KRITIK & ANALYS AV SION VISES SION VISES PROTOKOLL 5 – DESPOTISM OCH MODERN UTVECKLING

PROTOCOL 5 – DESPOTISM & MODERN PROGRESS

PROTOKOLL 5 – DESPOTISM OCH MODERN UTVECKLING

Centralised Government – Gulfs separating States – Sham eloquence to overcome public opinion – Super-Government Administration

Centraliserat styre – Djupa klyftor som separerar stater – Falsk vältalighet för att betvinga folkopinionen – Överstatlig administration

1. What form of administrative rule can be given to communities in which corruption has penetrated everywhere, communities where riches are attained only by the clever surprise tactics of semi-swindling tricks; where looseness reigns: where morality is maintained by penal measures and harsh laws but not by voluntarily accepted principles (The Commandments): where the feelings towards faith and country are obligated by cosmopolitan convictions? What form of rule is to be given to these communities, if not that despotism which I shall describe to you later? We shall create an intensified centralisation of government in order to grip in our hands all the forces of the community. We shall regulate mechanically all the actions of the political life of our subjects by new laws. These laws will withdraw one by one all the indulgences and liberties which have been permitted by the goyim, and our kingdom will be distinguished by a despotism of such magnificent proportions as to be at any moment and in every place in a position to wipe out any goyim who oppose us by deed or word.

1. Vilken form av administrativt styre kan man ge samhällen, där besticklighet har trängt in överallt, där man förvärvar rikedomar genom skickligt utförda, skurkaktiga avtal, där självsvåld härskar, där moralen uppehålls med straffmedel och stränga lagar, men inte enligt frivilligt antagna principer, där känslorna för fäderneslandet och religionen är utplånade genom kosmopolitiska doktriner? Hurudan styrelseform bör man ge dessa samhällen, om inte den despotiska, vilken jag längre fram skall beskriva för er? Vi ska skapa en sträng centralisering av styrelsen för att kunna ta alla samhällskrafter i våra händer. Vi ska reglera på mekaniskt sätt alla det politiska livets handlingar av våra undersåtar genom nya lagar. Dessa lagar ska successivt upphäva tidigare, av gojim medgivna eftergifter och friheter, och vårt herravälde skall utmärka sig genom en så stort anlagd despotism, att det blir i stånd att när som helst och var som helst överrumpla motsträviga och missnöjda gojer.

[Kommentar:  EU och Nato är helt klart en centralisering av den despotiska makten. Det verkar som om hårdvara, mjukvara och lagar allt mer utvecklas för att möjliggöra att när som helst och var som helst överrumpla motsträviga och missnöjda människor. Utvecklingen av öppen fri hårdvara och programvara, samt nya fria medier på nätet, är ett hopp, men hur många är motiverade eller ens medvetna om att de kan byta?]

2. We shall be told that such a despotism as I speak of is not consistent with the progress of these days, but I will prove to you that it is.

2. Vi kommer att bli tillsagda att sådan despotism, som jag talar om, inte överensstämmer med den nutida utvecklingen, men jag skall bevisa motsatsen för er att den gör det.

3. In the times when the peoples looked upon kings on their thrones as on a pure manifestation of the will of God, they submitted without a murmur to the despotic power of kings: but from the day when we insinuated into their minds the conception of their own rights, they began to regard the occupants of thrones as mere ordinary mortals. The holy unction of the Lord’s Anointed has fallen from the heads of kings, in the eyes of the people, and when we also robbed them of their faith in God, the might of power was flung upon the streets, into the place of public proprietorship and was seized by us.

3. Under de tider då folken såg upp till kungar på sina troner, likt en ren manifestation av Guds vilja, så underkastade de sig utan att mumla mot den despotiska makten av kungar, men från den dag vi insinuerade, in i deras medvetande, föreställningen om deras egna rättigheter, så har de börjat betrakta de som besitter tronerna som vanliga dödliga. Den heliga smörjelsen av de av Gud utvalda, har fallit av från konungarnas huvuden, i folkets ögon, och då vi också berövade dem på deras tro på Gud, så har maktens styrka kastats ut på gatorna, in i platsen för publik äganderätt och fångades upp av oss.

