.

  1. Jo. Vi är återigen eniga. Det skulle sannolikt motivera både forskare och storföretag som anlitar dem att göra jobbet på rätt sätt om det fanns bestraffning för fusk. Man skulle dessutom kunna belöna de forskare som avslöjar forskningsfusket. När man sedan städat ur liken ur garderoben kommer forskningen sannolikt fungera betydligt bättre. Jag tror att fusket dessutom kommer av kapitalismen i sig, så upplever jag själv saken som ingenjör, pressen att lyckas gör att man vill framhäva goda resultat och dölja dåliga, så om man kan mildra effekten av kapitalismen, så kommer det sannolikt fungera bättre.

 6. Jag ser inte Vetenskapliga partiet som ett politiskt parti i traditionell mening utan mer som det nya sättet att leda, på ett äkta demokratiskt sätt, när det gamla sättet att utöva pseudo-demokratisk politik har dött ut.

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s