KRITIK & ANALYS AV SION VISES PROTOKOLL 1 – DEN GRUNDLÄGGANDE DOKTRINEN

PROTOCOL 1 – THE BASIC DOCTRINE

PROTOKOLL 1 – DEN GRUNDLÄGGANDE DOKTRINEN

Right lies in Might – Politics versus Morals – The End justifies the Means – ”Liberty, Equality, Fraternity” – The New Aristocracy.

Rätten ligger Styrkan – Politik vs. Moral – Ändamålet berättigar Medlen – ”Frihet, Jämlikhet, Broderskap” – Den Nya Aristokratin.

1. Putting aside fine phrases we shall speak of the significance of each thought: by comparisons and deductions we shall throw light upon surrounding facts.

1. Låt oss lägga undan alla fina fraser för vi ska nu tala om betydelsen av varje tanke! Genom jämförelser och deduktioner skall vi belysa varje omgivande faktum!

[Kommentar: Psykopaten vill här ge intrycket av att texten är baserad på relevanta jämförelser, logik och fakta. Det är den delvis, men inte helt, vilket jag kommer visa i mina kommentarer.]

2. What I am about to set forth, then, is our system from the two points of view, that of ourselves and that of the goyim [i.e., non- Jews].

2. Vad jag är på väg att lägga fram, då, är vårt system ur två synvinklar, den om oss själva och den om gojerna [d.v.s. icke-judar].

[Kommentar: Här ser vi att författaren gör klart att han är en sionist, eller försöker framstå som en sionist som ämnar gynna sin egen sekt och missgynna de som är otrogna.]

3. It must be noted that men with bad instincts are more in number than the good, and therefore the best results in governing them are attained by violence and terrorisation, and not by academic discussions. Every man aims at power, everyone would like to become a dictator if only he could, and rare indeed are the men who would not be willing to sacrifice the welfare of all for the sake of securing their own welfare.

3. Det måste noteras att människor med dåliga instinkter finns i större numerär än de goda, och därför uppnås de bästa resultatet i att styra dem genom våld och terrorisering och inte genom akademiska diskussioner. Varje människa strävar till makt, alla skulle vilja bli en diktator, om han bara kunde det, och verkligen ovanliga är de män som inte skulle vilja offra allas välfärd för att försäkra sin egen välfärd.

[Kommentar: Den sionistiska psykopaten ser på normalt känslomässigt friska människor som att de saknar instinkter och menar sedan helt oblygt att alla de människor som ex. engagerat sig ideellt demokratiskt eller i hjälparbete egentligen är precis som dem, vilket förmodligen är osanning. Psykopatens oförmåga att se känslomässig motivation och den långsiktiga nyttan för alla i samhället, att samverka för gemensam välfärd, är typiskt psykopatisk.]

4. What has restrained the beasts of prey who are called men? What has served for their guidance hitherto?

4. Vad har tyglat dessa rovdjur som vi kallar människor? Vad har lett dem hittills?

[Kommentar: Den sionistiske psykopaten, som tror att alla tänker som han själv, funderar på sitt eget krokodilbeteende, men det har naturligtvis inte med en normal människa att göra. Detta är skapat av en mentalt sjuk människa, en psykopat, som utan kontroll, kärlek och gränser från föräldrar, förmodligen utvecklats i en dålig riktning.]

5. In the beginnings of the structure of society, they were subjected to brutal and blind force; after words – to Law, which is the same force, only disguised. I draw the conclusion that by the law of nature right lies in force.

5. I samhällsstrukturens begynnelse underkastade de sig den råa och blinda styrkan; efter det – lagens, vilket är samma styrka, endast maskerad. Jag drar slutsatsen att, enligt naturens lag, så ligger rätten i styrkan.

[Kommentar: Detta är en sionistisk psykopats sätt att se på saken, en fascism som går stick i stäv med ord som fred, frihet, demokrati, välfärd och medkänsla och denna åsikt går att finna i krigiska religioner, ex. i gamla testamentet och även inom Islam, men naturligtvis helt riktigt även i naturen. Tanken på att människor verkligen har moral och trivs med det, är naturligtvis vilt främmande för vilken psykopat som helst, såväl som för en krokodil.

Givetvis kan panik frambringad genom våld, hot och skräck-propaganda, används av ledarskapet för att aktivera det som kallas för ödlekomplexet i hjärnan, som då kopplar förbi förnuftet och skapar lydnad eller vilja till kamp, dominans, underkastelse eller flykt, fastän individen som lyder krokodilen helt klart inte kommer gynnas av det.

Det varje individ kan göra för att skydda sig mot den typen av ledarskap är att meditera. Meditationen skapar lugn, mod, medkänsla och insikt. Många judar är nog i särskilt hög grad utsatta för denna skräck, av de sionister som de är kontrollerade av, precis som tyskarna utsattes för samma skräck av ledande nazister.

Någon påstår att folket står under hot eller under attack, men det behöver inte vara sant. Det kan vara skapat. Det är värt att poängtera att alla judar inte är sionister och att alla sionister inte är judar, samt att alla judar inte heller är semiter, precis som att alla tyskar inte var nazister och alla nazister inte var tyskar och alla tyskar inte var blonda blåögda arier.

Vissa icke-judar arbetar nämligen också för Israels olagliga ockupation, såsom vissa judar arbetade för Hitler, samt för den etniska rensningen av Tyskland såsom den sker i Palestina idag. Vissa judar, som inte låtit sig vilseledas arbetar emot sionisternas etniska rensning av palestinier, precis såsom många tyskar försökte motverka Hitlertysklands ockupationer och etniska rensning av andra folkslag.]

6. Political freedom is an idea but not a fact. This idea one must know how to apply whenever it appears necessary with this bait of an idea to attract the masses of the people to one’s party for the purpose of crushing another who is in authority. This task is rendered easier if the opponent has himself been infected with the idea of freedom, so-called liberalism, and, for the sake of an idea, is willing to yield some of his power. It is precisely here that the triumph of our theory appears; the slackened reins of government are immediately, by the law of life, caught up and gathered together by a new hand, because the blind might of the nation cannot for one single day exist without guidance, and the new authority merely fits into the place of the old already weakened by liberalism.

6. Politisk frihet är en idé, men inte ett faktum. Denna idé måste man veta hur man ska kunna tillämpa närhelst det är framstår som nödvändigt, med denna idé som lockbete, för att attrahera folkmassorna till ens parti, i syfte att störta ett annat som har auktoritet. Denna uppgift underlättas, om motståndaren själv smittas av frihetsidén, den s.k. liberalismen, och för den idéns skull är villig att ge upp en del av sin makt. Här visar sig då vår teoris överlägsenhet: det förslappade styret av regeringen grips omedelbart, enligt livets lag, och samlas i en ny hand, eftersom den blinda nationens makt inte kan existera en enda dag utan ledning, och den nya auktoriteten endast intar den gamlas plats, sedan den gamla försvagats av liberalism.

