KRITIK & ANALYS AV SION VISES SION VISES PROTOKOLL 4 – MATERIALISM ERSÄTTER RELIGION

PROTOCOL 4 – MATERIALISM REPLACES RELIGION

PROTOKOLL 4 – MATERIALISM ERSÄTTER RELIGION

Stages of a Republic – Gentile masonry a screen – International speculation of industry – Cult of Gold

En republiks stadier – Hedningarnas frimureri är en rökridå – Internationell industriell spekulation – Guldkulten

1. Every republic passes through several stages. The first of these is comprised in the early days of mad raging by the blind mob, tossed hither and thither, right and left (Deuteronomy 5:32): the second is demagogy from which is born anarchy, and that leads inevitably to despotism – not any longer legal and overt, and therefore responsible despotism, but to unseen and secretly hidden, yet nevertheless sensibly felt despotism in the hands of some secret organisation or other, whose acts are the more unscrupulous inasmuch as it works behind a screen, behind the backs of all sorts of agents, the changing of whom not only does not injuriously affect, but actually aids the secret force by saving it, thanks to continual changes, from the necessity of expanding its resources on the rewarding of long services.

1. Varje republik genomgår flera stadier. Det första av dessa innehåller de tidiga dagarna av en galen rasande blind folkmassa, som kastas hit och dit, höger och vänster (Mosebok 5:32): Det andra är demagogi från vilken anarki föds, och det leder oundvikligen till despotism – inte längre en laglig och offentlig, och därför ansvarig despotism, utan till en osynlig och anonym, men ändå förnuftigt kännbar despotism i händerna på några hemliga organisationer eller någon annan, vars handlingar är mer skrupelfria eftersom de arbetar bakom en rökridå, bakom alla möjliga agenter, av vilka ett ombyte sällan skadar, utan tvärtom understödjer det den hemliga makten genom att rädda den, tack vare kontinuerliga förändringar, från nödvändigheten av expandera resurserna i belöningen av långa tjänster.

[Kommentar: De rasistiska psykopaterna verkar alltså byta ut sina egna kriminella agenter medvetet för att agenterna ska kunna profitera på belöningen av sina långa tjänster. Regelrätt osynlig maffiaverksamhet baserat på etnicitet, religion och familjeband.]

2. Who and what is in a position to overthrow an invisible force? And this is precisely what our force is. Gentile masonry blindly serves as a screen for us and our objects, but the plan of action of our force, even its very abiding-place, remains for the whole people an unknown mystery.

2. Vem eller vad är i stånd att störta en osynlig makt? Och det är precis vad vår makt är. Det hedniska frimureriet tjänar i blindo som en rökridå för oss och våra objekt, men verksamhetsplanen av vår kraft, t.o.m. dess centrala plats, förblir för hela folket ett okänt mysterium.

[Kommentar: Frimureriet ger sannolikt tillfälle att knyta nyckelpersoner till denna fingerade sekt som uppfordrar till lojalitet genom hotfulla ritualer på helt vanligt maffia-manér.]

3. But even freedom might be harmless and have its place in the State economy; without injury to the well-being of the peoples; if it rested upon the foundation of faith in God, upon the brotherhood of humanity, unconnected with the conception of equality, which is negatived by the very laws of creation, for they have established subordination. With such a faith as this a people might be governed by a wardship of parishes, and would walk contentedly and humbly under the guiding hand of its spiritual pastor, submitting to the dispositions of God upon Earth. This is the reason why it is indispensable for us to undermine all faith, to tear out of the mind of the goyim the very principle of Godhead and the spirit (John 3:1-12*), and to put in its place arithmetical calculations and material needs.

