KRITIK & ANALYS AV SION VISES SION VISES PROTOKOLL 6 – ÖVERTAGNINGSTEKNIK

PROTOCOL 6 – TAKE-OVER TECHNIQUE

PROTOKOLL 6 – ÖVERTAGNINGSTEKNIK

Reservoirs of riches – Destruction of goy aristocracy – Vicious circle of rising prices

Reservoarer av rikedom – ödeläggelse av gojernas aristokrati –  En ond cirkel av stigande priser

1. We shall soon begin to establish huge monopolies, reservoirs of colossal riches, upon which, even large fortunes of the goyim will depend to such an extent that they will go to the bottom, together with the credit of the States, on the day after the political smash….

1. Snart skall vi organisera enorma monopol – reservoarer av kolossala rikedomar, av vilka t.o.m de stora gojim-förmögenheterna kommer vara beroende, i en sådan omfattning att de kommer gå till botten, tillsammans med staternas kredit, dagen efter den politiska kraschen….

[Kommentar: Man kan anta att de ekonomistiska psykopater, som tillhör denna sekt, säkerligen anser sig ha rätten att genomföra monopolkapitalismen, som vi idag tyvärr lever under, samt att de planerar och genomför ekonomiska krascher i syfte att berika sig ännu mer, helt oavsett hur mycket lidande de skapar i processen. Denna oförmåga till medkänsla är typiskt för psykopater.]

2. You gentlemen here present who are economists, just strike an estimate of the significance of this combination!…

2. Ni gentlemän här närvarande, som är ekonomer, gör ett överslag på betydelsen av denna kombination!…

[Kommentar: Mängderna av rikedomar som de här psykopaterna kan tillskansa sig i en planerad krasch är naturligtvis enorma, men genom nationers demokratier kan man naturligtvis beskatta tillbaka dessa rikedomar till folket genom progressiv beskattning, samt skapa tullmurar som stärker företagen inom nationernas gränser, vilket tryggar självständigheten och beredskapen då den globaliserade världen lider av psykopaternas sekteristiska globalisering.]

3. In every possible way we must develop the significance of our Super-Government by representing it as the Protector and Benefactor of all those who voluntarily submit to us.

3. Med alla tillbuds stående medel måste vi utveckla betydelsen av vår Överstatliga regering genom att utge den för att vara beskyddare och välgörare för alla dem som frivilligt underkastar sig oss.

[Kommentar: I skrivande stund finns det 8 partier i Riksdagen som frivilligt underkastar sig EU:s överstatliga odemokratiska regering och flera av dessa partier innehåller förmodligen frimurare. Partier som inte underkastar sig ligger långt under 4%-spärren och valsamverkar sannolikt inte, möjligtvis p.g.a. att de redan har blivit infiltrerade av frimureriets konfliktskapare eller deras betalda agenter.]

4. The aristocracy of the goyim as a political force, is dead – We need not take it into account; but as landed proprietors they can still be harmful to us from the fact that they are self-sufficing in the resources upon which they live. It is essential therefore for us, at whatever cost, to deprive them of their land. This object will be best attained by increasing the burdens upon landed property – in loading lands with debts. These measures will check land-holding and keep it in a state of humble and unconditional submission.

4. Gojernas aristokrati som politisk kraft har dött – Vi behöver inte ta med den i beräkningen; men som landägare kan de fortfarande vara skadliga för oss p.g.a. faktumet de är självsäkra vad gäller resurserna som de lever på. Därför är det essentiellt för oss, att till vilken kostnad som helst, beröva dem deras land. Dessa åtgärder kommer kontrollera innehavarna av land och hålla detta i en ödmjuk och ovillkorlig underkastelse.

[Kommentar: Hur berövar de gojim på deras land rent effektivt? Genom överbelåning med låga räntor för att sedan chockhöja räntorna och ta över det ägande som då går i konkurs? Stora regelverk och subventionering som främst drabbar småbönder och gynnar storbönder? Jag vet inte. Detta bör någon med erfarenhet från landsbygden svara på.]

5. The aristocrats of the goyim, being hereditarily incapable of contenting themselves with little, will rapidly burn up and fizzle out.

5. Gojernas aristokrater, som genom ärftlighet är inkapabla att nöja sig med lite, kommer snabbt brinna upp och slockna ut.

[Kommentar: Jo. Visst finns det nog människor som har vant sig med dyra nöjen. ]

6. At the same time we must intensively patronise trade and industry, but, first and foremost, speculation, the part played by which is to provide a counterpoise to industry: the absence of speculative industry will multiply capital in private hands and will serve to restore agriculture by freeing the land from indebtedness to the land banks. What we want is that industry should drain off from the land both labour and capital and, by means of speculation, transfer into our hands all the money of the world, and thereby throw all the goyim into the ranks of the proletariat. Then the goyim will bow down before us, if for no other reason but to get the right to exist.

6. Samtidigt måste vi starkt understödja handel och industri, men, i synnerhet, spekulation, vars roll är att spela en motvikt till industrin. Avsaknaden av spekulativ industri kommer att multiplicera kapital i privata händer och kommer tjänstgöra till att restaurera jordbruket genom att befria landet från tacksamhetsskuld till land-banker. Vad vi vill ha är att industrin ska dränera både arbetskraft och kapital bort frå landet och, genom spekulationens hjälpmedel, överföra alla världens pengar i våra i händer, samt därigenom slänga alla goyim ner i proletariatets samhällsklass. Då kommer gojerna att buga djupt inför oss, om så endast för anledningen att ha rätten att existera.

