Kritik – Peter Krabbe censurerar publikation av replik på anklagelse

[Idag 2019-01-06 noterar jag att Krabbe fortfarande INTE publicerat min kommentar eller pingningen till bloggposten]

Det ser ut som om jag inte svarat på Peter Krabbes anklagelse den 13 februari, 2018 kl. 10:46:

”Martin, läser du inte alls artiklarna och länkarna här på bloggen? Om man helt hade kunnat bevisa vad som pågår i samband med utsläppen från vissa flygplan hade rimligtvis verksamheten med hjälp av opinionen upphört. Det är ju därför tillräckligt mycket hemligstämplas för att vi inte skall kunna bevisa det. Innebär det att verksamheten inte existerar? Knappast. Man måste ändå kunna ifrågasätta för att få upp dyngan till ytan. Åstadkomma förändringar och en ödmjukare inställning hos dem som hemligstämplar. Det är i alla fall min inställning när jag tar upp kontroversiella ämnen. Om ditt Vetenskapsparti innebär förnekelse av allt som inte går att bevisa tror jag att du är på fel spår och egentligen inte har i något diskussionsforum att göra. Sorry!”

Jag har svarat, men Peter Krabbe har inte publicerat mitt svar, detta helt utan kommentar. Peter Krabbe vägrar mig således replik på en anklagelse, meddelar heller ingen annan om sin censur. Men så lätt ska inte Peter Krabbe komma undan för här är faktiskt min kommentar, som s.a.s. fortfarande ”inväntar granskning” av Peter Krabbe:

Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet says:

Din kommentar inväntar granskning.

Korrekt. Om man helt hade kunnat visa med evidens vad som pågår i samband med utsläppen från flygplan så skull naturligtvis verksamheten (om den existerade) tvingas upphöra med hjälp av opinionen och genom demokratin.

Det motsägelsefulla är att vi vet att den existerar. En ökad mängd vattenmolekyler släpps helt evident ut av en ökande mängd människor som transporteras globalt i trafikflygplan, men att syftet är global molnsådd av kondens är naturligtvis tveksamt, det är sannolikt enbart en konsekvens av detta mänskliga beteende av massavel, tillväxt och miljöpåverkan, ett beteende som människan (och naturen) hållit på med jämt och som naturligtvis med matematiska bevis (exponentialfunktion) alltid leder till kaos katastrof och påföljande nedväxt.

Men var finns då visselblåsarna med handfasta evidens för medveten global molnsådd? Jag anser att det finns bra konspirationsteorier underbyggda av evidens och analys, ex. militär som utför molnsådd eller t.o.m. biologisk krigföring som en del av övning eller krigföring, men global besprutning genom trafikflygplan med farliga ämnen, luktar faktiskt extremt dålig konspirationsteori, enligt min mening. Den kan rentutav vara planterad för att dölja det faktum att flygplanen skapar mer molninghet, något som är fullkomligt evident.

Jag repeterar att molnsådd är en känd teknik och är fullt möjlig, men jag går naturligtvis inte runt som en galen Youtube-klickbait-hjärntvättad tant och tittar på korsande kondensstrimmor av trafikflygplan på olika rutter och använder det som ett sekteristiskt sanningsbevis för medveten global molnsådd i illvilligt syfte, eftersom det inte är något evidens. Trots detta lyssnar jag gärna på ex. Maj-Britt Theorin om vad hon har sett vad gäller geoengineering, vilket verkar trovärdigt och för mig tyder på militära försök och ev. användning, kanske mot Ryssland?

Ett tag trodde jag att bilder på tankar i trafikflygplan var ett evidens för global molnsådd, men accepterade evidens att det var en bild tagen av ingenjörer för att simulera olika tyngdpunkt i ett trafikflygplan. Fullt logiskt.