[Kommentar:  Faktum är att denna text är precis vad en psykopatisk kristen rojalist skulle kunna skriva, för att skapa hat mot de judar som har berikat sig via marknaden, på samma vis som det skulle kunna vara en psykopatisk och rik sionist som konstaterar faktum efter att ha berikat sig på marknaden. Konflikten som detta dokument har skapat har också berikat fåtalet i de bedrägliga krig som har följt, medan miljontals människor har fått lida svårt.]

4. Moreover, the art of directing masses and individuals by means of cleverly manipulated theory and verbiage, by regulations of life in common and all sorts of other quirks, in all which the goyim understand nothing, belongs likewise to the specialists of our administrative brain. Reared on analysis, observation, on delicacies of fine calculation, in this species of skill we have no rivals, any more than we have either in the drawing up of plans of political actions and solidarity. In this respect the Jesuits alone might have compared with us, but we have contrived to discredit them in the eyes of the unthinking mob, as an overt organisation, while we ourselves all the while have kept our secret organisation in the shade. However, it is probably all the same to the world who is its sovereign lord, whether the head of Catholicism or our despot of the blood of Zion! But to us, the Chosen People*, it is very far from being a matter of indifference.

4. Dessutom. Konsten att leda massorna och individerna, genom skickligt manipulerad teori och ordflöde, genom regleringar av vanligt liv och alla andra sorters nycker, av vilka gojerna inte förstå någonting, tillhör på samma vis specialisterna av vår administrativa hjärna. Uppfostrad för analys, observation, och finkänsligheten i fin beräkning, i denna slags konst har vi inte några rivaler, lika lite som vi har några i att göra upp planer för politiska handlingar och solidaritet. I detta avseende har endast jesuiterna allena kunnat jämföras med oss, men vi har planerat att diskreditera dem inför den obetänksamma massan, då deras organisation är offentlig, medan vi med vår organisation hela tiden har hållit vår hemliga organisation i skuggan. Hursomhelst, är det förmodligen sak samma för världen, vem som blir dess herre, vare sig katolicismens överhuvud eller vår despot av Sions blod! Men för oss, det utvalda folket , är det väldigt långt från att vara ett ärende för likgiltighet.

[Kommentar: Här kommer givetvis misstanken om att någon jesuit skulle kunna ligga bakom protokollen. Jesuitorden uppträdde för första gången med det uttalade målet att hindra reformationens utbredning och kallas, motsägelsefullt nog, för ”Jesu soldater” och ”påvens soldater till fots”. Orsakerna till reformationen var många. Den katolska kyrkan hade allt mera börjat påminna om de världsliga furstarna, även om den skall vara andlig i Jesu namn. Världsliga intressen hade ex. allt mer börjat påverka biskopsutnämningarna, samtidigt som alltför många biskopar hade börjat utnyttja sin ställning för att gynna släkt och vänner, så det är klart att en jesuit som tvingats bort från sin maktställning, samt ex. flydde till Ryssland, hade kunnat författa protokollen som en hämnd mot de som allt mer tog över den världsliga kontrollen. Detta förklarar också de bibliska hänvisningarna, vilka jag inte översätter, som har lagts till här och där i protokollen.]

5. For a time perhaps we may be successfully dealt with by a coalition of the goyim of all the world: but from this danger we are secured by the discord existing among them whose roots are so deeply seated that they can never now be plucked up (Matthew 13:24-3, 36-43). We have set one against another the personal and national reckonings of the goyim, religious and race hatreds, which we have fostered into a huge growth in the course of the past twenty centuries. This is the reason why there is not one State which would anywhere receive support, if it were to raise its arm, for every one of them must bear in mind that any agreement against us would be unprofitable to itself. We are too strong – there is no evading our power. The nations cannot come to even an inconsiderable private agreement without our secretly having a hand in it.

