KRITIK & ANALYS AV SION VISES PROTOKOLL 12 KONTROLL AV PRESSEN

PROTOCOL 12 CONTROL OF THE PRESS

PROTOKOLL 12 KONTROLL AV PRESSEN

Masonic ”freedom” – Control of printing and publishing – Vishnu, idol of the Press

Frimurar-”frihet” – Kontroll över tryckning och publicering – Vishnu, pressens avgud.

1. The word ”freedom,” which can be interpreted in various ways, is defined by us as follows –

1. Ordet ”frihet” som man kan tolka på olika sätt, definierar vi enligt följande –

[Kommentar: Sant . Frihet beror på vilken frihet som avses och olika friheter står ofta i konflikt med varann, ex. friheten att delta i en sekt och friheten från sekterism.]

2. Freedom is the right to do that which the law allows. This interpretation of the word will at the proper time be of service to us, because all freedom will thus be in our hands, since the laws will abolish or create only that which is desirable for us, according to the aforesaid program.

2. Frihet är rättigheten att göra det som lagen tillåter. Denna tolkning av ordet kommer vid rätt tillfälle tjänar oss, eftersom all frihet således kommer vara i våra händer, eftersom lagarna kommer avskaffa eller skapa enbart det som vi åtrår, enligt förutnämnda program.

[Kommentar: Konsekvensen skulle bli att människorna som behandlas orättvist inte kommer anse sig leva i en rättsstat, vilket kommer ge dem all anledning till att genomföra en revolution, eller att de som genomför orätt måste leva i ständig rädsla för repressalier.]

3. We shall deal with the press in the following way: what is the part played by the press to-day? It serves to excite and inflame those passions which are needed for our purpose, or else it serves selfish ends of parties. It is often vapid; unjust; mendacious; and the majority of the public have not the slightest idea what ends the press really serves. We shall saddle and bridle it with a tight curb: we shall do the same also with all productions of the printing press, for where would be the sense of getting rid of the attacks of the press if we remain targets for pamphlets and books? The produce of publicity, which nowadays is a source of heavy expense owing to the necessity of censoring it, will be turned by us into a very lucrative source of income to our State: we shall law on it a special stamp tax and require deposits of caution-money before permitting the establishment of any organ of the press or of printing offices; these will then have to guarantee our government against any kind of attack on the part of the press. For any attempt to attack us, if such still be possible, we shall inflict fines without mercy. Such measures as stamp tax, deposit of caution-money and fines secured by these deposits, will bring in a huge income to the government. It is true that party organs might not spare money for the sake of publicity, but these we shall shut up at the second attack upon us. No one shall with impunity lay a finger on the aureole of our government infallibility. The pretext for stopping any publication will be the alleged plea that it is agitating the public mind without occasion or justification. I beg you to note that among those making attacks upon us will also be organs established by us, but they will attack exclusively points that we have pre-determined to alter.

3. Vi ska hantera pressen på följande vis: vilken roll spelar pressen idag? Den tjänar till att hetsa upp och inflammera de passioner som behövs för vårt ändamål, eller så tjänar den egoistiska ändamål hos parter. Den är ofta smaklös; orättvis; förljugen; och majoriteten av publiken har inte den ringaste aning om vilka ändamål som pressen verkligen tjänar. Vi skall sadla och betsla den med hård tygel: Vi skall också göra samma sak med alla tryckpressars produktion, för vad skulle vara meningen med att göra sig fri från pressens attacker och vi blir målet för pamfletter och böcker? Produktionen av publicitet, som nuförtiden är en källa till tung utgift p.g.a. nödvändigheten av att censurera den, kommer göras om av oss till en mycket lukrativ inkomstkälla för vår stat: vi skall pålägga den en speciell tryckpress-skatt och kräva depositionsavgifter av försiktighets-pengar innan vi tillåter etablerandet av varje press-organ eller tryckpress-kontor; dessa måste sedan garantera mot varje slag av attack från pressens sida. För varje försök att attackera oss, om sådant fortfarande blir möjligt, skall vi tillfoga böter utan nåd. Sådana åtgärder av tryckpress-skatt, depositionsavgifter av försiktighets-pengar och böter som försäkras genom dessa depositionsavgifter kommer inbringa enorma inkomster till regeringen. Det är sant att partistyrelser inte kommer spara pengar på publicitet, men dessa ska vi få tyst på vid den andra attacken på oss. Ingen ska med straffrihet lägga ett finger på vår ofelbara regerings helgongloria. Svepskälet för att stoppa publikation kommer vara en påstådd vädjan att det uppviglar publikens medvetande utan anledning eller rättfärdigande. Jag ber er notera att de som kommer utföra attacker mot oss kommer också vara medier som har etablerats av oss, men de kommer uteslutande att attackera poänger som vi har förutbestämt att kunna vända på.

