KRITIK & ANALYS AV SION VISES PROTOKOLL 9 OMSKOLNING

PROTOCOL 9 RE-EDUCATION

PROTOKOLL 9 OMSKOLNING

Meaning of anti-semitism – Source of the all-engulfing terror – Boosting of false theories

Betydelsen av anti-semitism – Källan till terrorn som kommer svälja alltihopa – Förstärkning av falska teorier

1. In applying our principles, let attention be paid to the character of the people in whose country you live and act; a general, identical application of them, until such time as the people shall have been re-educated to our pattern, cannot have success. But, by approaching their application cautiously, you will see that not a decade will pass before the most stubborn character will change and we shall add a new people to the ranks of those already subdued by us.

1. När ni tillämpar våra principer, så låt er uppmärksamhet fästa sig vid folkets karaktär i det land där ni lever och agerar; en allmän, identisk tillämpning av dem, innan tidpunkten då folket har blivit på omskolat efter vårt mönster, kan inte bli framgångsrikt. Men, genom att närma er deras tillämpning med försiktighet, så kommer ni få se, att inte ens ett decenium kommer passera innan den mest envisa karaktären kommer förändras och vi kommer kunna addera nytt folk till de samhällsklasser som redan har underkastat sig oss.

[Kommentar: Kan det vara så att de påstått falska psykopatiska protokollen som förnekas faktiskt följs, eller att det finns liknande äkta protokoll som följs? De tänker jag när vissa svenskars etnocentrism fördöms repetitivt som ”rasism” i media, fastän dessa etnocentrister inte upphöjer sin egen ras som gudomlig och andra som underlägsna, såsom de psykopatiska protokollen gör, medan fördömandet av den brottsliga etniska rensande rasismen mot palestinier, i strid med FN:s resolution 242 i Israel, skönmålas i de medier som förmodligen ägs av sådana psykopatiska sioister? Det är naturligtvis inte ”antisemitism” att påpeka detta faktum, d.v.s. att det tycks finnas psykopatiska sekteristiska judar och att kritisera dem. Faktumet angriper faktiskt INTE alla judar, men enbart de rasistiska psykopatiska judarna. Det vore tvärtom antipalestinism eller feghet att inte kritisera dessa nazi-sionister, d.v.s. medbrottslig rasism utav feghet, d.v.s. samma slags feghet som nästan varje tysk general uppvisade mot Hitlers krigsförbrytelser. Det vore som att skrika ”Antigermanism!” mot varje människa som motsatte sig Hitlertysklands olagliga invasioner, eller ”Antianglosaxianism!” mot varje individ som kritiserade den anglosaxiska olagliga invasionen av världen, d.v.s. osanning.]

2. The words of the liberal, which are in effect the words of our masonic watchword, namely, ”Liberty, Equality, Fraternity,” will, when we come into our kingdom, be changed by us into words no longer of a watchword, but only an expression of idealism, namely, into ”The right of liberty, the duty of equality, the ideal of brotherhood.” That is how we shall put it, – and so we shall catch the bull by the horns … de facto we have already wiped-out every kind of rule except our own, although de jure there still remain a good many of them. Nowadays, if any States raise a protest against us, it is only pro forma at our discretion and by our direction, for their anti-semitism is indispensable to us for the management of our lesser brethren. I will not enter into further explanations, for this matter has formed the subject of repeated discussions amongst us.

2. Orden från liberalerna, som i själva verket är frimurare-slagord, nämligen ”frihet, jämlikhet, broderskap”, kommer, när vi beträder vårt kungarike, bytas av oss mot andra ord som inte längre är slagord, men enbart ett uttryck av idealism, nämligen, till ”rätten till frihet, skyldigheten till jämlikhet, idealet av broderskap” Så skall vi säga det, -och så skall vi ta tjuren vid hornen … de facto har vi redan utraderat varje form av styrning utom vår egen, fastän det enligt lagen finns ganska många av dem. Nuförtiden, om någon stat reser en protest mot oss, så är det endast för syns skull i vårt eget gottfinnande och p.g.a. av vår egen finkänslighet, eftersom deras antisemitism är oumbärlig för oss för kunna hantera våra lägre stående bröder. Jag behöver inte ge mig in i vidare förklaringar, för denna angelägenhet har format temat vid upprepade diskussioner emellan oss.

