Positiv kritik av Greta Thunberg och negativ kritik till miljörörelsen

Anders Romelsjö vill att vi ska Lyssna på Greta Thunberg. Jag håller med att vi ska lyssna öppet och skeptiskt på alla, kanske särskilt på Thunberg, eftersom hon hjälper oss alla att tänka på barnen. Det är utmärkt. Hon visar dessutom tydliga tecken på god karaktär i sitt tal till världen, som Miljömagasinet skrivit ned.

albert_einstein_80x80

”De flesta säger att intellektet är vad som kännetecknar en stor vetenskapsman. De har fel: Det är karaktär.”
/Albert Einstein

”Most people say that it is the intellect which makes a great scientist. They are wrong: it is character.”
/Albert Einstein

Tunbergs engagemang är utmärkt. Känsloargument är utmärkta när de används för att utgöra en vacker partner till rationalitet, men annars kan det givetvis vara förödande för vilket land som helst. Likväl är känsloargumenten ofta mycket viktiga för kvinnor som väljer att satsa på vetenskapen.

jane_goodall_80x80
”Kvinnor tenderar att vara mer intuitiva, eller att erkänna att de är intuitiva, och kanske är inte den hårda vetenskapliga approachen så attraktiv. Det sätt på vilket vetenskapen lärs ut är väldigt kall. Jag skulle aldrig blivit vetenskapsman om jag hade blivit utbildad på det viset.
/Jane Goodall

”Women tend to be more intuitive, or to admit to being intuitive, and maybe the hard science approach isn’t so attractive. The way that science is taught is very cold. I would never have become a scientist if I had been taught like that.
/Jane Goodall

Det är där nyckeln ligger, tror jag. De intuitiva måste intressera sig för evidensen, och de med evidensen måste intressera sig för känslan i framförandet. Det är viktigt för att kunna undersöka allting, med öppenhet och skepticism, INNAN vi har åsikter om någoting alls.

Vi måste uttrycka det vi kommit fram till med så god känsla att vi lyckas övertyga de mest intuitiva individerna. Det är där skärpningen behövs från båda lägren, om vi ska kunna rädda miljön tillsammans PÅ RIKTIGT!

Jag ser i Tunberg mer rationalitet än i de flesta andra människor på vår planet. Hon har medvetandegjorts om ett problem (skapat av eliten), samt ser att ingen gör något åt det problem som beskrivits (av eliten), men till skillnad från de allra flesta så agerar hon helt konsekvent med den information hon har (från eliten). Tyvärr tror jag att det är självmål, (10-0 till eliten mot folket). Eliten är nämligen slug, aktiv och flitig.

voltaire_80x80
”Så länge folket inte bryr sig om att utöva sin frihet, kommer de som vill tyrannisera göra det; för tyranner är aktiva och flitiga, och kommer hänge sig i guds namn eller under namnet av vilka andra gudar som helst, religiösa eller icke-religiösa, för att sätta handfängsel på sovande människor.”
/ Voltaire

”So long as the people do not care to exercise their freedom, those who wish to tyrannize will do so; for tyrants are active and ardent, and will devote themselves in the name of any number of gods, religious and otherwise, to put shackles upon sleeping men.”
/ Voltaire

Thunberg har, redan vid 15 års ålder, så sakta börjat slutat tro på att denna elit talar sanning. Redan vid fyra års ålder slutade jag själv tro på Jultomten och andra fantasier, men min tro på elitens välvilja förlorade jag långt senare än Thunberg. Därför är jag imponerad av Thunberg.

I mitt eget fall förlorade jag tron på eliten stegvis, ex. när Ingvar Carlsson ljög tillsammans med Carl Bildt i TV om hur bra EU skulle bli, samt när Miljöpartiet tog bort sitt utträdeskrav ur EU, sannolikt p.g.a. interna karriärambitioner hos den psykopatiska eliten i de här partierna.

Vi som är lite äldre har givetvis många evidens på medvetna och storvulna lögner som spritts av eliten för att undanhålla sanningen för folket. Vi vet att de flesta i eliten är psykopater som bara utnyttjar barn för att själva framstå som godheten, allt medan de stödjer olika massmord i världen där riktiga barn lider och dör.