[Kommentar: Denna process har pågått länge i USA och i cirka tre decennier i Sverige. Gojerna i de 8 Riksdagspartierna tycks buga djupt inför finanskapitalets EU, men folket tycks oftast vara omedvetet om tillståndet. Så alla gojer bugar sig inte alls, men det är ändå väldigt få som organiserar och stödjer något motstånd i denna fråga i praktiken, ännu färre av dessa som valsamverkar mot 4%-spärren. Man kan säga att psykopaterna har lyckats att göra gojerna förvirrade och splittrade i oenighet i frågor som saknar större betydelse, jämfört med de frågor som borde vara i huvudfokus, ex. fred, demokrati, ekologisk hållbarhet och god beredskap.]

7. To complete the ruin of the industry of the goyim, we shall bring; to the assistance of speculation, the luxury which we have developed among the goyim; that greedy demand for luxury which is swallowing up everything. We shall raise the rate of wages which, however, will not bring any advantage to the workers, for, at the same time, we shall produce a rise in prices of the first necessaries of life, alleging that it arises from the decline of agriculture and cattle-breeding: we shall further undermine; artfully and deeply; sources of production, by accustoming the workers to anarchy and to drunkenness, and, side by side therewith, taking all measures to extirpate from the face of the earth all the educated forces of the goyim.

7. För att ruinera gojim-industrin komplett så skall vi, till assistansen av spekulation, släppa fram lyxbehovet som vi har skapat hos gojerna; det där giriga behovet av lyx som slukar allting. Vi skall höja lönebeloppen, men, kommer inte ge några fördelar för arbetarna, för, på samma gång, skall vi producera prishöjningar för det nödvändigaste i livet, samt hävda att det har kommit som en följd av tillbakagång inom jordbrukets och boskapskölseln. Vidare skall vi skickligt och djupt undergräva produktionskällorna, genom att vänja arbetarne med anarki och dryckenaskap, samt, sida vid sida med detta, vidta alla åtgärder för att utrota alla gojernas utbildade krafter från jordens yta.

[Kommentar: Kan det vara kunskapen om denna psykopatiska sekterism, inom denna giriga sekt, som gjorde att Karl Marx, med sekteristisk bakgrund skrev följande?

karl-marx-80x80”Vad är judendomens världsliga grundlag? Det praktiska behovet, egennyttan. Vilken är judens världsliga kult? Schackrandet. Vilken är hans världslige Gud? Pengarna. Nåväl! Frigörelsen från schackrandet och pengarna, alltså från den praktiska, verkliga judendomen vore hela vår tids frigörelse.”
/Karl Marx Om Judefrågan (1843)

Inte omöjligt. Marx föddes 1818 och skulle eventuell ha kunnat vara i kontakt med liknande protokoll, om de de skulle vara äkta. Protokollen, som jag undersöker och översätter här, påstås vara anti-semitiska förfalskningar som har skapats i Ryssland 1902-1903. Själv anser jag att de i så fall är ”anti-sionistiska”, eftersom ”semiter” i allmänhet sannolikt är mentalt friska och därför sannolikt inte har med de psykopatiska protokollen att göra alls. Dessutom tolkar jag Marx uttalande om ”judar” som en syftning på girigbukar i allmänhet, skrivet i en tid då sannolikt orden var ekvivalenta och politisk korrekthet inte existerade alls. Men protokollen skulle givetvis kunna vara förfalskningar av förfalskningarna. Den svenska översättningen, som jag utgått från, kanske dessutom medvetet har översatts på ett felaktigt sätt i syfte att förvanska? Originalen kan mycket väl finnas i någon rik bankmans kassaskåp och kan naturligtvis vara betydligt värre eller betydligt mildare och vem kan egentligen med säkerhet utesluta att det inte finns fler hemliga protokoll från girigbukar, ex. skapade på Trilaterala kommissionen, eller Bilderberggruppen, eller i någon annan dold sionistisk sekteristisk maffiaorganisation, eller varför inte i den hemliga frimurarorden?]

8. In order that the true meaning of things may not strike the goyim; before the proper time; we shall mask it under an alleged ardent desire to serve the working classes and the great principles of political economy, about which, our economic theories are carrying on an energetic propaganda.

8. För att den sanna innebörden av saker inte får uppdagas för gojim; innan den den rätta tidpunkten; skall vi dölja den under en påstått ivrig human önskan att tjäna de arbetande klasserna och de fantastiska principerna för ekonomisk politik, om vilken, våra ekonomiska teorier fortsätter med en energisk propaganda.

[Kommentar: Att medier, som kan misstänkas vara en del av en sionistisk sekterism, arbetar energiskt med propaganda åt finanskapitalet är uppenbart, men det behöver inte nödvändigtvis bero på psykopatisk sekterism, men kan bero på psykopati i allmänhet, eller vanlig kortsiktig girighet, som inte nödvändigtvis måste bero på handikappet psykopati, men kan vara media-inducerat masspsykotiskt beteende hos en ganska stor del av befolkningen, som i övrigt är fullt mentalt frisk.]


Innehållsförteckning – Sion Vises protokoll


DENNA ÖVERSÄTTNING ÄR EN GÅVA FRÅN MIG TILL ALLA SVENSKA MEDBORGARE SOM ÄR INTRESSERADE AV INNEHÅLLET I DESSA PROTOKOLL. DETTA SKER HELT UTAN KRAV PÅ MOTPRESTATION FRÅN ER SIDA. KONTAKTA MIG GÄRNA OM DU VILL GE EN GÅVA ELLER VILL SPONSRA.

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s