KRITIK & ANALYS AV SION VISES PROTOKOLL 16 HJÄRNTVÄTT

PROTOCOL 16 BRAINWASHING

PROTOKOLL 16 HJÄRNTVÄTT

Emasculation of the Universities – Abolition of freedom of instruction

Försvagning av Universiteten – Utbildningsfrihetens avskaffande

1. In order to effect the destruction of all collective forces, except ours, we shall emasculate the first stage of collectivism – the universities, by re-educating them in a new direction. Their officials and professors will be prepared for their business by detailed secret programmes of action from which they will not with immunity diverge, not by one iota. They will be appointed with especial precaution, and will be so placed as to be wholly dependent on the Government.

1. För att åstadkomma förstörelsen av alla kollektiva krafter, utom våran, skall vi försvaga det första steget av kollektivism – universiteten, genom att omskola dem i en ny riktning. Deras tjänstemän och professorer kommer förberedas för sin uppgift genom detaljerade hemliga åtgärdsprogram från vilka de inte utan immunitet kommer kunna avvika från, inte ett jota. De kommer tillsättas med speciell försiktighet, och kommer bli placerade på ett sådant sätt att det blir helt beroende av Regeringen.

[Kommentar: Hur motverkar vi detta? Jo genom att stärka vår kollektiva kraft, vårt kollektiva medvetande.]

2. We shall exclude, from the course of instruction, State Law, as also all that concerns the political question. These subjects will be taught to a few dozen of persons chosen for their pre-eminent capacities from among the number of the initiated. The universities must no longer send out from their halls, milk sops; concocting plans for a constitution, like a comedy or a tragedy; busying themselves with questions of policy, in which even their own fathers never had any power of thought.

2. Från kurser i undervisning kommer vi exkludera, kunskaper om statens lagar, såväl som allting som handlar om den politiska frågan. Dessa ämnen skall läras ut av ett fåtal dussin personer som valts för sina obestridliga kapaciteter bland alla som är initierade. Universiteten får inte längre släppa ut värdelösa mähän; som kokar ihop planer för grundlagar, likt en komedi eller en tragedi; eller sysselsätta sig själva med politiska frågor, i vilka inte ens deras fäder hade någon tankekraft.

[Kommentar: Således blir det vår egen uppgift att stärka våra kunskaper om lagar och den politiska frågan och tillsammans kollektivt skapa valsamverkande partier som stärker demokratin och kan skapa planer för nya grundlagar, särskilt för de av oss med tankekraft, d.v.s. vi som ofta har tur i schack och därför sannolikt bättre kan leda folket rätt, medan övriga stödjer på olika sätt.]

3. The ill-guided acquaintance of a large number of persons with questions of polity, creates utopian dreamers and bad subjects, as you can see for yourselves from the example of the universal education; in this direction; of the goyim. We must introduce into their education all those principles which have so brilliantly broken up their order. But when we are in power we shall remove every kind of disturbing subject from the course of education and shall make, out of the youth, obedient children of authority, loving him who rules as the support and hope of peace and quiet.

3. Det stora antalet personers dåligt ledda bekantskap med politiska frågor, skapar utopiska drömmare och dåliga undersåtar, vilket ni kan se själva från den universella utbildningens exempel; i denna ledning; av gojerna. I deras utbildning måste vi introducera alla de principer som så briljant har splittrat deras ordning. Men när vi är vid makten skall vi ta bort varje slags störande ämne från kursplanen och skall, av ungdomen, göra auktoritetslydiga barn, som älskar han som regerar såsom stödet och hoppet för fred och stillhet.

[Kommentar: Jag får hålla med om att människors kunskaper och tankeförmåga ofta är dåliga och inte klarar tänka i flera led och är mycket lydiga under olika auktoriteter, som står i konflikt, samt att folket därför är splittrade i olika konflikter som saknar verklig betydelse, men hur skall dessa konfliktskapare kunna behålla kontrollen över utvecklingen nu med Internet? Förmodligen genom att äga de plattformar som folket skall luras in i, gruppolariseras, samt splittras, trots att det alltid är lätt att vara eniga om det som är viktigt.]

4. Classicism, as also any form of study of ancient history, in which there are more bad than good examples, we shall replace with the study of the program of the future. We shall erase from the memory of men all facts of previous centuries which are undesirable to us, and leave only those which depict all the errors of the government of the goyim. The study of practical life; of the obligations of order; of the relations of people one to another; of avoiding bad and selfish examples, which spread the infection of evil, and similar questions of an educative nature, will stand in the forefront of the teaching program; which will be drawn up on a separate plan for each calling or state of life; in no wise generalising the teaching. This treatment of the question has special importance.