5. För en tid kunde vi eventuellt kunna hanteras av världskoalition mellan gojerna, men från denna fara är vi försäkrade genom den oenighet mellan dem, vars rötter är så djupt rotade att de nu är omöjliga att rycka upp.(Matteus 13:24-3, 36-43) Vi har ställt den ena mot den andra, de personliga och de nationella räkenskaperna hos gojerna, religionshat och rasism, som vi har närt in i en enorm tillväxt under loppet av de senaste tjugo århundradena. Detta är orsaken att det inte fins en enda stat som skulle få hjälp, om den sträckte upp handen, eftersom var och en av dem måste ha i åtanke att en sammanslutning emot oss skulle vara ofördelaktig för denne själv. Vi är alldeles för  starka – det finns inget sätt att undvika vår makt. Nationerna kan inte ens ingå obetydliga överenskommelser utan att vi i hemlighet har haft inflytande i det.

[Kommentar: Det vore synnerligen tragikomiskt och pinsamt för ”Jesus soldater” om en jesuits påhittade protokoll i själva verket har lett till dagens tillstånd, likt en självuppfyllande profetia. ]

6. Per me reges regnant. ”It is through me that kings reign.” And it was said by the prophets that we were chosen by God Himself to rule over the whole earth. God has endowed us with genius that we may be equal to our task. Were genius in the opposite camp it would still struggle against us, but even so, a newcomer is no match for the old-established settler: the struggle would be merciless between us, such a fight as the world has never seen (Daniel 12:1-3; Matthew 24:21-27). Aye, and the genius on their side would have arrived too late. All the wheels of the machinery of all States go by the force of the engine, which is in our hands, and that engine of the machinery of States is – Gold. The science of political economy invented by our learned elders has for long past been giving royal prestige to capital.

6. Per Me reges regnaret – ”Det är genom mig som kungarna regerar”. Och profeterna har sagt oss, att vi är utvalda av Gud själv för att regera över hela jorden. Gud har försett oss med genialitet, så att vi ska kunna klara av vår uppgift. Om det skulle finnas ett genialitet i motståndarens läger, skulle han ändå få kämpa mot oss, en sådan kamp som världen aldrig har skådat (Daniel 12:1-3 Matteus 24:21-27). Ja, och genialiteten från deras sida ha kommit för sent. Alla hjul i maskineriet  rör sig genom kraften från motorn, som är i våra händer, och denna motor i maskineriet är – Guldet. Vetenskapen i politisk ekonomi, upfunnet av våra lärda äldre har sedan långa tider tillbaka gett kunglig prestige till kapital.

[Kommentar: Här skulle ma kunna misstänka att en kommunist, likt Karl Marx, hade kunnat ligga bakom protokollen, om det inte vore så att jesuiter har framställts i god dager tidigare i protokollet och Karl Marx menade att man skulle försöka minska religiösa villfarelser och anledningarna till att vilja ha dem. Därför är en jesuit eller psykopatiska sionister själva mer sannolika författare, anser jag.]

7. Capital, if it is to co-operate untrammelled, must be free to establish a monopoly of industry and trade: this is already being put in execution by an unseen hand in all quarters of the world. This freedom will give political force to those engaged in industry, and that will help to oppress the people. Nowadays it is more important to disarm the peoples than to lead them into war: more important to use for our advantage the passions which have burst into flames than to quench their fire: more important to eradicate them. The principle object of our directorate consists in this: to debilitate the public mind by criticism; to lead it away from serious reflections calculated to arouse resistance; to distract the forces of the mind towards a sham fight of empty eloquence.