[Kommentar: Med Internet har situationen förändrats något. Det smaklösa, orättvisa och förljugna, som allt mer har monopoliserats av girigbukarna, väljs i allt större utsträckning bort av folket, eftersom de har börjat få nys på vilka intressenter som traditionell media verkligen tjänar. Alla idoga försök att tygla alternativa medier har misslyckats och girigbukarna och deras klandervärda beteende står nu under attack och det beror inte på religiös bakgrund. Den förljugna pressen utgör enbart en allt större utgift för regeringen, genom presstödet till den döende pressen, eftersom allt färre människor läser den. Personligen kommer jag inte bli förvånad om psykopaterna inför straff för att kritisera girigbukarnas lojala politikeradels helgongloria. Jag noterar dessutom att det tycks finnas alternativa medier som tycks ha etablerats av sekterister. Hur känner man igen dem? De hjälper till att skapa konflikt i vårt samhälle, samt angriper regeringen för massinvandringen, vilket visserligen kan anses vara befogad kritik, men de angriper aldrig girigbukarna som ligger bakom regeringens beslut om krig, massmord, deras krigsförbrytelser, eller det orättvisa frihandelssystem som ligger bakom problemen inom unionerna och inom staterna.]

4. Not a single announcement will reach the public without our control. Even now this is already being attained by us inasmuch as all news items are received by a few agencies, in whose offices they are focused from all parts of the world. These agencies will then be already entirely ours and will give publicity only to what we dictate to them.

4. Inte ett enda meddelande kommer att nå publiken utan vår kontroll. T.o.m. nu uppnås detta redan av oss genom att alla nyheter tas emot av några få agenturer, i vars kontor de är fokuserade på alla delar av världen. Dessa agenturer kommer då allaredan vara helt och hållet våra och kommer ge publicitet till det som vi ålägger dem.

[Kommentar: Nyhetsagenturerna arbetar på oförtrutet, precis som dessa medier, men publiken har tappat förtroendet för dem och överger dem, säger upp sina prenumerationer, tar inte ens i gratisnumren, länkar inte, pratar inte om dem, heller skrattar på sin höjd åt dem. Varför? – Det finns givetvis ingen anledning att vare sig lyssna på eller gynna notoriska lögnare, så vida man inte får någon slags masochistisk njutning av propagandistisk psykisk misshandel.]

5. If already now we have contrived to possess ourselves of the minds of the goy communities to such an extent that they all come near, looking upon the events of the world through the coloured glasses of those spectacles we are setting astride their noses; if already now there is not a single State where there exist for us any barriers to admittance into what goy stupidity calls State secrets: what will our positions be then, when we shall be acknowledged supreme lords of the world in the person of our king of all the world…

5. Om vi redan nu lyckats planera hur vi ska bete oss själva i gojim-samhällenas medvetanden till en sådan omfattning att de alla kommer nära, samt ser på världens händelser genom av de färgade glasögon som vi sätter gränsle på deras näsor; om det redan nu inte finns en enda stat där det finns någon barriär för tillträde för oss in i det som goj-dumheten kallar för statshemligheterna: vad kommer våra positioner vara sedan, när vi personligen kommer bli erkända som överlägsna världslorder av världens konung?

[Kommentar: Tiden som världsvana lorder, som korrumperar allting, verkar snart vara förbi för finanskapitalets psykopater. Sanningen är deras fiende. Folket är till 99% deras fiende och folket är på väg att börja förstå detta så sakta.]

