Nedväxt, INTE tillväxt – Partiets och världens viktigaste fråga!!!

Vi behöver nedväxt till en trygg naturlig balans för att alla människor ska få det bra. Det här är världens viktigaste fråga och faktiskt grundorsaken till partiets existens. Det handlar om det bästa för framtidens generationer. Det handlar om våra barn och barnbarns lycka.

Det är inte en åsikt, men ett faktum, att tillväxten nu drivits så långt att den rubbar en naturlig balans och utrotar art efter art, samt i en accelererande takt gör slut på våra naturtillgångar. Andra partiers s.k. ”miljöpolitik” räcker inte, för den innebär INTE nedväxt till balans med naturen.

Matematiker är 100% eniga om vad som sker med ständig tillväxt, dvs. siffror som bevisligen ständigt fördubblas. Det leder till fullkomligt makabra siffror på några fåtal fördubblingar. Arkeologer har goda evidens för vad som skedde med Påskön, där populationen växte och förstörde naturen på sin egen ö. Tillväxten av människor, råttor och rovdrift lade grunden till förödelsen.  Jordbruksforskare vet också att den pågående tillväxten inte är hållbar, men att s.k. ”hållbar tillväxt” är en oxymoron, en självmotsägelse. Det finns även goda exempel på hur man överlever i hållbar balans, ex. på ön Tikopia.

Vill du ha mer ”tillväxt” rösta då på något av alla de andra tillväxtförespråkande politikerna som saknar förmågan att förstå exponentiafunktionen. De vill inte ha Vetenskapliga partiets nedväxt till balans med naturen. Och skulle enstaka individer av dem påstå detta, ex. Miljöpartiet eller Centerpartiet, så vill de ändå, förvånande nog, ha mer infiltration och extremistisk invandring med påföljande ”tillväxt”.

Dessa naiva politiker och människor som röstar på dem, kan INTE förstå mycket enkel matematik och kallar ofta t.o.m. religionskritik för ”fobier”, fastän att kritisera dem ibland kan innebära avrättning. Naiva politiker påstår att arbetslösheten är ett problem och att de på fullt allvar vill ”skapa jobb”, trots att industrins automatisering och robotisering faktiskt rationaliserar bort jobben och att en accelererande mängd konsumtion i ett tillstånd av knapphet är helt ologiskt.

Samtidigt har endast fåtalet politiker, lustigt nog, sinnesnärvaron att meddela att vi faktiskt bör dela effektivt på de jobb som finns kvar i Sverige, efter att vi undsluppit frihandelns förödande effekter. Men, som rutten lök på rutten lax, importerar ändå dessa naiva politiker ännu fler, ofta extremistiska människor genom kostbar invandring, medföljande massdöd i Medlehavet, segregering i förorter inkl. integrationsproblem under namnet ”mångkultur”, samt ökar arbetslösheten och därmed även kriminaliteten ytterligare.

Dessa politiker skapar genom sin politik enorma tillväxande statliga boendekostnader som dras från pensionärer och skattebetalare i medelklassen och underklassen, vilket i sin tur berikar fåtalet monopolkapitalister och asylbaroner. Dessa politiker har i tillväxtens namn länge stöttat terrororganisationen IS åt korrupta utländska intressen som bryter oförtrutet mot FN:s konventioner, istället för att bojkotta dem och repatriera icke-flyktingarna till förmån för ett effektivt lokalt bistånd som dessutom kan lösa grundproblemet, d.v.s den absurda tillväxten av människor och de påföljande krigen om de sinande resurserna.

Stolt proklamerar de naiva politikerna ofta att vi har haft en tillväxt eller att de vill skapa tillväxt, fastän de allra flesta, kanske 90-99% av folken, utomlands och i Sverige, fått det sämre just p.g.a. denna naiva otrygga tillväxt av människor, utpumpningen av sinande resurser och krig.

I Vetenskapliga partiet tror vi helt enkelt att de flesta politiker som finns kvar i vanliga partier antingen är omoraliska mutkolvar eller har svårt att se ganska enkla samband, ex. logiken med att vi måste justera både population och konsumtion i balans med resurstillgången, samt att jobben försvinner med automatisering och att vi därför måste dela på både jobben och lönerna. Vi måste jobba på att skydda vår miljö och vårt samhälle genom att skapa en långsiktig skyddande balans, en balans som hushåller och förnyar våra resurser för vår egen och för framtidens generationers fred och trygghet.

Den kompetens som behövs för att påverka Sveriges Riksdag i en mer långsiktig riktning samlar vi i Vetenskapliga partiet. Vi vill hjälpa Sverige att se samband tydligt och på så vis kunna hjälpa till att leda landet effektivt. Och det är därför, om du också vill det bästa för framtidens generationer, som du kanske kommer känna dig motiverad att delta aktivt eller rösta på Vetenskapliga partiet genom Valsamverkanspartiet.

Vi anser oss se helheten väl och vi har en långsiktig plan för hur vi tillsammans kan lösa hela ekvationen för framtidens generationers väl, i Sverige först och främst naturligtvis, men även i resten av världen. Vi är alls inte vetenskapligt perfekta, men vi vill att vetenskapligheten ska förbli så hög som möjligt i vårt parti.