4. Klassicism, precis som varje form av studier av uråldrig historia, i vilken det finna mer dåliga än bra exempel, skall vi ersätta med studier av framtidsprogram. Från minnet av alla människor skall vi utradera alla fakta från tidigare århundraden som är oönskade av oss, och lämna endast de som avbildar alla goj-regeringarnas fel. Studiet av praktiskt liv; av ordningsplikter; av relationer människor emellan; av att undvika dåliga eller själviska exempel, som sprider ondskans infektion, och liknande frågor av utbildande natur, kommer stå i lärarprogrammets förgrund; som kommer upprättas i en separat plan för varje yrke eller livssituation; samt på inget vis generalisera lärandet. Denna behandling av frågan är särskilt viktig.

[Kommentar: Jag har skakat på huvudet och undrat mycket över vad som verkligen sker i skolan och i samhället. Skolverkets nyliga förslag till nya kursplaner i vilka antikens historia har ”hyvlats”, både här och där, finner nu sin sannolika källa. Varför är det så viktigt att angripa filosoferna från antiken för psykopaterna? Jo. För däri ligger källan till äkta tänkande och äkta demokrati. Där ligger vänskapen till visdom, samt ett öppet kritiskt ifrågasättande, ex. frågor som ”Vad är kunskap?” och ”Vad är sanning?” Om folk ställer sådana frågor och börjar söka och fundera så kan inte folket inte lika lätt kontrolleras av ljugande psykopater.]

5. Each state of life must be trained within strict limits, corresponding to its destination and work in life. The occasional genius has always managed and will always manage to slip through into other states of life, but it is the most perfect folly; for the sake of this rare occasional genius; to let through, into ranks foreign to them, the untalented who thus rob of their places those who belong to those ranks by birth or employment. You know yourselves in what all this has ended for the goyim who allowed this crying absurdity.

5. Varje livssituation måste uppfostras inom strikta gränser, som korresponderar med dess mål och arbete i livet. Det enstaka geniet har alltid lyckats och kommer alltid lyckas att glida igenom in i andra livssituationer, men det är den mest perfekta dårskapen; för detta ovanliga enstaka genis skull; att släppas igenom, in i samhällsklasser som är främmande för dem, de icke talangfulla som följaktligen blir bestulna på sina platser de som tillhör dessa samhällsklasser från födseln eller genom anställning. Ni vet själva i vad allt detta har slutat för gojer som har tillåtit denna flagranta absurditet.

[Kommentar: Att skapa kast-lika klasser är sannolikt för att skapa splittring människor emellan, så folket inte förstår att de tillsammans kollektivt kan kasta av sig psykopaterna och kan skapa ett jämlikare samhälle med fler möjligheter och mer individuell frihet för alla genom hela livet.]

6. In order that he who rules may be seated firmly in the hearts and minds of his subjects, it is necessary, for the time of his activity, to instruct the whole nation, in the schools and on the market places, about this meaning and his acts and all his beneficent initiatives.

6. För att han som regerar skall sitta stadigt i sina undersåtars hjärtan och medvetanden, så är det nödvändigt, under hans aktiva tid, att instruera hela nationen, i skolor och på marknadsplatser, om denna mening och hans agerande och alla hans nyttiga initiativ.

[Kommentar: Inget som skiljer sig från ledare i alla tider, demokratiska från förr, oligarkiska som idag, så väl som diktatoriska då detta har inträffat.]

7. We shall abolish every kind of freedom of instruction. Learners of all ages have the right to assemble together, with their parents, in the educational establishments, as it were in a club: during these assemblies, on holidays, teachers will read what will pass as free lectures on questions of human relations; of the laws of examples; of the philosophy of new theories not yet declared to the world. These theories will be raised by us to the stage of a dogma of faith, as a traditional stage towards our faith. On the completion of this exposition of our program of action, in the present and the future, I will read you the principles of these theories.

7. Vi ska avskaffa varje slags utbildningsfrihet. Studenter av alla åldrar har rätten att samlas, med sina föräldrar, i utbildningsanstalterna, som om det var i en klubb: under dessa samlingar, på semestrar, kommer lärare att läsa upp vad som kommer prånglas ut som gratis föreläsningar på frågor om mänskliga relationer; på exempel av lagar; om nya teoriers filosofier som ännu inte har förklarats för världen. Dessa teorier kommer upphöjas av oss till nivån av religiös dogma, som ett traditionellt steg i riktning mot vår tro. Vid slutet av denna genomgång av vårt aktionsprogram, i nutid och framtid, kommer jag läsa upp principerna för dessa teorier för er.

[Kommentar: Gamla tiders bokbål kommer nog inte behövas. Folk tittar numera mest på TV och befinner sig på psykopaternas sociala medier, som genom algoritmer styr dem. Censuren är ibland öppen och ibland dold, men den är massiv och enkelriktad, vilket är kännetecknet för hjärntvätt.]