6. Let us turn again to the future of the printing press. Every one desirous of being a publisher, librarian, or printer, will be obliged to provide himself with the diploma instituted therefore, which, in case of any fault, will be immediately impounded. With such measures the instrument of thought will become an educative means in the hands of our government, which will no longer allow the mass of the nation to be led astray in by-ways and fantasies about the blessings of progress. Is there any one of us who does not know that these phantom blessings are the direct roads to foolish imaginings, which give birth to anarchical relations of men among themselves and towards authority, because progress, or rather the idea of progress, has introduced the conception of every kind of emancipation, but has failed to establish its limits.…All the so-called liberals are anarchists, if not in fact, at any rate in thought. Every one of them is hunting after phantoms of freedom, and falling exclusively into license, that is, into the anarchy of protest for the sake of protest.…

6. Låt oss återigen vända oss till framtiden för den skrivna pressen. Alla som önskar bli publicist, bibliotekarie, eller journalist, kommer tvingas förse sig med diplomet som har införts för detta, som, vid varje fall av felaktighet, kommer konfiskeras direkt. Med sådana åtgärder kommer tankens instrument bli ett medel för inlärning i händerna på vår regering, som inte längre kommer tillåta att nationens massor vilseleds i det dolda eller fantiserar om framstegens välsignelser. Är det någon enda en av oss som inte vet att dessa fantom-välsignelser är den de direkta vägarna till dumma föreställningar, som ger upphov till anarkistiska relationer mellan männen själva och mot auktoritet, p.g.a. framsteg, eller snarare idén om framsteg, har introducerat konceptet för varje form av frigörelse, men har misslyckats att etablera dess gränser….Alla de s.k. liberalerna är anarkister, om inte i fakta, så i vart fall i tanken. Var enda en av dem jagar efter frihetens fantomer, faller enbart in tygellöshet, d.v.s., in i anarkin av protest för protestens skull….

[Kommentar: Taktiken med diplom och konfiskation har tydligen inte använts. Förmodligen p.g.a. att hög arbetslöshet kombinerat med korruption har gjort den överväldigande majoriteten av dem fogliga i det dolda, förutom när åldern har tagit ut sin rätt, eller då hälsan sviktar, som för Udo Ulfkotte, då ånger och sanning kommer fram. Men visst har den liberala tygellösheten nått extrema höjder, på alla möjliga spektakulära områden, som nog får de flesta sekterister att gå i taket, men även den vetenskapligt lagde människan.]

7. We turn to the periodical press. We shall impose on it, as on all printed matter, stamp taxes per sheet and deposits of caution-money, and books of less than 30 sheets will pay double. We shall reckon them as pamphlets in order, on the one hand, to reduce the number of magazines, which are the worst form of printed poison, and, on the other, in order that this measure may force writers into such lengthy productions that they will be little read, especially as they will be costly. At the same time what we shall publish ourselves to influence mental development; in the direction laid down for our profit; will be cheap and will be read voraciously. The tax will bring vapid literary ambitions within bounds and the liability to penalties will make literary men dependent upon us. And if there should be any found who are desirous of writing against us, they will not find any person eager to print their productions. Before accepting any production for publication the publisher or printer will have to apply to the authorities for permission to do so. Thus we shall know beforehand of all tricks preparing against us and shall nullify them by getting ahead with explanations on the subject treated of.

7. Vi vänder oss till de periodiska tidskrifterna. Vi skall pålägga den trycknings-avgifter per blad och depositionsavgifter av försiktighets-pengar, som på allt tryckt material, och böcker med färre än 30 sidor ska betala dubbelt. Vi skall räkna dem som pamfletter, och, för det andra, för att denna åtgärd ska tvinga författare till alltför utförliga produktioner att de kommer bli lite lästa, särskilt eftersom de kommer vara dyra. På samma gång hur vi skall publicera oss själva för att påverka den mentala utvecklingen är; i riktningen  som har planerats för vår profit; kommer vara billig och läsas glupskt. Skatten kommer inbringa smaklösa litterära ambitioner inom gränser och straffrättsligt ansvar för brottspåföljd kommer göra litterära män beroende av oss. Och om det det skulle finnas någon som är angelägen att skriva något mot oss, så kommer de inte finna någon person som är ivrig att trycka deras produktioner. Innan godkännande av av varje produktion för publikation måste publicisten eller journalisten ansöka hos myndigheterna för tillstånd att göra det. Således skall vi veta om alla trix som som förbereds mot oss i förhand och skall ogiltigförklara dem genom att förekomma dem med förklaringar i ämnet som behandlas.

