KRITIK & ANALYS AV SION VISES PROTOKOLL 13 DISTRAKTIONER

PROTOCOL 13 DISTRACTIONS

PROTOKOLL 13 DISTRAKTIONER

Daily bread – Recreation centres – The unsuspected plan.

Dagligt bröd – Rekreationscentrum – Planen som inte kan misstänkas.

1. The need for daily bread forces the goyim to keep silence and be our humble servants. Agents taken on to our press from among the goyim will, at our orders, discuss anything which it is inconvenient for us to issue directly in official documents, and we meanwhile, quietly amid the din of the discussion so raised, shall simply take and carry through such measures as we wish and then offer them to the public as an accomplished fact. No one will dare to demand the abrogation of a matter once settled, all the more so as it will be represented as an improvement … And immediately the press will distract the current of thought towards, new questions, (have we not trained people always to be seeking something new?). Into the discussions of these new questions will throw themselves those of the brainless dispensers of fortunes who are not able even now to understand that they have not the remotest conception about the matters which they undertake to discuss. Questions of the political are unattainable for any save those who have guided it already for many ages, the creators.

1. Behov av dagligt bröd tvingar gojerna till tystnad och till att vara våra ödmjuka tjänare. Agenter, anställda vid vår press från gojerna kommer, enligt våra order, diskutera vad som helst som är obekvämt för oss att publicera direkt i officiella dokument, och samtidigt, kommer vi mitt i bullret av diskussionen som så har rests, helt enkelt ta och genomdriva sådana åtgärder som vi önskar och sedan presentera dem för publiken som ett fullbordat faktum. Ingen kommer våga kräva avskaffande av en fråga som redan har avgjorts, så mycket mindre, eftersom det kommer att framställas som en förbättring … Och direkt kommer pressen distrahera strömmen av tankar i riktning mot, nya tankar, (har vi inte uppfostrat folk att alltid söka något nytt?). In i dessa diskussioner av dessa nya frågor kommer dessa hjärnlösa förmögenhetsreceptarier som inte ens nu har förmågan att förstå att de saknar den mest avlägsna begreppsförmågan för de saker som de som de tar sig an att diskutera. Politiska frågor är omöjliga att förstå för vem som helst utom för de som som redan har guidat dem i flera århundraden, upphovsmännen.

[Kommentar: Jag har med förundran noterat att det börjar bli allt mer sant, ju längre den brutala kapitalismen förvärras, att många människor allt mer känner sig tvingade till tystnad, i rädsla för repressalier från de företag och politikeradel-styrda kommuner där arbetsösheten stiger, överbelåningen ökar. Den brutala kapitalismens agenter i medierna, som är beroende av ägarnas gunst, bullrar förvillande likt tomma tunnor i diverse oviktiga frågor, medan det stegvis, sakta men säkert, genomdrivs brutalt kapitalistiska åtgärder i de frågor som verkligen har betydelse för folket. Vården, skolan, omsorgen och allt annat som rimligen borde vara i gemensam ägo, säljs ut till riskkapitalister. Väldigt få protesterar mot försämringarna och de som protesterar får knappt synas alls i brutalkapitalismens medier, eller misstolkas och får inte dementera. De flesta dåliga förändringar skönmålas som nödvändiga eller t.o.m. förbättringar genom olika former av orwellska nyspråk. Benämningen ”hjärnlösa förmögenhetsreceptarier” tolkar jag som den alltför välarvoderade politikeradeln, vilken räddhågset eller girigt vaktar sin tunga och undviker ansvar för att inte förarga kapitalet, vilket skulle kunna riskera att irritera kapitalismens mediaägare. I de flesta fall stämmer det nog att de ”hjärnlösa” saknar begreppsförmåga för de saker som de som de tar sig an att diskutera, p.g.a. Dunning-Kruger-effekten, men att endast de ”visa” ”upphovsmännen” förstår vad de håller på med är nog en stark överdrift. De mest självsäkra på sin egen visdom kankse inte ska vara så självsäkra?]

2. From all this you will see that, in seeming the opinion of the mob, we are only facilitating the working of our machinery, and you may remark that it is not for actions, but for words issued by us on this or that question, that we seem to seek approval. We are constantly making public declaration, that we are guided in all our undertakings by the hope, joined to the conviction, that we are serving the common weal.

2. Av allt detta får ni se att, genom mobbens låtsas-opinion, så underlättar vi bara funktionen av vårt maskineri, och du må anmärka att det inte är för våra handlingar, utan för orden som har utfärdats av oss i den ena eller andra frågan, som vi verkar söka godkännande. Vi kungör konstant och offentligt, att vi leds i alla våra handlingar av hoppet, förenat med övertygelsen, att vi tjänar den allmänna välfärden.