Vad gäller klimatet så undanhålls en kompetent diskurs mellan vetenskapsmän som är skeptiska till klimathots-teorin. De är sannolikt betydligt fler än vad fulmedia vill påskina. Diskursen undanhålls av den elit som kontrollerar medierna.

Vetenskapsmännen skymfas som ”förnekare”, som om det skulle röra sig om olika villfarelse-sekter som är i krig med varandra, trots att dessa vetenskapsmän är de minst sekteristiska individerna man kan tänka sig. Dessa vetenskapsmän tror på öppet och skeptiskt sanningsökande. Vetenskaplig metod.

Bild på Sally Ride
”Vetenskap är kul. Vetenskap är nyfikenhet. Vi har alla en naturlig nyfikenhet. Vetenskap är en process av undersökning. Det är att komma med frågor och hitta på en metod. Det är att gräva sig in.”
/Sally Ride

”Science is fun. Science is curiosity. We all have natural curiosity. Science is a process of investigating. It’s posing questions and coming up with a method. It’s delving in.”
/Sally Ride

Miljörörelsen gräver sig INTE in, men har valt att använda klimathotet som en slägga för sin agenda, men den gigantiska släggan tycks inte ens vara som en luftfylld stor låtsas-slägga, snarare likt en helium-fylld låtsas-slägga som hotar att innehavarna ska tappa fotfästet helt, sväva upp i det blå och försvinna helt i sin egen sekt-galenskap.

Miljörörelsen påstår ibland att Sverige är rikt och måste börja minska utsläppen snabbare än andra länder p.g.a. detta. Det verkar fullkomligt logiskt, men det är tyvärr lögn och skadligt för Sverige.

Sverige är inte särskilt rikt. Globalismen och EU-medlemskapet har nämligen haft konsekvenser för 90% av svenska folket de senaste 30 åren, enligt Lars Bern och Credit Suisse. Vi blir allt fattigare. Att undergräva vår konkurrenskraft mitt inne i en frihandelsunion är direkt skadligt och leder direkt till att smutsgrisarna i frihandelsunionen gynnas. D.v.s. inte enbart noll effekt av att vara goda, men även att ondskan av att krossa vår egen ekonomi.

Miljörörelsen är motsägelsefullt nog inte för ekologisk hållbarhet, vilket ÄR en riktigt tung och effektiv slägga, som verkligen kan rädda barnen i hela världen. – Nej. Den släggan har miljörörelsen lagt på hyllan och istället blivit för kärnkraft (!!!!!) som hotar miljön och även hotar barnen med enorma konsekvenser, eftersom olycksrisken är uppenbar och att kärnkraften skapar plutonium som kan användas till produktionen av kärnvapen. Den koncentrerade produktionen av energi hotar även beredskapen.

max_born_80x80
”Vetenskap och teknik kommer sedan följa sin tendens till snabb expansion på ett exponentiellt sätt, tills mättnad sätter in. Men det betyder inte nödvändigtvis en ökning av rikedom, ännu mindre av lycka, så länge som antalet människor ökar i samma takt, och med det deras behov av mat och energi. Vid denna punkt, kommer atomens teknologiska problem beröra sociala problem, såsom födelsekontroll och den rättvisa fördelningen av varor. Det kommer att bli en hård kamp om dessa problem … ”
/ Max Born

“Science and technology will then follow their tendency to rapid expansion in an exponential fashion, until saturation sets in. But that does not necessarily imply an increase of wealth, still less of happiness, as long as the number of people increases at the same rate, and with it their need for food and energy. At this point, the technological problems of the atom touch social problems, such as birth control and the just distribution of goods. There will be hard fighting about these problems…”
/Max Born

Trots stor oenighet om framtida temperaturer på planeten och trots oenighet om exakt vad som ökar temeraturen, eller vilken temperatur som är mest gynnsam för barnen, så har politiker i maskopi med eliten satt upp ”tvågradersmålet”.  -Tjola-hoppsan-sa! Är det ett skämt? Förmodligen skrattar eliten gott åt upptåget.

Vad vi lärt oss om klimatet genom att studera klimathistoriken är att vi INTE vet något om framtida klimat. Vi spekulerar.

Men Thunberg tar FAKTISKT upp något mycket viktigare än CO2 och klimat, nämligen den sjätte massutrotningen med upp till 200 arter som utrotas varje dag, som orsakas av den ohållbara mänskliga tillväxten av population och konsumtion. ENDAST Vetenskapliga patiet levererar rätt lösning, nämligen nedväxt. Vi propagerar även för allas vårt gemensamma intresse, nämligen beredskap.