[Kommentar: Kan dessa sekteristiska strofer, plus den verklighet han betraktade i Tyskland, vara anledningen till Hilters bokbål?]

8. Literature and journalism are two of the most important educative forces, and therefore our government will become proprietor of the majority of the journals. This will neutralise the injurious influence of the privately-owned press and will put us in possession of a tremendous influence upon the public mind….If we give permits for ten journals, we shall ourselves found thirty, and so on in the same proportion. This, however, must in no wise be suspected by the public. For which reason all journals published by us will be of the most opposite, in appearance, tendencies and opinions, thereby creating confidence in us and bringing over to us quite unsuspicious opponents, who will thus fall into our trap and be rendered harmless.

8. Litteratur och journalism är två av de viktigaste uppfostringskrafterna, och därför kommer vår regering att bli ägare av majoriteten av de flesta tidningar. Detta kommer neutralisera den privat-ägda pressens skadliga inverkan och göra oss till ägare till ett enormt inflytande på publikens medvetande…. Om vi ger tillstånd till tio tidningar, så ska vi själva grunda trettio, o. s. v. i samma proportion. Men, detta, måste på inget vis misstänkas av publiken. Av den anledningen så måste alla tidningar utgivna av oss till det yttre vara av de mest motsatta tendenser och åsikter, därigenom skapa förtroende till oss samt locka in motståndare som misstänker ganska lite, vilka på så sätt faller i vår fälla och kan framställas som menlösa.

[Kommentar: Ekonomismens sekt tycks ha lyckats ganska väl med planen. Folket är relativt väluppfostrat och röstar, till ca 80%, på fortsatt ekonomism. Ekonomismen kontrollerar i princip ca 95% av publikens statliga, privata och sociala media-flöde. Och det har naturligtvis ett enormt inflytande på publikens medvetande. Att påtala mediernas monopolistiska ägarförhållande är en så känslig sak att det kan leda till uteslutning ur politiska partier, vilket faktiskt har följden att publiken sannolikt inte ifrågasätter vilka som äger tidningarna i tidningshylorna, TV-kanalerna, de sociala medierna eller ens vilka individer som ligger bakom olika bloggar och internettroll. Trots det är förtroendet lågt för våra medier. Det tycks bero på att sanningen läcker ut via Internet. Fällan är inte tät och det tycks gå att ta sig ur fällorna som ekonomisterna lägger upp i olika smakriktningar.]

9. In the front rank will stand organs of an official character. They will always stand guard over our interests, and therefore their influence will be comparatively insignificant.

9. I främsta ledet kommer vi ställa medier av officiell karaktär. De kommer alltid vakta våra intressen, och därför kommer deras påverkan vara jämförelsevis obetydlig.

[Kommentar: Jag gissar att detta skulle kunna appliceras på Sveriges Television och Sveriges Radio. Dessa medier skall således inte användas för propaganda, men för att skydda propagandan i andra medier, eller i vart fall inte kritisera den åt publiken.]

10. In the second rank will be the semi-official organs, whose part it will be to attack the tepid and indifferent.

10. I andra ledet kommer de halvt officiella medierna, vilkas roll kommer att bestå i att attackera de ljumma och likgiltiga.

[Kommentar: Det tolkar jag som privatägda medier i deras åsiktsmonopol som försöker hålla en ytlig gloria av saklighet som kan lura de ljumma och likgiltiga, ex. genom att storvulet ange varann och nyhetsbyråer som källor för lögnaktiga eller obevisade påståenden som gynnar deras ekonomistiska agenda.]