3. Men t.o.m. frihet kan vara harmlös och ha sin plats i statens ekonomi, utan skada för folkens välstånd: om den vilade på fundamentet av tron på Gud, på människosläktets brödraskap, ej förbunden med konceptet jämlikhet, som motsäger själva naturlagarna av skapelsen, för de har etablerat underordning. Med en sådan tro skulle folket kunna styras genom ett förmyndarskap av församlingar, och skulle gå tillfredsställda och ödmjuka under en ledande hand av en spirituell pastor, samt underkasta sig Guds sinnelag här på jorden. Det är därför det är absolut nödvändigt för oss att underminera all tro, att slita varje princip på en gudom och ande ur gojernas sinne (*Johannes 3:1-12) samt utbyta den med aritmetiska beräkningar och materiella behov.

[Kommentar: Här antyder psykopaten att införandet av vetenskapen och tillfredsställelsen av materiella behov skapats för att medvetet förinta en frihetlig gudstro i välfärd och brödraskap. Varför? Naturligtvis för att de kristnas frihet och brödraskap är ett hot mot psykopaternas dominans, men naturligtvis är frihet, spiritualitet, välfärd och brödraskap inte enbart möjligt genom en sådan kristendom, men det är ett felaktigt antagande anser jag. Den är naturligtvis fullt möjlig med upplysthet och överflöd av materiella ting också. Vetenskaplighet motsäger inte vår förmåga att ta tillbaka kontrollen från de girige, förmodligen tvärt om, eftersom ett upplyst, öppet och kritiskt sinne lättare avslöjar de giriges lögner.]

4. In order to give the goyim no time to think and take note, their minds must be diverted towards industry and trade. Thus, all the nations will be swallowed up in the pursuit of gain and, in the race for it, will not take note of their common foe. But again, in order that freedom may once for all disintegrate and ruin the communities of the goyim, we must put industry on a speculative basis: the result of this will be that what is withdrawn from the land by industry will slip through the hands and pass into speculation, that is, to our classes.
4. För att gojerna inte ska hinna tänka och ta notis, måste deras sinnen avledas mot industri och handel. På så sätt kommer alla nationer att ätas upp i förföljelsen av vinst och, i tävlingen om detta, kommer de inte ta notis om sin gemensamma fiende. Men återigen, för att friheten en gång för alla helt skall upplösas och ruinera gojim-samhällena, bör man bygga industrin på spekulationens grund. Resultatet av detta blir att det som genom industrin tas ur jorden kommer glida ur händerna och övergå i spekulation, d.v.s. till våra klasser.

[Kommentar: Alla nationer inom unionerna tävlar i racet mot bottnen genom lägre skatter, lägre löner och äter på så vis upp varandras välfärd. Samtidigt lärs individualismen ut i skolorna så att barnens sinnen fokuserar på individuell förföljelse av vinst. Spekulation är marknadens grund och de som spekulerar med kraften av monopol i ryggen, samt styr politiken genom sina lakejer, profiterar naturligtvis mest på folkens tynande välfärd. Folken i alla nationer skulle kunna gå samman och demokratiskt beskatta tillbaka andelar av vinster och ägande till folken rättvist så att industrin alltmer baseras på gemensamma långsiktiga intressen, men det skulle naturligtvis inte vara i de giriga psykopaternas intresse.]

5. The intensified struggle for superiority and shocks delivered to economic life will create, nay, have already created, disenchanted, cold and heartless communities (Matthew 24:12). Such communities will foster a strong aversion towards the higher political and towards religion. Their only guide is gain, that is Gold, which they will erect into a veritable cult, for the sake of those material delights which it can give. Then will the hour strike when, not for the sake of attaining the good, not even to win wealth, but solely out of hatred towards the privileged, the lower classes of the goyim will follow our lead against our rivals for power, the intellectuals of the goyim.

5. Den intensifierade kampen för överlägsenhet och chocker som levereras till det ekonomiska livet kommer att skapa, nej, har redan skapat, desillusionerade, kalla och hjärtlösa samhällen (Matteus 24:12). Sådana samhällen kommer att främja en stark aversion mot det högre politiska och mot religionen. Deras enda guide är vinst, d.v.s. Guld, som de kommer att bygga upp till en verklig kult, för de materiella läckerheter som den kan ge. Då kommer timmen att slå när, inte för att uppnå det goda, inte ens för att vinna rikedom, utan enbart av hat mot det privilegierade, kommer de lägre klasserna av goyerna att följa vårt ledarskap mot våra rivaler för makt, d.v.s. gojernas intellektuella.