Thunberg tar också upp ordet ”jämlikhet”, som politiker gärna svänger sig med, precis som med andra floskler. Thunberg tycks däremot mena ordet på riktigt. ”Jämlikhet” är ett socialt tillstånd där alla människor inom ett samhälle, eller inom en grupp, har samma ekonomiska status och behandlas lika i samhället/gruppen.

Vetenskapliga metastudier visar att mer jämlika samhällen har lägre mordfrekvens. Skjutningar och granater är inte OK. Därför är vetenskapliga partiet bl.a. för ökad jämlikhet i vårt samhälle. Många partier är faktiskt INTE för ökad jämlikhet i realpolitiken. Endast Vänsterpartiet håller delvis måttet genom att konsekvent sänka sina riksdagsledamöters löner ner till 27700 kronor i månaden.

Det närmaste man kan komma jämlikhet är förmodligen ett samhälle/grupp där produktionsmedlen i samhället/gruppen är gemensamt ägda, ett tillstånd i samhällsutvecklingen där klasserna upplösts och produktionsresultatet fördelas åt alla efter behov, även med hänsyn till barnen och framtidens generationer, d.v.s. en ekologiskt hållbar kommunism.

Thunberg bryr sig också om människor i fattigare länder. Det är fint med sådan gränslös medmänsklighet. För att vi ska kunna hälpa andra samhällen effektivt, utan att stjälpa oss själva, eller dem, bör vi känna till orsakerna till deras problem, samt finna rätt lösning tillsammans med dem, för liten tuva kan annars stjälpa ett stort lass.

bernard_chidzero_80x80
”Det är klart jag vet att vår ekonomiska tillväxt inte kan matcha vår befolkningstillväxt [då 3,5%] så naturligtvis vet jag att vi alla blir fattigare tills vi får ner det numret – Berätta det inte för mig, berätta för de andra idioterna!”
/ Bernard Chidzero

“Of course I know our economic growth can’t match our population growth [then 3.5%] so of course I know we’ll all get poorer until we get that number down – don’t tell me, tell the other idiots!”
/Bernard Chidzero

Om det skulle finnas en internationell lösning på världens ekologiskt ohållbara problem, så hävdar jag att ansvaret  måste vara lokalt i varje land, samt att alla länder tillsammans måste ömsom pressa och ömsom hjälpa varandra att lösa de probem som finns. Jag tror inte på folkomflyttningar. Det måste finnas konsekvenser för de som överbefolkar, utrotar arter eller bryter mot FN:s regler, ex. internationell bojkott från många länder.

Vi kan heller inte förvänta oss att fattiga nationer ska se på Sverige som rollmodell om vi gör oss själva fattigare på olika vis, ej heller om vi ex. begår krigsförbrytelser mot fattigare länder i hop med Donald Trump, eller andra krigsförbrytare i EU, såsom politikerna gör i de flesta andra bombliberala partier.

Björn Ranelid har förmodligen en poäng i Expressen, när han påstår att  inte en enda kotte dör direkt av att medeltemperaturen på jorden har ökat något på 100 år, men att det däremot dödas massvis med barn i krigsförbrytelser, men även att nästan ingen protesterar mot krigsförbrytelserna, men jag tror att Thunberg kan ta upp även den frågan, eftersom det sannolikt berör henne med massmord på oskyldiga barn.

Thunberg tycks tro att vetenskapen är en religion. ”Vi har redan alla fakta och lösningar”, säger Thunberg. Då bör hon lyssna på Isaac Newtons visdomsord, anser jag.


”Jag vet inte vad som kan uppenbaras för världen, men inför mig själv verkar jag enbart ha varit en pojke som lekt vid havets strand och dykt ner i nuet och sedan funnit en mer mjuk sten eller ett vackrare skal än det ordinära, allt medan det stora havet av sanning ligger oupptäckt framför mig.”
/Isaac Newton

”I do not know what I may appear to the world, but to myself I seem to have been only a boy playing on the sea-shore, and diverting myself in now and then finding a smoother pebble or a prettier shell than ordinary, whilst the great ocean of truth lay all undiscovered before me.”
/Isaac Newton

Thunberg tror på  ”en framtid som snart inte längre kommer att finnas när ingen gör någonting för att rädda den?” Jag vill då lugna Thunberg med att domedagssekter har funnits i alla tider och har haft fel … hittills, men visst finns det fullt möjliga domedagsevent och visst verkar det ha funnits civilisationer som har utrotat sig själva.