11. In the third rank we shall set up our own; to all appearance, off position; which, in at least one of its organs, will present what looks like the very antipothesis to us. Our real opponents at heart will accept this simulated opposition as their own and will show us their cards.

11. I tredje ledet ska vi ställa upp våra egna; till det yttre för alla, med en annan ståndpunkt;  vilken i åtminstone en av dess medier skall presentera den absoluta antipoden till oss. Våra verkliga motståndare kommer acceptera denna simulerade opposition som sin egen och då blotta sina kort för oss.

[Kommentar: Genom att titta på ägarförhållanden och lögnernas uppbyggnad kan man gissa vilka dessa medier är. Gemensamt är nog att de inte på allvar utmanar ekonomismens globala härskarambitioner, men ställer sig i konstlad opposition i frågor av ringa betydelse för ekonomisterna, ex. identitet, feminism, HBTQ, klimat, kultur, religion, invandring, etc. Man kan sannolikt gissa sig till vilka medier som inte kontrolleras av ekonomisterna genom det omvända. Motståndarna till ekonomisternas kortsiktighet representeras sannolikt av medier där tyngdpunkten ligger på fred, nationell beredskap, ekologisk hållbarhet, direktdemokrati, bankernas skapande av krediter ur tomma luften och ökad jämlikhet etc., d.v.s. sådant som undergräver ekonomisternas makt.]

12. All our newspapers will be of all possible complexions – aristocratic, republican, revolutionary, even anarchical – for so long, of course, as the constitution exists….Like the Indian idol ”Vishnu” they will have a hundred hands, and every one of them will have a finger on any one of the public opinions as required. When a pulse quickens these hands will lead opinion in the direction of our aims, for an excited patient loses all power of judgement and easily yields to suggestion. Those fools who will think they are repeating the opinion of a newspaper of their own camp will be repeating our opinion or any opinion that seems desirable for us. In the vain belief that they are following the organ of their party they will, in fact, follow the flag which we hang out for them.

12. Alla våra tidningar kommer vara av alla möjliga karaktärer – aristokratiska, republikanska, revolutionära, även anarkistiska – så länge som konstitutionen existerar, förstås….Likt den indiska avguden ”Vishnu” så kommer de ha hundratals händer, och alla av dem kommer ha ett finger i varje publik åsikt som krävs. När en puls ökar takten kommer dessa händer att leda opinionen i riktningen för vårt mål, för en uppjagad patient förlorar hela omdömet och underkastar sig förslag. De där dumbommarna som kommer tro att de repeterar åsikten hos en tidning i sitt eget läger kommer repetera vår åsikt eller vilken annan åsikt som verkar åtråvärd för oss. I den fåfänga tron att de följer sin partimedia kommer de, de facto, följa flaggan som vi hänger ut åt dem.

[Kommentar: Jo. Visst finns det många globalistiska ekonomistiska medier nuförtiden. Min tanke landar på de s.k. ”socialistiska” medier som EU-vurmar åt monopolkapitalets banksters under rött flagg, ex. Dalademokraten som har sin trogna lättledda läsarskara, vilka p.g.a. sin trofasthet har förlorat omdömet och underkastar sig girigbukarnas EU-vurm genom att rösta för de EU-vurmande Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Har man väl fångats in i den media-inducerade masshysterin, så är det givetvis svårt att bryta sekterismen utan att drabbas av kognitiv dissonans. En annan slags media jag tänker på är s.k. ”alternativa medier” där huvudtemat ofta är invandringskritik som riktas mot den s.k. ”vänstern”, men där kritiken mot globalismens banksters oftast uteblir, eller även den bisarrt nog kallas för ”vänster”, fastän den är brutalt kapitalistisk. ]

13. In order to direct our newspaper militia in this sense we must take special and minute care in organising this matter. Under the title of central department of the press we shall institute literary gatherings at which our agents will, without attracting attention, issue the orders and watchwords of the day. By discussing and controverting, but always superficially, without touching the essence of the matter, our organs will carry on a sham fight fusillade with the official newspapers solely for the purpose of giving occasion for us to express ourselves more fully than could well be done from the outset in official announcements, whenever, of course, that is to our advantage.