Vi talar verkligen inte om religiös vetenskapsdyrkan, eller mass-psykologiskt forskningsfusk, men om vetenskaplig metod i kombination med ett öppet sinne och en känslomässig medvetenhet och en aktiv envetenhet där vårt fokus ligger på att tillväxa Sveriges folks medvetenhet om vad som är det bästa för framtidens generationer, nämligen nedväxt till balans med naturen.

Vi vill tillsammans med dig skapa långsiktig naturlig balans med naturen och när vi säger balans med naturen så menar vi balans med naturen, med både förnuft och känsla.

125 reaktioner på ”Nedväxt, INTE tillväxt – Partiets och världens viktigaste fråga!!!

 1. Ping: Dagens Atlantis ingen explosion utan en exponentiell funktion | Vetenskapliga partiet

 2. Martin: Jag beundrar din vilja att leva efter devisen att vetenskap ska styra den politiska diskursen. Samtidigt använder du en retorik som jag tycker förstör ditt grundläggande budskap om strävan mot objektivitet.

  Många värdeladdade ord sammanblandas med påståenden helt utan källor. Du ger läsaren en mycket begränsad möjlighet att själv analysera de data på vilka du bygger din argumentation. Vetenskapen är inte ett verktyg som skall användas för övertygelse om det ena eller det andra. Vetenskapen hjälper oss att systematiskt organisera kunskap för att skapa förutsättningar för oberoende verifiering och förutsägbarhet om vår omvärld.

  Missförstå mig inte. Jag blev väldigt glad när jag hittade det vetenskapliga partiet. Det som grämer mig är den genomgående retoriska överlägsenheten och användandet av vetenskap som någon slags murbräcka för att övertyga. Låt data och metodik tala för sig; ge den mentalt kapabla läsaren möjlighet att själv dra slutsatser.

  Bara i detta inlägg inryms mycket av den kritik jag nu framför:
  – ”Vill du ha svält och kannibalism […]” (Omvänd presumtiv retorik… e.g om du inte tycker som jag är du korkad.)
  – ”Detta beteende nedlåter sig defacto alla hittills kända partier till. Tro oss! Vi har undersökt många av dem.” (Hur såg er metod ut? Vilka data insamlades för analys?)
  – ”Vi vet hur man löser hela ekvationen för framtidens generationers väl […]”

  Det sista påståendet är nästan skrattretande arrogant. Skulle ni alltså sitta på en ”ekvation” som löser världens alla socioekonomiska problem? Dessutom en ekvation som gör detta väl?

  Min rekommendation är att försöka tona ner den övertygande (och överlägsna) retoriken och istället faktiskt lämna utrymme för den vetenskapliga diskursen.

  • @ Christer Strömblad

   Vår uppgift i ett vetenskapligt politiskt parti är att med vetenskapen som grund tala klarspråk så att alla förstår, inte enbart leverera fakta till vetenskapsmän.

   Hur såg vår metod ut?

   Metoden gick ut på att analysera andra partiers partiprogram och deras realpolitik, samt försöka förklara problemet och lösningen för partiernas styrande medlemmar och ge dem en möjlighet att själva lösa hela ekvationen där nedväxt av population och ekonomi givetvis är en del av lösningen när resurserna sinar.

   Vilka data insamlades?

   Inga data som kunde bevisa ett vetenskapligt medvetande kunde insamlas i de befintliga partiernas partiprogram trots idoga försök att finna sådant. När dessa partiers medlemmars hjärnor således bevisligen inte klarat av uppgiften att applicera vetenskapliga rapporter på program eller realpolitik insåg vi att vi måste förenkla språket så att människorna förstår att skilja på rätt och fel.

   Vetenskapliga fakta kan således inte stå där allena utan att vi talar enkelt klarspråk, för då förstår inte människorna och då händer det naturligtvis ingenting, vilket då givetvis leder till exakt det som vetenskapliga rapporter varnar för.

   Att reta dig till skratt ser vi som något positivt. :-)

   Är ekvationer som försöker beskriva och lösa problemen ”arroganta”? I så fall måste vi göra det:


   Rtot = Rfos + Rnew – Rcon

   Den totala resursmängden som finns på jorden (Rtot) = Ändliga fossila resurser (Rfos) + Förnyelsebara resurser (Rnew) – Konsumerade resurser (Rcon)

   Rcon = P x Rcon/p

   Konsumerade resurser (Rcon) = Befolkningsmängden (P) x Resurser konsumerade per person (Rcon/p)

   Rnew = A x Tp x Tr

   Förnyelsebara resurser (Rnew) = Jordens yta (A) x Teknisk förmåga att långsiktigt producera per ytenhet (Tp) x Teknikens förmåga att återvinna resurser till produktion (Tr)

   Källa: https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2016/01/15/population-i-balans-med-naturen-den-13e-februari-ar-250-arsdagen-av-prasten-thomas-robert-malthus/

   Har du något vetenskapligt bevis på att förmåga att se samband och ekvationer som löser alla våra problem är det samma som ”arrogans” eller är det ett värdeomdöme som kommer av egen känsla av underlägsenhet? :-)

   ENDAST vetenskapliga partiet löser hela ekvationen, MIG VETERLIGEN, nämligen nedväxt, hushållning med resurser och balanserad folkmängd med vår natur.

