Kristoffer Hells punkter beaktas av Vetenskapliga partiet

Kristoffer Hell ser punkterna i sin bloggpost ”Program söker parti” som ”Första hjälpen” för Sverige. Redan vid första anblicken verkar det ganska väl genomtänkt och kvalitativt, anser jag.

Att Kristoffer Hell dessutom på ett visionärt sätt redan ser punkterna som förverkligade efter en valseger under hösten 2014 samt är villig att uppoffra sig att samla namnunderskrifter säger mig att han har positiv mental friskhet och driv som en riktig ledargestalt behöver.

Alla dessa tre saker är alltså viktiga delar för medlemskap i Vetenskapliga partiet och jag hoppas att han kan bli en av alla de friska välsmakande droppar som till slut fyller den bägare som gör att vi faktiskt lyckas rädda Sverige och kanske världen till slut.

Nu vill jag kommentera de punkter som tagits upp:

1. Kontanter ges erkännandet av mänsklig rättighet. För banker, näringsidkare, det offentliga och andra som tillhandahåller varor och tjänster att vägra hantera kontanter kriminaliseras.

Svar: Enig. Det kontantlösa samhället har för många säkerhetsluckor för att vara tryggt för människorna på flera olika områden. Kontanter och kort måste därför kunna existera sida vid sida. Fördelen med kort får absolut inte ersätta viktiga fördelar som finns med kontanter.

Jag skulle kanske dessutom vilja att vi uppmuntrar alla valutor att existera tillsammans med silvermynt som håller regeringar och banker i schack där dessa silvermynt också får användas som betalningsmedel.

Jag har en vision om att tillverka svenska silvermynt som dessutom INTE har en valutabeteckning men endast gram och metallhalter angivna. Anledningen till silver är att det är en miljövänligare metall än ex. guld.

2. Sverige drar tillbaka alla militära enheter från utlandet.

Svar: Vetenskapliga partiet är helt enigt. Fred skapas inte genom militär invasion tillsammans med stater som inte respekterar FN. Dessa skattemedel ska satsas på att försvara Sverige och stärka ett mer demokratiskt FN utan veto-rätter.

3. Den politiska, icke-militära, krigföring Sverige ägnar sig åt som bulvan för NATO och dess medlemmar upphör omgående: bl.a. spionage, subversion och hur UD och andra i strid med FN-stadgan lägger sig i andra länders interna angelägenheter.

Svar: Vetenskapliga partiet är helt enigt. Vi ska behandla andra stater med respekt. De politiker och tjänstemän som idag ev. försätter Sverige i risk för krig med andra stater genom beteenden som ovan beskrivits ska givetvis om möjligt häktas, utredas och ev. dras till domstol för att ev. dömas för landsförräderi. Jag vet inte hur det ligger till, men jag hoppas verkligen inte att det finns politisk immunitet för landsförräderi. I så fall behövs folkdomstolar som tar hand om den saken.

4. Övningar med utländsk militär i Sverige avbryts och all utländsk militär personal som inte har diplomatisk status lämnar omgående landet.

Svar: Kanske bör omformuleras? Utländsk militär personal måste kunna tränas i Sverige om vi säljer materiel till andra demokratiska länder som vill skydda sig själva och som följer FN:s regler och att dessa länder inte invaderar andra länder olagligen.

5. FRA:s trådbundna signalspaning stoppas. FRA-lagarna rullas tillbaka i sin helhet. Sanningskommission tillsätts om hur det egentligen gick till när FRA-lagen kom till, den olaglig spaning på svenskar som förevar lagen liksom uppgifterna om “aktiv spaning” (d.v.s. hackning) mot Internetanvändare.

Svar: Signalspaning kommer alltid att finnas och bedrivas. Det vi behöver är en lag som skyddar medborgarna och Sverige och införa speciella regler för när olika typ av spaning får användas. Att rulla tillbaka FRA-lagen helt är kanske inte genomförbart rent politiskt praktiskt av prestigeskäl hos de som infört den, men vi kan kanske förbättra den avsevärt och få fördelarna utan nackdelarna. Det tror jag är fullt genomförbart.

6. Det landsomfattande trafikspionagenätverket Argus läggs ned. Sanningskommission tillsätts om hur det egentligen gick till när övervakningssystemet kom till.

Svar: Har tittat närmare på detta nu. Hittade till slut din redovisning om detta.
Den sista rosa rutan klargör tydligt varför Argus är en mycket dålig idé för hela vår demokrati.

7. Det av riksdagen nyligen tagna beslutet att myndigheter i strid med offentlighetsprincipen skall kunna hemligstämpla sina kontakter med utlandet skrotas.