13. För att kunna leda vår tidningsmilis i denna klokhet så måste vi ta speciellt och minutiös omsorg i att organisera denna sak. Under titeln av pressens centraldepartement skall vi inrätta litterära möten, på vilka våra agenter, utan att tilldra sig uppmärksamhet, kommer utfärda order och ledord för dagen. Genom att diskutera och debattera, men alltid ytligt, utan att röra essensen av saken, kommer våra medier att fortsätta en intensiv låtsaskamp med de officiella tidningarna enbart i syfte att ge oss tillfälle att uttrycka oss till fullo än vad som hade kunnat göras med utgångspunkt från officiella meddelanden, närhelst, detta är till vår fördel förstås.

[Kommentar: Jag undrar om detta är uppgiften på Medieras Etiska Nämnd, där säkerligen ämnen av ringa betydelse debatteras, medan grundproblemen i den brutala kapitalismen, som skapar det oetiska, medvetet hålls undan.]

14. These attacks upon us will also serve another purpose, namely, that our subjects will be convinced of the existence of full freedom of speech and so give our agents an occasion to affirm that all organs which oppose us are empty babblers, since they are incapable of finding any substantial objections to our orders.

14. Dessa attacker mot oss tjänar dessutom ett annat syfte, nämligen, att undersåtarna kommer bli övertygade om existensen av full yttrandefrihet och så ge våra agenter tillfälle att bekräfta, att alla medier som opponerar sig mot oss är tomma bullrande tunnor, eftersom de är oförmögna att finna varje substantiell invändning mot våra order.

[Kommentar: Käbblet som spelas upp framför ögonen på betraktarna är förmodligen inte äkta, men en teater, vars syfte tycks vara att kora den vinnande sidan i resonemangen, nämligen de psykopatiska girigbukarnas resonemang, d.v.s. media-ägarnas. Det är kanske därför man ofta undrar varför journalisterna aldrig ställer de kritiska frågorna i dessa medier. Skulle de göra det så skulle de sannolikt inte få jobba i dessa medier, eller snabbt bli av med jobbet. Medias ägare väljer sannolikt ut chefredaktörer som förstår att välja journalister som följer ägarnas agenda.]

15. Methods of organisation like these, imperceptible to the public eye but absolutely sure, are the best calculated to succeed in bringing the attention and the confidence of the public to the side of our government. Thanks to such methods we shall be in a position, as from time to time may be required, to excite or to tranquillise the public mind on political questions, to persuade or to confuse, printing now truth, now lies, facts or their contradictions, according as they may be well or ill received, always very cautiously feeling our ground before stepping upon it….We shall have a sure triumph over our opponents; since they will not have at their disposition organs of the press in which they can give full and final expression to their views; owing to the aforesaid methods of dealing with the press. We shall not even need to refute them except very superficially.

15. Organisationsmetoder som dessa, omärkliga för publikens ögon men absolut säkra, är de bäst beräknade för att lyckas i att bringa uppmärksamhet och publikens förtroende till vår regerings sida. Tack vare sådana metoder ska vi vara i en position, som då och då kommer behövas, att hetsa upp eller söva ned publikens medvetanden i politiska frågor, att övertyga  eller att förvilla, trycka än sanning, än lögner, fakta eller dess motsägelser, beroende av om de tas emot väl eller dåligt, alltid väldigt försiktigt känna av vårt underlag innan vi kliver på det….Vi skall ha en säker triumf över våra motståndare; eftersom de inte kommer ha press till sitt förfogande i vilka de kan ge fullt och slutgiltigt uttryck för sina åsikter; p.g.a. de förutsagda metoderna att hantera pressen. Vi behöver inte ens dementera dem, förutom på ett väldigt ytligt sätt.