   Vi löser med stor sannolikhet även världens alla socioekonomiska problem samtidigt om vår politik appliceras på fler nationer i världen eftersom vi dessutom verkar för social rättvisa inom nationer av vetenskapliga skäl.

   Social rätvisa inom en nation leder bevisligen till lägre mordfrekvens och har rimligen ett stort samband med befolkningens upplevda lycka även om lycka också kan skapas genom attitydförändringar genom ex, meditation. ;-)

 3. Ping: Helen Rosells ängslan om våra barn och mitt positiva svar | Vetenskapliga partiet

 4. Ping: Peak fracking av skifferolja år 2020 enligt geologen Arthur Berman | Vetenskapliga partiet

 5. Ping: Rap News – Nätneutralitet viktigt, men hur viktigt? | Vetenskapliga partiet

 6. Ping: Valfusk i EU-valet eller väldigt få röster på småpartier? | Vetenskapliga partiet

 7. Ping: Vägra ta debatten? – Ja, men lev som ni lär då! | Vetenskapliga partiet

 8. Ping: En fråga till Hanna Wigh och Paula Bieler i Sverigedemokraterna | Vetenskapliga partiet

 9. Ping: Sagan om tillväxt – Uppfinnaren till schack hade en önskan som den persiska kungen ville bevilja | Vetenskapliga partiet

 10. Ping: Forskning – Djur hjälper varann och vägrar ojämlik lön | Vetenskapliga partiet

 11. Ping: Vetenskapliga partiet och Birger Schlaug älskar Feministiskt Initiativ | Vetenskapliga partiet

 12. Behövs en massiv insats med upplysning och utbildning både till ledare och befolkning lokalt i de länder där det föds flest barn. Barnbegränsning först och främst i dessa länder skulle göra skillnad. Läste en statistik där Niger låg högst på listan. Kanske kan man också be Avaaz om hjälp med namnlistor, donationer och argument. Har fått uppfattningen att de får igenom en hel del.
  Vet du om det finns någon grupp i Sverige som engagerar sig i Population matters? Viktigt att få människor medvetna om problemet o uppmuntra till engagemang.

  • Jag är en positiv person och jag vill inte slå ner på ideer i onödan men jag tror jag har en bättre ide.

   Jag och flera med mig (du finner dem i högerspalten) har redan gjort en massiv insats med upplysning och utbildning både till ledare och till befolkningen. Sker det något? Jodå. Det börjar röra på sig så sakta.

   Det jag föreslår är att vi fortsätter fokusera 100% politiskt på lösningarna och blir många intelligenta individer som gör det. Då når vi ut, då får vi de röster som behövs för att komma in i riksdagen och verkligen förändra saken.

   Det är inte enbart i de länder där det föds flest barn nedväxten behövs. Även i Sverige och Europa behövs det dessutom, speciellt nedväxten av religiösa extrema kulturer så att de stoppas.

   Avaaz är bra på generella populära utrop via namnlistor, men oftast händer det de facto inget efter detta i realpolitiken,
   Se själv!:
   http://en.wikipedia.org/wiki/Avaaz

   Nej. Det är väldigt få som förstått hur vi löser problemet i Sverige. Det kan bero på att Sverige är jämförelsevis glesbefolkat. Folk inser normalt sett inte problemet även om vissa, speciellt ingenjörer och forskare, inser problematiken.
   ex.
   http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/kol_och_olja/article3786924.ece

 13. Och varför inte sluta upp med att bekymra sig över dogmatiska maktgalningar som fantiserar om att ta över världen och lägga energin på det som är angeläget? Många vill säkert ta över världen: Alla stormakter, alla världsreligionsledare, EU, Monsanto, Big Pharma och säkert många fler. Men fler och fler människor vaknar upp. Gräsrötterna börjar bli riktigt många och växer sig starkare och starkare.

  • Vad är mer angeläget än att se till att rätt människor tar över kontrollen från ”dogmatiska maktgalningar som fantiserar om att ta över världen” medelst tillväxt av population och konsumtion?

   Jag har ärligt talat inte hittat något viktigare än att på ett effektivt sätt skapa nedväxt till en balanserad nivå med naturen och våra resurser. Har du?

   För mig är detta parti resultatet av mitt uppvaknande för inget annat parti tar saken på riktigt allvar och vågar tyvärr inte resonera i flera steg på lösningar.

 14. Såg nu att du hade svarat. Skulle vilja veta mer om hur du tänker omkring att fokusera 100% politiskt? Och hur mycket kan vi göra i Sverige? Svenska kvinnor föder väl i genomsnitt under två barn. Och att utvisa krigsflyktingar från Sverige lär väl inte förändra det globala läget?