Det är helt rimligt att vi måste kunna ifrågasätta för att få upp eventuell dynga till ytan, men man ska inte påstå något som man inte har goda evidens för, eftersom det är att göra precis det som de monopolkapitalistiska medierna gör, nämligen att som ex. DN fara med fullt medveten lögnförsäljar-trix och argumentationsfel av Clas Svahn mot konspirationsteorier och evident osanning, d.v.s. öppet mål för att bli kallad för ”Fake News”, och då vet vi vad som sker.

DN:s trovärdighet dalar, läsarsiffrorna sjunker och Bonnierfamiljens favorit, Wolodarski som de vårdat till storhet av okänd anledning, får då tigga om ökat presstöd och antyda i panik att alternativa medier som ex. Marcus och Malcolms podd är ”demagoger”, vilket onekligen intressant med tanke på vad Wolodarski själv håller på med.

Vissa tror ofta att hemligstämplar kan stoppa visselblåsande. Det stämmer inte. Det finns alltid någon som kommer vara villig att offra sig på ålderns höst, eller då hälsan sviktar betänkligt, för att sanningen ska komma ut till folket och presenterar då sina fullgoda evidens, helt utan att sälja en bok samtidigt till de redan sekteristiskt troende och de får då ett gott eftermäle, det enda som kan leva kvar.

Jag tycker det är jättebra att du tar upp kontroversiella ämnen med hänvisningar till evidens och vi i Vetenskapliga partiet förnekar inte att det i framtiden kommer komma fram evidens för dolda konspirationer, ex. såsom forskaren Jakob Nordangård som visar med evidens hur klimathotet sannolikt kom till, d.v.s. monopolkapitalisters agenda om ny världsordning där de dominerar allt.

Vi är t.o.m. öppna för att Obama och Usama kan vara samma skådespelare/agent åt GB-CIA. Vi säger inte att det är så, men ett DNA-prov kan helt uppenbart verifiera eller falsifiera den konspirationsteorin.

Så att vi avfärdat allt som inte har godtagbara evidens eller bevis stämmer inte, men vi skiljer på teorier, evidens som är svagare och bevis som är matematiska och fasta. Påstår man, likt NMR, att ”bolsjevikerna är judar” så måste man givetvis hänvisa till en trovärdig källa som redogör för det. Gör man inte det så riskerar man att fara med osanning, vilket även detta evidens faktiskt tyder på att det är.

Det är intressant eftersom Peter Krabbe själv är en kritiker av de som förhindrar yttrandefriheten. Några citat från Peter Krabbe om yttrandefrihet:

…”det löjeväckande i situationen är att ämnet är förbjudet att ens diskutera i vår värdegrundsfascism, man skulle istället kunna tycka att all diskussion är livgivande och utvecklande i ett samhälle med yttrandefrihet och en påstådd fri debatt.”

Är det krabbe gör dubbelmoral? Avgör själv!

…”på samma sätt är inskränkandet av individens frihet och yttrandefrihet nödvändigt för att staten, den nationella eller globala, skall kunna upprätthålla full kontroll över sina undersåtar.”

Kanske är du inte statens undersåte, men kanske år du en av Peter Krabbes undersåtar?

”Allt detta sker i spåren av Agenda 2030, som syftar till ”en omfördelning av världens resurser”, något som bara kan ske mot bakgrund av en socialistisk grundsyn. Ledorden för en sådan omfördelning är inskränkning av yttrandefriheten och ökad kontroll av individens tankar och handlingar.”

Vad är Socialism?

”Socialism är en ekonomisk teori kännetecknad av betonandet av kooperativa styrelseformer och en tilltro till gruppens, kollektivets och massornas förmåga att organiserat lösa ekonomiska och politiska problem.[1]

Inte så illa. Det låter som demokrati i praktiken, vetenskapliga partiets politik, något Peter Krabbe verkar ogilla.

Vad är Agenda 2030?