[Kommentar: Att denna slogan har lagts åt sidan av dagens socialdemokrater är tydligt, även om den nya slogan som beskrivs inte har antagits. De har istället antagit ”skola, vård och omsorg” som slogan, medan de förstör dessa i maskopi med alla de andra partierna i Riksdagen. Här ser även man hur psykopaterna själva höjer sig över sina ”lägre bröder” och ser ner på alla andra judar som mindre värda och mindre visa. De ser sig själva som den mest allseende och visaste toppen av en pyramid, som om de besitter den djupaste kunskapen. Detta sätt att se världen tilltalar förmodligen narscissistiske psykopater som är fullkomligt omedvetna om sitt eget handikapp. Här ser vi också att existensen av dagens nazister, som står och Hitler-heilar och faktiskt är antisemitiska, likt Hitler, tycks vara oumbärliga för de här psykopaterna, förmodligen för att nazisterna behövs för att psykopaterna och deras vasaller ska framstå som godheten, fastän deras eget mål av krigsförbrytelser är precis lika massmordiska och rasistiska som Hitlers.]

3. For us there are not checks to limit the range of our activity. Our Super-Government subsists in extra-legal conditions, which are described, in the accepted terminology, by the energetic and forcible word – Dictatorship. I am in a position to tell you, with a clear conscience, that at the proper time we, the law-givers, shall execute judgement and sentence, we shall slay and we shall spare, we, as head of all our troops, are mounted on the steed of the leader. We rule by force of will, because in our hands are the fragments of a once powerful party, now vanquished by us. And the weapons in our hands are limitless ambitions; burning greediness; merciless vengeance; hatreds and malice.

3. För oss finns det inte någon broms för att begränsa räckvidden för våra aktiviteter. Vår överstatliga regering existerar över laglig auktoritet, såsom beskrivits, i den accepterade terminologin, genom de energiska och kraftfulla orden – Diktatur. Jag befinner mig i en position i vilken jag kan tala om för er, med rent samvete, att vi vid rätt tidpunkt, lagens skapare, kommer verkställa dom och straffsats, vi skall fälla och benåda, vi, som ledare för våra trupper, sitter på ledarens häst. Vi regerar med kraften av vår vilja, eftersom i våra händer håller vi spillrorna av ett f. d. starkt parti, numera besegrat av oss. Och vapnen i våra händer är gränslös ärelystnad, brinnande girighet; nådlös  vedergällning, hat och ondska.

[Kommentar: Här klargörs att dessa psykopater betraktar sig som en maffia som inte anser att de behöver begränsa sig till de lagar som gäller för alla andra, samt att de genom denna sammanslutning även infiltrerar politiska partier, krossar dem inifrån och tar över dem. Motmedlet är att göra kontrollera noggrannt vilka som får  bli medlemmar i ett parti och/eller inte styra partier genom interndemokrati, men låta folket på valdagen styra partiets riktning med hur de kryssar kandidater och/eller att ständigt nyblida dem, kontrollera noggrannt vilka som får  bli medlemmar i ett parti och/eller inte styra partier genom interndemokrati, men låta folket på valdagen styra partiets riktning med hur de kryssar kandidater och/eller att ständigt nyblida dem, såsom Olof Palme förespråkade:

olof_palme_80x80
”Historien ger många exempel på att demokratin krossats av människor som sagt sig kämpa för ‘verklig demokrati’ och ‘folkets egentliga mening’. Insikten härom kan leda oss till en försvarsposition som döljer att demokratin är ett utomordentligt krävande styrelseskick. Det måste ständigt hittas nya vägar till vitalisering, till att nå ut till människorna och göra dem aktiva. Diktaturer bjuder ett maskineri av lydnad, slutet och till det yttre väloljat. Demokrati bygger på lojalitet, öppenhet och pulserande liv. Den måste därför ständigt vinnas på nytt.”
/ Olof Palme

[Kommentar: Hur vinner man tillbaka demokratin från psykopaterna? Man kan ex. noggrant kontrollera vilka som får bli medlemmar i ett parti och/eller inte styra partier genom interndemokrati, eller låta folket på valdagen styra partiets inriktning med hur de kryssar på kandidater och/eller att ständigt nybilda dem när de går ifrån sina ideal. Valspärrar kan man enkelt övervinna genom att nybildade partier valsamverkar på ett rättvist sätt under fåtalet gemensamma slogans, förslagsvis sådant som folket vill ha, ex. fred, fördjupad demokrati genom deltagande och fler folkomröstningar, samt ekologisk hållbarhet, d.v.s. sådant som de kortsiktigt giriga sekteristiska psykopaterna inte vill ha p.g.a. sitt handikapp, fastän sådant gynnar även dem, eftersom okontrollerad psykopati givetvis ofta leder till totalt nederlag på olika vis.]

