Vad är Ouroboros? – Frågor som uppmanar till eget tänkande och vakenhet

Mikael Höglund skriver via Vaken.se om Ouroboros och eftersom han valt att använda väldigt många abstrakta ord och abstraktivt tänkande som dessutom skapar en ton av negativitet hopar sig verkligen de mer jordnära och konstruktiva frågorna om vad han egentligen menar.

Fråga 0a) Vem gynnas av en negativ och passiv attityd och vad kan en positiv konstruktiv attityd hos varje människa åstadkomma?

1. Angående fundamentet

1a) Har arbete inget värde?

1b) Hur ska ett samhälle organiseras om inte arbete anses ha ett värde?

1c) Ska endast de arbeta som anser att arbetet i sig är intressant eller fysiskt tillfredställande?

1d) Om inte någon definerar detta värde hur fungerar då samhället som en helhet?

1e) Har Mikael tänkt sig att ingen organisering bör ske?

1f) Om det nu är så som Mikael menar, att verkligen människor har förmåga att veta sitt eget bästa, varför organiserar och röstar de då inte in de partier som kan representera dem bättre?

1g) Om det är så att människor inte har förmåga att veta sitt eget bästa hur ska de då kunna inse detta och dessutom kunna leda sig själva ut ur detta tillstånd?

1h) Hur vet man ens själv att man saknar kompetens?

1i) Om det skulle vara så att den politiske demokraten inte anser att folket har förmåga till överblick och att denne inte vill låta folket värdera inriktningen på den politiska utvecklingen av landet på valdagen, varför tillåter då demokraten detta genom att vara just demokrat?

2) Angående kontrollen.

2a) Kan inte en bra politiker eller en bra journalist utföra ett bra arbete som gynnar oss alla och framtidens generationer?

2b) Har politiker och journalister inget existensberättigande om de utför sina arbeten efter bästa förmåga med hederlighet och enligt vad folket förväntar sig av dem?

2c) Ska inte den demokratiskt invalda eliten kontrollera kontrollapparaten?

2d) Om inte den demokratiskt invalda eliten kontrollerar kontrollapparaten vem ska då kontrollera den?

2e) Ska staten inte ta upp skatt eller ska inte kapitalisten ta upp vinst eller ska arbetaren inte ta upp lön?

2f) Ska inte ex. polisen ha till uppgift att kunna begränsa förekomsten av våld i samhället och vad blir konsekvensen eller vad är en bättre lösning?

2g) Arbetarna betalar av sitt arbete till staten, så gör även eliten om allt står rätt till i samhället. Ska vi inte alla betala vår beskärda del till det gemensamma?

2h) Måste inte kontrollapparaten betalas?

2i) Behöver vi inte omvårdnad?

2j) Ska inte sjuka och handikappade tas om hand?

2k) Ska handikappade störa friska människor i deras liv och arbeten?

2l) Ska vi inte försöka reparera eller lindra lidandet för arbetare som skadats?

2m) Ska inte de som vill arbeta och bidra till helheten få arbeta?

3) Angående propagandan.

3a) Ska inte propagandan försöka upprätthålla samhällets ordning genom förmedlande av sanning och förmedlande av harmoniserande värderingar?

3b) Vem ska bestämma nivån av massmedialt brus, typ av underhållning, nivå av tarvlighet och vem ska bestämma vad som är riktiga nyheter och vilka som är fejkade?

3c) Exakt vem i varje människas liv har mest makt att ta sig bort från distraktioner såsom tv, hasardspel, drogintag, religion m.m.?

4d) Vem anser du bör kontrollera tv, spelbolag, drogintag eller andra distraktioner eller vill du förbjuda dem?

4) Angående arbetsmoralen.

4a) Bör inte utbildning stå under kontroll av samhället så att det som lärs ut inte kolliderar med samhällets värdegrunder?

4b) Bör inte studier syfta till att skapa värde för individ och samhälle?

4c) Skapar inte studier i filosofi, konst och vetenskap värde för individer och samhälle och på vilka grunder anser du att dessa utbildningar inte skapar värde för både individ och samhälle?

4d) På vilka grunder menar Mikael att filosofi, konst och vetenskap tolereras i viss mån men inte premieras?

