KRITIK & ANALYS AV SION VISES PROTOKOLL 17 MYNDIGHETSMISSBRUK

PROTOCOL 17 ABUSE OF AUTHORITY

PROTOKOLL 17 MYNDIGHETSMISSBRUK

The demoralisation of Justice – Wrecking of the Christian religion – Jewish Patriarch Pope of the universe – Secret police employing public informers

Rättvisans demoralisering – Förstörelsen av den kristna religionen – Universums judiske patriarkale påve – Hemlig polis anställer publika angivare

1. The practice of advocacy produces men cold; cruel; persistent; unprincipled; who in all cases take up an impersonal, purely legal standpoint. They have the inveterate habit to refer everything to its value for the defence and not to the public welfare of its results. They do not usually decline to undertake any defence whatever, they strive for an acquittal at all costs, cavilling over every petty crux of jurisprudence and thereby they demoralise justice. For this reason we shall set this profession into narrow frames which will keep it inside this sphere of executive public service. Advocates, equally with judges, will be deprived of the right of communication with litigant; they will receive business only from the court and will study it by notes of report and documents, defending their clients after they have been interrogated in court on facts that have appeared. They will receive an honorarium without regard to the quality of the defence. This will render them mere reporters on law-business in the interests of justice and as counterpoise to the proctor who will be the reporter in the interests of prosecution; this will shorten business before the courts. In this way will be established a practice of honest unprejudiced defence conducted not from personal interest but by conviction. This will also, by the way, remove the present practice of corrupt bargain between advocates to agree only to let that side win which pays most….

1. Advokat-praxis skapar män som är kalla; grymma; envisa; principlösa; som i alla rättsfall intar en opersonlig, rent laglig ståndpunkt. De har en ingrodd vana att hänföra allting till värdet för försvaret och inte till det allmännas resulterande välfärd. De avstår vanligtvis inte att ta på sig vilket försvar som helst, de strävar efter ett frikännande till vilket pris som helst, kverulerande över varje litet jurisprudens-krux och därigenom demoraliserar de rättvisan. Av denna anledning skall vi sätta detta yrke inom snäva ramar som kommer hålla det inom denna sfär av verkställande allmän service. Advokater, i likhet med domare, kommer fråntas rätten att kommunicera med tvistande parter: de kommer motta ärenden enbart från domstolen och kommer studera dem genom rapport- och dokument-noteringar, samt försvara sina klienter efter att de har förhörts i rättssalar vad gäller fakta som har framkommit. De kommer få ett arvode som inte beror av försvarets kvalitet. Detta kommer blott göra dem till rapportörer vad gäller lagärenden i rättvisans intresse och som motvikt till den disciplin-övervakande ämbetsman som kommer vara rapportören i åklagarens intresse; detta kommer förkorta ärendena i domstolarna. På detta vis kommer det etableras ett ärligt opartiskt försvarsförfarande som inte utförs i ett personligt intresse men av övertygelse. Detta kommer, förresten, ta bort det rådande korrupta förhandlings-förfarandet mellan advokaterna i vilket de enbart enas om att låta den sidan vinna som betalar mest….

[Kommentar: Detta låter onekligen intressant. Mycket korruption skulle sannolikt då kunna undvikas och rättsstaten skulle då ev. uppfattas som rättvis? Men varför misstänker jag att lagarna kommer skrivas för de rika psykopaternas moralfilosofiskt klandervärda lagliga korruption och inte för de fattiga som drabbas av dem genom misären som brutalkapitalismen skapar?]

2. We have long past taken care to discredit the priesthood of goyim, and thereby to ruin their mission on Earth which in these days might still be a great hindrance to us. Day by day its influence on the peoples of the world is falling lower. Freedom of conscience has been declared everywhere, so that now only years divide us from the moment of the complete wrecking of that Christian religion: as to other religions we shall have still less difficulty in dealing with them, but it would be premature to speak of this now. We shall act clericalism and clericals into such narrow frames as to make their influence move in retrogressive proportion to its former progress.