De 17 målen är:

 1. Avskaffa all fattigdom överallt i alla dess former överallt. [12] ”Fattigdom omfattar flera dimensioner än den ekonomiska. Även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet innebär fattigdom. Man brukar tala om fattigdomen som multidimensionell. Särskilt utsatta är kvinnor och flickor. Det är viktigt att alla länder inkluderas oavsett ekonomisk status. Fattiga människor finns även i rika länder och i medelinkomstländer.”[13]
 2. Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition, samt främja ett hållbart jordbruk. ”Tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat är en mänsklig rättighet, som varje stat har en skyldighet att tillförsäkra sina medborgare. Idag lever omkring 850 miljoner människor i världen i hunger. Det är en mänsklig katastrof i sig och hindrar dessutom många länders utveckling och tillväxt genom de effekter som otillräckligt näringsintag har för lärande och produktivt arbete. Särskilt fokus ska ligga på att trygga livsmedelsförsörjningen för flickor och pojkar, flickor i puberteten och gravida kvinnor som löper för störst risk för svält och undernäring. Livsmedelsförsörjning är ett särskilt beroende av välfungerande handel och marknader liksom av väl fungerande infrastruktur för transport och förvaring, eftersom en stor del av jordens befolkning lever i städer. Tryggad livsmedelsförsörjning främjas genom öppen och transparent handel och ett rättssäkert, jämställt och jämlikt tillträde till marknader, forskning och innovation, finansiella tjänster, information och adekvat rådgivning. Samtidigt är livsmedelssvinn och förluster längs hela värdekedjan ett stort problem. Den privata sektorn kan spela en viktig roll i arbetet.” [14]
 3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. [15]
 4. Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. [16]
 5. Uppnå jämställdhet och alla kvinnor och flickors egenmakt. [17]
 6. Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla. [18]
 7. Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.[19]
 8. Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. [20]
 9. Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation. [21]
 10. Minska ojämlikheter inom och mellan länder.[22]
 11. Göra städer och mänskliga bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.[23]
 12. Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
 13. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser*[24] (I linje med FN:s ramavtal om klimatförändringen med UNFCCC. *Med beaktande av att Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar är det främsta internationella, mellanstatliga forumet för förhandlingar om hur världen ska hantera klimatförändringarna.)
 14. Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling. [25]
 15. Skydda, återställa och uppmuntra till hållbar användning av ekosystemen på land, hantera skogen hållbart, bekämpa ökenspridning, stoppa och återställa landdegradering och stoppa förlusten av biologisk mångfald. [26]
 16. Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.[27]
 17. Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling. [28]

Det låter riktigt bra faktiskt. Varför Peter Krabbe är emot detta detta dokument framgår inte. (Klimatförändringarna i punkt 13 verkar f.ö, INTE vara skapade av växthusgaser, även om jag misstänker att den ökade mängden kondensstrimmor från trafikflygplan möjligtvis kan minska temperatursvängningarna mellan natt och dag på planeten, vilket noterades då flygtrafiken ställdes i samband med att WTC 1, 2 och 7 togs ned.)

Med det jag har vid handen verkar det tvärtom vara så att Peter Krabbe och monopolkapitalisternas medier är de som är för inskränkning av yttrandefriheten och ökad kontroll av individens tankar och handlingar genom att förmedla olika lögner helt utan källhänvisningar för olika påståenden.

Vi plockar därför idag bort förvillaren Peter Krabbes RSS-feed och varnar samtidigt för att Peter Krabbe kan ha en helt annan agenda än att analysera och förmedla en objektiv bild av verkligheten. Se upp om du söker sanningen! Om du läser så slöläs inte, men ifrågasätt allt han kommer med! I annat fall läs hellre andra källor som bifogar källhänvisningar till sina påståenden!

P.g.a. tidigare beteende har jag inte det minsta hopp om att Peter Krabbe ska publicera den här pingningen som jag skickar till honom. Du kan själv se om han vågar publicerat den eller inte. Där kan du också avgöra om det jag sagt är sant eller inte. Peter Krabbe är fri att kommentera på sin egen blogg eller här.

