KRITIK & ANALYS AV SION VISES PROTOKOLL 2 – EKONOMISKA KRIG

PROTOCOL 2 – ECONOMIC WARS

PROTOKOLL 2 – EKONOMISKA KRIG

Routine scientific government – Darwinism, Marxism, Nietzcheism – Press-inculcated mentality.

Vetenskaplig regeringsrutin – Darwinism, Marxism, Nietzcheism – Press-inberäknad mentalitet.

1. It is indispensable for our purpose that wars, so far as possible, should not result in territorial gains: war will thus be brought on to the economic ground, where the nations will not fail to perceive in the assistance we give the strength of our predominance, and this state of things will put both sides at the mercy of our international agentur; which possesses millions of eyes ever on the watch and unhampered by any limitations whatsoever. Our international rights will then wipe out national rights, in the proper sense of right, and will rule the nations precisely as the civil law of States rules the relations of their subjects among themselves.

1. Det är essentiellt för vårt syfte att krig, så långt som möjligt, inte bör resultera i territoriella vinningar: Krig kommer således överföras till den ekonomiska spelplanen, där nationerna inte kommer misslyckas att uppfatta styrkan i den assistansen som vi ger i vår predominans, och detta tillstånd kommer ställa båda sidor i nåden av vår internationella agentur; vilken äger miljoner av ögon, vilka inte kontrolleras av några som helst begränsningar. Då kommer våra internationella rättigheter att utplåna de nationella i den egentliga betydelsen av rätt, och kommer regera nationer, precis som den civila lagen av stater regerar relationerna av deras subjekt bland dem själva.

[Kommentar: En skrämmande exakt beskrivning av den globalism/imperialism som dagens fascister står för, där den nationella demokratin förtrycks genom ex. frihandeln och det välfärdsrace mot bottnen som det leder till i ländernas skattesänkningar och företagens lönesänkningar som drabbar alla folk som tillhör frihandelsområdet, med allt färre begränsningar, och där de länder som begränsar utsugningen bestraffas genom laglig, men omoralisk, kapitalflykt. Det krig som knäckte Sverige orkestrerades sannolikt av inkompetent eller korrumperad politikeradel i maskopi med George Soros. Det ekonomiska kriget kom att kallas för Novemberrevolutionen i Sverige genom Dan Josefssons utmärkta dokumentär om saken, men fler ekonomiska krig genomfördes på ungefär samma vis i fler europeiska stater inkl. England.]

2. The administrators, whom we shall choose from among the public, with strict regard to their capacities for servile obedience, will not be persons trained in the arts of government, and will therefore easily become pawns in our game in the hands of men of learning and genius who will be their advisers, specialists bred and reared from early childhood to rule the affairs of the whole world. As is well known to you, these specialists of ours have been drawing; to fit them for rule; the information they need; from our political plans; from the lessons of history; from observations made of the events of every moment as it passes. The goyim are not guided by practical use of unprejudiced historical observation, but by theoretical routine, without any critical regard for consequent results. We need not, therefore, take any account of them – let them amuse themselves until the hour strikes, or live on hopes of new forms of enterprising pastime, or on the memories of all they have enjoyed. For them let that play the principal part which we have persuaded them to accept as the dictates of science (theory). It is with this object in view that we are constantly, by means of our press, arousing a blind confidence in these theories. The intellectuals of the goyim will puff themselves up with their knowledge and; without any logical verification of them; will put into effect, all the information available from science, which our agentur specialists have cunningly pieced together, for the purpose of educating their minds in the direction we want.

2. Administratörerna, som vi skall välja bland publiken, med strikt hänsyn till deras kapacitet för tjänande lydnad, ska inte vara de personer som är tränade i konsten att regera, och kommer därför lätt bli bondepjäser i vårt spel, i händerna på lärda och genialiska män som kommer vara deras rådgivare, specialister, vilka blivit avlade och uppfostrade från den tidigaste barndomen till att styra hela världens affärer. Som ni redan vet, har dessa våra specialister förvärvat nödvändiga kunskaper; för att förbereda dem för regerande; informationen de behöver; från våra politiska planer; från historiens erfarenheter; från observationer som gjorts av de händelser i varje ögonblick då de passerar. Gojerna låter sig inte ledas av praktisk användning av opartiska historiska iakttagelser, utan av teoretisk rutin, utan någon som helst kritisk hänsyn till konsekventa resultat. Därför behöver vi inte räkna med dem – låt dem roa sig själva tills timmen är slagen, eller leva i hopp om nya former av företagsam fritid eller på minnena av allt som de njutit av. För dem, låt det spela den principiella delen, vilken vi har övertygat dem att acceptera som vetenskapens (teoretiska) diktat. Det är med detta mål i sikte som vi konstant, genom vår press, uppväcker ett blint förtroende för dessa teorier. Gojernas intellektuella kommer att blåsa upp sig själva med sin kunskap och; utan någon som helst logisk verifikation från deras sida; kommer de att genomdriva, all tillgänglig information från vetenskapen, vilket vår agentur av specialister slugt har pusslat ihop, i syfte att utbilda deras sinnen i den riktning vi vill.