  • Att fokusera 100% politiskt? Det är att vara aktiv, skriva, tala med personer som kan tänkas vilja bidraga, biologer, arkeologer, matematiker, ingenjörer, läkare, psykologer, etc. Kort sagt, människor som har förmåga att förstå rent logiskt och även emotionellt.

   Sveriges riksdag kan nedväxa Sverige om rätt individer styr. Vi kan styra utvecklingen dit vi vill ha den politiskt genom nya lagar. Vi kan genom lagar uppmuntra intelligenta kvinnor att ha fler barn genom riktade bidrag och samtidigt införa lagliga åtgärder mot meningslös avel som är ofördelaktig för barnen själva och för framtidens generationer.

   Man kan utvisa flyktingar från Sverige, speciellt där överbefolkningen lett till krig. Dessa individer som saknar verkligt skyddsbehov bör givetvis repatrieras och med dessa pengar kan vi hjälpa fler människor långsiktigt i närheten av oroshärden genom riktade insatser som får ner deras befolkning, ex. mat och rent vatten mot sterilisering.

   Nej. Det lär inte förändra det globala läget, vad vi gör i Sverige kortsiktigt, men alla åtgärder globalt måste ändå ske på lokal nivå. Lyckas vi på lokal nivå i Sverige står vi som modell för andra länder.

   Om Sverige ex. inför tvåbarnspolicy, för att nå en balans som är sund för Sveriges vilja till standard och balans med vår natur, så får det uppmärksamhet i länder som är betydligt mer överbefolkade än Sverige. På så vis påverkar vi effektivt globalt.

 15. Tack för svar. Tycker att det mesta du skriver verkar vettigt och genomtänkt men har fortfarande svårt att förstå det stora fokuset på slöjan och hur slöjförbud skulle gynna framtida generationer och tänker även på hur reaktionerna hos de muslimska massorna skulle yttra sig vid införandet av en sådan lag.
  Så undrar jag vad du anser om Roslings teorier, vilka anses högst vetenskapliga, att alla länder nu i relativt snabb takt kommer att uppnå välfärd och att människor ett välfärdssamhälle minskar sitt barnafödande, hur ser denna ekvation ut för dig?

 16. Det beror på att religiositet sannolikt tenderar att gå i arv, både vad gäller mental predisposition och av den religiösa uppväxtmiljön. Eftersom endast ett fåtal avviker på normalfördelningskurvan vad gäller IQ och blir vetenskapligt lagda och väljer att familjeplanera blir den religiösa majoriteten av de med lägre IQ de som blir kvar i religiositeten och med större sannolikhet kommer stå för barnaveln. Det gör att befolkningskurvan först planar ut när först sekulariseringen påbörjas, men att kurvan sedan, när de sekulära minskar i andel och religiositeten ökar i andel, igen ökar eftersom familjeplanering inte längre fungerar. Religionen förbjuder den. Ju mindre IQ desto större sannolikhet för extrem religiositet.

  Hänger du med?

 17. Läste just ”Tar av sjal i protest” DN 17 maj. Säkert har du läst den redan, men vill dela artikeln här på sidan, då antagligen många med mig känner sig osäkra på hur muslimska kvinnor själva ställer sig till sjalen. Skulle vara intressant med en stor intervju undersökning här i Sverige fast det troliga är ju att det blir missvisande på grund av förtryckta kvinnors rädsla att säga sanningen. Tror också att en hel del muslimska kvinnor här i Sverige peppar varandra, de tycker att de får en identitet med sjalen och känner sig bättre än svenska kvinnor som ju är hemskt lösaktiga och syndiga. Provade på livet som muslimsk kvinna i 25-årsåldern, hade en muslimfödd pojkvän som med min hjälp ville återvända till sin religion och lärde mig allt han visste o tog med mig till moskén. Jo snacket gick mycket så faktiskt. Det var en intressant tid ända tills en kursledare i Tantra o personlig utveckling sa till mig att om han skulle hålla sina kurser i ett muslimskt land skulle han bli avrättad. Efter det kom jag relativt snabbt tillbaka till vett o sans. Började förstå att det var mycket viktigare att växa i medvetande än att rätta sig efter en massa sjuka lagar o regler. Denna artikel handlar förstås enbart om Iran, men det troliga är att de inte är helt ensamma om sin längtan efter frihet.

  • Modiga kvinnor. Om en majoritet av kvinnor gör det kommer det få en fantastisk effekt. Då har mullorna att välja mellan att vika sig eller visa en våldsam sida och våld mot kvinnor blir givetvis i längden förlust för dem i majoritetens ögon och kanske början på en demokratisk revolution.

   Du som kvinna kan enkelt fråga dem och här kan vi publicera ditt resultat.
   Det finns ett arbete här om saken: http://www.mimersbrunn.se/Vad_styr_bruket_av_sloeja_individ_kultur_religion_naagra_muslimska_kvinnors_syn_paa_sloejan_15983.htm

   Kvinnorna verkar vara motiverade av grupptryck och generaliserande fördomar mot västerländska kvinnor trots att slöjan givetvis inte är en garant för hög moral alls.