23 reaktioner till “Kritik – Peter Krabbe censurerar publikation av replik på anklagelse

 1. Till Peter Krabbe
  (vill jag säga följande)
  Det finns mängder med mer eller mindre galna konspirationsteorier på Nätet (youtube), som det inte finns någon som helst grund för i realiteten, tex Chemtrail och andra dataanimerade kulisser, ”att USA:s Månlandning bara var fejk och att det aldrig existerat gaskammare under krigsåren” osv.

  Du kan få bekräftelse på precis vad som helst på nätet, för den som är tillräckligt godtrogen, nätet servar dig med automatik.
  Det enda som behövs är ren och skär okunskap och ett okritisk sinnelag. Resten fixar Googles algoritmer som hjärntvättar dig till idiot, om du inte hinner vakna upp i tid.
  Det mesta som läggs ut på tuben ”skriker efter acceptans” (väcka nyfikenhet och känsloliv/spänning) och har så gott som alltid kommersiella intressen. Det är ingen som talar om för dig att ”nu du är ute på en konspirationsteori” men så är det oftast, särskilt det som kommer från K..teoriernas förlovade land USA. Men det säljer som smör. Människor kräver spänning och action, om så till döds.

 2. Jag förstår inte vad ”Peter Krabbe” menar, med att koppla ihop sambandet mellan en ”socialistisk grundsyn”, med ”inskränkning av yttrandefrihet och ökad kontroll av individens tankar och handlingar”.Vad har han fått det ifrån? Hittat på själv?
  Jag föreslår omedelbar kontakt-avbrott med denne P krabbe.
  Dessutom är han en i högsta grad skuld till att medvetet sprida vidare konspirationsteorier på nätet från andra knäppgökar i samma ärenden.

 3. Nu är det inte så att jag stöder NMR eller är nazist överhuvudtaget, men hänvisningen till en wikipedia artikel om ”judebolchevismen” är inte god evidens. Lästips: Behind Communism av Frank Britton. (den finns också översatt på Svenska.)

  1. Nej, jag tänker inte köpa den och läsa den, men du får gärna citera de evidens som han ev. kan ha.

   Tills dess är faktiskt de evidens som finns på nätet (de som i min mening existerar) och de verkar mycket trovärdiga och rimliga, alls inte överdrivna.

   På svenska
   och mer utförligt på Engelska.

   https://www.quora.com/Is-Putin-telling-the-truth-when-he-says-the-early-Soviet-government-was-overwhelmingly-Jewish-in-origin-or-is-this-antisemitic-conspiracy

   Let’s go one by one through the very first Soviet government of 1917:

   Vladimir Lenin: by various sources, may have some Jewish blood, but at least two generations earlier
   A.I. Rykov: couldn’t find anything to suggest his ancestors were Jewish
   V.P. Miliutin: couldn’t find anything to suggest his ancestors were Jewish
   A.G. Shlyapnikov: all sources appear to indicate he was Russian by ancestry
   V.A. Ovseenko (Antonov): born in a Ukrainian city, had no contact with his family since he was a teenager, nothing appears to indicate they were Jewish
   N.V. Krylenko: does have Jewish ancestry
   P.E. Dybenko: couldn’t find anything to suggest he was Jewish
   V.P. Nogin: couldn’t find anything to suggest he was Jewish
   A.V. Lunacharsky: very interesting biography, but no signs of Jewish ancestry
   I.I. Skvortsov (Stepanov): Russian ancestry
   L.D. Bronshtein (Trotsky): does have Jewish ancestry
   G.I. Oppokov (Lomov): Russian ancestry
   I.A. Teodorovich: Polish ancestry
   N.P. Avilov (Glebov): no sign of Jewish ancestry
   I.V. Dzhugashvili (Stalin): Georgian ancestry

   To sum up, out of 15 members of the first Soviet government, we can see 3 people with Jewish roots, as well as people with Polish, Georgian, Russian, and Ukrainian roots. On the surface, it appears that Putin is making it up as he goes along.