[Kommentar: Det är tydligt att Sveriges politikeradel, våra folkvalda administratörer, som fulmedierna valt att stryka medhårs, har en ”kapacitet för tjänande lydnad” och inte är lämpliga att regera representativt åt oss, likt de verkliga folkliga ledarna, som mördats eller drevats bort, har gjort. Fulmedierna vaktar även vetenskapen i maskopi med infiltrerade organisationer såsom VoF och försöker därigenom få folk att acceptera deras s.k. ”vetenskapliga” diktat.
Pressen uppväcker helt tydligt ”ett blint förtroende för dessa teorier” genom kända former av osanning, även om det finns vetenskapsmän som drar i nödbromsen, likt Richard Horton.
Och visst blåser många intellektuella Gojer upp sig själva med sin s.k. ”kunskap” utan någon som helst logisk verifikation. Att monopolkapitalet helt tydligt genom forskningsfusk försöker pusslat ihop bluffen slugt i ekonomisk vinning är helt uppenbart. På svenskar brukar ordet ”peer reviewed” vara det kontrollord som får tyst på skeptikerna, men det betyder i princip ”kamratgranskad”, något som tål att tänka på. Är det kortsiktiga kamrater som gillar också gillar pengar idiotiskt mycket?]

3. Do not suppose for a moment that these statements are empty words: think carefully of the successes we arranged for Darwinism, Marxism, Nietzsche-ism. To us Jews, at any rate, it should be plain to see what a disintegrating importance these directives have had upon the minds of the goyim.

3. Tro inte för ett ögonblick att våra påståenden är tomma ord: Tänk försiktigt igenom de segrar vi arrangerade för Darwinismen, Marxismen, Nietsche-ismen. För oss judar, helt uppenbart, borde det vara tydligt att inse vilken upplösande verkan som dessa läror har haft på gojernas sinnen.

[Kommentar: Här ser vi att psykopaten eller psykopaterna som skapat dokumentet själva förmodligen vill att människorna ska tro på religioner, inte på vetenskap, inte på Darwins extremt evidenta teori om arternas uppkomst, inte på Marx vetenskapliga analys av kapitalet, samt inte ta intryck av annan filosofi än den religiösa, men visst är det sant att vetenskapen öppnat våra sinnen och tagit oss bort från religionens psykopaters förtryck och visst är det tydligt att många judar också vandrat exakt samma väg bort från den förtryckande religionen.]

4. It is indispensable for us to take account of the thoughts; characters; tendencies of the nations, in order to avoid making slips in the political and in the direction of administrative affairs. The triumph of our system, of which the component parts of the machinery may be variously disposed, according to the temperament of the peoples met on our way, will fail of success if the practical application of it be not based upon a summing up of the lessons of the past in the light of the present.

4. Vi måste räkna med de samtida folkens sätt att tänka, karaktärer och tendenser för att inte begå misstag i politiken och i styrandet av administrativa institutioner. Triumfen genom vårt system, vars mekanisms delar man kan ordna på olika sätt, beroende på temperamentet hos de folk som vi möter på vår väg, kommer misslyckas att ta hem segern om inte dess praktiska tillämpning grundar sig på en summering av forntidens lektioner i ljuset av det aktuella.

[Kommentar: Jag antar att psykopaten med ”vårt system” avser monopolkapitalismen, d.v.s. det som Karl Marx vill avskaffa.]

5. In the hands of the States of to-day there is a great force that creates the movement of thought in the people, and that is the Press. The part played by the Press is to keep pointing out requirements supposed to be indispensable, to give voice to the complaints of the people, to express and to create discontent. It is in the Press that the triumph of freedom of speech finds its incarnation. But the goyim States have not known how to make use of this force; and it has fallen into our hands. Through the Press we have gained the power to influence, while remaining ourselves in the shade; thanks to the Press we have got the GOLD in our hands, notwithstanding that we have had to gather it out of the oceans of blood and tears. But it has paid us, though we have sacrificed many of our people. Each victim on our side is worth, in the sight of God, a thousand goyim.

5. I händerna på dagens stater finns det en förträfflig makt som skapar tankerörelser hos folket och det är Pressen. Rollen som Pressen ska spela är att peka ut krav som ska förmodas vara nödvändiga, att ge en röst för folkets klagan, att uttrycka och skapa missnöje. Det är i Pressen som yttrandefrihetens triumf finner sin pånyttfödelse. Men gojernas stater har inte förstått att begagna sig av denna makt – och den har kommit i våra händer. Genom Pressen har vi vunnit makten att påverka, medan vi själva har stannat i skuggan. Tack vare Pressen har vi tagit GULDET i våra händer, inte utan att medge att vi tvingats samla det ur oceaner av blod och tårar. Men det har lönat sig, fastän vi offrat många av vårt folk. Varje offer på vår sida är värd, vid åsynen av Gud, tusen goyer.

[Kommentar: Det är sant. Media i Sverige har länge varit i monopolkapitalets händer nästan helt utan att någon satt ljuset på ägarförhållandena. De som äger de förvillande medierna har i stor utsträckning faktiskt judisk bakgrund. Detta har givetvis varit likt guld i psykopatiska monopolkapitalisters händer. Lösningen har presenterats av sig självt. Internet har möjliggjort tvåvägskommunikation och öppna kommentarsfält, även om folkets öppna samtal och upplysning försöker tystas ned av monopolkapitalets egna små propagandaministrar som försöker blockera folkets frihet på Internet. De judiska psykopaternas syn på judars värde är tydlig. De uppvärderar judarna tusenfalt jämfört med icke-judar. Detta gynnar psykopaten på två plan. Dels smickrar det judar som blir mer benägna att lyda psykopaterna, men det smickrar även de narcissistiska psykopaterna som sannolikt vill tro att det är så.]


Innehållsförteckning – Sion Vises protokoll


DENNA ÖVERSÄTTNING ÄR EN GÅVA FRÅN MIG TILL ALLA SVENSKA MEDBORGARE SOM ÄR INTRESSERADE AV INNEHÅLLET I DESSA PROTOKOLL. DETTA SKER HELT UTAN KRAV PÅ MOTPRESTATION FRÅN ER SIDA. KONTAKTA MIG GÄRNA OM DU VILL GE EN GÅVA ELLER VILL SPONSRA.
Annons

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s