Det positiva är att även om vissa civilisationer har gått under p.g.a. sekteristisk dumhet, så har det också funnits ekologiskt hållbara intelligenta överlevare, men jag föreslår att vi slutar tro på domedagssekter och deras profeter, som utan kompetens pekar ut datum i en nära framtid.

Thunberg har fel. Det finns en politik för att ändra politiken till att bli ekologiskt hållbar, nämligen Vetenskapliga partiet, ett parti som kommer verka för att ändra reglerna. Vi bör uppmärksamma världsledare som tar hand om vår framtid och som lyssnar på folket! Elitens medier tänker inte göra det, men kanske Thunberg kan göra det? Jag hoppas det. Jag förväntar mig det.

Vilket parti ska Thunberg välja att gå till val igenom eller stödja när hon blir 18 år? Jag hoppas att det blir Vetenskapliga partiet. Jag hoppas även att hon skippar elitens skriptskadade twitter, instagram och tar sig till WordPress.com.

Mer intressant:
https://tommyhansson.wordpress.com/2019/04/12/ar-klimat-gretas-smekmanad-pa-vag-att-ta-slut/

16 reaktioner till “Positiv kritik av Greta Thunberg och negativ kritik till miljörörelsen

   1. Har du säkert rätt i. Jag vet att hon klarar av att vara hårt koncentrerad på just sin grej. Meditation och/eller yoga skulle naturligtvis vara bra.
    (Det är den för alla människor. Tror nog hennes föräldrar vet det där och pappan åker med henne på alla resorna).

    Det är nog bra om Greta strukturerar upp tillvaron till max till hösten så att hon orkar gå gymnasiet. Också.
    // Kao

    1. God koncentration och ett gott fokus ser jag som mycket friskt. Det är det psykoptiska sjuka politiska spelet ska vi psykologisera för vad det är. Det är politikerna, medierna och en stor del av miljörörelsens trams som är sjukt i huvudet och det har Greta börjat inse, tror jag. DETTa är det tuffa för henne tror jag.

     Fokuset på Greta beror av sekterism/grupptänk/propagnda, ett fokus som kan bli masshysteri för individer och för folk, och det är där jag tror Greta lurades in, men hon verkar vara extemt skärpt och principfast, ha verklig karaktär, så sanningen om politikernas lögner, samt ett bättre och rimligre fokus, kommer nog säkert bli Gretas fokus alldeles strax, tror jag.

     Jag förväntar mig det. Jag kommer INTE bli förvånad när det sker. Logiken talar för ett Greta-uppror mot den förljugna klimtalarmism-sekten strax. Jag känner det på mig.

 1. Jag hoppas att Greta också ser och förstår att Miljöpartiet snarare krånglar till livet för vanligt folk än att de underlättar det. Greta tar tag i de stora globala klimat/miljöfrågorna, Miljöpartiet tjafsar om dubbdäcksfria gator och stora bidrag till elcyklar. Borgarrådet Daniel Hellde’n (?) i Sthlms stadshus är en typisk sån. På det sättet vinner man inga väljare, förutom de som inte kan se de stora nackdelarna med partiet, varav jag här nu har nämnt ett par stycken. Dessutom är MP vindflöjlar gällande vilken sida i politiken de står på. Får de bara igenom sina krav kan de sälja sin själ.

  // Kao

  1. Lokalt vet jag inte vad folket i Stockholm vill ha eller varför, men det är naturligtvis deras ensak att fundera på detta och tala med varann om detta, även om jag tycker att de bör tillfråga och lyssna på vetenskapsmän och fundera på sina egna moraliska val för barnens bästa.

   MP är vågmästre och MP:s karriärister utnyttjar givetvis den positionen så mycket de bara kan, dels för att framstå som godheten, men även för att trygga mandat, samt kanske för att korrumpera sig? I Göteborg var det nyligen en stor korruptionsskandal vet jag.