[Kommentar: Det är förmodligen därför dessa mediers kamp mot ett fritt Internet har blivit ett huvudfokus för dem. Vad psykopaterna gör är dock inte längre omärkligt för publiken, som kan granska, eller t.o.m. kan ställa de där frågorna som ingen maktlojal journalist ställer, samt kan publicera det. Motdraget har då blivit, utdragna rättsprocesser, som ex. mot Granskning Sverige, ren censur, shadowbanning eller deboosting. Makten att hetsa upp eller söva ned publikens medvetanden, att övertyga eller att förvilla, att blanda sanning med lögn, fakta med desinformation, har dock inte helt försvunnit. Det beror sannolikt på att människorna underskattar repetitionernas effekt på hjärnan, vilket trots sund skepcis mot medierna, ändå kan leda till media-inducerad masspsykos, fastän människorna är mentalt friska i övrigt, men ju fler människor som läser rätt slags alternativa medier, desto mindre anledning kommer de se i att läsa förvillarmedia, även om förvillare har tagit sig in i alternativa medier också. I alternativa medier av värde finns dessutom alltid ett kommentarsfält där påståenden kan bemötas med andra evidens. Det många människor således frågar sig, efter att ha läst artiklar, är varför de ska läsa dem, om de därefter inte har rätt att kommentera i anslutning till dem? Vissa löser detta halvdant genom att kommentera via finanskapitalets sociala medier och ofria blogg-system, t.o.m. länkar till förvillarna där, men vet då inte om deras dementier eller inlägg når ut till alla, som har låtit sig förvillas av artiklarna, men har istället kanske enbart ökat reklamintäkterna för förvillarna.]

16. Trial shots like these, fired by us in the third rank of our press, in case of need, will be energetically refuted by us in our semi-official organs.

16. Provinlägg som dessa, avfyrade av oss i tredje ledet av vår press, vid behov, kommer bli energiskt dementerade av oss i våra halvt officiella medier.

[Kommentar: Jag tolkar det som om att psykopaterna provar terrängen i nyare alternativa medier innan frågorna tas upp i de större medierna.]

17. Even nowadays, already, to take only the French press, there are forms which reveal masonic solidarity in acting on the watchword: all organs of the press are bound together by professional secrecy; like the augurs of old, not one of their numbers will give away the secret of his sources of information, unless it be resolved to make announcement of them. Not one journalist will venture to betray this secret, for not one of them is ever admitted to practice literature unless his whole past has some disgraceful sore or other….These sores would be immediately revealed. So long as they remain the secret of a few, the prestige of the journalist attacks the majority of the country – the mob follow after him with enthusiasm.

17. T.o.m. nuförtiden, redan, för att bara ta den franska pressen, så finns det former som avslöjar frimurar-solidariteten i handling på vaktorden: alla pressorganisationer är sammanbundna av professionellt hemlighetsmakeri;  som de gamla augurerna, kommer inte en enda av dem avslöja sina hemliga informationskällor, såvida det inte tas ett beslut om att göra ett tillkännagivande av dem. Inte en enda journalist kommer försöka sig på att avslöja denna hemlighet, för inte en enda av dem tillåts någonsin att praktisera litteratur om inte hela hans förflutna har något vanhedrande sår eller liknande….Dessa sår skulle bli omedelbart avslöjade. Så länge de förblir hemligheter för fåtalet, så kommer prestigen av  journalistens attacker ha stöd av landets majoritet – mobben följer efter honom med entusiasm.

[Kommentar: Jodå. Visst har vi sett när ogiltiga källhänvisningar, som ex. ”Enligt en talesman…”, ofta okritisk stödjer förvillar-journalism åt intressenternas agenda, assisterat med nedsättande epitet, kända osanningar och ovetenskapliga argumentationsfel, fastän detta inte säger någonting om fakta eller evidens. Vi har också sett hur journalistmobben och läsarmobben har vilseletts av oriktiga uppgifter om Julian Assange och har struntat i evidensen. Vi har också sett klandervärda förtal av flera kända mediapersonligheters privatliv i Metoo-skandalerna. Vi har följaktligen förstått hur deras liv har förstörts, medan de som underkastar sig agendan duktigast, de som kanske tar mindre betalt, eller kanske förvillar duktigast, alltså sannolikt skonas, allt medan läsarsiffrorna sjunker, eftersom hederligt folk förmodligen förstår hur förfärligt psykopatisk cirkusen är.]