[Kommentar: Hur produceras mobbens låtsas-opinion? Genom massmediala hjärntvättande repetitioner, ledande frågor och köpta opinionsinstitut? Förmodligen. De vilseledande, osanna orden och flosklerna som har skapats, analyseras givetvis aldrig i media, även om det är enkelt att undersöka orden, meningarna och, deras ingående delar, och deras verkliga betydelser öppet och skeptiskt. Jodå. Visst har vi hört, från de brutala kapitalisterna, att vi tjänar på alla privatiseringar när de tar över ägande och vinster, medelst krediter skapade ur tomma luften. Därefter effektiviserar de bort välfärd och beredskap för att kunna betala tillbaka de omoraliska krediterna med ränta till bankerna, eller om lönsamheten på det privatiserade inte blir god nog, följaktligen bli konfiskerade av de som har hittat på krediterna, d.v.s. bankerna. Bankerna, som är privata företag, skyddas dock alltid av staterna, istället för att gå över i statens ägo när de har gjort bort sig. Samma sak gäller de ”fria” medierna. De skall hållas under armarna, trots att de är företag på en fri marknad. Vissa företag är således mer jämlika än andra i den ”fria” kapitalismen, för att uttrycka sig orwelliskt.]

3. In order to distract people who may be too troublesome, from discussions of questions of the political, we are now putting forward what we allege to be new questions of the political, namely, questions of industry. In this sphere let them discuss themselves silly! The masses are agreed to remain inactive, to take a rest from what they suppose to be political (which we trained them to, in order to use them as a means of combating the goy governments) only on condition of being found new employments, in which we are prescribing them something that looks like the same political object. In order that the masses themselves may not guess what they are about, we further distract them with amusements; games; pastimes; passions; people’s palaces….Soon we shall begin through the press to propose competitions in art; in sport of all kinds: these interests will finally distract their minds from questions in which we should find ourselves compelled to oppose them. Growing more and more dis-accustomed to reflect and form any opinions of their own, people will begin to talk in the same tone as we, because we alone shall be offering them new directions for thought…of course through such persons as will not be suspected of solidarity with us.

3. För att distrahera folk som kan vara alltför besvärliga, från diskussioner om politiska frågor, lägger vi nu fram vad vi hävdar är nya politiska frågor, nämligen industriella frågor. Låt dem diskutera sig själva medvetslösa inom denna sfär! Massorna är beslutade att förbli inaktiva, att ta en vila från det som de förmodar vara politiskt (vilket vi har uppfostrat dem till, för kunna använda dem som ett medel för att bekriga gojim-regeringarna), endast på villkor att kunna få nya sysselsättningar, i vilka vi förskriver dem något som liknar samma politiska syfte. För att massorna själva inte får gissa vad de håller på med, ska vi distrahera dem med förlustelser; spel; tidsfördriv; passioner; folkets hus….Snart ska vi börja genom pressen att föreslå tävlingar i konst; i all slags sport: dessa intressen kommer slutligen att avleda medvetandena från frågor, i vilka vi skulle bli tvingade att ställa oss emot dem. Allteftersom människorna vänjer sig av med att reflektera och forma någon som helst självständiga åsikter, så kommer folket börja tala i samma ton som oss, eftersom endast vi kommer att erbjuda dem nya tankeriktningar…naturligtvis genom sådana personer som inte kommer misstänkas vara solidariska med oss.

[Kommentar: Visst. Kanske bryr sig inte dessa psykopater så mycket om industriella frågor, mer än att de kanske finansierar och belånar nya företag. Huvudsaken är väl kanske att försöka hålla folket inaktivt och oorganiserat för att kunna suga ut det mesta ur maskineriet som helhet. Kanske blev rentutav ”folkets hus” deras fall? Där träffades säkert folket, diskuterade och organiserade motståndet. Att distraktionerna, bort från det som är verkligen viktigt, är något förändrade idag kan bli vårt fall om vi inte ser upp med ex. ”smarta” telefoner som kontrolleras av de som har skapat dem. Det stämmer också att den nya tankeriktningen, d.v.s. den allt mer otyglade marknadsliberalismen, har levererats av exakt sådana personer som folket inte har misstänkt vara osolidariska, d.v.s. de som har gått under orden ”socialism” och ”demokrati”, samt har talat om solidaritet, men i realiteten har verkat för motsatsen.]