4e) I kapitalismens race mot den absoluta välfärdsbottnen är jag fullt medveten om att dagens politiska makt försöker upprätthålla arbetsmoralen i samhället, detta för att successivt sänka löner och höja kapitalisternas vinster, men bör det inte vara exakt så när de flesta faktiskt röstar för kapitalistiska partier som är för frihandel och EU-medlemskap?

4f) Om en arbetare vill att Bildergerggruppens Stefan Löfvén ska komma till makten med en retorik om arbete med slyröjning för lägre löner ska de då inte få exakt detta om de nu vill ha det? Arbetarens ”nyttighet” ökar ju bevisligen om allt lägre löner accepteras. Och vill de ha lägre löner ska de då inte rösta för just ett sådant ledarskap? Varför ska de egentligen stödja eller organisera partier för ut ur EUs frihandel och för ökad jämlikhet om de alls inte vill ha detta?

5) Angående yttrandefriheten.

5a) Vad eller vilka avses? Finns det inte de facto skurkstater (oavsett vad som defineras som skurkaktigt), finns det inte nynazister/rasister, terrorister/frihetskämpar, neocons för kärnvapenattack mot Ryssland, finns det inte militanta av alla olika färger, organiserad brottslighet, sekter, sanningsrörelse etc. ?

5b) Tror du verkligen att lösnummerförsäljningen ökar utan beskrivningen av ”monster under sängen som man aldrig riktigt ser”? Hur många prenumererar på ex. Tillit, tidningen med glada nyheter?

5c) Tror du inte att människor själva väljer det som nu uppnåtts?

6) Angående lagarna.

6a) Vilka paragrafer i brottbalken anser Mikael vara orimliga och hur ska de rimligen kunna förändras?

6b) Vem ska bestämma vilka droger i samhället som ska vara tillgängliga, receptbelagda eller straffbara?

6c) Vilken drog är C2H3OH? Jag antar att C2H5OH avses, vilket är alkohol.

6d) I Sverige finns alkoholen på ett Systembolag med strikt kontroll och brett urval. I ex. Danmark är detta mer privatiserat och har ett sämre urval. Hur ska Sveriges politik på området förändras om inte genom politiken?

6e) Hur ska man förändra att etablissemangets korruption om inte genom politiken där man ersätter korruptionen med hederlighet?

7) Angående ränta.

Hur ska man förändra ränte- och penningsystemet om inte genom poltiska beslut?

8) Angående grundförutsättningen.

Hur kommer man bort från rädsla till trygghet och mod?

Meditera på saken Mikael! Ser fram emot ditt svar.

Med vänlig hälsning
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

14 reaktioner till “Vad är Ouroboros? – Frågor som uppmanar till eget tänkande och vakenhet

 1. Vem som defenierar arbetets värde är avhängig makthavarnas (politiker, industriledare andra samhälls-insitutioner) , subjektiva bedömning och ideologiska kompass , ej produktionsfaktorerna själva. De senare säljer bara av ekonomiskt tvång sitt nedlagda humankapital, på en marknad i form av arbete till lägsta tänkbara ersättningar likt slavar. Slavar har inget inflytande, utan är offer för det konkurrensförhållande som arbetsgivaren utsätter dem för på marknaden. Men eftersom ett samhälle inte ska störtas ner i avgrunden av missämja, oroligheter, kriminalitet och orättvisa tvingas den sociala eliten och etablisemanget att upprätthålla ett minimum av social och ekonomisk trygghet, dock på en prekär nivå.
  En av Elitens senare propaganda floskler i medierna som saluförts ” är att det ska löna sig att arbeta” vilket emellertid inte tycks gälla dem själva i samma utsträckning som de som har de lägsta inkomstnivåerna.( denna floskel skulle tjäna som incitament för att ytterligare späda på inkomstklyftorna visade det sig i praktiken)
  Lönespridningen och jobbskatteavdrag visar också med önskvärd tydlighet att den av etabisemanget och politiska adeln styrda ekonomiska förtjänsten av detta beslut utföll till de redan välbärgades förmån och till nackdel för övriga eftersom den står i proportion till den befintliga inkomsten.
  Inte ens den mest imbecille kan undvika att objektivisera att lönekraven hos etablisemanget och den politiska adeln står i direkt proportion till tidigare inkomstnivå och att inomstnivån hos dessa även står i omvänd proportion till graden av nedlagt arbete.