   1. Jag sitter och bläddrar i boken nu efter att ha hittat den i bokhyllan och dammat av den. Det går inte att hitta något enstaka kortare citat som upplyser tillräckligt. Boken bör nog läsas i sin helhet. Om du mailar mig din adress till ryggradenblog@gmail.com så kan jag skicka boken tilldig, du får den av mig Martin. Men, då hoppas jag att du också läser den. Annars finns ju massor av info på nätet precis som du säger. Ett exempel är youtube. Jüri Lina har både gjort filmer och skrivit böcker i ämnet. https://www.youtube.com/watch?v=1Mlw2mlf35Y

    1. Nej tack Emil. Om den inte tål ljuset av att citeras, inte ens kan citeras och granskas öppet på nätet, så är jag heller inte intresserad. Det vore slöseri med porto för dig. Jag skulle nog inte ödsla tid på att läsa den. Samma sak gäller Juri Lina. Citera gärna där evidens! Om evidensen inte finns, så skrota det! Det kan rentutav vara planterade förvillare.

     Med det jag sett hittills verkar denna sionist-kommunism-teori vara dåligt underbyggt med att Karl Marx hade hade en fader som var jurist och förmodligen alls inte troende, som konverterade från judendom till kristendom, sannolikt för att få fler kunder, samt att de var löst förbundna släktmässigt med Rothschilds, vilka Karl Marx helt uppenbart ville krossa genom just sin mycket vetenskapliga bok Kapitalet, vilken analyserar problemet med kapitalismen som leder till just det problem som Karl Marx beskrev, nämligen monopolkapitalismen.

     Den välutbildade Karl Marx, såsom de flesta andra kommunister, var naturligtvis ateist, förmodligen som sin far, och helt uppenbart inte en troende jude i katatoniska ryckiga rörelser i fjollig hatt.

     Karl Marx tillhörde heller inte folkgruppen semiter. Det ser man och Judendomen, såsom de flesta religioner, är f.ö. en religion förmodligen påhittad av schizofrena, och absolut INTE en ras.

     Judar finns av alla olika raser, det är därför ordet ”anti-semitism” oftast är helt felaktigt eftersom det enbart pekar på folkgruppen semiter, inte på ett motstånd mot judar.

     Men så har jag funnit ett evidens mot teorin om gaskamrarna och det fann jag på Youtube. Det var kanske extra trovärdigt eftersom det framfördes av den vetenskapligt lagde ateisten David Cole, med just judisk bakgrund, och därför sannolikt mer öppen och skeptisk inför verkligheten, kanske rentutav trött på gnället och offermentaliteten i Israel. Cole besökte Auschwitz och granskade den historien, vilket lett till att han avfärdat den, i alla fall att verksamheten pågick i Auschwitz. Det verkar enligt min mening vara ett trovärdigt evidens om historieförfalskning.

     Det är synd att historien förfalskats, för det tar bort fokus från krigets hemskheter både för 20 miljoner döda ryssar, soldater i Stalingrad, men även lidandet i arbetslägren, lidandet för polacker, socialister, homosexuella, zigenare och ex. den religiösa minoriteten Jehovas-vittnen, men även andra civila, som efter månader av förstörelse av Tysklands städer och infrastruktur, ledde till död och lidande, något som sällan beskrivs av historiker, vilka enbart har fokuset på en enda grupp, nämligen judar och siffran ”6 miljoner”.

     Det är ett märkligt historiskt fokus som kan få vem som helst att bli konspiratorisk i övermått.

     1. Uppenbart är att vi båda föredrar våra egna källor :-) Inget ont i det. Det handlar som så mycket annat mest vem/vad för källor man väljer att tro på kanske? Nåväl, jag hävdar inte denna gången eller någon annan gång heller för den delen att jag sitter på svaren på allt eller att jag och de källor jag använder mig utav är absoluta sanningen. Jag vill bara visa på att det oftast finns flera olika teorier om det mesta. Vem har rätt? Jag vet inte. Jag håller med dig om väldigt många saker Martin men inte i allt du tycker och skriver,men jag erkänner/anser att du är en klipsk och intelligent person.