[Kommentar: Olika friheter i balans är ett faktum och har inget med enbart liberalism att göra, även om många judar verkar vilja sprida olika former av den i vårt samhälle. Kanske för att söndra vårt samhälle? Kanske p.g.a. denna skrift? Allt kan naturligtvis drivas in absurdum, vilket jag tyvärr noterar verkar vara fallet. Att de sekteristiska psykopatiska ledarna för sionismen försöker övertyga sina egna om hur de otrognas demokratiska styrelsesätt, där olika friheter balanseras med förnuft, skulle vara en svaghet är inget märkligt alls. Så gör alla fascister, men de har genom historien alltid förlorat. Likväl måste jag hålla med om att den tokliberalism som fulmedierna drivit fram också drivit fram ”en ny hand”. Andra Israel-vurmare, ofta kristna, är förmodligen exakt den hand som sionisterna vill driva fram i våra samhällen. Fokuset på nynazismen som huvudfiende kan rentutav vara ett sätt för sionisterna att denna gång komma undan ansvar, fastän nynazismen och Rothchild-sionismen är lika som bär i sina grunder. Båda handlar om det egna folket, om föreställningen om utvaldhet, överlägsenhet och att fördriva andra folk.]

7. In our day the power which has replaced that of the rulers who were liberal is the power of Gold. Time was when Faith ruled. The idea of freedom is impossible of realisation because no one knows how to use it with moderation. It is enough to hand over a people to self-government for a certain length of time for that people to be turned into a disorganised mob. From that moment on we get internecine strife which soon develops into battles between classes, in the midst of which States burn down and their importance is reduced to that of a heap of ashes.

7. I vår tid har guldets makt intagit de liberala styrelsemännens plats. Det fanns en tid, då tron styrde. Frihetsidén är omöjlig att realisera, eftersom ingen kan använda sig av den med moderation. Det räcker att ge ett folk självstyre, en viss tid, för att folket ska förvandlas till en oorganiserad pöbel. Från det ögonblicket och framöver uppstår interna stridigheter mellan klasser, i vilka stater snart brinner ned och deras betydelse reduceras till en hög av aska.

[Kommentar: Jag noterar att det inte stämmer. Dessa fascister har helt enkelt fel. Schweiz är världens mest demokratiska land med en väl utvecklad direktdemokrati med beslutande folkomröstningar. Schweiz har inte övergått i liberalt självsvåld, inre stridigheter, eller ens yttre sådana. Schweiz har inte reducerats till en hög aska likt Hitlertyskland, Mussolinis Italien eller det fascistiska Japan och Schweiz betydelse är mycket stor i världen som ett neutralt fredligt land. Schweiz är intelligent välbeväpnat för att effektivt kunna behålla både sin demokrati och sin fred. Schweiz står helt utanför imperialistiska monopolkapitalistiska allianser och unioner och är därför dessutom att betrakta som fredligt.]

8. Whether a State exhausts itself in its own convulsions, whether its internal discord brings it under the power of external foes – in any case it can be accounted irretrievably lost: it is in our power. The despotism of Capital, which is entirely in our hands, reaches out to it a straw that the State, willy-nilly, must take hold of: if not – it goes to the bottom.

8. Närhelst en stat tröttar ut sig själv i sina egna konvulsioner, oavsett om dess interna uppror får det under yttre fienders makt – så kan det, i vilket fall som helst, räknas som oåterkalleligen förlorat: den är i vår makt. Kapitalets despotism, som är helt och hållet i våra händer, räcker fram ett halmstrå som staten, villigt, måste ta tag i: om inte – så sjunker det till botten.

[Kommentar: Här ser vi tecken på att protokollet kan härstamma från monopolkapitalister som vill avskaffa demokratin och helt klart kan det handla om judiska sådana, men även att de kan ha en vilja att skapa högerextrema eller vänsterextrema rörelser som luras till att skapa dessa konvulsioner i vårt samhälle. Om du vill motverka monopolkapitalismen så är det min uppfattning att det bästa man kan göra är att rösta på partier som är för mer Schweizisk demokrati och valsamverkan, som ex. Vetenskapliga partiet, ett parti som INTE är villigt att ta i monopolkapitalets halmstrå ens med tång, men istället vill beskatta det effektivt med progressiva skatter och tullmur.]

9. Should anyone of a liberal mind say that such reflections as the above are immoral, I would put the following questions: If every State has two foes and if in regard to the external foe it is allowed and not considered immoral to use every manner and art of conflict, as for example to keep the enemy in ignorance of plans of attack and defence, to attack him by night or in superior numbers, then in what way can the same means in regard to a worse foe, the destroyer of the structure of society and the commonweal, be called immoral and not permissible?

9. Skulle någon med liberalt sinne säga att sådana reflektioner, som de ovan, är omoraliska, så skulle jag ställa följande frågor: Om varje stat har två fiender och om den, m.a.p. den extrena fienden, är tillåten och det inte anses vara omoraliskt att använda varje beteende och stridssätt, som t.ex. att inte meddela fienden om sina planer på attack och försvar, att anfalla honom om natten i överlägsen numerär, då på vilket sätt kan samma medel m.a.p. en värre fiende, förstöraren av samhällsstrukturen och välstånd, kallas omoralisk och icke tillåten?

[Kommentar: Att se andra länder, grupper och folk som fiender är typiskt för fascisten, som själv utgör det problem som denne försöker skrämma andra med. Vi ser detta idag i svensk massmedia, men även inom politiken, då främst genom den fascistiska rysshetsen, som märkligt nog kommer även från vänstern, ex. när en rysk del av Ukraina demokratiskt och i stor enighet ville tillhöra Ryssland istället för EU. Vi ser det även inom islamismen. Psykopaten som vill bete sig omoraliskt och odemokratisk försöker givetvis rättfärdiga det, men vad som är otillåtligt och omoraliskt bestämmer vi givetvis tillsammans genom de lagar som vi skapar demokratiskt. Det bestäms också av vår inre kompass där vi inser att så som vi själva vill bli behandlade så måste vi även behandla andra, för annars kommer vi bli bekämpade och naturligtvis, som vilken omoralisk kriminell fascist som helst, till slut förlora, vilket naturligtvis kommer som ett brev på posten som det gjorde för Hitlertyskland, Mussolinis Italien och Japans kejsardöme. Fascismen i sig självt bär på fröet till sin egen undergång. Som man sår får man skörda.]