  1. Några frågor till vanitasvanitatum10:
   S1. Har inte alla produktionsfaktorer/människor som producerar något, oavsett vad, oavsett uppgift, städning/ingenjörsarbete/kirurgi/riksdagsman, har alltså inte alla en subjektiv bedömning och ideologisk kompass?

   S2. Har inte alla, oavsett uppgifter, ett ekonomiskt självpåtaget ”tvång” pga. sin önskan att konsumera, konsumtion som i sin tur leder till krav på produktion som leder till att vi lägger ner tid på en marknad i form av arbete till olika ersättningar?

   S3. Betyder inte begreppet ”slav” att personen defacto inte har ett val att sluta konsumera och producera om de vill det? Jag tycker alltså inte att begreppet ”slav” bör användas i Sverige 2015.

   S4. Om arbetaren/tjänstemannen inte anser sig har inflytande, utan är ser sig som ett offer för det konkurrensförhållande som arbetsgivaren utsätter dem för på marknaden, betyder det inte att arbetaren/tjänstemannen i demokratin inte organiserat något som kan förändra detta förhållande? Och har arbetaren/tjänstemannen inte organiserat sig politiskt effektivt kan denne då verkligen klaga?

   S5. Är det inte så att majoriteten av arbetare och tjänstemän själva har valt EU-politiken med frihandel, lönespridning och jobbskatteavdrag och därmed stödjer den politiska adeln? (Avser alltså inte Vänsterpartiet och Vetenskapliga partiet som är emot EU och frihandeln)

   Ser fram emot konstruktiva svar.

 2. S1 :
  På fråga S1 måste svaret bli att den ideologiska kompassen bestäms av eliten genom det ständiga mediebruset som ”de kontrollerar” om vem som är värd mer än andra och den kontrollapparaten besitter inte slavarna . Givet att efterfrågan på kompetens och utbud även är en faktor.

  S2 konsumtionstvånget:
  produceras av medierna genom annonskampanjer och utskick om den senaste och förbättrade varan (producerat behov).konsumtionsbehovet växer genom att konsumenter medvetandegörs givetvis ofta på helt vansinniga grunder (skapad efterfrågan). Produktion och säljbehovet står alltid i förgrunden för marknadstanken. ”Rus och brus och marknadstorg kom och låt oss höra. Har du varor i din korg till att saluföra,. Jättedam och lilleputt, rop och villervalla, sexbent ko och trebent tupp, här finns allt för alla (Ferlin). Konsumtionstvånget är oftst producerat och socialt inducerat av industrin och affärsvärlden.

  S3
  Ordet slav i sammanhanget kan hänföras till de produktionsförhållandet som råder på arbetsmarknaden beskrivet av Bertrand Russell redan på 50- 60 -talet. Samma och förhållende råder även i dag.

  S4
  Organisationsstrukturen:
  är ordnad så att en viss kritik, protest och demonstrationsfrihet får råda, men bara så länge inte ordningen och maktutövandet störs i grunden. (maktutövningen är inskriven i lagen och lagarna skriv av makten) och övervakas av väktarna. ”Ouroboros”

 3. Det saknas heder i stadsförvalltningen och i politiken. Allt är ruttet. Alla är bara intresserade av sin egen plånbok och att sitta vid köttgrytorna och att lojalt underkasta sig partipiskan. Bara så kan man göra karriär i ett parti. Den som avviker från partilinjen riskerar uteslutning från smörgåsbordets gratisluncher. Det är suget efter ett gott personligt liv och pengar snarare än ideologi och moral som driver människor att engagera sig politiskt (på den nivån). Den som på allvar tror att han kan förändra politiken och ordningen i grunden arbetar alltför ofta förgäves. Den som skriker högst och som tillåts exponeras mest i medierna vinner? Löfv`en leder förnärvarande exponeringsstatestiken. Ryggradslösa lögnaktiga psykopater och andra linslusar är en framgångskonstitution på denna nivå.