      1. Tack för intelligens-berömmet, ibland tvivlar man och tänker att det är mer konstruktivt att banka huvudet i väggen. :-)

       Det är inte så att jag föredrar någon speciell källa, men källan ska vara offentlig och evidensbaserad.

       På samma vis kan man se det så här när man analyserar en källa:

       Visst kan du välja att ex. tro på försäljaren av en bil att bilen är bra för att han säger det, men det kan löna sig att köra in den för en opartisk kontroll som verifierar eller falsifierar påståendena från försäljaren.

       Samma sak med konservativa kapitalistiska religiösa amerikaner eller balter som säljer ryss-skräck eller kommunist-skräck naturligtvis. Ska man vara skeptisk eller ”tro” på dem? Varför då? Kan det ens bli objektivt?

 4. [Länk till moderat monopolkapitalistisk press ägd av utländska intressen borttagen]

  Nya friska ”konspirationsteorier”? Ingenting förvånar mig längre om vad som levereras av USA administrationen . De lider av svårartad paranoia sedan decennier. Svensk medie-press dyker ju inte heller efter några sanningar direkt (väl här som där). Skit spridare!

  Även om det mot all förmodan, skulle kunna ”bevisas” vara med sanningen överensstämmande med vad medierna påstår (vilket starkt betvivlas), skulle aldrig 14 personer kunna ha ett så stort inflytande, på en stor del av det amerikanska folket, att det skulle kunna passera obemärkt ”under själva valrörelsen” och överrösta de amerikanska bolags-finansierade medierna och hela Rothschild-pressen. Jag har svårt att föreställa mig det.

  Det vore ju som att säga, att USA kontrollerar valrörelsen i Ryssland, eller att Putin och USA kontrollerar vad vi i svenskar ska rösta på. Nääe!
  Även om man skulle kunna ”bevisa” med stor sannolikhet, att det var ”just USA”, som via sina ”globala tankesmedjor” som hela tiden legat bakom ett flera år av extraordinär ”ryss-hets, vapenskrammel och Nato-vurmande” i svens press, så skulle det inte kunna påverka mig alls, att ”köpa in” den propagandan i mitt medvetande. Aldrig i livet!

  1. Om några ryssar påverkat USA så är det sannolikt samma typ av människor som ungersk-amerikanske George Soros som försöker påverka Storbritanniens Brexit helt öppet. Målet är naturligtvis bättre förutsättningar för oligarkernas monopolkapital rent generellt. De girige kommer alltid vara fattiga.

 5. Krabbe sprider mängder med sinnessjuka K..teorier, har jag fått klart för mig, som han länkar över till alla sina kontakter. Särskilt som t.o.m mina egna nära kontakter visar sig ha förgiftats av (hans) ”filterbubblor” från ”fake-book” som han delar (med kreti och pleti) och sprids som malarialiknanande böldpest över hela världen. Det är djupt tragiskt.
  Han är nog inte medveten och upplyst om fakta och bevisvärdering, vilket kan vara en ursäktande eller förskonande förklaring till det internationella dyngspridandet. Den som inte vet bättre är ju svårt att skuldbelägga moraliskt.

  1. Jag tycker inte man ska skuldavskriva lögnare hursomhelst. De har ett ansvar. Detta ansvar ska vid någon punkt utkrävas och lögnarna ska då få stå till svars för sin vilseledning inför folket och ev. en folkdomstol, anser jag. De ska få förklara varför de inte länkat till hållbara evidens för sina påståenden, de ska få förklara varför de inte ändrat åsikt med presenterade evidens, eller varför de censurerat dementier på anklagelser.

 6. Jag avläser inte Krabbes sidor. Det räcker med det han länkat till En bekant i mitt närområde, som jag själv fått ta del av. Sedan kan jag inte veta i övrigt vad han skriver. Tex Om han själv står bakom orden eller länkarna, eller om han bara hämtat det från andra som länkat det vidare osv, vilket är det vanliga.
  Alltså: Innan man länkar vidare till andra personer, i det ”offentliga rum” som utgörs av ”Fakebook”, bör man fundera på om det ”påstådda” kan vara seriöst eller inte, eller bär misstänkens prägel beträffande trovärdigheten. I så fall är det bättre att avstå vidareförmedling. Annars gör man nätet till en usel informationskälla och kunskapsbas, som därmed gynnar och göder konspirationsteoriernas globala utbredning. Man blir en del av den vanliga slaskmedian som man själv önskar slippa.