10. Is it possible for any sound logical mind to hope with any success to guide crowds by the aid of reasonable counsels and arguments, when any objection or contradiction, senseless though it may be, can be made and when such objection may find more favour with the people, whose powers of reasoning are superficial? Men in masses and the men of the masses, being guided solely by petty passions, paltry beliefs, traditions and sentimental theorems, fall a prey to party dissension, which hinders any kind of agreement even on the basis of a perfectly reasonable argument. Every resolution of a crowd depends upon a chance or packed majority, which, in its ignorance of political secrets, puts forth some ridiculous resolution that lays in the administration a seed of anarchy.

10. Är det möjligt för något sunt logiskt sinne att hoppas på att med framgång leda folkmassorna med hjälp av förnuftiga förmaningar och argument, när vilken som helst invändning eller motsägelse, oavsett hur sanslös, kan göras och när en sådan invändning kanske får mer stöd hos folket, vars kraft att resonera är begränsad? Människor i massvis och massornas män, som enbart leds av triviala passioner, ynklig tro, traditioner och sentimentala satser, faller offer för parti-meningsskiljaktigheter, som förhindrar varje form av överenskommelse, även på fundamentet av fullkomligt resonabla argument. Varje folkmassebeslut beror på en tillfällig eller ihopagiterad majoritet, som till följd av sin okunnighet om de politiska hemligheterna fastställer ett absurt mötesbeslut, som planterar fröet till anarki i administrationen.

[Kommentar: Det kan delvis stämma. Agitatorn Hitler valdes av 43% av den tyska befolkningen och valdes till rikskansler med hjälp av Tysklands motsvarigheter till de svenska högerpartierna, ett absurt beslut, som naturligtvis var fröet till det totala nederlaget och det ödelagda Hitlertyskland. Även under full diktatur, arbetsläger och invasioner av land efter land så var det tyska folket övertygade om att de befann sig i en demokrati. Samtidigt stod mer förnuftiga, neutrala och fredliga länder helt och hållet utanför den fascistiska krigshetsen som drevs fram av finanskapitalet. Schweiz beslutande direktdemokrati framstår i detta ljus som mycket resonabelt i jämförelse.]

11. The political has nothing in common with the moral. The ruler who is governed by the moral is not a skilled politician, and is therefore unstable on his throne. He who wishes to rule must have recourse both to cunning and to make-believe. Great national qualities, like frankness and honesty, are vices in politics, for they bring down rulers from their thrones more effectively and more certainly than the most powerful enemy. Such qualities must be the attributes of the kingdoms of the goyim, but we must in no wise be guided by them.

11. Det politiska har ingenting gemensamt med moralen. En regent, som låter sig ledas av moralen är därför inte en skicklig politiker, och är därför instabil på sin tron. Den som önskar regera måste tillgripa både list och lögn. Stora nationella kvaliteter, som uppriktighet och ärlighet, är olater i politiken, eftersom de störtar regenter från deras troner mer effektivt och mer säkert än den starkaste fiende. Dessa egenskaper måste vara attribut för gojim-regeringarna, men vi ska i inte på något sätt ledas av dem.

[Kommentar: Det beror nog på hur medvetet folket är när de analyserar de olika politikerna och partierna innan de röstar, hur väl de känner till argumentationsfel, är motiverade att avslöja pladdermajornassjälvmotsägelser och floskler. Huruvida folket kommer undvika medvetet ljugande och förvillande Rothchild-sionistiska medier, huruvida de har motivationen att välja politiker, partier och medier med god moralfilosofisk kompetens och generellt hög förmåga att se samband, politiker som förstår olika former av osanning och bekämpar dem. Det återstår naturligtvis att se hur motiverat folket kommer att bli, men att folket inte effektivt kan styra ett land i den riktning som de vill, det har Schweiz genom sin direktdemokrati med råge motbevisat, anser jag, även om det ser något mörkt ut för den representativa demokratin i spåren av politikeradelns och mediernas senaste påhitt, samt folkets brist på motivation att organisera bättre partier som valsamverkar och ersätter dem.]

12. Our right lies in force. The word ”right” is an abstract thought and proved by nothing. The word means no more than: Give me what I want in order that thereby I may have a proof that I am stronger than you.

12. Vår rätt ligger i styrkan. Ordet ”rätt” en abstrakt tanke och är obevisad. Detta ord betyder inget mer än: Giv mig det jag vill ha så att jag därigenom får ett bevis på att jag är starkare än du!

[Kommentar: Ett fascistiskt psykopatiskt sätt att tänka som oftast verkar leda till totalt nederlag rent historiskt, för ex. massmördarna Napoleon och Hitler. Ingen mentalt frisk människa, d.v.s. 99% av befolkningen, tänker heller så i ett normaltillstånd, förutom då ödlekomplexet i hjärnan aktiverats och gjort indoktrinering och masspsykos möjlig. Tankesättet leder dessutom psykopaten till en mycket svag position när majoriteten väl inser att psykopatin från kaviarstinna medier och politikeradel bör få fullt rimliga straff i en ny Nürnbergprocess för att kunna gynna det fredliga framtida välmåendet för 99% av befolkningen. Om det innebär att de spärras in i permanent mentalvård, hängs som efter Nürnbergprocessen eller giljotineras som i franska revolutionen är svårt att veta, men jag föreslår det första straffet, eftersom det upplyser andra psykopater om deras mentala tillstånd så att de kan söka hjälp själva, och såsom psykopater ändå kan lyckas i samhället med gott betyg och gott eftermäle, ex. likt den hjärnkirurg som uppfostrades väl, men som är psykopat.]

13. Where does right begin? Where does it end?

13. Var börjar rätten? Var slutar den?

[Kommentar: Det kan t.o.m. en psykopat förstå. Rätten börjar i den demokratiskt grundade lagstiftningen som ca 90-99% kan vara enig i, ex. i definitioner av vad som är krigsförbrytelser och vad som är brottsligt och hur det ska bestraffas. Även en människa med psykopatiskt handikapp, med en moralfilosofisk grund att stå på, kan dessutom förstå konceptet empati även om psykopaten själv saknar empatin. Psykopaten kan dessutom lyckas riktigt väl och bli en vinnare och därigenom leva med sitt handikapp i harmoni med andra som är friska och har empati, därigenom få ett gott eftermäle, om vi andra som har empati bara förstår hur vi ska övervakar och hjälpa de handikappade psykopaterna att lyckas på ett bra sätt, men absolut inte låta dem glänsa i Sveriges television när de begått massmord.]