 4. Kontrollapparaten
  De demokratiskt valda politiska samhällsföreträdarna vill kontrollera kontrollapparaten, så att de kan befästa sin makt och hegemoni över medborgarna över så lång tid som möjligt.
  För att detta måste de tillsätta någorluna pålitliga media övervakare och kontrollera nyhetsflödet på politisk grund, så att de inte går emot sina intressen som maktutövare och maktinnehavare. Hjälpmedel är företrädesvis välbetalda välförtrogna journalister som arbetar för dem och som ges offentliga åsiktsföreträden och värdegrunder i offentligheten i överenstämmelse med maktens intressen och den sk ”stadsnyttan”, samt finansierade lobbyföretag som framför debattartiklar och dominerar nyhetsflödet. Andra medieaktörer oftast finansierade av industriföretag och organisationer, infiltrerade med storfinansen och utövas genom politiskt åsiktsfötryck och värdeförvrängning. Tämligen vanligt är att uttjänta toppolitiker ges toppositioner i lobbyföretag vilket torde vara allmänt bekant. Allt som är ägnat offentligheten är en spelteori om konsten att dominera varseblivningen och kontroll över själarna. I detta spel saknar sanning och hederlighet helt betydelse. Den mediala lögnen och hyckleriet är snarast en förutsättning.

  1. Följdfråga S1:
   Riktigt. Så om din ideologiska kompass i stort sett bestäms av det mediabrus du betraktar, kan du då inte välja bättre kanaler aktivt själv? Besitter inte vilken arbetar/tjänsteman som helst rätten att välja mediakanal? Kan denne inte bojkotta Goldmann-Sachs-ägd media, slänga ut TVn och titta in på ex. Vetenskapliga partiet, Vaken.se och Newsvoice.se istället?

   Följdfråga S2
   Nja. Finns det egentligen ett ”konsumtionstvång”? Har inte var person valet att värja sig mot överkonsumtion och miljöförstöring om denne är motiverad till det? Som producent och försäljare, kan du inte sälja bra saker som människor har ett verkligt behov av? Finns det ens någon idag som inte förstår att dålig kapitalism försöker skapa behov som inte finns? Kan inte vem som helst, som är motiverad till det, även inom kapitalismen de facto börja bete sig anständigt, ex. rösta anständigt och gynna anständiga saker?

   Följdfråga S3
   Du får givetvis gärna citera Bertrand Russel. Jag sökte själv efter citat som klargör saken.
   ”Bertrand Russell quote production” och översatte ett:
   https://en.wikiquote.org/wiki/Bertrand_Russell

   ”Good nature is, of all moral qualities, the one that the world needs most, and good nature is the result of ease and security, not of a life of arduous struggle. Modern methods of production have given us the possibility of ease and security for all; we have chosen, instead, to have overwork for some and starvation for the others. Hitherto we have continued to be as energetic as we were before there were machines; in this we have been foolish, but there is no reason to go on being foolish for ever. ”
   Min översättning:
   ”En god karaktär, av alla moraliska kvaliteter, är det som världen behöver mest, och god karaktär är resultatet av lugn och trygghet, inte ett liv i mödosam kamp. Moderna produktionsmetoder har gett oss möjligheten till lugn och trygghet för alla; Vi har istället valt att ha överarbete för vissa och svält för de andra. Hittills har vi fortsatt att vara lika energiska som vi var innan det fanns maskiner; i detta har vi varit dumdristiga, men det finns ingen anledning att fortsätta att vara dumdristig för alltid.

   Av Russells citat tycks det mig som om den världsberömde filosofen är inne på sänkt arbetstid för alla i syfte att dela på jobben, något som både Vänsterpartiet och Vetenskapliga partiet driver, men knappast några andra partier i riksdagen, eftersom alla de andra partierna ännu inte verkar förstå att frihandel och konkurrens genom EU skapar just överarbete för vissa och svält för andra.

   Så. Om demokrati och frihet att organisera sådan politik finns är då inte den positiva lösningen att göra precis detta?

   Följdfråga S4
   Vad gäller vår egen demokrati så är ”organisationsstrukturen” ordnad så att kritik kan ges öppet, protester och demonstrationsfrihet råder faktiskt. Så. Varför ska man protestera i oordning?