Svar: Har läst om hur riksdagen tar bort offentlighetsprincipen för svenska myndigheters kontakter med utlandet nu och är enig i att hemligstämpling är direkt olämpligt.

8. Riksbankens ledning och direktion entledigas och myndigheten ställs tills vidare under Riksdagens förmyndarskap. Riksdagen ombesörjer att depåhanteringen av kontanter återbördas från privatbankerna (som i dag missköter denna) till Riksbanken. Också tryckandet av landets sedlar och präglande av dess mynt (sköts i dag av utländska privatföretag) återbördas till Riksbanken. Riksdagen ombesörjer att statens ädelmetallinnehav som i dag återfinns lite här och där runtom i världen återbördas till Sverige.

Svar: Verkar rimligt med anledning av tillståndet i Sverige och världen.

9. Moratorium på anpassning av svensk lagstiftning till EU:s lagar. Moratoriet råder tills dess bindande folkomröstning rörande Sveriges eventuella framtid inom EU. Moratoriet innefattar förbud för svenska myndigheter att förlita sig på beslut och utredningar från EU rörande sakfrågor (även tidigare beslut och utredningar).

Svar: Eftersom en majoritet av folket är emot EU-medlemskapet och dess effekter på Sverige synes det mig vara ett rimligt krav tills dess vi folkomröstat oss ur EU.

10. Moratorium för alla vaccinationer tills dess svensk statlig utredning fastslagit bl a orsaken till alla de svåra biverkningar som rapporteras och hur branschen egentligen fungerar.

Svar: Rimligt med det som nu vetenskapen har vid handen om ex. Narkolepsi. Det måste finnas en bättre oberoende kontroll på området och kanske t.o.m. riksdagsbeslut innan olika vacciner godkänns. Vacciners positiva effekter måste vägas mot de negativa effekterna och människor måste informeras på ett balanserat sätt.

11. Moratorium för GMO i alla dess former inklusive försöksverksamhet tills dess GMO:s effekt på folkhälsan och biosfären är fullständigt utredd och det fastslagits hur GMO-branschen egentligen fungerar och hur gen-patenteringen egentligen används.

Svar: Rimligt. Genmanipulerade organismer och deras specialgifter och deras effekter på lång sikt måste givetvis studeras djupare innan vi eventuellt stoppar det i munnen på våra egna barn.

12. Utredning av den omfattande och pågående aerosolbesprutningen av landet som sker från flygplan.

Svar: Sker det aerosolbesprutning av en god anledning, ex. att sänka medeltemperaturen på planeten, vilket verkar vara en logisk anledning, ska människor givetvis ha rätt att veta detta och kunna skydda sig mot ev. faror med detta med rätt utrustning och kan problemet med uppvärmning av planeten lösas på ett annat och mer naturligt vis så ska vi givetvis fokusera på¨sådana lösningar även om det kostar mer.

13. Den svenska regeringen tillsätter och är värd för en internationell konferens och sanningskommission för världens ledare och inbjudna experter på temat “9/11 revisited – lessons of a lost decade”:

Svar: Delvis enig. Det är givetvis viktigt för svenska politiker och för alla svenskar att veta vad det var som egentligen hände vid 9/11 och vem som ev. hade förmågan att iscensätta 9/11 och vem som ev. tjänade på 9/11 och hur vi och världen påverkats av 9/11. Det är givetvis viktigt att återställa internationell fred och återupprätta de mänskliga rättigheter som gick förlorade i kölvattnet på 9/11. Frågan är om Sverige är bäst lämpat för uppgiften? Jag anser själv att detta bör göras i USA där det skedde. Sveriges regering kan givetvis göra en egen utredning med olika experter som sedan presenteras för riksdagen och även för folket så att vi inte låter oss vilseledas av uppenbart felaktig information innan vi fattar beslut.

14. Fractional Reserve Lending kriminaliseras. Minst 100% täckningsgrad erfordras.

Svar: Verkar rimligt.

15. Svenska staten förbjuds från att ta upp lån. I förbudet ingår att statsobligationer göres olagliga och att Sverige avregistreras från diverse utländska börser.

Svar: Har inte tittat djupare på saken, men det verkar rimligt.

16. Svenska staten är den enda entitet som lagligen kan skapa pengar.

Svar: Verkar fullt rimligt att den svenska staten skapar våra svenska pengar.

17. En bankdelningslag: banker skall inte kunna använda andras pengar till hasardspel.

Svar: Verkar rimligt och kanske det allra bästa, men om banker ändå fortsatt ska få använda andras pengar till hasardspel ska de i alla fall kunna gå i konkurs, ägarna förlora sina aktier och bankerna tas över av staten då de spelat bort sig. Bankgarantier ska skydda folket, dock inte ägare till bankaktier som befinner sig på en fri marknad med chans till vinst eller förlust.