   Att slöjan kan leda till mer förtryck och radikalisering är uppenbart eftersom den separerar folkgruppen muslimer från samhället och skapar segregering.

   Att svenska kvinnor skulle vilja vara mer lösaktiga och syndiga än muslimska kvinnor det tvivlar jag på. Friare är de, jovisst. De muslimska kvinnorna är säkert i andel mer förtryckta och mindre motiverade i denna förtryckta lägre status, pga. att konsekvensen är värre, men att muslimska kvinnor kan dansa och mer än så det vet vi med 100% säkerhet. :-)

   Trevligt att din kursledare i Tantra och personlig utveckling fick dig att vakna upp. Kvinnliga muslimer är givetvis de som måste befria sig själva, lagstiftinghen kan hjälpa till att göra det enklare.

   • Underhållande klipp med de dansande muslimska kvinnorna.Inte bara lösaktigt och syndigt utan t.o.m riktigt kinky!

 18. Ping: Gerillamarknadsföring – Vetenskapliga partiet skyddar både ditt & dina barns arsle. | Vetenskapliga partiet

 19. Ping: Debatt: Jens Holm, Lena Ek och Martin Gustavsson | Vetenskapliga partiet

 20. Ping: Miljöpartiet och Vänsterpartiet kan tvingas vakna upp från en global klimatbluff | Vetenskapliga partiet

 21. Ping: EXPO en rasistisk judisk skrämsel-organisation som arbetar för ett rasistiskt Bonnier? | Vetenskapliga partiet

 22. Ping: Varken Jimmie Åkesson eller Gustav Fridolin pekar på elefanten i vardagsrumsoffan | Vetenskapliga partiet

 23. Viktigt med nedväxt och det är en central fråga i mänsklighetens utveckling. Problemet med frågan och lösningen är dock att detta varken är en fråga eller en lösning för Sverige som nation.

  Så hur ska vi göra för att genomföra nedväxt rent praktiskt i Sverige? Ska vi avsluta samtliga handelsförbindelser och isolera oss helt som samhälle? Vi lever trots allt i en global värld och om inte våra handelspartners är med på nedväxt kan det hela bli mycket knepigt.

  Detta är samma typ av problematik som man ser i Miljöpartiet där de vill höja bensinskatten men där detta har en reel effekt på 0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000001% av miljöförstöringen då miljö inte är något som har med gränser och nationer att göra. Farliga utsläpp som görs i Sverige på ett helt år är mindre än vad Kina pumpar ut på en dag vilket gör att Miljöpartiets politik framstår som rena populismen då det enda man realistiskt kan göra för att få en bättre global miljö (miljön är global för vi lever inte på olika planeter) är snarare teknikutveckling för att påvisa att energityp A är bättre och billigare än B (t.ex. kolkraft). Samtidigt är Miljöpartiet emot saker som kärnkraft med reaktorer av typen 4 vilket för mig känns helt uppåt väggarna galet och partiet verkar inte heller aspirera på att forska mer på fusionskraft och andra supermiljövänliga och helt avgörande saker för mänsklighetens energibehov i framtiden.

 24. Tycker inte att den första artikeln förklarar hur en nedväxt rent praktiskt skulle fungera tyvärr. Den rör snarare att det idag finns ett beroende av fossila bränslen, men det är ungefär lika upplysande som att himlen är blå (för det är något de flesta redan är införstådda med).

  Ser inte heller hur utökad jämställdhet har med saken att göra även om det är fint att ha en bra jämställdhet. Håller annars med om att punkt 1 respektive 2 i din lista är viktigt men vill även understryka att förmågan till fullständig självförsörjning är något som samhället bör sträva efter rent generellt då vi inte känner till vilka kriser och utmaningar vi kommer att ha i framtiden.

  På vilket sätt behöver vi inte kärnkraft idag? Sveriges energiförsörjning består till 40% av kärnkraft så vad tänker du att man ska ersätta den med? Det är lätt att vara kärnkraftsmotståndare, men saker som de svenska blyreaktorerna och annat skulle verkligen kunna göra riktig skillnad. Se annars dokumentären Pandoras Promise som på ett bra sätt går igenom bl.a. kärnkraft med reaktorer av typen 4. Netflix: http://www.netflix.com/WiPlayer?movieid=70267585&trkid=50361908&tctx=0,0,pandoras%20promise:6320ba24-ba00-4e85-87ac-20c5d8a4613c

  • En nedväxt av fossila bränslen får man rent praktiskt genom att skatteväxla. Det helt uppenbart och det har alla i den gröna rörelsen fattat och det är bra. Hög skatt på fossila bränslen, lägre skatt eller subventioner till miljövänligt.

   Utökad jämställdhet ger kvinnan utbildning vilket leder till kunskapen om familjeplanering. När kvinnan tillåts avancera i samhället som männen skiftar ofta kvinnans roll från enbart barnaföderska till en människa med fler drömmar och mål. Det leder till nedväxt av barnafödandet.