   Maktutövandet störs defacto inte alls av de tafatta våldsamheter som ofta uppvisas av de svartklädda i mask, snaras gynnas makten givetvis av att kunna kriminalisera motståndet. Det frihandels-makthavarna sannolikt fruktar mest är en stark demokratisk, ordnad och vaken vänster som tar oss ur EU.

   Om Vetenskapliga partiet tar makten med folkets stöd kommer Vetenskapliga partiets maktutövning förändra lagen och alla kommer då tvingas lyda den ordning Vetenskapliga partiet installerar. Jag kan inte se att det ens bör eller kan gå till på något annat vis i en demokrati?

   S5 (fråga obesvarad)

   Nya frågor:

   S6 Om det saknas heder i en demokratiskt vald stadsförvaltning och i politiken och allt är ruttet, bör man då inte fokusera på att, med positivitet, demokratiskt skapa motsatsen?

   S7 Ingen behöver väl ändå enbart vara intresserad av sin egen plånbok och att sitta vid köttgrytorna och att lojalt underkasta sig partipiskan? Man kan göra precis som jag gör. Är det inte så?

   S8 Avvika från partilinjen kan man inte i de flesta partier av helt naturliga skäl. Folk måste ju få reda på vad de röstar på och sedan måste detta genomdrivas. Motsatsen är givetvis odemokratisk. Varje person kan dock gå ur och organisera ett nytt parti med ny partilinje och valsamverka sig in med Vetenskapliga partiet och fler partier. Är det inte så?

   S9 I Vetenskapliga partiet finns det inga gratisluncher. Tror du att någon av alla våra medlemmar är ute efter detta? Det tror inte jag.

   S10 Alla vill säkert ha ett gott personligt liv och det behöver alls inte inkräkta på ideologi och moral om man är medveten i varje ögonblick. Jo, det är möjligt att vi arbetar förgäves, men om vi som fåtalet människor i världen gör rätt och alla andra gör fel kommer åtminstone jag vara nöjd med mig själv och sova gott varje natt och vad är egentligen bättre än en god natts sömn?

   S11 Nåväl. Breivik fick minsann synas vitt och brett och länge i de korkade medierna, precis som han ville, men vann han eller är han och dessa medier egentligen de stora förlorarna? Ja, det beror givetvis på dig och mig och alla andra som väljer mediakanaler aktivt givetvis och sedan agerar på vad vi verkligen anser är sant och rätt.

   S12 Jo. Det är ju sant att de demokratiskt valda vill kontrollera kontrollapparaten så att de kan befästa sin makt över samhällsutvecklingen, men jag tror ändå att mitt i all ondska baserad på rädsla, vilket leder till kortsiktig girighet, så kan varje människa finna lugn, frid och gott inuti om denne letar.

   S13 Jodå. Politiskt åsiktsfötryck och värdeförvrängning kan man kalla det. Hur stor del som är medveten och hur stor del som är omedveten kan jag bara spekulera i, men jag tror att den största delen är omedveten upprepning och efterapning där människor låser in sig i olika skyttegravar för att tillhöra en grupp. Tror inte du att rädslan att avvika från gruppen sannolikt är det som stoppar de flesta från att tänka rätt och bilda egna åsikter baserade på vetenskaplig metod, fakta och hövlig diskussion?

   S14 Jodå inom Korruption/lobby/PR-konsult-företag i syfte att dominera varseblivningen saknar ofta sanning och hederlighet helt betydelse. Det känner jag till. Återigen: -Vad är lösningen? Belysa deras lögner med fakta och peka ut riktningen? Bojkotta dem? Gnälla på tillståndet?

 5. S5 Människor är offer för propagandan

  Jag talar i generella termer inte specifikt om ett enskilt parti, då partier är olika givetvis, men tendensen är uppenbar för vem som helst vid närmare betraktelse av maktinnehavet.

  Det är en oerhört ”trög och omständig” väg att försöka påverka politiken nedifrån och upp, tex att skriva mottioner som ska bearbetas lokalt, för att därefter godkännas av partiet och kongressen för att få stöd och i ”bästa fall” släppas igenom hos grindvakterna i partiledningen.
  Det är ingen maktutövning alls utan kan närmare beskrivas som en underkastelseprocess.