4. It is from us that the all-engulfing terror proceeds. We have in our service persons of all opinions, of all doctrines; restoring monarchists; demagogues; socialists; communists and utopian dreamers of every kind. We have harnessed them all to the task: each one of them, on his own account, is boring away at the last remnants of authority; is striving to overthrow all established form of order. By these acts all States are in torture; they exhort to tranquillity; are ready to sacrifice everything for peace: but we will not give them peace until they openly acknowledge our international Super-Government, and with submissiveness.

4. Det är från oss som en alltomfattande terror utgår. Vi har anställda tjänstemän med alla olika åsikter, av alla doktriner: restaurerande monarkister; demagoger; socialister; kommunister och utopiska drömmare av alla de slag. Vi har spännt för dem alla framför uppgiften: var enda en av dem, på sitt eget konto, borrar de iväg mot de sista kvarlevorna av auktoritet; strävar efter att störta all etablerad form av ordning. Genom denna verksamhet befinner sig alla stater i en tortyr; de manar till lugn; är redo att offra allting för fred: men vi skall inte ge dem fred, tills de erkänner vår internationella överstatiga regering, och med undergivenhet.

[Kommentar: Skulle det kunna vara så att alla krig och terrorkrig, allt sedan de ”fria” murarna tog med sig sina passare och vinkelhakar från pyramiderna, har riggats och frammanats av en enda liten extrem sekts psykopater, som absolut inte tror på fredsprinsen Jesus? -Nej. Förmodligen inte, men kanske är det de enda psykopaterna, som har efterlämnat sina storvulna narscissistiska sekteristiska psykopatiska idéer i protokoll? Idag tycks det vara USA, EU, Israel, Saudiarabien, Turkiet, samt märkligt fogliga islamistiska extremister som alla unisont inte vill ha fred, tills de fredliga motståndarna erkänner deras globalistiska överstatiga diktatur. Jag kallar det ”diktatur” eftersom jag knappast tror att folken egentligen är med på massmord och krigsförbrytelser som sliter oskyldiga barn i bitar, även om de luras av mediernas demagoger till att rösta för detta, i val efter val. ]

5. The people have raised a howl about the necessity of settling the question of Socialism by way of an international agreement. Division into fractional parties has given them into our hands, for, in order to carry on a contested struggle one must have money, and the money is all in our hands.

5. Folket har högljutt vrålat över nödvändigheten att lösa den socialistiska frågan genom en internationell överenskommelse. Delningen i parti-fraktioner har levererat dem rakt i våra händer, eftersom, för att fortsätta en tävlande kamp, så måste man ha pengar, och pengarna är i våra händer.

[Kommentar: Tilltron till att allt kan köpas för pengar är stor hos psykopaterna, eftersom de själva är giriga och lättköpta, men det finns en hel del medvetna människor med karaktär och ännu fler människor som vill ledas av människor med karaktär, antingen p.g.a. en god uppfostran, eller en äkta gudstro, eller en moralfilosofisk skolning, eller p.g.a. önskan om ett gott eftermäle, eller för att rättskaffenheten i sig självt tillfredsställer dem enormt, eftersom de vet hur orättvisa känns. De kan även vara motiverade av ren självbevarelsedrift, eller att de vet vad de vill göra med de psykopater som skapar allt mer ojämlikhet och orättvisa, som de själva har drabbats av.]

6. We might have reason to apprehend a union between the ”clear-sighted” force of the goy kings on their thrones and the ”blind” force of the goy mobs, but we have taken all the needful measure against any such possibility: between the one and the other force we have erected a bulwark in the shape of a mutual terror between them. In this way the blind force of the people remains our support and we, and we only, shall provide them with a leader and, of course, direct them along the road that leads to our goal.

6. Vi skulle kunna ha skäl att vara rädda för en förening av den ”klarsynta” kraften av goj-kungarna på deras troner och den ”blinda” kraften av goj-mobbarna, men vi har vidtagit alla nödvändiga åtgärder mot vilken som helst sådan möjlighet: mellan den ena och den andra kraften har vi rest en mur i form av  ömsesidig terror dem emellan. På så sätt förblir den blinda kraften hos folket vårt stöd och vi, och endast vi, skall förse dem med en ledare och, naturligtvis, dirigera dem utmed den väg som leder till vårt mål.