14. In any State in which there is a bad organisation of authority, an impersonality of laws and of the rulers who have lost their personality amid the flood of rights ever multiplying out of liberalism, I find a new right – to attack by the right of the strong, and to scatter to the winds all existing forces of order and regulation, to reconstruct all institutions and to become the sovereign lord of those who have left to us the rights of their power by laying them down voluntarily in their liberalism.

14. I ett rike med en dålig organisation av makten, opersonliga lagar och av regenter som har förlorat sin personlighet i en flod av rättigheter som multiplicerats ur liberalismen, där finner jag en ny rättighet – att attackera genom den starkes rätt, och att sprida alla existerande krafter av lag och ordning för vinden, att rekonstruera alla institutioner och bli den suveräna lorden över dem som har lämnat maktens rättigheter genom att lägga ned den frivilligt till sin liberalism.

[Kommentar: Jag undrar om psykopaten Adolf Hitler inte kan ha tagit intryck av denna skrift då det var exakt så det skedde i Hitlertyskland, med ett förödande resultat för tyskarna dessutom. I Israel försöker de psykopatiska sionisterna, på liknande sätt som Hitler, ge folket intrycket av demokrati mitt i fascismen där israeliska motståndare till fascismen utsätts för fascismens repressalier, precis som i Hitlertyskland där de som inte ville lyda placerades i koncentrationsläger, eller som i USA där det länge pågått en jakt på människor som vill skapa ett jämlikt USA, d.v.s. kommunister, eller som i Palestina där palestinierna numera lever på successivt krympande landytor, vilka blir alltmer lika koncentrationsläger. Detta är ställen där Israels olagliga övergrepp, i strid med moral, har segrat … i alla fall tillfälligt, tills domen över dessa sionistiska psykopater kan verkställas.]

15. Our power in the present tottering condition of all forms of power will be more invincible than any other, because it will remain invisible until the moment when it has gained such strength that no cunning can any longer undermine it.

15. Vår kraft i det nuvarande vacklande tillståndet i alla former av makt kommer att bli mer oövervinnerligt än varje annan, eftersom den kommer att vara osynlig, tills det ögonblick då den har ökat i sådan styrka att ingen slughet längre är i stånd att underminera den.

[Kommentar: Det här är skrämmande likt monopolkapitalismens övertagande av medierna och politiken. Den har för flertalet varit helt osynlig. De sionistiska psykopater som skrivit detta dokument kunde naturligtvis inte förutse Internet som nu verkar ha kullkastat planen. Likväl försöker dagens sionistiska psykopater upprätthålla den monopolkapitalistiska media-planen på olika vis ex. genom kontrollen av sökmotorer, av dem kontrollerade sociala medier och repressiva kampanjer, samt riktade attacker för att försöka kontrollera innehållet. Men det kommer sannolikt inte fungera. Visserligen har de på senare tid även gett sig på både mjukvara och hårdvara, men människorna som värderar sin demokrati och sin yttrandefrihet skapar nu själva motmedlen och upplyser varann om maktens försök att tillintetgöra folkets frihet på Internet.]

16. Out of the temporary evil we are now compelled to commit will emerge the good of an unshakeable rule, which will restore the regular course of the machinery of the national life, brought to naught by liberalism. The result justifies the means. Let us, however, in our plans, direct our attention not so much to what is good and moral as to what is necessary and useful.

16. Ur det tillfälliga onda, som vi nu är tvungna att utöva, kommer det goda i en orubblig regering att uppstå, vilken återupprättar det regelrätta maskineriets gång i det nationella livet, vilken nollställts av liberalismen. Resultatet rättfärdigar medlen. Hursomhelst, låt oss fästa vår uppmärksamhet vid våra planer, inte så mycket vid vad som är gott och moraliskt, som vid det nödvändiga och användbara.

[Kommentar: Att psykopaten självt ser sina onda handlingar som ”goda” är naturligtvis självbedrägeri eller ett dåligt försök till illusionism. Psykopaten, såvida inte denne lider av förblindande narcissism, vilket naturligtvis är en reell möjligthet då det makabra dokumentet faktiskt skapats och spridits, denne psykopat vet sannolikt i allmänhet att han är ond och omoralisk i andras ögon. Skriften verkar således vara ett försök att övertyga tillräckligt många att, i blindo, tro att psykopatens eget omoraliska överdrivna maktbegär är något gott och att lakejernas lydnad är något logiskt. Det är naturligtvis därför psykopaten inte vill fästa så mycket uppmärksamhet vid vad som faktiskt är gott och moraliskt försvarbart på lång sikt för framtidens generationers väl. Människor och samhällen med moralfilosofiska insikter, som har motivation till moraliskt riktiga och långsiktiga handlingar, vilka stoppar ondska tvärt, samt följaktligen gynnar oss alla, upplevs naturligtvis ofta som en fiende för många psykopater. Men visst kan liberalismen förvrängas av psykopater också. Det är tydligt i Sverige, där ett pladder av skenbart liberala floskler, självmotsägelser xxx och motstridiga handlingar, ex. lett till imperialistiska krig, massmord, införseln av en extrem fascistisk sekt som andra människor flytt ifrån. Denna form av missriktad obalanserad kortsiktigt klandervärd tokliberalism kan naturligtvis dölja det faktum att sådan tokliberalism skapats av psykopater i syfte att just försvaga den äkta liberalismen, d.v.s. välfärdsstaten, samt för att krossa demokratin till förmån för monopolkapitalets psykopater.]

17. Before us is a plan in which is laid down strategically the line from which we cannot deviate without running the risk of seeing the labour of many centuries brought to naught.

17. Framför oss ligger en plan, i vilken det lagts fram en strategisk linje, från vilken vi inte kan avvika utan att riskera att nollställa många seklers arbete.