4. The part played by the liberals, utopian dreamers, will be finally played out when our government is acknowledged. Till such time they will continue to do us good service. Therefore we shall continue to direct their minds to all sorts of vain conceptions of fantastic theories, new and apparently progressive: for have we not with complete success turned the brainless heads of the goyim with progress, till there is not among the goyim one mind able to perceive that under this word (progress) lies a departure from truth; in all cases where it is not a question of material inventions; like a fallacious idea, serves to obscure truth; so that none may know it except us, the Chosen of God, its guardians.

4. Rollen som skall spelas av liberalerna, de utopistiska drömmarna, blir fullt utspelad, då vår regering blir erkänd. Till dess kommer de fortsätta ge oss god service. Därför skall vi fortsätta rikta deras medvetanden på alla sortes fåfänga koncept av fantastiska teorier, nya och till synes progressiva: för vi har inte med full framgång lyckats kollra bort de hjärnlösa gojim-huvudena med progress, och det finns inte någon med medvetande nog bland gojerna som är kapabel att uppfatta att under detta ord(progress) döljer sig en avgång bort från sanning; i alla de fall är det inte en fråga som berör materiella uppfinningar; likt en felaktig idé, tjänar att dölja sanning; så att ingen ska känna den, förutom vi, de utvalda av Gud, dennes beskyddare.

[Kommentar: Vilken slags ”Gud” som avses kan man verkligen fråga sig, eftersom ojämlikheten som de här psykopaterna vill skapa, människor emellan, leder till ökad mordfrekvens, vilket finns belagt i vetenskapliga metastudier, samt säkert kan leda till rasism oh avund, vilket också är lätt att förstå intuitivt, särskilt för de flesta som mediterar flitigt, likt de progressiva filosoferna Buddha eller Jesus lär ha gjort i sitt sanningssökande. En ”Gud” är onekligen något som dyrkas, oavsett vilken föreställning man har om en sådan ”Guds” vilja. Att Jesus och de här psykopaterna skulle tala om samma slags ”Gud” tycks mig vara ytterst osannolikt. Det ligger, i min mening, något mycket djävulskt i dessa psykopaters önskningar, särskilt när man jämför med andemeningen i tio Guds bud som, mig veterligen, dyrkas av både judar och kristna, eftersom ojämlikhten driver människor till olika former av synd. Frågan är onekligen vad det verkliga namnet på denna ”Gud” är och hur denna ”Gud” beskrivs mer i detalj. Det finns här onekligen några olika definierade kandidater att välja på. Satan som på hebreiska betyder ”motståndaren”, ”anklagaren” kan ev. driva psykopater till tron att de som är fientliga mot deras beteende eller anklagar dem är satanister. I den kabbalistiska litteraturen och dess derivat, chassidisk litteratur, ses Satan som en av Guds åklagare, vars uppgift är att locka människan till synd och sedan vända och anklaga syndaren. Lockar man bort människorna från det som man själv anser vara sanning så är man vadå? Så har vi Mammon eller Demiurg som andra klara kandidater. I vilket fall som helst så tycks protokollen utgöra otillbörlig tillbedjan och girighet, vilket tycks stå i konflikt med de tio budorden i judisk tro.]

5. When we come into our kingdom, our orators will expound great problems which have turned humanity upside down, in order to bring it at the end under our beneficent rule.

5. Då vi inträder i vårt kungarike, skall våra talare förklara de stora problem som har vänt mänskligheten uppochned, för att slutligen få den under vår välgörande ledning.

[Kommentar: Ska de förklara att de själva har vänt allting uppochned bara för att kunna leda i ytlig girig fåfänga och att detta är välgörande? För vem? Det kommer nog inte bli särskilt välgörande för någon, inte ens för dem själva.]

6. Who will ever suspect then that all these peoples were stage-managed by us according to a political plan which no one has so much as guessed at in the course of many centuries?….

6. Vem kommer någonsin misstänka, att alla dessa människor var scen-ledda av oss enligt en politisk plan som ingen under loppet av flera århundraden har lyckats genomskåda?….

[Kommentar: Hade protokollens existes inte läckt ut och överenstämmt så väl med den brutala kapitalismens agerande så hade det naturligtvis inte funnits någon misstanke alls om någon bakomliggande girig sekterism.]


Innehållsförteckning – Sion Vises protokoll


DENNA ÖVERSÄTTNING ÄR EN GÅVA FRÅN MIG TILL ALLA SVENSKA MEDBORGARE SOM ÄR INTRESSERADE AV INNEHÅLLET I DESSA PROTOKOLL. DETTA SKER HELT UTAN KRAV PÅ MOTPRESTATION FRÅN ER SIDA. KONTAKTA MIG GÄRNA OM DU VILL GE EN GÅVA ELLER VILL SPONSRA.

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s