[Kommentar: Det stämmer, men metallen guld verkar inte ha blivit en verklig kult och varför en revolution enbart skulle rikta sig mot privilegierade som inte är sionister förefaller faktiskt vara ganska ologiskt. Alla som livnärt sig omoraliskt på folket riskerar naturligtvis att bli giljotinerade eller få dingla sida vid sida upphängda i sina slipsar i lyktstolparna.]


OM DU GILLADE ÖVERSÄTTNING OCH KOMMENTARER SÅ DELA MED DIG & ANVÄND HELST ÖPPEN FRI HÅRDVARA & PROGRAMVARA SOM RESPEKTERAR MÄNNISKORS FRIHET NÄR DU GÖR DET! DÅ ÖKAR CHANSEN FÖR ATT DITT MEDDELANDE KOMMER FRAM UTAN S.K. ”DEBOOSTING”.
VI HJÄLPER GÄRNA DIG, DIN FAMILJ, DINA VÄNNER, ELLER DIN SKOLA, SÅ ATT VI ALLA BLIR DIGITALT FRIA TILLSAMMANS! VÅR RÅDGIVNING, UTBILDNING OCH INSTALLATION ERBJUDER VI TILL ER ALLA HELT GRATIS.
VI TACKAR FÖR DEN HJÄLP OCH DE DONATIONER VI HAR FÅTT AV ER. DE HAR GJORT STOR NYTTA OCH VI KÄNNER STOR TACKSAMHET FÖR ERT BEHJÄRTANSVÄRDA STÖD. TUSEN TACK.

4 reaktioner till “KRITIK & ANALYS AV SION VISES SION VISES PROTOKOLL 4 – MATERIALISM ERSÄTTER RELIGION

 1. Intressant! Så här ser jag på saken:

  Människor bildar/skapar således politiska kamp-organisationer som ska strävar efter att få delta i politiken och maktutövandet på lika villkor och därmed inflytande över politiken och makten i demokratisk anda.

  De blir dock lurade och vilseförda, genom att de omedvetet väljer in auktoritära ledargestalter i sina respektive organisationer, eller helt enkelt tas över av den vältaliga etablerade eliten via politiska representanter (via ombudsförfarande) som ska föra deras talan. Därmed ruttnar och förfaller organisationerna och därmed förlorar sitt medlemsunderlag.

  Organisationerna korrumperas systematiskt i makt-hierarkisk ordning och förvandlas till ett slags ”oligarkier” där medlemmarna i sig är nödvändiga, men förlorar sitt inflytande och rangordnas. ”Oligarkins järnlag” medför medlemsförlust.

  Inte heller etablissemangspressen eller SVT stöttar upp de mer radikala eller stridbara organisationerna som önskar förändra den rådande ordningen. Maktinnehavet slår alltid vakt om den rådande ordningen, eftersom den tilldelat dem privilegier, välavlönade tjänster och andra bekvämligheter. Maktpyramiden, propagandaövertaget i medierna, samt lojalitetsbildningar gör resten.

 2. Missnöjesyttringar, i alltför stelbenta ”oligarkiska organisationer” eller i politiken, kan självfallet vara ett sundhetstecken, vilket emellanåt kan leda till avhopp eller fraktionering, som kan vara vitaliserande eller t.o.m nödvändigt.

  När medlemmar hoppar av, så är det självfallet inte till gagn för organisationens kärna. T.ex. när medlemmarna i LO lämnar av olika skäl eller strömavhopp från (S) till andra partier, eller när medlemmar av hyresgästföreningen lämnar, så är det oftast tecken på att organisationerna stelnat och blivit auktoritära och inte längre går medlemmarnas intressen.

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s