[Kommentar: Jag finner det trovärdigt att dessa psykopater i denna, sin egen avbild, själva bedrivit sådan otukt i olika vidriga gudars namn genom årtusendena, i strid med varje form av rättfärdighet, anständighet, medkänsla och naturlig moral. Det är nog ingen slump att deras val av gudar, åt de massor som de vill ska lyda dem, enligt Dawkins, med god underbyggnad, ofta sannolikt är en slags kopia av deras egna mentalt sjuka önskningar:


”Gamla testamentets Gud är förmodligen den mest obehagliga karaktären i all fiktion: avundsjuk och stolt över det; ett småsint, orättvist, oförsonligt kontrollfreak; en hämndlysten, blodtörstig etnisk rensare; en misogynistisk, homofobisk, rasistisk, barnamördande, folkmördande, hedersmördande, plågande, storhetsvansinnig, sadomasochistisk, oberäknelig ond mobbare.”
/ Richard Dawkins

”The God of the Old Testament is arguably the most unpleasant character in all fiction: jealous and proud of it; a petty, unjust, unforgiving control-freak; a vindictive, bloodthirsty ethnic cleanser; a misogynistic, homophobic, racist, infanticidal, genocidal, filicidal, pestilential, megalomaniacal, sadomasochistic, capriciously malevolent bully.”
/ Richard Dawkins (Source: Richard Dawkins on Wikiquote)]

 

18. In order to elaborate satisfactory forms of action it is necessary to have regard to the rascality, the slackness, the instability of the mob, its lack of capacity to understand and respect the conditions of its own life, or its own welfare. It must be understood that the might of a mob is blind, senseless and un-reasoning force ever at the mercy of a suggestion from any side. The blind cannot lead the blind without bringing them into the abyss; consequently, members of the mob, upstarts from the people even though they should be as a genius for wisdom, yet having no understanding of the political, cannot come forward as leaders of the mob without bringing the whole nation to ruin.

18. För att utveckla tillfredsställande former av handlingar är det nödvändigt att betrakta massornas låghet, slapphet, mobbens instabilitet, dess brist på kapacitet att förstå och respektera sitt eget livs villkor, och vad som gynnar dem. Man måste ha klart för sig, att massornas makt är blind, en sanslös och oförnuftig kraft, ständigt lystrande till förslag från vilkensomhelst sida. Den blinde kan icke leda de blinde utan att störta dem ned i avgrunden; och som en konsekvens kan inte medlemmar i mobben, dessa folkets uppkomlingar, även om de skulle vara visdomens genier men utan förståelse av det politiska, bli ledare av mobben utan att leda hela nationen till ödeläggelse.

[Kommentar: Här ser vi att källan till protokollet kan vara rojalist, d.v.s. innehar en tro på att endast adligt blod har förmågan att leda, en uppfattning som naturligtvis ständigt motbevisat sig självt i sina egna misslyckanden långt före existensen av demokrati i Europa, men rojalisterna har även motbevisats av ex. Schweiz, där folket kontrollerat sitt eget öde utmärkt. Visserligen kan människor i allmänhet uppvisa dåliga sidor och brist på kapacitet att förstå vad som verkligen gynnar dem, att folket ofta lätt kan vilseledas av lögnaktiga medier och på så vis bli oförnuftiga, ex. rösta på mer högerpolitik, under namnet av ”Socialdemokraterna” eller ”Sverigedemokraterna” när det i själva verket är en korrupt högerpolitik som lett till problemet för folket. Och visst hotar detta nu att störta folket ned i den fascistiska avgrunden, men det är i så fall den imperialistiska monopolkapitalistiska kraften som vilselett dem, anser jag. Det finns, som jag ser det två vägar som kan kombineras för att ta oss ur detta elände, dels givetvis välinformerade folkliga ledare med både moral och förnuft som med sin visdom och politiska förståelse kan leda folket rätt, men även folket självt genom egna försök till lugn och djupare förståelse, vilket kan leda till ett effektivare styre av folket självt, d.v.s. originalbetydelsen av ordet demokrati, d.v.s. ett ökat inslag av beslutande folkomröstningar, d.v.s. direktdemokrati som i Schweiz. Folket kan rösta för detta genom nya partier som valsamverkar och tar allt fler mandat och sedan genomför detta.]

19. Only one trained from childhood for independent rule can have understanding of the words that can be made up of the political alphabet.

19. Endast den, som från barndomen tränats att styra oberoende kan ha förståelse för de ord som utgör det politiska alfabetet.

[Kommentar: Här visar den sionistiske psykopaten upp grundproblemet för varje förälder som har ett psykopatiskt handikappat barn. När föräldern inte tar kontrollen och inte styr barnet rätt moraliskt med kärlek och förstånd, låter sig manipuleras av barnet, eller kanske t.o.m. begår barnmisshandel i missriktad kärlek eller missriktat förstånd, så riskerar barnet att ta kontrollen samt bli känslomässigt permanent skadat. Det psykopatiska handikappet kan riskera att få greppet om barnet fullständigt. Föräldrar bör se upp när ett barn uppvisar psykopatiska drag och snabbt söka professionell hjälp för att kunna parera en sådan utveckling så att utvecklingen istället har potential att bli lyckad för den handikappade psykopaten, såsom den ex. blivit för denne hjärnkirurg.]

20. A people left to itself, i.e., to upstarts from its midst, brings itself to ruin by party dissensions excited by the pursuit of power and honours and the disorders arising therefrom. Is it possible for the masses of the people calmly and without petty jealousies to form judgement, to deal with the affairs of the country, which cannot be mixed up with personal interest? Can they defend themselves from an external foe? It is unthinkable; for a plan broken up into as many parts as there are heads in the mob, loses all homogeneity, and thereby becomes unintelligible and impossible of execution.

20. Ett folk, överlämnat åt sig självt, d.v.s. till uppkomlingar ur sin egen mitt, tillintetgör sig självt genom partistrider, i maktkampens och hederns upphetsning och därav uppstående oordning. Är det ens möjligt, att folkmassorna skulle kunna lugnt, utan rivalitet bedöma eller reda sig med landets affärer, vilka inte få förblandas med personliga intressen? Är de i stånd att försvara sig mot yttre fiender? Är det otänkbart; att en plan, som är uppdelad i så många delar som det finns huvuden i mobben, förlorar sin homogenitet, och därför blir ointelligent och omöjlig att utföra.

[Kommentar: Maktbegär och jakt efter makt har funnits i alla tider, inom kungadömen såväl som inom s.k. ”demokratier”. Maktmänniskor är naturligtvis ofta dåliga på att genomföra folkviljan. Men det finns inget som skiljer människor åt i olika klasser i avseendet maktbegär, adligt blod eller uppkomling. Psykopati är ett handikapp som kan uppstå i vilken klass som helst. Så visst är det inte enbart möjligt att folket skulle kunna vara delaktiga i länders affärer såsom i Schweiz, det verkar snarare vara bättre. Visst tycker vi kanske att det kräver förmåga att se samband, viktiga kunskaper och moralfilosofiskt medvetande, men visst kan moraliskt mevetna människor av folket också leda folket i detta. Vi skulle ex. kunna enas demokratiskt om grundläggande krav på förmågan att se samband, krav på meditation för att minska rädsla och girighet, samt införa utbildning i psykologi och filosofi för alla människor som vill deltaga i styret av landet, men även naturligtvis hjärnscanning för att medvetandegöra om handikappet psykopati ifall vi ev. vill ha medverkan av psykopater som betalda rådgivare i styrelsen av landet, kanske för att utnyttja psykoptens manipulativa egenskaper för att avslöja andra länders manipulativa planer för oss som är lite mer godtrogna? Psykopaten kan på så vis bry sig om sin egen framgång och få erkännande på detta vis, genom en egen behovstillfredsställelse som ändå kan gynna helheten. Med mer inslag av förnuft i demokratin hade vi säkerligen kunnat skapa mer enhetlighet, göra politiken begriplig och utförbar, men även utan dessa krav verkar direktdemokratin ändå skapa mer förnuft och därmed vara självreglerande, i alla fall i Schweiz, kanske p.g.a. den övning och det ansvar den faktiskt medför.]

