KRITIK & ANALYS AV SION VISES PROTOKOLL 21 LÅN OCH KREDIT

PROTOCOL 21 LOANS AND CREDIT

PROTOKOLL 21 LÅN OCH KREDIT

Bankruptcy – Abolition of money markets

Konkurs – Avskaffande av penningmarknader

1. To what I reported to you at the last meeting I shall now add a detailed explanation of internal loans. Of foreign loans I shall say nothing more, because they have fed us with national moneys of the goyim, but for our State there will be no foreigners, that is, nothing external.

1. I tillägg till det som jag rapporterade till er vid vårt förra möte skall jag nu lägga till en detaljerad förklaring för interna lån. Om utländska lån ska jag inte säga någonting mera, eftersom de har matat oss med nationella goj-pengar, men för vår stat kommer det inte finnas några utlänningar, d.v.s., ingenting externt.

[Kommentar: Sionisternas stat är dedt lagliga Israel, samt stulen mark och det är övertydligt att Israel är till för nazi-sionister och inga andra, vilka sannolikt är ”utlänningar” för nazi-sionisterna.]

2. We have taken advantage of the venality of administrators and slackness of rulers to get our moneys twice, thrice and more times over, by lending to the goy governments moneys which were not at all needed by the States. Could anyone do the like in regard to us….Therefore, I shall only deal with the details of internal loans.

2. Vi har dragit nytta av administratörers mutbarhet och härskares slapphet för att få våra pengar dubbelt, trippelt och flera gånger om, genom att till goj-regeringar låna ut pengar som inte behövdes alls av staterna. Skulle någon kunna göra något liknande med avseende på oss….Därför, ska jag enbart beröra detaljerna av interna lån.

[Kommentar: Nej. Ingen skulle nog kunna lura det nazistiska Israel till att låna pengar. De får istället enorma bidrag av USA.]

3. States announce that such a loan is to be concluded and open subscriptions for their own bills of exchange, that is, for their interest-bearing paper. That they may be within the reach of all the price is determined at from a hundred to a thousand; and a discount is made for the earliest subscribers. Next day by artificial means the price of them goes up, the alleged reason being that everyone is rushing to buy them. In a few days the treasury safes are as they say overflowing and there’s more money than they can do with (why then take it?). The subscription, it is alleged, covers many times over the issue total of the loan; in this lies the whole stage effect – look you, they say, what confidence is shown in the government’s bills of exchange.

3. Stater tillkännager att sådana lån ska avslutas och öppnar prenumerationer för sina egna sedlar för utbyte, d.v.s., för sina räntebärande papper. För att de skall vara inom räckhåll för alla så bestäms priset från ett hundra till till ett tusen; och en rabatt görs för de tidigaste prenumeranterna. Nästa dag så går priset upp på dem genom artificiella metoder, det påstådda skälet är att alla rusar för att köpa dem. På ett fåtal dagar kommer finansdepartementets kassaskåp som de säger att svämma över och det finns mer pengar än de kommer kunna göra av med (Varför då ta dem?). Prenumerationen, påstås det, täcker många gånger om utgåvan totalt av lånet; i detta ligger hela iscensättningseffekten – ser ni, säger de, vilket förtroende som visas för regeringens sedlar för utbyte.

[Kommentar: Varför människor har förtroende för papperslappar utan uppbackning eller digitala siffror på konton kommer alltid förbli ett stort mysterium för mig.]

4. But when the comedy is played out there emerges the fact that a debit and an exceedingly burdensome debit has been created. For the payment of interest it becomes necessary to have recourse to new loans, which do not swallow up but only add to the capital debt. And when this credit is exhausted it becomes necessary by new taxes to cover, not the loan, but only the interest on it. These taxes are a debit employed to cover a debit….

4. Men när komedin spelas upp framkommer faktumet att en debet och en överdrivet betungande debet har skapats. För betalningen av räntan så blir det nödvändigt att ta tillflykten till nya lån, vilka inte håller tillbaka men enbart adderar kapitalskulden. Och när denna kredit är förbrukad så blir det nödvändigt att genom nya skatter täcka, inte lånet, men enbart räntan på det. Dessa skatter är en debet som används för att täcka en debet….

[Kommentar: Att tvingas arbeta enbart för att betala ränta och ändå aldrig bli skuldfri är definitionen av slaveri.]

5. Later comes the time for conversions, but they diminish the payment of interest without covering the debt, and besides they cannot be made without the consent of the lenders; on announcing a conversion, a proposal is made to return the money to those who are not willing to convert their paper. If everybody expressed his unwillingness and demanded his money back, the government would be hooked on their own files and would be found insolvent and unable to pay the proposed sums. By good luck the subjects of the goy governments, knowing nothing about financial affairs, have always preferred losses on exchange and diminution of interest to the risk of new investments of their moneys, and have thereby many a time enabled these governments to throw off their shoulders a debit of several millions., d.v.s. det det extremt naiva problemets extrema motpol som har skapats i konfliktsyfte

5. Senare kommer tidpunkten för konverteringar, men de förminskar räntebetalningarna utan att täcka skulden, och förresten kan de inte göras utan utlånarnas samtycke; när man tillkännager en konvertering, görs ett förslag att återföra pengarna till dem som inte är villiga att konvertera sina papper. Om alla uttryckte sin ovilja och krävde sina pengar tillbaka, skulle regeringen vara fångad på sina egna samlingspärmar och skulle anses vara insolvent och oförmögen att betala de föreslagna summorna. Som tur är har goj-regeringarnas undersåtar, vilka inte vet något om finansiella affärer, alltid föredragit förluster på utbytet och ränteförminskning framför risken av nya investeringar av deras pengar, och har därigenom många gånger gjort det möjligt för dessa regeringar att kasta av sig en debet på flera miljoner.