2. Vi har sedan länge sett till att diskreditera gojernas prästerskap, och därigenom ruinerat deras uppdrag på Jorden vilket i dessa dagar fortfarande skulle kunna vara ett stort hinder för oss. Dag för dag sjunker dess inflytande över världens folk djupare. Samvetsfrihet har förklarats överallt, så att nu endast några år skiljer oss från ögonblicket av komplett förstörelse av den kristna religionen: vad gäller andra religioner så kommer vi ha ännu mindre svårigheter att hantera dem, men det vore förhastat att tala om detta nu. Vi skall lagstadga prästerskap och präster in i så trånga ramar att deras inflytande kommer förflyttas till en lägre utvecklingsnivå i proportion till deras forna framsteg.

[Kommentar: Här återkommer misstanken att det rör sig om en kristen konservativ individ med hat till judar som kan ha skapat protokollen. Detta är naturligtvis fullt möjligt. Frågan är i så fall hur detta skulle förklara den ekonomistiska utveckling som följer principerna i dessa protokoll, samt människors villiga anslutning till dessa galna sekter, även s.k. kristna människors anslutning till dem? Vilket enormt felslag för den konservative kristne konspiratören i så fall. Nej, det är nog överdrivet  konspiratoriskt att tro att dessa protokoll enbart är konspirationsteorier, tror jag.]

3. When the time comes finally to destroy the papal court the finger of an invisible hand will point the nations towards this court. When, however, the nations fling themselves upon it, we shall come forward in the guise of its defenders as if to save excessive bloodshed. By this diversion we shall penetrate to its very bowels and be sure we shall never come out again until we have gnawed through the entire strength of this place.

3. När tidpunkten till slut kommer att förstöra den påvliga domstolen så kommer ett finger från en osynlig hand att peka nationerna mot denna domstol. När, däremot, nationerna själva slänger sig själva över den, skall vi stiga fram i förklädnad som försvarare som för att undvika överdriven blodspillan. Genom denna avledningsmanöver skall vi penetrera dess verkliga innandöme och försäkra oss att aldrig komma ut igen tills vi har gnagt oss genom hela styrkan av detta ställe.

[Kommentar: Får man gissa att fingret från den osynliga handen är media och kontrollen över frimureriet och de politiska partierna? Får man gissa att de redan har full tillgång till påvens ”ställe” genom agenter?]

4. The King of the Jews will be the real Pope of the Universe, the patriarch of the international Church.

4. Judarnas kung kommer vara Universums riktiga påve, den internationella kyrkans patriark.

[Kommentar: Faktiskt ungefär vad man kan förvänta sig av sionistiska sektmedlemmars inkrökta önskningar.]

5. But, in the meantime, while we are re-educating youth in new traditional religions and afterwards in ours, we shall not overtly lay a finger on existing churches, but we shall fight against them by criticism calculated to produce schism….

5. Men, under tiden, medan vi återutbildar ungdomen i nya traditionella religioner och efteråt i vår, skall vi inte öppet lägga ett finger på existerande kyrkor, men vi skall kämpa mot dem genom kritik som har beräknats att producera schism….

[Kommentar: Motmedlet tycks vara att aktivt motverka de schismer som sekter och doktriner producerar, med andra ord sekularism, ateism, anständighet, karaktär och vetenskaplighet.]

6. In general, then, our contemporary press will continue to criticise State affairs; religions; incapacities of the goyim; always using the most unprincipled expressions in order, by every means, to lower their prestige in the manner which can only be practised by the genius of our gifted tribe….

6. Generellt kommer, då, vår samtida press fortsätta att kritisera statens angelägenheter; religioner; oförmågan hos gojerna; alltid använda de mest principlösa uttrycken för att, på varje sätt, sänka deras anseende på det sätt som enbart kan praktiseras av genialiteten hos vår begåvade stam….