7. För att kapitalet skall kunna samverka utan hinder, är det vara fritt att etablera industri-monopol och handels-monopol. Detta genomförs redan av en osynlig hand i alla världsdelar. Denna frihet kommer ge politisk makt åt de som är engagerade i industrin, och detta kommer hjälpa till att förtrycka folket. Nu för tiden är det viktigare att avväpna folken än att sända dem i krig. Viktigare för oss att använda de eldiga lustarna till vår fördel, än att släcka deras eld. Viktigare är att utrota dem. Vårt direktorats principiella mål består i detta; att försvaga den allmänna sinnet genom kritik, att leda de det bort från seriösa reflektioner, beräknade för att väcka motstånd; att distrahera krafterna i medvetandet  i riktning mot en bluff-kamp av tom vältalighet.

[Kommentar: När jag tänker på tom vältalighet och en person som ev. kan arbeta för att distrahera folket kommer genast tanken på Annie Lööf, en verklig mästare på tom vältalighet. Hon och de flesta andra är för frihandel och de fria etableringarna av olika industrimonopol. Hur skall gojerna utrotas genom sina lustar? Aids? Aborter? Karriärslust? Konsumtionslust? Metabol sjuklighet? ]

8. In all ages the people of the world, equally with individuals, have accepted words for deeds, for they are content with a show and rarely pause to note, in the public arena, whether promises are followed by performance. Therefore we shall establish show institutions which will give eloquent proof of their benefit to progress.

8. I alla tider har folken i världen, i likhet med individer, accepterat ordet som avtal, eftersom de är nöjda med det som visas, och sällan stannar upp för att notera i det allmänna livet, ifall det som utlovats följs av verkställande. Därför ska vi för syns skull inrätta allehanda institutioner, vilka vältaligt skall bevisa nyttan för dem av utvecklingen.

[Kommentar: Intressant att man skiljer på folk och individer. Jag antar att till individer räknas människor med förmåga att tänka och analysera självständigt. Att institutioner inte granskar korruptionen som pågår, men är en del av systemet är uppenbart.]

9. We shall assume to ourselves the liberal physiognomy of all parties, of all directions, and we shall give that physiognomy a voice in orators who will speak so much that they will exhaust the patience of their hearers and produce an abhorrence of oratory.

9. Vi skall ta till oss själva alla liberala yttre drag av alla partier, av alla riktningar, samt ge detta yttre ansikte en röst genom talare som kommer tala så mycket att de kommer utmatta tålamodet hos sina lyssnare och producera avsky för talare.

[Kommentar: Återigen kommer Annie Lööf i åtanke. ]

10. In order to put public opinion into our hands we must bring it into a state of bewilderment, by giving expression, from all sides, to so many contradictory opinions and for such a length of time as will suffice to make the goyim lose their heads in the labyrinth and come to see that the best thing is to have no opinion of any kind in matters political, which it is not given to the public to understand, because they are understood only by him who guides the public. This is the first secret.

10. För att kunna placera den allmänna opinionen i våra händer, så måste vi föra in den i ett tillstånd av förvirring, genom att ge uttryck, från alla håll, för så många motsägelsefulla åsikter, och för så lång tid som är nödvändigt för att gojerna ska förlora sig i denna labyrint och då kommer se att det bästa är att inte ha någon åsikt alls i politiska frågor, som det inte är givet att allmänheten behöver förstå, eftersom de förstås endast av han som leder allmänheten. Detta är den första hemligheten.

[Kommentar:  Jo. Förvirringen tyck ständigt vara total, sällan tycks vetenskap och argumentation försöka nå bred enighet om den evidenta verkligheten eller rimliga åtgärder.]

11. The second secret requisite for the success of our government is comprised in the following: To multiply to such an extent; national failings; habits; passions; conditions of civil life; that it will be impossible for anyone to know where he is in the resulting chaos, so that the people in consequence will fail to understand one another. This measure will also serve us in another way, namely, to sow discord in all parties, to dislocate all collective forces which are still unwilling to submit to us, and to discourage any kind of personal initiative which might in any degree hinder our affair. There is nothing more dangerous than personal initiative: if it has genius behind it, such initiative can do more than can be done by millions of people among whom we have sown discord (Matthew 21:21). We must so direct the education of the goyim communities that, whenever they come upon a matter requiring initiative, they may drop their hands in despairing impotence. The strain, which results from freedom of actions, saps the forces, when it meets with the freedom of another. From this collision arise grave moral shocks, disenchantments, failures. By all these means we shall so wear down the goyim, that they will be compelled to offer us international power, of a nature that, by its position, will enable us, without any violence, gradually to absorb all the state forces of the world and to form a Super-Government. In place of the rulers of to-day we shall set up a bogey which will be called the Super-Government Administration. Its hands will reach out in all directions like nippers and its organisation will be of such colossal dimensions that it cannot fail to subdue all the nations of the world.