   MP:s medlemmar och karriärister kan INTE sälja den ”själ” som de alla redan förlorade när MP tog bort utträdeskravet ur EU, ett miljövidrigt beslut som ökar transporter och utsläpp av öststaters smutsiga lastbilar i Sverige, samt undergräver ekologisk hållbarhet och vår beredskap mot olika hot (inkl. väderhot).

   När klimtet förändras sker det ofta snabbt och blir då ofta kallre, enligt diagrammen. Det är bra med god beredskap mot förändringr i båda riktningarna givetvis, men EU-vurmen motverkar en god beredskp även mot detta.

   MP:s medlemmar är i högsta grad medskyldiga till detta hot mot alla våra barn och medborgre genom att de inte tänker moraliskt, vetenskapligt, långsiktigt, djupt och sant och därför givetvis gör omorliska, ovetenskpliga, kortsiktiga, ytliga val, samt ständigt far med osanning.

   1. Instämmer. Har länge velat stoppa alla dessa skitiga långtradartransporter. Förutom det miljömässiga problemet med dem så har vi problemet med tätheten mellan turerna, usla trötta förare och den frekventa inblandningen i svåra olyckor påvåra vägar. Transporten borde främst ske med tåg. Lastbilar enbart kortare sträckor- såsom last från stationen till mottagaren.
    ———-
    Har du tänkt på att politiker (även andra makthavare) får ett förändrat ansiktsuttryck ju större makt de skaffar sej? Om vi nu tar exempel från MP så ser jag en avsevärd skillnad i Fridolins och Hellde’ns ansikten – den där flackande blicken, den inskolade retoriken, det oförsonliga stela ansiktsuttrycket.

    Jämför äldre och nutida bilder på dessa 2 omduinte kan mentalisera fram bilderna.

    // Kao

    1. Jag betraktar sällan den vilselednde fulmedian som inte vare sig granskar mediers lögner, ”djupa staten”, samt undviker svåra frågor, samt sprider olika former av lögn omkring sig, så jag har inget fokus på maktspelarnas ansikten, men vore givetvis intresserad om du gör en djupare analys som du publicerar.

     1. Jag är lekman i avseenden såsom ansiktsuttryck, även om jag har läst väldigt mycket om sånt, ur olika aspekter. Allt från fd barnsoldadeter i Kongo/Kinshasa till partifolk, från mina egna iakttagelser till hur gärningsmannaprofilgruppen hos poliser jobbar med sina ansiktsigenkänningar för att skapa en gärningsmannaprofil – men tänker inte medvetet sprida info som kanske inte stämmer på nån punkt. Det är mer filosoferande kring det när jag sitter och funderar på sånt, som är intressant. Falsk eller ofullständig/tvivelaktig info vill jag inte bidra till att sprida som om det vore en sanning.
      —–
      Angående media: Jag läser från massa olika sidor. Läste jag bara de jag symaptiserade med så hade jag fått en väldigt ensidig bild.

      // Kao

      1. Var väl medveten om att 95-99% av all media har ungefär samma slags monopolkapitlistiska ägare och att många människor är hjärnförsmutsde av dem, samt att monopolkpitlismens troll även vilseleder på nätet! Om du läser om sanning och sedan läser långsamt och med rödpenna, så är det lättare att undvika hjärnförsmutsning, men se upp med mängden! Hjärnan är ingen dator, men tenderar att skaffa sig åsikter p.g.a. mängder, inte dess kvalitet.

       Dessutom har vi svårt att ändra åsikt när vi har fel p.g.a. egot, som gör åsikten till ”sin” och är ”stolt” över den.

       Vetenskaplig metod försöker komma runt dessa problem, men vetenskapre har inte alltid karktär. Därför har även vetenskapen tagit en sväng mot mörkret. Klimtalarmismen understöds av mörkrets forskare som helt tydligt arbetar för monopolkapitalet, inte för sanningen.

       Hur ser man det? Man ser det tydligt på de lögner medierna använder för att övertyga massorna. Det är en kampanj med ett stort intresse bakom. Global oligarki.

       1. Du är välkommen in på min sida och kolla och kommentera där. Kanske nåt där som intresserar dej? Som du vet är kriminalpolitik och bostadspolitik mina absolut största intressen och jag vill gärna höra din åsikt i olika fall.

        Eller att du slappnar av och kollar en bild eller annat jag har lagt ut då och då ;-)
        / Ha en fin kväll.

        // Kao

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s