21. It is only with a despotic ruler that plans can be elaborated extensively and clearly in such a way as to distribute the whole properly among the several parts of the machinery of the State: from this the conclusion is inevitable that a satisfactory form of government for any country is one that concentrates in the hands of one responsible person. Without an absolute despotism there can be no existence for civilisation which is carried on not by the masses but by their guide, whosoever that person may be. The mob is savage, and displays its savagery at every opportunity. The moment the mob seizes freedom in its hands it quickly turns to anarchy, which in itself is the highest degree of savagery.

21. Det är endast med en despotisk härskare som planer kan utarbetas vidlyftigt och tydligt på ett sådant sätt att det hela distribueras ordentligt mellan de olika delarna i statsmaskineriet: från detta är slutsatsen ofrånkomligt att en tillfredsställande form av statsledning, för vilket land som helst, är en som koncentrerar det i händerna på en ansvarskännande person. Utan en absolut despotism kan inte existensen av en civilisation som fortgå, inte genom massorna, men genom deras guide, vem denne person än må vara. Mobben är barbarer, och visar sitt barbari vid varje tillfälle. I det ögonblick som mobben fångar friheten i sina händer blir det snabbt anarki, vilket i sig självt är den högsta graden av barbari.

[Kommentar: Det motsatta verkar snarare vara fallet. Demokrat, när den fungerar och faktiskt kan kallas för demokrati, d.v.s. när medierna är någorlunda objektiva och rättvisa, håller sig till sanningen och tillåter dementier, samt när de kandidater som folket vill ha lyfts fram och väljs demokratiskt, då verkar demokrati leda till mindre barbari. Människor röstar inte gärna på psykopater om deras psykopati belyses och är känd. Det är enbart genom psykopatisk media-retorik som folken ibland kan luras att välja psykopater, ex. genom att starta krig och hetsa, kräva deras patriotiska röst, eller genom att framhäva två, eller kanske tre, psykopatiska politiska block sida vid sida och propsa på den ena som ett mindre ond än den andre. Det är inte 99% som är barbarer, snarare 1% som är barbariska psykopater, vilka dessutom verkar ha skapat detta dokument. Om det är sionister eller fiender till sionister, som skapat den, är egentligen irrelevant som jag ser det. Källan är helt uppenbart genomgående psykopatisk.]

22. Behold the alcoholic animals, bemused with drink, the right to an immoderate use of which comes along with freedom. It is not for us and ours to walk that road. The peoples of the goyim are bemused with alcoholic liquors; their youth has grown stupid on classicism and from early immorality, into which it has been inducted by our special agents – by tutors, lackeys, governesses in the houses of the wealthy, by clerks and others, by our women in the places of dissipation frequented by the goyim. In the number of these last I count also the so-called ”society ladies,” voluntary followers of the others in corruption and luxury.

22. Betrakta de alkoholiserade djuren, roade av dryck, rätten till en icke-modererad användning, vilket kommer tillsammans med frihet. Det är inte för oss att vandra denna väg. Gojernas folk är roade av alkoholhaltiga drycker; deras ungdomar har blivit dumma på klassicism och från tidig omoral, vilket våra speciella agenter har inducerat – genom lärare, lakejer, guvernanter i rika familjer, genom betjänter och andra, genom våra kvinnor i förlustelseinrättningar, vilka regelbundet besöks av gojerna. Till dessa senare räknas s. k. ”damer ur societeten”, frivilliga följare av de andra i korrupt lösaktighet och lyx.

[Kommentar: Det slår mig att den nationalsocialistiske psykopaten Hitler kan ha läst detta och därför beslutat sig för att bli nykterist. Intresset för jästa drycker, religion och andra sinnesförslöande och beroendeframkallande droger har alltid varit av intresse för människan som sökt avtrubba sig från den hårda verklighet som ofta psykopaterna skapar. Det bästa sättet bort från dessa destruktiva aktiviteter är meditationen, vilken får oss att inse att vi inte behöver påverkas av psykopaters lockande till dessa droger eller underkasta oss rädslan som kommer från deras hot. Vi kan t.o.m. kriminalisera olika metoder för att locka till dessa destruktiva beteenden och t.o.m. uppmuntra till intaget av bättre saker för kropp och sinne, samt föreslå nyttigare gemenskaper genom statsfinansierad reklam. Någon talar då om frihet till alkohol, men sådan frihet bör naturligtvis stå balans med barnet frihet att ha nyktra föräldrar och alla bilisters frihet från rattonykterheten på vägarna.]

23. Our countersign is – Force and Make-believe. Only force conquers in political affairs, especially if it be concealed in the talents essential to statesmen. Violence must be the principle, and cunning and make-believe the rule for governments which do not want to lay down their crowns at the feet of agents of some new power. This evil is the one and only means to attain the end, the good. Therefore we must not stop at bribery, deceit and treachery when they should serve towards the attainment of our end. In politics one must know how to seize the property of others without hesitation if by it we secure submission and sovereignty.

23. Vår motparoll är – Kraft och övertygelse. Endast styrka segrar i politiska affärer, speciellt om den är dold i de talanger som är essentiella för statsmän. Våld måste vara principen och list och övertygelse måste vara regeln för regeringar, vilka inte vill nedlägga sina kronor inför fötterna på agenter för någon ny makt. Detta onda är det enda medlet för att uppnå målet, det goda. Därför bör vi inte rygga tillbaka för mutor, bedrägeri och förräderi, då detta bör tjäna till att föra oss mot målet. I politiken måste man veta hur man tillskansar sig annans egendom utan att tveka, om vi därigenom försäkras undergivenhet och suveränitet.

