KRITIK & ANALYS AV SION VISES PROTOKOLL 23 INGJUTA LYDNAD

PROTOCOL 23 INSTILLING OBEDIENCE

PROTOKOLL 23 INGJUTA LYDNAD

Cutting down of luxury goods – The supreme lord to replace all existing rulers

Skär ned på lyxkonsumtion – Den suveräne lorden kommer ersätta alla existerande ledare

1. That the peoples may become accustomed to obedience it is necessary to inculcate lessons of humility and therefore to reduce the production of articles of luxury. By this we shall improve morals which have been debased by emulation in the sphere of luxury. We shall re-establish small master production which will mean laying a mine under the private capital of manufacturers. This is indispensable also for the reason that manufacturers on the grand scale often move, though not always consciously, the thoughts of the masses in directions against the government. A people of small masters knows nothing of unemployment and this binds him closely with existing order, and consequently with the firmness of authority. For us its part will have been played out the moment authority is transferred into our hands. Drunkenness also will be prohibited by law and punishable as a crime against humanness of man who is turned into a brute under the influence of alcohol.

1. För att folken ska vänja sig vid lydnad så är det nödvändigt inprägla lektioner i ödmjukhet och därför reducera produktionen av lyxartiklar. Genom detta ska vi förbättra den moral som har sänkts genom tävlan i lyx-sfären. Vi skall återetablera små ledande produktioner vilket kommer betyda att vi lägger en mina under tillverkarnas privata kapital. Detta är dessutom oumbärligt p.g.a. att storskaliga tillverkare ofta flyttar, men inte alltid medvetet, enligt massornas tankar gentemot regeringen. Ett folk med små ledare vet inget om arbetslöshet och detta binder dem nära till existerande ordning, samt som en konsekvens av det även till auktoritetens bestämdhet. För oss kommer dess roll ha spelats ut samma ögonblick som auktoriteten överförs i våra händer. Dryckenskap kommer också förbjudas genom lagstiftning och bli straffbart som ett brott mot människans mänsklighet som förvandlas till en brutal person under inflytandet av alkohol.

[Kommentar: Ingen lyx och ingen alkohol till folket, som alltså skall hållas fattiga, medan girigbukarna sannolikt skall leva i lyx och överflöd, kan man tänka. Påminner både om filmen Hunger Games och den nya aktivism som går ut på att alla ska cykla och äta vegetariskt som verkar ha girigbukarnas fulla stöd, medan de själva flyger egna jetflyglan etc.]

2. Subjects, I repeat once more, give blind obedience only to the strong hand which is absolutely independent of them, for in it they feel the sword of defence and support against social scourges….What do they want with an angelic spirit in a king? What they have to see in him is the personification of force and power.

2. Jag repeterar återigen att undersåtar visar blind lydnad enbart till den starka hand som är absolut oberoende av dem, för i den känner de försvarssvärdet och stöd mot sociala gissel….Varför skulle de vilja ha en änglalik själ i en kung? Vad de måste se i honom är personifikationen av kraft och makt.

[Kommentar: Påminner mig om Donald Trumps stil som inte är någon ängel alls.]

3. The supreme lord who will replace all now existing rulers, dragging in their existence among societies demoralised by us, societies that have denied even the authority of God, from whose midst breaks out on all sides the fire of anarchy, must first of all proceed to quench this all-devouring flame. Therefore he will be obliged to kill off those existing societies, though he should drench them with his own blood, that he may resurrect them again in the form of regularly organised troops, fighting consciously with every kind of infection that may cover the body of the State with sores.

3. Den suveräne lorden som kommer ersätta alla nuvarande ledare, som sackar efter i sin existens bland samhällen som demoraliseras av oss, samhällen som t.o.m. har förnekat Guds auktoritet, från vilkas mitt det utbryter anarki, måste först av allt fullfölja att släcka ut denna all-förtärande flamma. Därför kommer han vara förpliktigad att avliva existerande samhällen, fastän han bör dränka dem med deras eget blod, så att han kan återuppbygga dem igen i formen av reguljärt organiserade trupper, som kämpar medvetet med varje slags infektion som skulle kunna täcka statskroppen med sår.

[Kommentar: Ett totalitärt samhälle alltså. Förmodligen rop på fler poliser, men utan att adressera orsaken, d.v.s. girigbukarna som har förstört samhället genom allt mer ojämlikhet, vilket lett till allt mer oordning.]

4. This Chosen One of God is chosen from above to demolish the senseless forces moved by instinct and not reason, by brutishness and humanness. These forces now triumph in manifestations of robbery and every kind of violence under the mask of principles of freedom and rights. They have overthrown all forms of social order to erect, on the ruins, the throne of the King of the Jews; but their part will be played out the moment he enters into his kingdom. Then it will be necessary to sweep them away from his path, on which must be left no knot, no splinter.

4. Denne av Gud utvalde är vald uppifrån för att demolera de meningslösa krafter som påverkas av instikt och oförnuft, genom djuriskhet och mänsklighet. Dessa krafter triumferar nu i plundrings-manifeastationer och varje form av våld under fredsprincip-maskering och rättigheter. De har kastat omkull alla former av social ordning för att, på ruinerna, upprätta Judarnas konungs tron; men deras roll kommer att vara överspelad samma ögonblick som han intar sitt kungadöme. Då kommer det vara nödvändigt att sopa bort dem bort från hans väg, på vilken det inte får finnas  kvar någon knut, ingen utbrytargrupp.

[Kommentar: Planen tycks alltså vara att först arbeta med politikeradeln som lakejer, för att därefter sopa undan dem och införa total diktatur.]

5. Then will it be possible for us to say to the peoples of the world: Give thanks to God and bow the knee before him who bears on his front the seal of the predestination of man, to which God Himself has led His star that none other but Him might free us from all the before-mentioned forces and evils.

5. Då kommer det bli möjligt för oss att säga till världens folk: Tacka Gud och knäböj framför han  som bär tecknet för människans förutbestämmelse på sin framsida, till vilken Gud själv har lett Hans stjärna så att ingen annan än Han kan befria oss från alla de förutnämnda krafterna och elakheterna.

[Kommentar: Får man gissa att tecknet är en davidsstjärna eller en dödskalle?]


Innehållsförteckning – Sion Vises protokoll


DENNA ÖVERSÄTTNING ÄR EN GÅVA FRÅN MIG TILL ALLA SVENSKA MEDBORGARE SOM ÄR INTRESSERADE AV INNEHÅLLET I DESSA PROTOKOLL. DETTA SKER HELT UTAN KRAV PÅ MOTPRESTATION FRÅN ER SIDA. KONTAKTA MIG GÄRNA OM DU VILL GE EN GÅVA ELLER VILL SPONSRA.

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s