   Bra att du håller med om att punkt 1 respektive 2 i min lista är viktiga och jag håller med dig om att ”förmågan till fullständig självförsörjning är något som samhället bör sträva efter rent generellt då vi inte känner till vilka kriser och utmaningar vi kommer att ha i framtiden.” Detta är Vetenskapliga partiets politik. Vi vill ur EU och minska Sveriges sårbarhet.

   Så länge vi är med i frihandel behöver Svenska företag billig el och lägre skatter, men går vi ur EU kan vi föra en politik som gynnar framtidens generationer istället. Om Sveriges energiförsörjning består till 40% av kärnkraft så kan den beskattas hårdare om vi går ur EU först och miljövänlig energi kan då ersätta den. När energi blir dyrare kommer fler tilläggsisolera, använa värmepumpar, etc. etc. Inte att förglömma att många sparar el när den blir dyrare. Tvättar mindre, köper miljövänliga kylskårp, duschar sparsamt istället för bada, etc etc.

  • Ursäkta sent svar. Jag har tydligen missat din kommentar och läser den först idag.

   Att konstatera beroende av fossila bränslen innehåller naturligtvis en intention att minska beroendet.

   Utökad jämställdhet gör att kvinnan får mer frihet att bestämma sitt eget liv, vilket oftast minskar viljan att föda många barn.

   Jo. Förmågan till fullständig självförsörjning(totalförsvarsförmåga) är helt klar något som samhället bör sträva efter.

   Vi behöver ingen kärnkraft. Den bär inte sina egna försäkringskostnader, är dyr och klandervärd på flera olika vis. Man kan minska befolkningen till en hållbar nivå och effektivisera en ekologiskt hållbar energianvändning.

 25. Ping: Socialdemokraterna gör en tysk bajshylla i diagrammet – En titt på Stefan Löfvén | Vetenskapliga partiet

 26. För att motverka miljöförstöringen globalt är det väl bra att inkludera hela världen i partiets idéer? Så det verkar lite motsägelsefullt att ni vill inleda med att isolera Sverige från övriga Europa. Ni borde istället utnyttja det faktum att Sverige är medlem i en större organisation med större politisk handlingskraft, kanske rentav föreslå och lägga grunden till ett WU?

  • Hur menar du att global frihandel skulle lösa miljöproblemen och resursförstöringen?

   Skulle inte det öka transporterna ytterligare?

   Skulle det inte sprida överbefolkningens plågor över hela världen?

   Nej. Nedväxt måste ske lokalt. När man transporterar mindre gods sparar man miljön och resurserna och det innebr att nationalism är bättre och grönare än globalism. Ännu grönare är att kommuner är självförsörjande lokalt och ekologiskt givetvis.

   Internationalistiskt ska vi tänka när vi hjälper andra länder att lösa sina problem lokalt och långsiktigt.

   Läs mer här om varför just ”Enhetstater” är att föredra och inte ”Unioner”:

   https://skandinaviskenhetsstat.wordpress.com/varfor-enhetstat-och-inte-union/

 27. Ping: Tacksamhet för de röster Vetenskapliga partiet fick i valet | Vetenskapliga partiet

 28. Ping: Gustav Fridolin kastas strax ut från utbildningsdepartementet tror Ingrid Carlqvist | Vetenskapliga partiet

 29. Ping: Kommer den exponentiella tillväxten av Ebola strax gynna Vetenskapliga partiet? | Vetenskapliga partiet

 30. Ping: Brev till Vladimir Putin – Den nya världsordningen är tyvärr ”frihandel” | Vetenskapliga partiet

 31. Ping: Barnslaveri och konsten att glömma bort orsaken till problemet | Vetenskapliga partiet

 32. Ping: Absolut näst viktigaste frågan för Sverige och världen är samverkan och enhet | Vetenskapliga partiet

 33. Ping: Varför är inte Vänsterpartiet emot den fascistoida Islamismen? | Vetenskapliga partiet

 34. Ping: Nedväxt – Vår nya konstruktiva och medmäsnkliga Gud | Vetenskapliga partiet

 35. Ping: Nedväxt – Vår nya konstruktiva och medmänskliga Gud | Vetenskapliga partiet

 36. Ping: De borgerligt skapade konflikterna känns nu hos de hemlösa i Borås | Vetenskapliga partiet

 37. Ping: Banka bäver med dominans! – Inget extraval skapar en S&M-regering | Vetenskapliga partiet

 38. Ping: Vinnaren i veckan är Boko Haram med 2000 mot Charlie Hebdo 12 | Vetenskapliga partiet

 39. Ping: Islamismens mord på journalister – Men vilka ligger egentligen bakom terrorismen? | Vetenskapliga partiet

 40. Ping: Adam Frändelid – Om invandringens nyttighet | Vetenskapliga partiet

 41. Ping: Den gröna rörelsen måste skilja på företagsamhet och politik | Vetenskapliga partiet

 42. Ping: Mental resistens – Det är din röv som är i fara | Vetenskapliga partiet

 43. Ping: Vad betyder Frihandel? – En enkel utbildning om begreppet | Vetenskapliga partiet

 44. Ping: Intelligent medlem: – Jovisst, men man kan alltid vända på det | Vetenskapliga partiet

 45. Ping: Glad nyhet – HIV leder sannolikt inte till AIDS | Vetenskapliga partiet

 46. Ping: Glada nyheter – Dold rasism kan faktiskt leda till att alla politiska partier samverkar | Vetenskapliga partiet