[Kommentar: För att komma till denna punkt noterar jag att denna stam måste ha monopol på media, ha gjort sig straffria, samt att människorna inte kommer se igenom taktiken. Har de lyckats? Inte helt. Många är idag medvetna om ägarförhållanden och monopoliserade medier och plattformar. Visserligen tycks de ha gjort sig i princip straffria, och i brist på domstolar som kan döma dem, samt själva upprättat farsartade medieetiska råd för att få någon slags ordning på farsen. Lyckas de med uppgiften att sänka statens anseende? Jodå, Delvis. Eftersom politikeradeln inte bojkottar dem och folk är så väldigt nyfikna på vad mediemonopolen producerar på sina plattformar, samt inte är motiverade att väja bättre öppna fria plattformar, så har de i viss mån lyckats. Motmedlet är att börja använda öppna fria plattformar och enbart läsa öppna fria medier där öppna fria kommentarer får avslöja lögn och tillåter evidens som motsäger åsikterna.]

7. Our kingdom will be an apologia of the divinity Vishnu, in whom is found its personification – in our hundred hands will be, one in each, the springs of the machinery of social life. We shall see everything without the aid of official police which, in that scope of its rights which we elaborated for the use of the goyim, hinders governments from seeing. In our programs one-third of our subjects will keep the rest under observation from a sense of duty, on the principle of volunteer service to the State. It will then be no disgrace to be a spy and informer, but a merit: unfounded denunciations, however, will be cruelly punished so that there may be no development of abuses of this right.

7. Vårt kungarike kommer bli ett försvarstal för gudomen Vishnu, i vilken vi finner dess personifikation – i våra hundra händer, en i varje, kommer maskineriets fjädrar finnas för socialt liv. Vi kommer se allting utan hjälpen från den officiella polisen som, i spelrummet av sina rättigheter vilka vi utvecklade för utnyttjandet av gojerna, hindrar regeringar från att se. I våra program kommer en tredjedel av våra undersåtar hålla resten under uppsikt ur en känsla av pliktkänsla, enligt principen om frivillig tjänst åt staten. Det kommer då inte vara någon skam att vara en spion eller en informant, men en merit: ogrundad angivelse, däremot, kommer bli grymt bestraffad så att det inte kan bli någon missbruks-utveckling av denna rättighet.

[Kommentar: Idag när fåtalet större företag har kontrollen över hårdvara och mjukvara i datorerna, samt inte vill visa vilken kod de kör, så kan monopolkapitalet verkligen kontrollera hela maskineriets fjädrar, mycket mer än polisen, som sannolikt enbart använder de proprietära system som de blir tillsagda att använda, som de själva inte har kontrollen över, eftersom de inte känner till koden som exekveras. Det utpräglade angiverisamhället verkar dock inte ha blivit verklighet än, i vart fall inte öppet. Kanske pågår repressalierna i det fördolda? Proprietär hårdvara och programvara kan vi motverka med öppen fri hårdvara och programvara. Angiverisamhället kan man nog aldrig helt undvika, eftersom vi behöver både lagar och upprätthålllandet av lagar som har folkligt stöd. Genom att rösta för jämlika partier som sänker arbetslösheten i samhället, samt är generöst mot de som blir utan arbete, så kan vi säkert motverka repressaliesamhället också.]

8. Our agents will be taken from the higher as well as the lower ranks of society, from among the administrative class who spend their time in amusements; editors; printers and publishers; booksellers; clerks and salesmen; workmen; coachmen; lackeys; et cetera. This body, having no rights and not being empowered to take any action on their own account, and consequently a police without any power, will only witness and report: verification of their reports and arrests will depend upon a responsible group of controllers of police affairs, while the actual act of arrest will be performed by the gendarmerie and the municipal police. Any person not denouncing anything seen or heard concerning questions of polity will also be charged with and made responsible for concealment, if it be proved that he is guilty of this crime.

8. Våra agenter kommer tas från de högre såväl som de lägre samhällsklasserna, från den administrativa klassen som spenderar sin tid med nöjen; redaktörer; skribenter och publicister; bokförsäljare; expediter och försäljare; arbetare; kuskar; lakejer; et cetera. Denna grupp, som saknar rättigheter och som saknar auktoriteten att vidta några åtgärder på eget initiativ, och följaktligen en polis utan någon makt, kommer enbart vittna och rapportera: verifikation av deras rapporter och arresteringar kommer bero på ansvariga grupper av kontrollanter av polisangelägenheter, medan den faktiska arresteringen kommer utföras av ett gendarmeri och den kommunala polisen. Varje person som inte fördömmer vad som helst som har bevittnats vad gäller frågor om statsskick kommer också bli anklagad och ansvarig för hemlighållande, om det kan bevisas att han är skyldig till det.