11. Den andra nödvändiga hemligheten för vår lednings framgång är inkluderat i följande; Att multiplicera i sådan omfattning; nationella fiaskon; dåliga vanor; lustar; tillstånd för civilt liv; att det blir omöjligt för någon att veta var han är i det resulterande kaoset, så att folket som en konsekvens kommer att misslyckas med att förstå varandra. Denna åtgärd kommer också tjäna oss på ett annat sätt, nämligen att skapa oenighet i alla partier, att rubba alla kollektiva krafter som är ovilliga att underkasta sig oss, och att hindra vart personligt iniativ, som i någon grad skulle kunna hindra vår sak. Det finns ingenting som är farligare än det personliga initiativet, om det är genialiskt. Sådana initiativ kan göra mera än vad som kan göras av miljoner människor, bland vilka vi har skapat oenighet (Matteus 21:21). Vi måste leda utbildningen av gojim-samhällena så att, närhelst de kommer till ett spörsmål där det kvävs initiativ, så kan de komma att bli passiva i förtvivlad vanmakt. Ansträngningen; som kommer av friheten att agera, underminerar krafterna, när den möter friheten från en annan. Från denna kollision uppstår svåra moral-chocker, uppvaknanden, misslyckanden. Genom alla dessa medel skall vi nöta ned gojerna, så att de kommer bli tvungna att erbjuda oss den internationella makten, av en form som, genom sin ställning, kommer göra det möjligt för oss, att utan våld, gradvis absorbera alla statskrafter i världen och skapa en överstatlig regerings-administration. I stället för de nuvarande ledarna ska vi skapa en imaginär, som kommer att nämnas överstatlig regerings-administration. Dess händer kommer att sträckas ut åt alla håll likt griptänger, och dess organisation kommer vara av en sådan kollossal dimension att den inte kommer kunna misslyckas  med att kuva alla nationer i världen.

[Kommentar: Låter ungefär som godhetens axelmakters unioner, som dock inte har lyckats att kuva alla nationer i världen. Viljan att blanda olika kulturer leder dock exakt till att olika friheter kommer i konflikt. Kan kännedomen om protokollen få ”gojim” att vakna, sluta käbbla och samla sig för nationella befrielser och världsfred?]


OM DU GILLADE ÖVERSÄTTNING OCH KOMMENTARER SÅ DELA MED DIG & ANVÄND HELST ÖPPEN FRI HÅRDVARA & PROGRAMVARA SOM RESPEKTERAR MÄNNISKORS FRIHET NÄR DU GÖR DET! DÅ ÖKAR CHANSEN FÖR ATT DITT MEDDELANDE KOMMER FRAM UTAN S.K. ”DEBOOSTING”.
VI HJÄLPER GÄRNA DIG, DIN FAMILJ, DINA VÄNNER, ELLER DIN SKOLA, SÅ ATT VI ALLA BLIR DIGITALT FRIA TILLSAMMANS! VÅR RÅDGIVNING, UTBILDNING OCH INSTALLATION ERBJUDER VI TILL ER ALLA HELT GRATIS.
VI TACKAR FÖR DEN HJÄLP OCH DE DONATIONER VI HAR FÅTT AV ER. DE HAR GJORT STOR NYTTA OCH VI KÄNNER STOR TACKSAMHET FÖR ERT BEHJÄRTANSVÄRDA STÖD. TUSEN TACK.

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s