  En snabbare process att få gehör är, att fösöka få kontroll över det ”offentliga rummet”, men det styrs i huvudsak av kapitalet, aktieägare, samt annonsörer och politiska organisationer. Där blir den enskildes röst offer för rent godtycke eller refucerad av den rådande maktordningen och tex tidningernas politiska färg och uppdrag. De fungerar då nästan alltid som propagandamaskiner åt makten, kapitalet och den rådande ordningen, eftersom press, radio och TV är kommersiella aktörer på marknaden oavsett på vems diffusa uppdrag de framställer sig vara, är de aldrig oberoende. Definitivt inte heller demokratiska.
  Makten utgår således från en elit som tillskansar sig monopol över den politiska dagordningen och hegemonisk dominans över de offentliga angelägenheterna.
  Chefredaktörer för tex pressen skulle i stället utses lokalt av medborgarna genom tex folkomröstning. När public service gör reklam om att de är oberoede och politiskt neutrala blir man lätt spyfärdig eller sätter gapskrattet i halsen får andnöd och högt blodtryck.

  S6
  Det är svårt att komma förbi maktens propagandamaskin, eftersom den dominerar nyhetsflödet på ett hel annat sätt än internet och den breder ut sig även där TYVÄRR.

  Du har helt rätt i att man måste bilda sig en uppfattning självständigt från andra forum tex internet.
  Men då uppkommer ju frågan vad som är en ”självständig uppfattning”? Då blir det en subjektiv uppfattning om vad man sympatiserar med för uppfattning och verklighetsbild som man delar med andra, dvs värderingar, erfarenheter, bedömningsgrunder samt förmågan att analysera och väga sakinnehållet.

  1. Jag tänker inte repetera det jag redan sagt.
   Negativitet är resultatet av fel mental aktivitet.
   Positivitet är resultatet av rätt mental aktivitet.

   Med positivitet och konstruktivitet kan man förändra saker och ting, med motsatsen kan man inte åstadkomma mycket nyttigt i denna värld.

   Börja med att avaluta ditt eget TV-tittande och spyfärdiga tidningar så är du snart på rätt spår!

   Titta istället in här så mår du strax bättre!

   Lycka till!

 6. Det är du som sätter omdömet negativitet.
  Jag försöker inte övetyga ”dig” om vad som är rätt och fel tänkt. Jag vill endast med mina kommetarer upplysa andra människor, som inte ännu kommit till insikt och som eventuellt betraktar din sida om hur det i verkligheten förhåller sig utifrån ett ”underdog-perspektiv” för den maktlöse och okunnige som offer för att kunna ta ställning till maktutövadets påverkan på de enskilde medborgaren. Det är konstruktivt och positivt enligt min uppfattning. Endas så kan man bekämpa maktutövningen. Det man skriver offentligt gör man för andras ögon

 7. Omdömet negativitet kommer ur det faktum att Mikaels artikel ej innehar vare sig positivitet eller konstruktivitet…än.

  Jag vill öka uppvaknandet med frågor som kan leda till just positivitet och konstruktivitet.

  Det är min uppfattning att människor ofta slarvar med sin meditation och ej därför kommit till insikt i mycket av det jag förmedlar. Detta faktum kommer de heller inte förstå till den dag då de börjar meditera. Beviset ligger därför i själva meditationen. Den föregående inkompetensen kan alltså inte förstås innan kompetensen infunnit sig.

  Om korrupta makthavare vill att folk ska ha ett ”underdog-perspektiv” och förbli negativa och passiva….Varför då ge dem det?

  Bättre att motivera till positivitet och konstruktivitet om man vill ha förändring.

  Visst måste man beskriva ett problem innan man presenterar konstruktiva lösningar, men förspelet måste ändå stå i balans med huvudnumret och gärna mynna ut i orgasm annars är det bättre att meditera tills man har ett förslag på lösning.

  Det var exakt därför jag plockade sönder ”Ouroborosen”. Mikael behöver meditera och tänka djupares anser jag.

 8. Kritiken framförs genom analys av det rådande. Därefter tar man ställning och föreslår åtgärder till förändring och förbättring. Utan kritik finns ingen plats för förändring. Därför är kritiken grundförutsättning och den nödvändiga stommen för att en förändring ska kunna komma till stånd.

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s