[Kommentar: Jag kan inte vara helt säker, men det verkar som om denna plan inte har aktiverats mer än på redaktörer, skribenter och publicister, som enligt Udo Ulfkotter arbetar som agenter åt främmande makt. De tycks arbeta i maskopi med politikeradel och monopolkapitalistiska företag, d.v.s. oligarkin, som existerar under en ganska genomskinlig slöja av demokrati som styrs av monopoliserad agendamedia. Kanske har dagens konspiratörer kommit fram till att den slöjan räcker och är effektiv nog?]

9. Just as nowadays our brethren are obliged, at their own risk, to denounce to the kabal; apostates of their own family, or members who have been noticed doing anything in opposition to the kabal; so, in our kingdom over all the world, it will be obligatory for all our subjects to observe the duty of service to the State in this direction.

9. Precis som våra bröder nuförtiden är tvingade att, på egen risk, fördöma den hemliga sekten; deras egna familjers apostater, eller medlemmar som har upptäckts göra vad som helst i opposition till den hemliga sekten; så kommer det, i vårt kungarike över hela världen, vara obligatoriskt för alla våra undersåtar att lyda tjänsteplikten till staten på samma vis.

[Kommentar: Jag har sett rädslan hos israeler att uttala sig. Är de rädda för den här psykopatiska sekten? Jag tror det. Den existerar förmodligen.]

10. Such an organisation will extirpate abuses of authority; of force; of bribery; everything in fact which we, by our counsels; by our theories of the superhuman rights of man; have introduced into the customs of the goyim….But how else were we to procure that increase of causes predisposing to disorders in the midst of their administration?….Among the number of those methods, one of the most important is – agents for the restoration of order, so placed as to have the opportunity, in their disintegrating activity, of developing and displaying their evil inclinations – obstinate self-conceit, irresponsible exercise of authority, and, first and foremost, venality.

10. En sådan organisation kommer utrota maktmissbruk; av våld; av mutor; faktiskt allting som vi, genom våra råd; genom våra teorier om de superhumana mänskliga rättigheterna; har introducerat in i gojernas traditioner….Men hur skulle vi annars kunna producera den där ökningen av orsaker som predisponerar till oordning mitt i deras administration?….bland antalet av dessa metoder, så är en av de viktigaste – representanter för återskapande av ordning, placerade så de har möjligheten, i sin uplösande aktivitet, av att utveckla och visa upp deras ondskefulla benägenheter – obstinat sjävbedrägeri, oansvarigt utövande av auktoritet, och, först och främst, korruption.

[Kommentar: Söndra och härska. Har de lyckats? Ja. Det är inget fel med humanism, men om strävanden efter ”mänskliga rättigheter” överdrivs så pass mycket att ex. utlänningars rättiheter överdrivs på bekostnad av nationers egna befolkning, i kombination med brutalkapitalismens ojämlikhet, vilket kan skapa kaos i nationerna, så kommer man helt klart att kunna beskriva den representant som står för detta som ondskefull, eller att denne begår obstinat sjävbedrägeri, samt är oansvarig. Man kan givetvis även misstänka korruption, vilket om det uppdagas dessutom blir folkförräderi enligt brottsbalken. Ett misstänkt fall vore ex. om en statsminister i någon nation, efter avslutat uppdrag, blir ”senior rådgivare” på en utländsk bank som ägs av de som kan antas ingå i den ekonomistiska sekten.]


Innehållsförteckning – Sion Vises protokoll


DENNA ÖVERSÄTTNING ÄR EN GÅVA FRÅN MIG TILL ALLA SVENSKA MEDBORGARE SOM ÄR INTRESSERADE AV INNEHÅLLET I DESSA PROTOKOLL. DETTA SKER HELT UTAN KRAV PÅ MOTPRESTATION FRÅN ER SIDA. KONTAKTA MIG GÄRNA OM DU VILL GE EN GÅVA ELLER VILL SPONSRA.

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s