  1. Bild på Mark Twain.
   ”I religion och politik är människors tro och övertygelser i nästan varje fall införskaffade i andra hand, och utan undersökning, från auktoriteter som själva inte har granskat frågorna i fråga, men har tagit dem i andra hand från andra icke-granskare, vars åsikter om dem inte var värda en mässingsprutt.”
   / Mark Twain (I reviderad utgåva, kapitel 78, sid. 401, The Autobiography of Mark Twain, 1959, Charles Neider, Harper & Row.)

   ”In religion and politics, people’s beliefs and convictions are in almost every case gotten at second-hand, and without examination, from authorities who have not themselves examined the questions at issue, but have taken them at second-hand from other non-examiners, whose opinions about them were not worth a brass farthing.”
   / Mark Twain (In revised edition, chapter 78, p. 401, The Autobiography of Mark Twain, 1959, Charles Neider, Harper & Row.)

 7. Det är inte säkert att en person är en ”medveten lögnare”, även fast vi vet att det finns i mängder av dem. Det räcker med att en människa tar till sig något okritiskt och för (den omedvetna) lögnen vidare. Precis som slaskmedia.
  Emellertid struntar ”slaskmedia” helt i vad som är sant och som går att bevis eller inte, eftersom de lever och frodas av skiten de sprider. Det är skillnaden.
  Slaskmedia fyller oavbrutet på med sk ”nyheter”, sanna som falska, det kvittar dem lika. Det är dess värre ”kommersen” och politiken som styr utbudet, vilket inte är fallet på samma sätt på nätet, (undantaget slaskpressens numer alltmer förkventa ”logga in” abonnemanger). Pengahungriga som de är.
  Jag tror att vanliga människor vill ha fakta och är okyldigt vetgiriga, andra dras till spänning och dramaturgi (taboidpressen). Människor vill fylla sina liv med innehåll och mening och slaskmedia ger dem vad de vill ha. ”Bullshit in- Bullshit out”.

  1. Något är allvarligt fel när vi upplyser medier och människor om deras belägenhet, men argumenten rinner av dem som vatten på en gås.

   Inte nog med det, så försöker de dölja att de är avslöjade och vägrar rätta sig efter de evidenta upplysningarna.

   Lögn kan aldrig ge någon ett meningsfullt liv, således misstänker jag att de är betalda av monopolkapitalet, ex. via tankesmedjor, att sprida lögner omkring sig medvetet likt dyngspridare, precis som medierna är enligt Ulfkotte.

   Det vore ju utomordentligt tragiskt om de helt enkelt är medvetet hjärntvättade av mängden idioti som de utsätter sig själva för i sina sociala bubblor av Youtube-klick-beten. Jag har faktiskt svårt att tro det, men det är klart att idioter föds varje dag.

 8. Det är alldeles för många som försöker producera sälja ”konspirationsteorier” på nätet och i bokform. Dessa riktar in sig på fantasin och ”känslolivet” hos vederbörande (spänning, dramatik eller action etc) . Detta lockar lätt ”troende” eller okunniga personer.

  ”Troende” personer upplever ingen ”kognitiv dissonans” (upplever inga störningar) på informationen de inhämtar, eftersom de alltför snabbt anpassar sitt tankesätt efter ”känslans dynamik”, dvs de upplever att ”X” är trovärdigt via omedelbar respons ”Y” i känslolivet.

  De klarar inte av att se utanför den givna ramen, t.ex. ett (fejkat) Youtubeklipp. De behöver inte överväga att ifrågasätta det betraktade. De behöver inga sanningsenliga fakta, eftersom enbart känslan bekräftar deras föreställning. (känslan bekräftar deras tro). De är ”perceptions-inställda” på förhand, så att säga (det omedelbart givna). De ”går igång” på starka känslor, vilket ofta visar sig vara automatiserade prediktioner från tidigare erfarenheter.