[Kommentar: Detta belyser vikten av att demokratiska partier INTE ställer sig i extrema motpositioner till varandra, eller väljer ohövliga ledare som käbblar, men bemöter varandra disciplinerat, hövligt, samt försöker nå upplysta positiva kreativa lösningar tillsammans.

mahatma_gandhi_80x80”Demokrati, disciplinerad och upplyst, är den finaste sak i världen. En demokrati fördomsfull, okunnig, vidskeplig, kommer att landa i kaos och kan blir självförstörande.”
/ Mahatma Gandhi

mahatma_gandhi_80x80”Democracy disciplined and enlightened is the finest thing in the world. A democracy prejudiced, ignorant, superstitious, will land itself in chaos and may be self-destroyed.”
/ Mahatma Gandhi

Sådant beteende leder till att partier lätt kan samverka och ingå rättvisa kompromisser, som bygger på det demokratiska stöd som partierna besitter, samt att partierna inte låter sig luras av den extrema terror som kan ha infiltrerat dem, eller som kan pågå i samhället, men behåller lugnet, samt utesluter sekteristiska källor till terror så snart de uppdagas, eftersom det givetvis finns ett uppenbart undantag till tolerans.

Bild på Ayaan Hirsi Ali”Det finns en enorm skillnad mellan att vara tolerant och att tolerera intolerans”
/ Ayaan Hirsi Ali (Källa: Wikiquote Ayaan Hirsi Ali )

Bild på Ayaan Hirsi Ali“There is a huge difference between being tolerant and tolerating intolerance”
/Ayaan Hirsi Ali (Source: Wikiquote Ayaan Hirsi Ali)

Människor som är ohövliga måste sättas på plats för sin ohövlighet med lämplig retorik och terrorister/statsterrorister, som har begått eller begår krigsförbrytelser, måste hanteras  på ett sätt som står i proportion till det lidande som de har skapat, om det skall uppfattas som rättvist.]

7. In order that the hand of the blind mob may not free itself from our guiding hand, we must every now and then enter into close communion with it, if not actually in person, at any rate through some of the most trusty of our brethren. When we are acknowledged as the only authority we shall discuss with the people personally on the market-places, and we shall instruct them on questings of the political in such wise as may turn them in the direction that suits us.

7. För att den blinda mobbens hand inte skall frigöra sig från vår ledande hand, måste vi då och då gå in i nära kommunikation med den, om så inte personligen, så i alla fall genom några av våra mer tillförlitliga bröder. När vi erkännts som den enda auktoriteten skall vi personligen tala med folket på marknadsplatserna, och vi skall instruera dem i de politiska frågorna på ett sådant vist sätt att de vrids i den riktning som passar oss.

[Kommentar: Jag tvekar inte en sekund på att olika sekters storvulna psykopater, som tror på sin egen vishet, och djupa kunskap, storvulet vill förklara för folket hur allting ligger till mitt på marknadsplatserna i våra städer, vilket passar för narcissismen som är ett av symptomen på psykopatin.]

8. Who is going to verify what is taught in the village schools? But, what an envoy of the government, or a king on his throne himself may say, cannot but become immediately known to the whole State, for it will be spread abroad by the voice of the people.

8. Vem ska verifiera vad som lärs ut i byskolorna? Men, vad ett regeringssändebud, eller en kung på sin tron själv skulle kunna säga, kan inte direkt bli känt för hela staten, för det kommer spridas utomlands genom folkets röst.

[Kommentar:  Psykopaterna tycks tro att människorna kommer tro mer på deras kontrollerade ljugande galjonsfigurer p.g.a. argumentationsfelet ”auktoritetsargument” än på vakna lärare runtom i landet som upplyser om evident sanning. Jag tror att de ”vise” har helt fel.]

9. In order to annihilate the institutions of the goyim, before it is time, we have touched them with craft and delicacy, and have taken hold of the ends of the springs which move their mechanism. These springs lay in a strict but just sense of order; we have replaced them by the chaotic license of liberalism. We have got our hands into the administration of the law; into the conduct of elections; into the press; into liberty of the person; but principally into education and training as being the cornerstones of a free existence.