8. In a word, knowing, by the experience of many centuries, that people live and are guided by ideas; that these ideas are imbibed by people only by the aid of education, provided with equal success for all ages of growth; but of course, by varying methods; we shall swallow up and confiscate to our own use, the last scintilla of independence of thought, which we have; for long past; been directing towards subjects and ideas useful for us. The system of bridling thought is already at work in the so-called system of teaching by object lessons, the purpose of which is to turn the goyim into unthinking submissive brutes, waiting for things to be presented before their eyes in order to form an idea of them….In France, one of our best agents, Bourgeois, has already made public a new program of teaching by object lessons.

8. Med ett ord, vetande, genom erfarenheten av många århundraden, att folk lever av och leds av idéer; att dessa idéer insups av folk enbart genom utbildningshjälpmedlet, som tillhandahållits med lika stor framgång för alla åldersgrupper; men naturligtvis, genom varierande metoder; vi skall, för vår egen användning, uppsluka och konfiskera den sista gnistan av självständig tanke, som vi; under lång förlupen tid; har lett i riktning mot undersåtar och idéer som är användbara för oss. Systemet för tyglat tänkande är redan igångsatt i det s.k. systemet av lärande genom objektlektioner, vars syfte är att göra gojerna till icke-tänkande underkuvade djur, som väntar på saker som presenteras framför deras ögon för att kunna skapa en idé av dem….I Frankrike, har en av våra bästa agenter, Bourgeois, redan publicerat ett nytt program för objektlektioner.

[Kommentar: Tanken slår mig att varje ny religion eller ideologi, som har tagit över samhälle efter samhälle i denna anda av kastsystem eller underkastelse, samt även samtida extrema kapitalism, kan ha orkestrerats genom denna hemska lilla sekt.]


Innehållsförteckning – Sion Vises protokoll


DENNA ÖVERSÄTTNING ÄR EN GÅVA FRÅN MIG TILL ALLA SVENSKA MEDBORGARE SOM ÄR INTRESSERADE AV INNEHÅLLET I DESSA PROTOKOLL. DETTA SKER HELT UTAN KRAV PÅ MOTPRESTATION FRÅN ER SIDA. KONTAKTA MIG GÄRNA OM DU VILL GE EN GÅVA ELLER VILL SPONSRA.
Annons

3 reaktioner till “KRITIK & ANALYS AV SION VISES PROTOKOLL 16 HJÄRNTVÄTT

 1. Feminismen ( av vilket det finns ett otal inriktningar ) , mångkultur som en abstraktion av positivitet har också negativt innehåll med exempelvis rasismen och dvävulsdyrkan. Dessutom ordet värdegrund , vilket är ett vitt begrepp . Vem bestämmer vad som är värdegrund och i vilket syfte ? — Vad blir nu nästa ord/order från överheten som ska predikas till folket ? Som folket ska anpassa sig till !
  Gunnar

  1. Visst. De har skapat rasism och djävulsdyrkan, medvetet eller omedvetet, eftersom att rösta på dessa frimurare uppenbarligen leder till ett mångkulturellt rasistiskt helvete.

   Utbildningen har ex. inympats med feminism och värdegrund för att försöka parera mot en mycket extrem kulturs reella effekter, en utbildning som tycks ha hjärntvättat en hel del av folket genom en repetitiv utbildningsprocess, främst via media, fastän denna process också verkar ha lett till en motreaktion hos många människor som märker att verkligheten inte stämmer med teorierna och därför söker sig tillbaka till det traditionella och tillbaka till nationell självständighet, sekularism och demokrati, som vi hade i vårt trygga jämlika Sverige, innan allting började gå åt helvete.

   Hjärntvätten medelst olika osanna kontrollord som ”rasism!”, ”islamofobi!” fungerade en stund, men verkar inte längre fungera, mer än det faktum att människor tenderar att ställa sig i en motposition och därför kan luras att rösta på plattskattepartierna MED, AfS och SD, eftersom inget annat vänsterparti än Vetenskapliga partiet fångar upp missnöjet, förutom ”Framåt Sverige” som har förirrat sig in på den marknadsliberala fiendens sociala plattform.

   SD har dessutom frimurare i riksdagen och har följaktligen en Nazi-sionist-vurm, fastän det är just vurmen för dessa marknadsliberala girigbukar på Bilderberggruppens hemliga möten som har lett fram till ojämlikheten, samt till denna enorma hjärntvätt, samt till denna vettlösa massinvandring av människor som riktiga flyktingar ofta har flytt ifrån av mycket god anledning, samt till alla dessa rasistiska känslor (mellan arbetare med gemensamma intressen i alla sina nationer), samt till förstörelsen av universiteten, medelst utbildningar som blir allt mer irrelevanta för ett fungerande samhälle.

   Jo. Helt tydligt är det djävulskap som 99,9999% har anpassat sig till och har röstat för i snart tre decennier.

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s