KRITIK & ANALYS AV SION VISES PROTOKOLL 8 PROVISORISK REGERING

PROTOCOL 8 PROVISIONAL GOVERNMENT

PROTOKOLL 8 PROVISORISK REGERING

Legal justification for audacity – Super-educational training – Control of bankers, industrialists and capitalists

Lagligt berättigande för djärvhet – Högt utbildande träning – Kontroll av bankirer, näringslivsföreträdare och kapitalister

1. We must arm ourselves with all the weapons which our opponents might employ against us. We must search out; in the very finest shades of expression and the knotty points of the lexicon of law; justification for those cases, where we shall have to pronounce judgements that might appear abnormally audacious and unjust, for it is important that these resolutions should be set forth, in expressions that shall seem to be the most exalted moral principles cast into legal form. Our directorate must surround itself with all these forces of civilisation, among which it will have to work. It will surround itself with publicists; practical jurists; administrators; diplomats and, finally, with persons prepared by a special super-educational training in our special schools.These persons will have consonance of all the secrets of the social structure, they will know all the languages that can be made up by political alphabets and words; they will be made acquainted with the whole underside of human nature, with all its sensitive chords on which they will have to play. These chords are the cast of mind of the goyim; their tendencies; short-comings; vices and qualities; the particularities of classes and conditions. Needless to say that the talented assistants of authority, of whom I speak, will be taken not from among the goyim, who are accustomed to perform their administrative work without giving themselves the trouble to think what its aim is, and never consider what it is needed for. The administrators of the goyim sign papers without reading them, and they serve either for mercenary reasons or from ambition.

1. Vi måste beväpna oss själva med alla de vapen som våra motståndare skulle kunna använda mot oss. Vi måste leta upp de allra finaste nyanserna av uttryck och lagens invecklade detaljer; rättfärdigande för de fall, där vi måste avkunna domar som skulle kunna uppfattas abnormt djärva eller orättvisa, för det är viktigt att sådana utslag måste formuleras så, i uttryck som skall framstå vara de högsta moraliska principer stöpta i legal form. Vårt direktorat bör omge sig med alla dessa civilisationens krafter, bland vilka det måste fungera. Det kommer omge sig självt med publicister; praktiserande jurister; administratörer; diplomater och, slutligen, med personer som har förberetts med en speciell högsta utbildning i våra speciella skolor. Dessa personer skall vara i konsonans med alla de hemligheter i den sociala strukturen, de kommer veta alla de språk som kan skapas genom politiska alfabet och ord; de kommer göras bekanta med hela undersidan av den mänskliga naturen, med all dess känsliga strängar som de kommer behöva spela på. Dessa ackord är ingjutna i medvetandet hos gojerna; deras tendenser; tillkortakommanden; laster och kvalitéer, de speciella detaljerna hos klasser och förhållanden. Onödigt att säga att de talangfulla medarbetarna i vår auktoritet, som jag talar om, inte kommer tas från gojim, vilka är vana med att utföra sitt administrativa arbete utan att ge sig själva problemet med att tänka på avsikten. Gojernas administratörer ska skriva under papper utan att läsa dem, och de tjänar oss antingen av egennytta eller av äregirighet.

[Kommentar: När man läser den texten så inser man själv betydelsen av att lära sig om skillnaden mellan sanning och lögn, läsa på om moralfilosofi, samt att inte låta sig luras av kortsiktig egennytta eller äregirighet, som långsiktigt leder till vårt eget och andras folks förslavning, under sådana extrema psykopatiska sekterister. Man inser också vikten av att låta neurokirurger skanna deras hjärnor och finna dessa psykopatiska drag innan de kan göra skada, samt plocka ned psykopaterna från sådana positioner där de kan manipulera demokratin, medierna eller rättvisan. Man inser även vikten av att alla lagar skall vara tydliga och inte skall kräva alltför mycket tolkning av jurister, samt även vikten av att de som är lojala med alla våra medborgare är de som har kontrollen över de medier som vi läser, är de landslojala medborgare som vi väljer som representanter och är de rättvisa medborgare som skapar lagar som är lika för oss alla och dömer oss alla lika. Det är också lätt att den som läser detta, och tillhör ett annat folk än det judiska, skulle kunna ställa sig i en extrem motposition, som i sig självt skulle kunna bli precis lika psykopatiskt extrem och klandervärd. De människor vi måste se upp med i maktposition är sannolikt enbart ett litet fåtal sionistiska psykopater, eller ev. frimurare-gojer som lyder dem mot belöningar, likt Pavlovs hundar. Långt ifrån alla med judisk bakgrund kan förväntas vara extrema psykopater och skall således inte behöva lida för vad psykopatiska sekteristiska sionister gör. Det vore lika idiotiskt som att beskylla alla européer för fåtalet psykopatiska ledares och propaganda-hjärntvättade underhuggares europeiska krigsförbrytelser genom tiderna.]