[Kommentar: Man behöver inte vara välutbildad för att se igenom att det förmodligen har skrivits av en kriminell sionistisk psykopat, som helt tydligt inspirerat andra sionistiska psykopater som idag tillskansar sig annans egendom olagligt i Palestina, men den sionistiska psykopaten har i detta fallet rätt, eftersom mutor, bedrägeri och förräderi onekligen verkar ha besudlat politiken under lång tid, förmodligen med fåtalet undantag, ex. politiker som älskats av folken, de patriotiska, de omutbara och de rättvisa, vilka helt tydligt verkar ha nedtagits med våld av liknande sionistiska psykopater, deras lakejer eller deras operatörer. Det goda för psykopaten är att på ett olagligt sätt tillskansa sig något, även om en mentalt frisk människa vet att sådant bör kallas för ondska.]

24. Our State, marching along the path of peaceful conquest, has the right to replace the horrors of war by less noticeable and more satisfactory sentences of death, necessary to maintain the terror which tends to produce blind submission. Just but merciless severity is the greatest factor of strength in the State: not only for the sake of gain but also in the name of duty, for the sake of victory, we must keep to the programme of violence and make-believe. The doctrine of squaring accounts is precisely as strong as the means of which it makes use. Therefore it is not so much by the means themselves as by the doctrine of severity that we shall triumph and bring all governments into subjection to our super-government. It is enough for them to know that we are too merciless for all disobedience to cease.

24. Vår stat, som marscherar den fredliga erövringens väg, har rätten att ersätta krigets fasor mot mindre märkbara och mera tillfredsställande dödsdomar, som är nödvändiga för att upprätthålla terrorn, vilken tenderar att producera blind undergivenhet. Rättvis, men oförlåtande stränghet är den största faktorn för statens styrka; inte enbart för egennyttans skull, men även i pliktens namn, för segerns skull måste vi hålla oss till ett program av våld och skapande av tro. De fördubblade kontonas doktrin är precis lika stark som de medel den begagnar sig av. Därför är det inte så mycket genom själva medlen som genom stränghetens doktrin som vi ska triumfera samt underkasta alla regeringar vår överregering. Det är nog för dem att veta att vi är alltför oförlåtande för att varje olydnad skall upphöra.

[Kommentar: Israels och USA:s ledarskap, där Rothschild-sionismen och fascismen styr genom Israel-lobbyn marscherar onekligen stark och sträng, samt underhåller onekligen den mentala terrorn i USA via fejkade nyheter, samt genom terrorismen, genom extrema islamistiska proxy-terrorister i Syrien, genom extrema nationalsocialister i Ukraina, genom extrema ”antifaschister” som kastar sten mot polis och lagliga demonstranter i Sverige. De som uppmuntrar till en tro på detta kaos är försöker onekligen underkasta alla världens regeringar sin imperialistiska överregering. Botemedlet är att uppmana till bojkott, rösta på partier som inte underkastar sig och som inte hycklar, men som med bestämdhet fördömer omoralen, rakt på sak, utan tvekan, likt Olof Palme. Fördömer ditt parti den sionistiska psykopatin eller hycklar det eller underkastar sig ditt parti? Byt parti eller om inget bättre finns så starta nytt och valsamverka, men gör inte kardinalfelet att som en extrem motposition hylla en annan av finanskapitalets välkända rasistiska psykopater!]

25. Far back in ancient times we were the first to cry among the masses of the people the words ”Liberty, Equality, Fraternity,” words many times repeated since these days by stupid poll-parrots who, from all sides around, flew down upon these baits and with them carried away the well-being of the world, true freedom of the individual, formerly so well guarded against the pressure of the mob. The would-be wise men of the goyim, the intellectuals, could not make anything out of the uttered words in their abstractedness; did not see that in nature there is no equality, cannot be freedom: that Nature herself has established inequality of minds, of characters, and capacities, just as immutably as she has established subordination to her laws: never stopped to think that the mob is a blind thing, that upstarts elected from among it to bear rule are, in regard to the political, the same blind men as the mob itself, that the adept, though he be a fool, can yet rule, whereas the non-adept, even if he were a genius, understands nothing in the political – to all those things the goyim paid no regard; yet all the time it was based upon these things that dynastic rule rested: the father passed on to the son a knowledge of the course of political affairs in such wise that none should know it but members of the dynasty and none could betray it to the governed. As time went on, the meaning of the dynastic transference of the true position of affairs in the political was lost, and this aided the success of our cause.

25. Långt tillbaka i forntiden var vi de första att skrika orden: ”frihet, jämlikhet, broderskap” bland massorna, ord som repeterats många gånger sedan dessa dagar av dumma voterings-papegojor, som från alla håll flög ned på dessa lockbeten och bar iväg med välståndet i världen, tidigare så skyddad från mobbens tryck. Det som borde ha varit de visa männen av gojerna, de intellektuella, kunde inte skapa någonting av de uttalade orden i deras abstrakthet; såg inte att i naturen så finns det ingen jämlikhet, kan det inte finnas frihet: Naturen självt har etablerat ojämlikheten i sinnen, i karaktärer, och kapaciteter, precis så oföränderlig som hon har inrättat underordning till hennes lagar: aldrig slutat tro att mobben är en blind sak, som uppkomlingar som valts ur den för att regera är, m.a.p. det politiska, samma blinda män som mobben självt, att adepten, fastän han är en dummer ändå kan regera, även om icke-adepten även om han vore ett geni, inte förstår något om det politiska – till allt det som gojerna inte tog hänsyn till; ändå så var det alltid baserat på dessa saker som dynastiskt styre vilade: fadern vidarebefordrade till sonen en kunskap om kursen på de politiska affärerna på ett sådant sätt att ingen skulle veta det förutom medlemmar av dynastin och ingen kunde förråda det till de styrda. Med tiden så gick betydelsen av den dynastiska överförelsen av den sanna positionen av affärer förlorad, och detta hjälpte vår saks framgång.

[Kommentar: Demokratin har tvärtom fört med sig välstånd och I naturen, särskilt hos mer intelligenta primater, existerar ofta empati och moral, samt en inbyggd uppfattning rättvisa och jämlikhet och vilda djur lever naturligtvis i frihet, så visst finns denna frihet och även andra friheter i olika balans med varandra. Visserligen finns inte denna empati och moal hos mer primitiva djur såsom ödlor, men normala människor beter sig inte heller likt ödlor. De mänskliga ödlorna, psykopaterna som saknar empati, hamnar ofta på mental institution eller får långa fängelsestraff. Vår ”gojim-aristokrati” samarbetar idag tvärtom med Israels och USA:s sionistiska psykopatiska sionister, precis som höger-aristokratin i Hitlertyskland samarbetade med psykopaten som skapade totalt nederlag för tyskarna, så att den fascistiska psykopatiska ödlelika och lägre mentalt stående aristokratin skulle utgöra minsta lilla trygghet eller försvar mot kaos är helt evident inte heller sanningen.]

