KRITIK & ANALYS AV SION VISES PROTOKOLL 11 DEN TOTALITÄRA STATEN

PROTOCOL 11 THE TOTALITARIAN STATE

PROTOKOLL 11 DEN TOTALITÄRA STATEN

The new constitution – Abolition of the rights of man – ”Show” army of masonic lodges

Den nya konstitutionen – Avskaffade mänskliga rättigheter – ”Uppvisnings”-armé  av frimurarloger.

1. The State Council has been, as it were, the emphatic expression of the authority of the ruler: it will be, as the ”show” part of the Legislative Corps, what may be called the editorial committee of the laws and decrees of the ruler.

1. Statsråden har, så att säga, varit det empatiska uttrycket av härskarens auktoritet: de kommer att vara, likt en ”uppvisnings”-del av den lagstiftande kåren, som skulle kunna kallas för härskarens ledarkommitté för lagar och dekret.

[Kommentar:  Så är det, men det är i sig inget märkligt för de som har vant sig vid att det är så idag. De flesta är nog  hjärnförsmutsade till att tycka det, istället för att kräva, stödja och rösta för en fördjupad demokrati.]

2. This, then, is the program of the new constitution. We shall make Law, Right and Justice (1) in the guise of proposals to the Legislative Corps; (2) by decrees of the president under the guise of general regulations, of orders of the Senate and of resolutions of the State Council in the guise of ministerial orders; (3) and in case a suitable occasion should arise – in the form of a revolution in the State.

2. Detta är således konstitutionens nya program. Vi skall skapa lagar, rättigheter och rättvisa (1) i täckmantel av förslag till den lagstiftande kåren; (2) genom presidentens dekret under täckmantel av generella förordningar, av senatens order och av statsrådens förordningar i täckmantel av administrativa order; (3) och i fall ett lämpligt tillfälle skulle uppstå – i form av en revolution i staten.

[Kommentar: Ett lämpligt tillfälle, i psykopatens ögon, är förmodligen vid en av de kriser och misär som den otyglade kapitalismen och korruptionen skapar, vilken skapar människors otrygghet och ilska. Motmedlet är att kunna hålla huvudet kallt vid dessa tillfällen och inte ryckas med av de obalanserade patriotiska ekonomistiska alternativ, som ekonomismens psykopater ömsom kommer understödja och ömsom bespotta, för att skapa konflikten som gruppolariserar och därmed hotar demokratin.]

3. Having established approximately the modus agendi, we will occupy ourselves with details of those combinations by which we have still to complete the revolution in the course of the machinery of State in the direction already indicated. By ‘those combinations’, I mean the freedom of the Press; the right of association; freedom of conscience; the voting principle; and many another that must disappear for ever from the memory of man, or undergo a radical alteration the day after the promulgation of the new constitution. It is only at the moment that we shall be able at once to announce all our orders, for, afterwards, every noticeable alteration will be dangerous, for the following reasons: if this alteration be brought in with harsh severity and in a sense of severity and limitations, it may lead to a feeling of despair caused by fear of new alterations in the same direction; if, on the other hand, it be brought in a sense of further indulgences it will be said that we have recognised our own wrong-doing and this will destroy the prestige of the infallibility of our authority, or else it will be said that we have become alarmed and are compelled to show a yielding disposition, for which we shall get no thanks because it will be supposed to be compulsory … Both the one and the other are injurious to the prestige of the new constitution. What we want is that from the first moment of its promulgation, while the peoples of the world are still stunned by the accomplished fact of the revolution, still in a condition of terror and uncertainty, they should recognise once and for all that we are so strong, so inexpugnable, so super-abundantly filled with power, that in no case shall we take any account of them, and so far from paying any attention to their opinions or wishes, we are ready and able to crush with irresistible power all expression or manifestation thereof at every moment and in every place, that we have seized at once everything we wanted and shall in no case divide our power with them … Then in fear and trembling they will close their eyes to everything, and be content to await what will be the end of it all.

3. Efter att ha etablerat den ungefärliga sättet att agera, kommer vi sysselsätta oss med detaljerna i de kombinationer som vi fortfarande måste färdigställa för att kunna genomföra revolutionen i statsmaskinens riktning, i den riktning som redan har visats. Med ‘de kombinationerna’, så menar jag pressfriheten; mötesfriheten; samvetsfriheten; röstnings-principen; och många andra saker som måste försvinna för alltid från människornas minne, eller genomgå en en radikal förändring dagen efter kungörandet av den nya konstitutionen. Det är enbart vid det tillfället som vi direkt kommer kunna tillkännage alla våra order, eftersom, efteråt, kommer varje märkbar förändring att vara farlig, av följande anledningar; om denna förändring införs med hårt allvar och i med en känsla av allvar och begränsning, så skulle det kunna leda till en känsla av förtvivlan orsakad av rädsla för nya förändringar i samma riktning; men, om de istället, införs in en känsla av ytterligare njutningar så kommer det påstås att vi har insett vårat eget felaktiga handlande och detta kommer förstöra vår auktoritets ofelbara prestige, eller i annat fall så kommer det påstås att vi har blivit skrämda till att visa upp ett fogligt sinnelag, för vilket vi inte kommer få några tack eftersom den kommer förmodas vara tvångsmässig. Både det ena och det andra är farligt för konstitutionens prestige. Vad vi vill är att från det första ögonblicket av dess kungörande, medan världens folk är bedövade av revolutionens åstadkomna faktum, fortfarande i ett tillstånd av förskräckelse och osäkerhet, ska de en gång för alla inse hur starka vi är, hur obetvingliga, så ytterst rikligt maktfullkomliga, att i inget enda fall skall vi ta dem i beräkning, och långt ifrån bry oss om deras åsikter eller önskningar, vi är redo och dugliga att krossa alla uttryck eller manifestationer därav med oemotståndlig kraft i varje ögonblick och på varje ställe, att vi har tagit allting vi ville ha på en gång och skall i inget fall dela vår makt med dem … Då kommer de i darrande rädsla blunda inför allting, och vara nöjda med att invänta vad som kommer bli slutet av det hela.