2. We shall surround our government with a whole world of economists. That is the reason why economic sciences form the principal subject of the teaching given to the Jews. Around us again will be a whole constellation of bankers; industrialists; capitalists and – the main thing – millionaires; because in substance, everything will be settled by the question of figures.

2. Vi skall omge vår regering med en hel värld av ekonomister. Det är därför som de ekonomiska vetenskaperna utgör det grundläggande undervisningsämnet för judarna. Runtomkring oss återigen så kommer en hel konstellation av bankirer, näringslivsföreträdare, kapitalister och – i huvudsak – miljonärer, eftersom kontentan är att hur allting kommer att avgöras är en fråga om siffror.

[Kommentar: Detta visar på hur viktigt det är att folken i alla nationer behåller en balans genom progressiv beskattning så att fåtalet psykopater inte kan tillskansa sig hela förmögenheten, detta oavsett hur lena i truten makthavarna är. Vi måste titta på realiteterna. D.v.s. hur de använder sin makt i realiteten och hur besluten drabbar oss eller gynnar oss och vår välfärd. Vi måste titta noggrant på vilka om har berikat sig och vilka som har förlorat sina förmögenheter och genom nya partier som vi organiserar, återställa en nyttigare balans.]

3. For a time, until there will no longer be any risk in entrusting responsible posts in our State to our brother-Jews, we shall put them in the hands of persons whose past and reputation are such that between them and the people lies an abyss, persons who, in case of disobedience to our instructions, must face criminal charges or disappear – this in order to make them defend our interests to their last gasp.

3. För en tid, tills det inte längre kommer vara någon risk att anförtro ansvarsfulla poster i vår stat till våra judebröder, skall vi lägga den i händerna på personer, vilkas förflutna och karaktärer är av sådan art att mellan dem och folket finns en avgrund, personer vilka, i händelse av olydnad mot våra instruktioner, måste förvänta sig kriminella anklagelser eller att försvinna – detta för, att få dem att försvara våra intressen till sitt sista andetag.

[Kommentar: Vi kan alltså idag förvänta oss att de flesta som sitter i maktposition, samt stödjer sionismen eller röstar för affärer med diktaturer, eller köper vapen från krigsförbrytare, alla sitter med olika slags lik i sina garderober, lik som ofta är så anskrämliga att folket inte skulle kunna förväntas att förlåta dem deras synder. Detta kan förklara Maxwell-Epstein-affären, såväl som valet av Håkan Juholt, i vetskapen om hållhaken, samt sedan drevningen mot hållhaken, när han inte ville påbörja svenska krigsförbrytelser mot Libyen, krigsförbrytelser som sedan skapade sekteristiskt kaos, massmord, misär och landsflykt från Libyen. Drevningen mot den lilla synden för att kunna begå den stora psykopatiska synden. Vad är motmedlet? Rimligen att i möjligaste mån undvika synder och lögn och be folket om förlåtelse för de synder man ev. har begått, helst via en egen blogg, eftersom sionist-medierna, med all säkerhet, kommer förvrida, förstärka och blanda med lögn, samt att vi som folk också är villiga att förlåta våra representanter för deras synder och jämföra dessa synder med våra egna och med större synder som sionister ev. vill att vi och våra representanter annars skulle begå, genom att inte förlåta dem och inte stödja dem.]


Innehållsförteckning – Sion Vises protokoll


DENNA ÖVERSÄTTNING ÄR EN GÅVA FRÅN MIG TILL ALLA SVENSKA MEDBORGARE SOM ÄR INTRESSERADE AV INNEHÅLLET I DESSA PROTOKOLL. DETTA SKER HELT UTAN KRAV PÅ MOTPRESTATION FRÅN ER SIDA. KONTAKTA MIG GÄRNA OM DU VILL GE EN GÅVA ELLER VILL SPONSRA.
Annons

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s