 47. Ping: Glada nyheter för Grekland – Ett nytt EU kan skapas genom direktdemokrati | Vetenskapliga partiet

 48. Ping: Glada Nyheter – Migrationsverket påbörjar positiv förändring | Vetenskapliga partiet

 49. Ping: Nationalparkerna ska skyddas | Vetenskapliga partiet

 50. Ping: Glada Nyheter – EU gör äntligen något bra för riktiga flyktingar | Vetenskapliga partiet

 51. Ping: Ekonomi, avstannad tillväxt, nedväxt och naturlig balans | Vetenskapliga partiet

 52. Ping: Glada Nyheter för Jimmie Åkesson – Kanske Sveriges nästa statsminister? | Vetenskapliga partiet

 53. Ping: Glada Nyheter för Jimmie Åkesson – Kanske Sveriges nästa statsminister? | Vetenskapliga partiet

 54. Ping: Aerosolbesprutning och geoengineering ska öppet diskuteras av riktiga Vetenskapsmän | Vetenskapliga partiet

 55. Ping: Ekologisk apokalyps – Mer djurarter förlorade på 65år än på 65 miljoner år | Vetenskapliga partiet

 56. Ping: Glad Nyhet för SD – Birger Schlaug fick rätt – SD på 25% | Vetenskapliga partiet

 57. Ping: Är Anders Wijkman likt en råtta som nu lämnar det sjunkande KD-skeppet? | Vetenskapliga partiet

 58. Ping: Beter sig Hans Rosling vetenskapligt angående invandringen? | Vetenskapliga partiet

 59. Ping: Salman Rushdie ger oss ytterligare en anledning att satsa på hållbar energi | Vetenskapliga partiet

 60. Ping: Glada Nyheter – Världen går att rädda rent tekniskt | Vetenskapliga partiet

 61. Ping: Vad tycker Socialdemokraterna om TTIP? – Analys | Vetenskapliga partiet

 62. Ping: Teknik – Urinämne renar NOx ur diselavgaser | Vetenskapliga partiet

 63. Ping: Vetenskapliga alternativ till den dåligt betalde mekaniske turken | Vetenskapliga partiet

 64. Ping: Glada Nyheter – Syrien är en demokrati. Bashar al-Assad är demokratiskt vald och en ”leninist”. | Vetenskapliga partiet

 65. Ping: Glada Nyheter – Några ljuspunkter i det kaos som politikerna skapat | Vetenskapliga partiet

 66. Ping: Glada Nyheter – Världen kan räddas – FNs 17 punkter för hållbar utveckling + några avgörande uppgifter | Vetenskapliga partiet

 67. Ping: Nyateism – Henry Bronett har krossat glaset till megafonen – Så. Får jag be om största möjliga tystnad? | Vetenskapliga partiet

 68. Ping: USAs religiösa sekter och mellanösterns extremreligiösa sekter vill sannolikt ta emot den mångkulturella flyktingströmmen | Vetenskapliga partiet

 69. Ping: Partiledaren bevittnar ett sockersött TV-program med en sockersöt religionsledare | Vetenskapliga partiet

 70. Ping: Politisk satir – Birger Schlaug försvarar fortfarande ”den generösa” flyktingpolitiken | Vetenskapliga partiet

 71. Ping: Diskriminering, ursprung, religiös bakgrund, hudfärg, kön, sexuell läggning, funktionshinder, HBTQ, jämställdhet, mågfald, migration, religionsfrihet och respekt | Vetenskapliga partiet

 72. Ping: Pjäsförfattare som Alfred Nobel bjuds in på Vetenskapliga partiets riktigt nobla bankett | Vetenskapliga partiet

 73. Ping: Klimat – Bön för naturen – Det gudibehagliga folket räddar strax den gudibehagliga skapelsen | Vetenskapliga partiet

 74. Ping: Inkallelse om injicering enligt lagen om tolerans mot invandrare (2018:666) | Vetenskapliga partiet

 75. Ping: Klimat – 97% av forskarna är rörande eniga, men snarare om raka motsatsen | Vetenskapliga partiet

 76. Ping: Vad är skillnaden på ”politisk korrekthet” och ”emotionell korrekthet”? | Vetenskapliga partiet

 77. Ping: Qui Bono – Finns det ett motiv med att blåljuga om förintelsen? | Vetenskapliga partiet

 78. Ping: Gott Nytt År Önskar Partiledaren & Centralkommittén | Vetenskapliga partiet

 79. Ping: Konspirationsteori – Birger Schlaugs väl dolda attack mot den röda och den gröna rörelsen | Vetenskapliga partiet