[Kommentar: För att åstadkomma detta så innebär det att de måste ha total övervakning överallt och hela tiden. Det verkar vara på god väg att få det. Folket röstar dessutom för det och verkar t.o.m. efterfråga det när de inhandlar sin egen övervakning och t.o.m. loggar in i psykopaternas egna övervakningssystem. Vissa människor har t.o.m. lurats att chippa sig.]

4. The goyim are a flock of sheep, and we are their wolves. And you know what happens when the wolves get hold of the flock?….

4. Gojerna är en flock får, och vi är deras vargar. Och ni vet, vad som händer när vargarna får tag på en flock? ….

[Kommentar: Jag tycker att det är att nedvärdera fåren, eftersom fåren aldrig skulle rösta för vargflocken eller släppa in vargarna i sin egen hage, eller ge vargarna rätten att triangulera dem varsomhelst och närsomhelst, såsom människorna gör när de röstar för fortsatt psykopatisk ekonomism, okritiskt köper teknologi och därigenom legitimerar de brutalkapitalistiska marknadskrafternas frihet och övervakning till psykopatiska ekonomisters stora glädje.]

5. There is another reason also why they will close their eyes: for we shall keep promising them to give back all the liberties we have taken away as soon as we have quelled the enemies of peace and tamed all parties…

5. Det finns också en annan anledning varför de kommer stänga sina ögon: för vi ska fortsätta lova dem att att vi ska ge tillbaka alla de friheter som vi har tagit bort så snart vi har kuvat fienderna till fred och har tämjt alla parter.

[Kommentar: Psykopaterna inser nog inte hur sårbara deras ”fred” är när det naiva folket väl vaknar. Förmodligen är det narcissismen som är starkt associerad med psykopatin som omöjliggör insikten om deras egen sårbarhet.]

6. It is not worth to say anything about how long a time they will be kept waiting for this return of their liberties…

6. Det är inte värt att säga någonting om hur lång tid de kommer hållas väntandes för denna återkomst av friheter…

[Kommentar: Enig.]

7. For what purpose then have we invented this whole policy and insinuated it into the minds of the goy, without giving them any chance to examine its underlying meaning? For what, indeed, if not in order to obtain, in a roundabout way, what is, for our scattered tribe, unattainable by the direct road? It is this which has served as the basis for our organisation of secret Masonry which is not known to, and aims which are not even so much as suspected by these goy cattle, attracted by us to the ”show” army of Masonic Lodges, in order to throw dust in the eyes of their fellows.

7. För vilket ändamål har vi då uppfunnit hela denna politik och insinuerat in den i medvetandena på gojerna, utan att ge dem en chans att undersöka dess underliggande mening? Varför, verkligen, om inte för att, på omvägar, uppnå det, som är ouppnåeligt, för vår spridda klan, på direkta vägar. Det är detta som har tjänat som bas för vår hemliga frimureri-organisation, som inte är känd för dem och vars ändamål dessa gojim-boskap inte ens misstänker det minsta, inlockade av oss i ”uppvisnings”-armén av frimurarloger, för att kasta damm i ögonen på deras kamrater.

[Kommentar: Osminkad rasism. Efter att ha undersökt vad frimurarloger håller på med för ritualer, så förbluffas jag över att folk låter sig lockas in i sådant, men naiva människor, såväl som giriga psykopater, föds varje dag. Så är det onekligen.]

8. God has granted to us, His Chosen People, the gift of the dispersion, and in this which appears in all eyes to be our weakness, has come forth all our strength, which has now brought us to the threshold of sovereignty over all the world.

8. Gud har beviljat oss, Hans Utvalda Folk, spridning, och i detta som i allas ögon verkar vara vår svaghet, har visat sig vara hela vår styrka, vilken nu har fört oss till det suveräna världsherraväldets tröskel.

[Kommentar: Den psykopatiska sekterismens svaghet är att tro att den är utvald. Alla sekterister tror på det. Betänk också att alla psykopatiska tyranner har gått under!]

9. There now remains not much more for us to build up upon the foundation we have laid.

9. Det återstår nu inte mycket mer för oss att bygga uppå fundamentet som vi har lagt.

[Kommentar: Jag hoppas verkligen att naiva, som följer psykopater och psykopatiska protokoll/skrifter, inser att de med största sannolikhet kommer leda dem till totalt nederlag.]


DENNA ÖVERSÄTTNING ÄR EN GÅVA FRÅN MIG TILL ALLA SVENSKA MEDBORGARE SOM ÄR INTRESSERADE AV INNEHÅLLET I DESSA PROTOKOLL. DETTA SKER HELT UTAN KRAV PÅ MOTPRESTATION FRÅN ER SIDA. KONTAKTA MIG GÄRNA OM DU VILL GE EN GÅVA ELLER VILL SPONSRA.

 

 

Annons

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s