9. För att förgöra gojim-institutionerna, innan det är dags, har vi präglat dem med slughet och finkänslighet, och har tagit tag på ändarna av de fjädrar som får deras mekanism att röra på sig. Dessa fjädrar befann sig i en sträng men rättvis känsla av ordning; vi har ersatt dem med den kaotiska liberalismens lättsinne. Vi har fått in våra händer i administrationen av lagen; in i handhavandet av valen; in i pressen; in i den personliga friheten; men huvudsakligen in i utbildning och uppfostran som är hörnstenarna för en fri existens.

[Kommentar: Detta skulle ev. kunna förklara varför just liberalismens totala genombrott har börjat få allt mera motstånd från konservativa känslor hos folkflertalet, som röstar allt mer på konservativa partier, som enbart finns på den mest giriga sidan av det politiska spektrumet.]

10. We have fooled, bemused and corrupted the youth of the goyim, by rearing them in principles and theories which are known to us to be false, although it is by us they have been inculcated.

10. Vi har lurat, förvirrat och korrumperat gojim-ungdomen, genom att uppfostra dem med principer och teorier som vi vet är falska, fastän det är av oss som de har inpräntats.

[Kommentar: Jag gissar att detta lurendrejeri, som förvirrar och korrumperar ungdomarna, idag pågår för fullt genom finanskapitalets alla ägda medir, inkl. de sociala medierna som ägs av dem och förstärks genom algoritmer, robotar och de troll som betalas för uppgiften, eller programmerar trolleriet, medan de som försöker förmedla den evidenta sanningen om girigbukarnas verksamhet mörkas.]

11. Above the existing laws; without substantially altering them, and by merely twisting them into contradictions of interpretations; we have erected something grandiose in the way of results. These results found expression in the fact that the INTERPRETATIONS MASKED THE LAW: afterwards they entirely hid them from the eyes of the governments; owing to the impossibility of making anything out of the tangled web of legislation.

11. Utöver de existerande lagarna; utan att väsentligen förändra dem, och genom att endast förvränga dem till motsägelsefulla tolkningar; har vi rest någonting grandiost vad resultatet beträffar. Dessa resultat kom till uttryck genom faktumet att TOLKNINGARNA MASKERADE LAGEN: efteråt så dolde de dem komplett från regeringens ögon; p.g.a. omöjligheten att förstå någonting i ett sådant intrasslat lagstiftningsnät.

[Kommentar: Om psykopater ställer til det så att ingen förstår lagar eller regler, och de kan tolkas hur som helst, så blir de orimliga och då faller också deras legitimitet pladask och folket kommer känna sig orättvist behandlade och bli motiverade till revolution, särskilt om de upplever att även demokratin har blivit kapad.]

12. This is the origin of the theory of course of arbitration.

12. Detta är ursprunget av teorin om vederbörlig ordning för skiljedomsförfarande.

[Kommentar: Ingen kommentar. ]

13. You may say that the goyim will rise upon us, arms in hand, if they guess what is going on before the time comes; but in the West we have against this a manoeuvre of such appalling terror that the very stoutest hearts quail – the undergrounds, metropolitans, those subterranean corridors which, before the time comes, will be driven under all the capitals and from whence those capitals will be blown into the air with all their organisations and archives.

13. Ni kommer kanske säga att gojim kommer resa sig mot oss, med vapen i hand, om de gissar vad som pågår innan tidpunkten kommer; men i Väst har vi mot en sådan manöver en sådan skrämmande terror, att de allra modigaste hjärtan kommer tappa modet metropolernas underjordiska korridorer vilka, innan tiden kommer, kommer att köras under alla huvudstäder och därifrån kommer dessa huvudstäder att sprängas i luften med alla deras institutioner och arkiv.

[Kommentar: Det är väl ungefär som med all brottslighet. De kriminella vill inte lämna några spår. Terrorattentat, utförda av oskyldiga syndabockar, kan sannolikt bli resultatet vid ett eventuellt försök att skapa demokratisk världsrevolution och världsfred. Planen om metropolernas underjordiska korridorer kan givetvis ha förändrats i nyare protokoll, kanske till tvillingtorn etc. ?]


Innehållsförteckning – Sion Vises protokoll


DENNA ÖVERSÄTTNING ÄR EN GÅVA FRÅN MIG TILL ALLA SVENSKA MEDBORGARE SOM ÄR INTRESSERADE AV INNEHÅLLET I DESSA PROTOKOLL. DETTA SKER HELT UTAN KRAV PÅ MOTPRESTATION FRÅN ER SIDA. KONTAKTA MIG GÄRNA OM DU VILL GE EN GÅVA ELLER VILL SPONSRA.

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s