18. Folkomröstningar blir bindande – inte bara rådgivande (som i dag).

Svar: Vetenskapliga partiet är enigt. Vi vill dessutom garantera deliberativ kvalitet på de diskurser som föregår alla folkomröstningar.

19. De folkinitiativ som möjliggör folkomröstningar på kommun och landstingsnivå blir möjlig också på riksnivå.

Svar: Ordet demokrati innebär folkstyre. Att ha folkinitiativ i en demokrati är därför en självklarhet.

20. Gränsen för att folkinitiativ medelst namninsamlingar som möjliggör folkomröstningar sänks från dagens 10% till 1%.

Svar: Jag tror det finns en bra kompromiss. Om alla förslag till folkomröstningar som får 1% underskrifter skickas ut till alla medborgare för utvärdering och ev. då får ytterligare 9% underskrifter kan sedan tas upp till deliberativ vetenskaplig diskurs och följande folkomröstning.

21. Medborgarveto införs: för folkinitiativ som syftar till att stoppa lagar/åtgärder beslutade om av riksdag/regering räcker det med att 0,1% av de röstberättigade kräver folkomröstning (f n drygt sju tusen personer).

Svar: Jag tror det finns en bra kompromiss här också. 0,1% och 9,9% är siffror jag tycker verkar rimliga i dessa fall.

22. JO ersätts av en domstol där enskilda kan dra myndigheter, kommuner och landsting och deras tjänstemän – inklusive åklagare och polischefer – inför rätta och kännbara straff utmätas.

Svar: Verkar rimligt. Ingen myndighet eller individ ska stå över våra gemensamma lagar.

23. E-röstning förbjuds i grundlagen.

Svar: Vetenskapliga partiet är fullkomligt enigt tills säker teknik finns att tillgå. Vetenskapliga partiet verkar för att sådan teknik ska tas fram.

24. Folkomröstning (bindande) rörande Sveriges medlemskap i EU, alternativt Lissabon- och Maastrichtfördragen separat.

Svar: Vetenskapliga partiet är fullkomligt enigt. Det är rentutav en nyckelfråga för att ens kunna bedriva en vetenskaplig politik.

25. Varudeklaration under straffansvar för folkvalda och offentliganställda i nyckelpositioner rörande tidigare eller pågående medlemskap i klubbar, föreningar och sammanslutningar. Väljarkåren har helt enkelt rätt att veta om deras blivande polischef eller statsminister är medlemmar i sekter med lojalitet intill döden och absolut tystnadsplikt och som på nätterna ägnar sig åt blodsdrickande och dödskalleceremonier utspökade i Ku Klux Klan munderingar.

Svar: Problemet med hemliga sekter och sammanslutningar är att de är just hemliga, men givetvis är en lagstiftning mot dem en utmärkt idé. Det skulle sannolikt minska problemets omfattning.
26. Planerna på att ersätta Sveriges i dag 21 polismyndigheter med en enda polismyndighet skrotas.

Svar: Inte helt insatt men punkten verkar rimlig vid första anblicken.

27. Den allmänna värnplikten återinförs.

Svar: Vetenskapliga partiet är helt enigt med det tillägget att Sveriges försvar dessutom måste moderniseras och utvecklas ordentligt med tanke på den teknologiska utveckling som skett de senaste åren.
28. En sanningskommission om Sveriges och dess militära försvars samarbete med NATO och medlemmar i NATO, såsom Storbritannien och USA, efter andra världskrigets slut.

Svar: Anser inte att det är en högprioriterad fråga men tror fortfarande det kan finnas ett demokratiskt allmänintresse för detta.

29. SÄPO:s arkiv öppnas fram till millennieskiftet 1999/2000. En sanningskommission om säkerhetspolisens verksamhet sedan dess myndigheten bildades.

Svar: Inte enig. Säkerhetspolisen måste granskas och följa lagar precis som vilken myndighet som helst, men att offentliggöra deras arkiv med alla personers namn och olika aktiviteter som dokumenterats i jakten på kriminalitet är faktiskt inte rimligt. En separat myndighet som utför granskningen och rättar verksamhetens missar kontinuerligt är mer rimligt, anser jag. Mer relevant för vår demokrati är att palmemordet, polispåret och ev. kopplingar till Estonia-katastrofen, där massvis med socialdemokratiska poliser miste livet, utreds ordentligt av människor som saknar kopplingar till de misstänkta förövarna.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s