 80. Ping: Politisk Satir – Kalla inte att Miljöpartiets ledarskap för kuvade, horor eller luder! | Vetenskapliga partiet

 81. Ping: Glada Nyheter – Kent Ekeroth ger Vänsterpartiet en vetenskaplig tillrättavisning | Vetenskapliga partiet

 82. Ping: Vilka partier vill avskaffa kärnkraften och vilka vill gynna kärnavfallets tillväxt? | Vetenskapliga partiet

 83. Ping: Dikt – Vad är då en ”Gud”? – Präster drabbas av psykisk ohälsa | Vetenskapliga partiet

 84. Ping: Glad Nyhet – Liberalen Mauricio Rojas har vaknat och fördömmer politikernas feghet | Vetenskapliga partiet

 85. Ping: Glada Nyheter – Nytt mode – En kevlardräkt med trygghetsknapp mot terrorism | Vetenskapliga partiet

 86. Ping: På västfronten intet nytt – Den muslimska världen präglas av intellektuell stagnation | Vetenskapliga partiet

 87. Ping: Klimathotet – Den vetenskapliga sannolikheten för att vi inte vet särskilt mycket är stor | Vetenskapliga partiet

 88. Ping: Utvandring tillbaka över Medelhavet – Förslag på lösning i tre logiska och emotionellt korrekta steg? | Vetenskapliga partiet

 89. Ping: Miljö & Hälsa – Naturskyddsföreningen & Doktor Annika Dahlqvist Rekommenderar Ekologiska Fritt Betande Kossor | Vetenskapliga partiet

 90. Ping: Man vinner genom Schack Matt – Konspirationsteorier om 22’000 IS-terrorister på en lista | Vetenskapliga partiet

 91. Ping: Nationalistiska, Socialistiska, Demokratiska Beväpnade Stolta Kvinnor som bekämpar ondskan | Vetenskapliga partiet

 92. Ping: Aurora 17 – Försvarsmakten kommer öva nedkämpning av LIC-terrorism i Sverige samtidigt som den kommande terrorismen kommer finansierats av Sveriges riksdag | Vetenskapliga partiet

 93. Ping: Är det verkligen sant? – Vänsterpartiet är ett imperialistiskt parti | Vetenskapliga partiet

 94. Ping: Glada Nyheter – Bernie Sanders på väg att vinna över både Hillary Clinton och över Donald Trump | Vetenskapliga partiet

 95. Ping: Djupare analys av tidningen The Economist förstasida 2015 på svenska | Vetenskapliga partiet

 96. Ping: Rekommendation till svenska korrumperade politiker – Erkänn era affärer innan det är för sent! | Vetenskapliga partiet

 97. Ping: Fel av Jan Myrdal att ge Leninpriset till frilansjournalisten Mikael Nyberg från Clarté? | Vetenskapliga partiet

 98. Ping: The Economist Collage 2016 – Karl Marx blir aktuell och FN har fel | Vetenskapliga partiet

 99. Ping: Medicin & Dokumentär- Läkaren som inte lydde läkemedelsmaffian och forskade för folkets väl | Vetenskapliga partiet

 100. Ping: 1:a Majtal och uppmuntran till Amineh Kakabaveh som attackeras av Vänsterpartiet, Expo och sketmedlemmar | Vetenskapliga partiet

 101. Ping: Ekonomi & Komedi – Djupare analys av hela kollaget från The Economist 2016 | Vetenskapliga partiet

 102. Ping: Debatt om Bankers funktion – Göran Greider besvaras av Ann-Marie Svensson på JAK Medlemsbank | Vetenskapliga partiet

 103. Ping: Bernie Sanders har mest stöd och bör vinna över ”drottningen av kaos” | Vetenskapliga partiet

 104. Ping: Kritik av Vänsterpartiets fascistiska överklassfasoner | Vetenskapliga partiet

 105. Ping: De som är för smarta att engagera sig i politik blir straffade genom att bli styrda av de som är dummare | Vetenskapliga partiet

 106. Ping: Omkoppling av Tankemönster – Två Israeler jämför Israel med Nazismen under Hitler | Vetenskapliga partiet

 107. Ping: Okunniga socialisters och kapitalisters sekteristiska tillbedjan av tillväxt utan att veta vad tillväxt betyder | Vetenskapliga partiet

 108. Ping: HBTQ – 51 olika typer av kön på det spionerande Facebook, några förklaras här | Vetenskapliga partiet

 109. Ping: Fakta om Sveriges ökade fattigdom samt nationella demokratiska socialistiska och ekologiska förslag på lösningar | Vetenskapliga partiet

 110. Ping: Hej kära medborgare! Vi har några frågor till dig. | Vetenskapliga partiet

 111. Ping: 14 uppriktiga och välmenande frågor till Miljöpartiet som ligger i närheten av 4% | Vetenskapliga partiet

 112. Ping: Dubbelmoral – Hur förklarar man dubbelmoral för människor som är perfekta? | Vetenskapliga partiet

 113. Ping: Ekologisk hållbarhet – Idag är det ”Den ekologiska skuldens dag” – Vi har idag förbrukat vad naturen återskapar på ett år | Vetenskapliga partiet

Välkommen att kommentera! Läs gärna kommentarsreglerna i menyn!

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s