[Kommentar: De dåliga regeringarna pungslår småspararna genom låg eller negativ ränta, samt skapar mer pengar som minskar pengarnas värde för folket.]

6. Nowadays, with external loans, these tricks cannot be played by the goyim for they know that we shall demand all our moneys back.

6. Nowadays, with external loans, these tricks cannot be played by the goyim for they know that we shall demand all our moneys back.

[Kommentar: Om den regim som lånade var korrupt och oansvarig så är inte det statens/folkets ansvar, men återbetalningsansvaret ligger då rimligen på de korrupta individerna. Om folket medvetet väljer korrupta individer i allmäna val blir de givetvis medbrottslingar, men inte om de luras av girigbukarnas medier att göra det.]

7. In this way in acknowledged bankruptcy will best prove to the various countries the absence of any means between the interest of the peoples and of those who rule them.

7. På detta sätt kommer erkänd bankrutt bäst bevisa inför de olika länderna frånvaron av några som helst medel mellan folkens intresse och av de som styr dem.

[Kommentar: Sant. Om makthavare och röstande för landet mot lånekarusell och bakrutt så arbetar de helt klart inte i folkets bästa intresse, men i girigbukarnas, vilket är folkförräderi.]

8. I beg you to concentrate your particular attention upon this point and upon the following: nowadays all internal loans are consolidated by so-called flying loans, that is, such as have terms of payment more or less near. These debts consist of moneys paid into the savings banks and reserve funds. If left for long at the disposition of a government these funds evaporate in the payment of interest on foreign loans, and are placed by the deposit of equivalent amount of rents

8. Jag ber er att koncentrera er noggranna uppmärksamhet på denna punkt och på följande: nuförtiden konsolideras alla lån genom så kallade flygande lån, vilket betyder, sådana som har villkor för betalning mer eller mindre nära. Dessa skulder består av pengar som har betalats in i sparbanker och reservfonder. Om de står länge till förfogande för en regering kommer dessa fonder försvinna i betalningen av ränta på utländska lån, samt placeras genom depositionen av ekvivalenta summor av hyra.

[Kommentar: Jag tänker närmast på inflation och låga räntor på sparkapital, samt fonder som har onödigt höga förvaltningsavgifter.]

9. And these last it is which patch up all the leaks in the State treasuries of the goyim.

9. Och dessa sista är det som tätar alla läckor i goj-statens skattkista.

[Kommentar: Först när småspararna också är utsugna är girigbukarna alltså helt nöjda. Låter rimligt när man känner parasitens sätt att tänka.]

10. When we ascend the throne of the world all these financial and similar shifts, as being not in accord with our interests, will be swept away so as not to leave a trace, as also will be destroyed all money markets, since we shall not allow the prestige of our power to be shaken by fluctuations of prices set upon our values, which we shall announce by law at the price which represents their full worth without any possibility of lowering or raising. (Raising gives the pretext for lowering, which indeed was where we made a beginning in relation to the values of the goyim.)

10. När vi bestiger världens tron kommer, alla dessa finansiella och liknande förändringar, som inte är i överensstämmelse med våra intressen, bli bortsopade så att de inte lämnar ett spår, även alla penningmarknader kommer förstöras, eftersom vi inte skall tillåta vår maktprestige att skakas av prisfluktuationer som sätts på våra valörer, vilka vi skall meddela genom lag för ett pris som representerar deras fulla värde utan varje möjlighet att höja eller sänka. (Att höja ger svepskäl för att sänka, vilket verkligen var där vi gjorde en början i relation till goj-värdena.)

[Kommentar: Deras pappersvaluta är idag dollar och de länder/individer som vägrar växla till den värdelösa dollar-pappret är de länder som ev. kommer sänka girigbukarnas herravälde.]

11. We shall replace the money markets by grandiose government credit institutions, the object of which will be to fix the price of industrial values in accordance with government views. These institutions will be in a position to fling upon the market five hundred millions of industrial paper in one day, or to buy up for the same amount. In this way all industrial undertakings will come into dependence upon us. You may imagine for yourselves what immense power we shall thereby secure for ourselves….

11. Vi skall ersätta penningmarknaderna genom grandiosa regeringskreditinstitutioner, vars syfte kommer vara att fixera priset på industriella värden i enlighet med regeringens åsikter. Dessa institutioner kommer vara i en position att attackera marknaden med fem hundra miljoner av industripapper på en dag, eller att köpa upp för samma summa. På detta vis kommer alla industriföretag bli beroende av oss. Ni kan föreställa er för er själva vilken enorm makt vi därigenom skall tillförsäkra oss själva….

[Kommentar: Föreställ er istället att vi tar den demokratiska makten och beskattar tillbaka alla förmögenheter till folkens stater!]


Innehållsförteckning – Sion Vises protokoll


DENNA ÖVERSÄTTNING ÄR EN GÅVA FRÅN MIG TILL ALLA SVENSKA MEDBORGARE SOM ÄR INTRESSERADE AV INNEHÅLLET I DESSA PROTOKOLL. DETTA SKER HELT UTAN KRAV PÅ MOTPRESTATION FRÅN ER SIDA. KONTAKTA MIG GÄRNA OM DU VILL GE EN GÅVA ELLER VILL SPONSRA.

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s