26. In all corners of the earth the words ”Liberty, Equality, Fraternity,” brought to our ranks, thanks to our blind agents, whole legions who bore our banners with enthusiasm. And all the time these words were canker-worms at work boring into the well-being of the goyim, putting an end everywhere to peace, quiet, solidarity and destroying all the foundations of the goya States. As you will see later, this helped us to our triumph: it gave us the possibility, among other things, of getting into our hands the master card – the destruction of the privileges, or in other words of the very existence of the aristocracy of the goyim, that class which was the only defence peoples and countries had against us. On the ruins of the eternal and genealogical aristocracy of the goyim we have set up the aristocracy of our educated class headed by the aristocracy of money. The qualifications for this aristocracy we have established in wealth, which is dependent upon us, and in knowledge, for which our learned elders provide the motive force.

26. I alla världens hörn har orden ”frihet, jämlikhet och broderskap” ställt hela legioner i våra led, genom våra blinda agenter, vilka bar våra fanor med entusiasm. Likväl var dessa ord cancer-maskar, som undergrävt gojernas välstånd, överallt tillintetgjort fred, lugn, solidaritet och förstört alla deras rikens fundament. Som ni kommer få se, har detta hjälpt oss till vår triumf: det gav oss möjligheten, bl.a. att få det viktigaste trumfet på hand – förstörelsen av privilegierna, eller m.a.o. förstörelsen av gojim-aristokratins existens, den klass vilken var det enda försvaret som folk och länder hade mot oss. På ruinerna av gojernas eviga genealogiska aristokrati har vi ställt upp vår utbildade aristokrati-klass som leds av pengarnas aristokrati. Kvalifikationen för denna nya aristokrati har vi etablerat i rikedom, vilken är beroende av oss, och på vår kunskap, till vilket våra lärda äldre tillhandahåller den motiverande kraften.

[Kommentar: Med undantag av vissa kriser skapade genom monopolkapitalets korruption och icke-demokrati och i den mån vi lyckats genomföra och vakta våra olika friheter, vår jämlikhet och vårt broderskap, genom hur vi röstar i valen, så har vi, i stort sett, ändå mer friheter, mer jämlikhet och mer broderskap vilket lett oss till mer välfärd, fred, lugn och solidaritet. Det är evident. Tittar man på demokratier med en hög jämlikhet så är de i regel välmående, t.o.m. när de är fattigare i BNP räknat, där Kubas demokrati är ett bra exempel. Krigen har i regel startats av fascistiska nationer, inte av de verkligt demokratiska där folket styr den politiska situationen mer medvetet. Samtidigt är det evident att fåtalet monopolkapitalister, ofta med judisk bakgrund samt sionistiska och fascistiska sympatier, numera tillhör pengarnas aristokrati och ofta medverkar i den tydligt sionistiska och klandervärda Bilderberggruppen.]

27. Our triumph has been rendered easier by the fact that in our relations with the men, whom we wanted, we have always worked upon the most sensitive chords of the human mind, upon the cash account, upon the cupidity, upon the insatiability for material needs of man; and each one of these human weaknesses, taken alone, is sufficient to paralyse initiative, for it hands over the will of men to the disposition of him who has bought their activities.

27. Vår triumf har underlättats genom det faktum att vi i relationer med de män, som vi ville ha, alltid spelat på det mänskliga sinnets känsligaste strängar, på det kontanta kontot, på snikenhet och begär, på människans omättliga materiella behov, och de uppräknade mänskliga svagheterna är, till och med tagna var för sig, i stånd att döda initiativet, i det de utlämnar människan till den, som köper hennes verksamhet.

[Kommentar: Att den sionistiska psykopaten är kallt beräknande och spelar på människans begär och de mänskliga svagheterna det vet vi och vi inser att det naturligtvis är i stånd att avleda dem från det demokratiska initiativet. Botemedlet är återigen meditationen genom vilken vi inser att det materiella inte leder till långvarig lycka eller trygghet, men att lycka kommer ur andra ting såsom lugn, mod och att göra andra människor lyckliga, ex. genom att vi skapar nya partier som valsamverkar mot de partier som idag kontrolleras av sionistiska agenter, vilka förvillar folket med sina floskler och sjölvmotsägelser, samt ignorerar en välinformerad folkvilja, ex. om värdlandavtalet med Nato eller om EU-medlemskapet.]

28. The abstraction of freedom has enabled us to persuade the mob in all countries that their government is nothing but the steward of the people who are the owners of the country, and that the steward may be replaced like a worn-out glove.

28. Frihetens abstraktion har gjort det möjligt för oss att övertyga mobben i alla länder att deras regeringar inte är något annat än förvaltare år folket, vilket äger landet, och att förvaltaren kan bytas ut likt en utsliten handske.

[Kommentar: Det är ingen abstraktion. Man kan exempelvis skapa folkstyre, genom nya politiska initiativ som valsamverkar sig över den 4%-spärr som de sionistiska psykopaterna skapat för att skydda sin korruption, men man måste se upp med rekryteringen och de deltagande människornas förmåga att avslöja osanning, eftersom ca 1% av populationen är just psykopater som använder manipulationen och lögnen som instrument för sin makt.]

29. It is this possibility of replacing the representatives of the people which has placed at our disposal, and, as it were, given us the power of appointment.
29. Det är denna möjlighet av att kunna byta ut folkets representanter, som har gett oss möjligheten att, och, som det blev, gett oss makten att utse dem.

[Kommentar: Det stämmer att folkförrädiska medier ofta vurmar för Israel, genom media-drev ofta har lyckats att avsätta folkvalda partiledare, ex. som Håkan Juholt när han satte sig emot det olagliga och rättsvidriga och omoraliska kriget mot Libyen. Partiernas medlemmar och styrelser har inte haft intelligens eller ryggrad nog att stå emot mediernas drev. Att då lydigare lakejer har kunnat ta över partierna är naturligtvis inte märkligt, men inte alla statsöverhuvuden har varit känsliga för sådan klandervärd taktik. Olof Palme och Anna Lindh fick förmodligen därför istället avsättas av denna psykopatiska fascism genom mord, kanske av den välkände gamle psykopaten och massmördaren Henry Kissinger?]


Innehållsförteckning – Sion Vises protokoll


DENNA ÖVERSÄTTNING ÄR EN GÅVA FRÅN MIG TILL ALLA SVENSKA MEDBORGARE SOM ÄR INTRESSERADE AV INNEHÅLLET I DESSA PROTOKOLL. DETTA SKER HELT UTAN KRAV PÅ MOTPRESTATION FRÅN ER SIDA. KONTAKTA MIG GÄRNA OM DU VILL GE EN GÅVA ELLER VILL SPONSRA.

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s