  1. Jo. Det finns nog sådana, men det finns en värre sort. De som vet att det är bluff och båg, men ändå dansar de med. De ser det som en färgsprakande dans, kanske i brist på andra orgasmer i livet? Skeptikern är den som drar bort nålen från skivan och tvingar dem att tänka. De kan tänka men de gillar inte det. De vill hellre låta sig ledas i en virvlande dans av djävulen rakt ned i helvetet.

   Hur får man dem att tänka? Jo, man måste göra det behagligt likt en färgsprakande dans för dem. Känslor måste blandas med förnuft på ett vackert sätt. Att få in förnuft i text och musik som handlar om olika slags känslor skulle förmodligen vara utmärkt och skulle kunna få bra effekt.

 9. Bakom produktion av ”konspirationsteorier” döljer det sig så gott som alltid ”politik eller pengar”. Det finns mycket pengar i att bedra människor genom att göra det trista livet spännande.
  K-teorier anspelar alltid på förnuft, fastän äkta, logik, objektivitet och fakta saknas. De berättar en ”story” som i första annblicken verkar trovärdig. De försöker bedra betraktaren med en illusion av känslor av äkthet och trovärdighet. Ungefär på samma sätt som politiker använder sig av sherry-picking för att förmedla ett budskap som ska gå hem hos folk.

  1. Jo. Det verkar troligt att en stor del av produktionen av dåliga ”konspirationsteorier” är politiska i syfte att vilseleda bort från mer sannolika konspirationsteorier med bättre evidens, för de finns, och konspirationer finns också bevisligen.

   Helt riktigt att även pengar kan ligga bakom, eftersom folk tjänar pengar på antalet klick på Youtube, men att de även tjänar pengar på försäljning av konspiratorisk litteratur, men även i fallet politik så är de som skapar falska konspirationsteorier sannolikt ute efter att dölja mer trovärdiga analyser som pekar på de själva.

   De tokerier från folk vi känner verkar inte vara en av dessa sorter, men snarare vara prestigefyllda offer som sprider konspirationsteorier okritiskt om det passar deras känsloliv, borgerliga åsikter eller annan sekteristisk agenda, men helt utan en rimlig öppenhet mot fakta de inte gillar, eller skepticism mot de fakta de gillar.

   Jag tror inte dessa individer skapar K-eländet eller tjänar pengar på sin vilseledning, men mer är likt en paranoid panikartad tant som faktiskt tror att kondensstrimmor är farliga kemikalier/virus som eliten sprutar över oss … sig själva och sina familjer … Den sista strofen är inte välkommen eftersom det inte passar in i den känsla av vi mot dom som de sannolikt vill upprätthålla i sin tokiga sekterism.

   Vissa K-teorier tror jag t.o.m. har skapats i satiriskt syfte av vetenskapsmän för att se hur korkade människor är, ex. de som hävdar att det faktum att de korsar varann eller ligger i parallella linjer är ett evidens… Jag skojar inte.

   Den kille som visade hur ett flygplan sprutade ut kemikalier, som jag skrivit om, lät det spridas bland konspirationsteoretikerna, lät dem orera fördömande, samt sedan berättade han den verkliga orsaken, d.v.s. tömning av bränsletankar av säkerhetsskäl för att kunna landa på en kort landningsbana. Detta skapade ett väldigt rabalder hos dessa KT-extremisters sektledare. De blev jättearga eftersom de svalt betet med hull och hår. Prestigen klarade inte av att bli tagen med brallorna nere med skit i kalsongerna.

   Illusionen av känslor av äkthet var avslöjad av killen som hade filmat.

   …men strax var de naturligtvis igång igen med sin enögda cherry-picking till konspiratorisk musik i syfte att förmedla sin skit för andra lallande offer.

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s