18. Our calculations are especially extended to the provinces. It is indispensable for us to inflame there those hopes and impulses with which we could at any moment fall upon the capital, and we shall represent to the capitals that these expressions are the independent hopes and impulses of the provinces. Naturally, the source of them will be always one and the same – ours. We require that, until such a time as we are in the plenitude of power, the capitals should find themselves stifled by the provincial opinion of the nations, i.e., of a majority arranged by our agentur. What we need is that; at the psychological moment; the capitals should not be in a position to discuss an accomplished fact for the simple reason, if for no other, that it has been accepted by the public opinion of a majority in the provinces.

18. Våra beräkningar är speciellt utökade till provinserna. Det är oumbärligt att vi där inflammerar de där förhoppningarna och impulserna med vilka vi, vid varje ögonblick, kan överösa huvudstaden, och vi skall inför huvudstadens medborgare framställa att dessa uttryck är provinsernas oberoende hopp och impulser. Naturligtvis kommer källan till dem alltid vara densamma – vi. Tills en sådan tidpunkt uppstår då vi har överflöd av makt, så har vi behov av att huvudstäderna bör uppleva sig förtryckta av naionens provinsiella åsikter,  d.v.s., av en majoritet som har arrangerats av vår agentur. Vad vi behöver; vid det psykologiska ögonblicket; är att huvudstaden inte ska befinna sig i en position att diskutera ett åstadkommet faktum av den enkla anledningen, om så inte för någon annan anledning, att det har accepterats av publikens åsikt i en majoritet av provinserna.

[Kommentar: Detta är något som varje intressegrupp bör förstå.

Bild på Jesse Jacksson”I politiken är en
organiserad minoritet
en politisk majoritet.”
/ Jesse Jackson

Bild på Jesse Jacksson”In politics,
an organized minority
is a political majority.”
/ Jesse Jackson

Medvetandet om detta faktum stärker principen om att organisera minoriteter, samt söka stor enighet, samverkan och konsensus mellan minoriteter, om man vill uppnå politiska mål. De psykopatsika trixen ovan från sekteristerna är dock lätta att genomskåda för en intelligent ledare, som då enkelt kan avväpna dem vid rätt tillfällen, genoma att helt enkelt påtala exakt hur vilseledningen av folket går till, samt därigenom dra undan mattan under fötterna på agenda-media, men det är svårare för en oförberedd ledare som inte förstår gupptryckets vilseledande kraft, eller saknar modet att sätta förvillare på plats.]

19. When we are in the period of the new regime; prior to the transition to that of the assumption of our full sovereignty; we must not admit any revelations by the press of any form of public dishonesty; it is necessary that the new regime should be thought to have so perfectly contented everybody that even criminality has disappeared…Cases of the manifestation of criminality should remain known only to their victims and to chance witnesses – no more.

19. När vi befinner den nya regimens era, före övergången till vårt övertagande av full suveränitet; så får vi inte tillåta några som helst avslöjanden om oärlighet från pressen mot publiken; det är nödvändigt att alla ska tro att den nya regimen har tillfredsställt alla så perfekt att även kriminaliteten har försvunnit…Yttringar av kriminalitet bör enbart förbli kända för offren och bekanta endast genom brottsoffer och slumpmässiga vittnen – inte mer.

[Kommentar: Det tycks som om ev. psykopater i sekten kan ha misslyckats med planen kapitalt. Massvis med människor saknar all tillit till den notoriskt ljugande median. Försöken att dölja den lilla kriminaliteten, som deras egen stora kriminella girighet har skapat, har misslyckats totalt, eftersom ojämlikheten som leder till misär och kriminalitet, inte har kunnat döljas, trots diverse försök att hemlighålla den, i dessa medier och inom polisen.]


Innehållsförteckning – Sion Vises protokoll


DENNA ÖVERSÄTTNING ÄR EN GÅVA FRÅN MIG TILL ALLA SVENSKA MEDBORGARE SOM ÄR INTRESSERADE AV INNEHÅLLET I DESSA PROTOKOLL. DETTA SKER HELT UTAN KRAV PÅ MOTPRESTATION FRÅN ER SIDA. KONTAKTA MIG GÄRNA OM DU VILL GE EN GÅVA ELLER VILL SPONSRA.

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s