Läkare i hela världen, samt hälso- och sjukvårdspersonal kräver slut på nedstängningar i öppet brev

Översättning av ”Open letter from medical doctors and health professionals to all Belgian authorities and all Belgian media.” [Öppet brev från läkare och vårdpersonal till alla belgiska myndigheter och alla belgiska medier.]


I skrivande stund noterar översättaren att detta öppna brev som avser Belgien har undertecknats av 661 medicinska doktorer 2147 medicinskt utbildade hälsoproffs och av 16412 medborgare, samt gäller för hela världen, inte enbart för Belgien, men att argumentationsfelet vördnad i tron på auktoritet [Argumentum ad verecundiam], samt underskrifternas antal i vetenskapliga sammanhang är ett ad populum-argumetationsfel, d.v.s. folkets argument. I beslutande folkomröstningar utgör majoritetens vilja grunden för politiska beslut, ex. som sker ständigt i Schweiz, men detta gäller inte för vare sig kunskapsinhämtning eller sanningssökande, eftersom alla kan ha fel och ex. enbart en enda individ, oavsett titel, hade kunnat framställa dessa argument och fakta. Det är nämligen evidensen som framförs som räknas, i vetenskapligt hänseende, samt att dessa öppet och skeptiskt får analyseras, får motsägas, får ställas frågor om och får kritiseras. Det är alltså själva censuren, vilken kapar öppenheten och skepticismen, som ÄR ovetenskaplig och det är ex. Vetenskapliga partiets öppna kommentarsfält som helt evident ÄR vetenskapligt, eftersom vårt kommentarsfält erbjuder hypotetiskt-deduktiva resonemang, samt evidens som motsäger artikeln, samt även s.k. pingning/trackback från egen blogg.


Vi, belgiska läkare och vårdpersonal, vill uttrycka vår allvarliga oro över utvecklingen av situationen under de senaste månaderna kring utbrottet av SARS-CoV-2-viruset. Vi uppmanar politiker att vara oberoende och kritiskt informerade i beslutsprocessen och i det obligatoriska genomförandet av Corona-åtgärder. Vi ber om en öppen debatt där alla experter är representerade utan någon form av censur. Efter den första paniken kring covid-19 visar objektiva fakta nu en helt annan bild – det finns ingen medicinsk motivering för någon nöd-politik längre.
Den nuvarande krishanteringen har blivit helt oproportionerlig och orsakar mer skada än vad den gör nytta.
Vi kräver ett slut på alla åtgärder och ber om en omedelbar återställning av våra normala demokratiska styrelseskick och rättsliga strukturer och alla våra medborgerliga friheter.

”Ett botemedel får inte vara värre än problemet” är en sats som är mer relevant än någonsin i den nuvarande situationen. Vi noterar emellertid att de oavsiktliga skador som nu åsamkas befolkningen kommer att ha en större inverkan på kort och lång sikt på alla delar av populationen än antalet människor som nu skyddas från Corona.
Enligt vår åsikt strider de nuvarande Corona-åtgärderna, samt de strikta påföljderna för olydnad med dessa, mot de värden som formulerats av det belgiska högsta hälsorådet, som, fram till nyligen, som hälsovårdsmyndighet, alltid har säkerställt kvalitetsmedicin i vårt land: ”Vetenskap – Expertis – Kvalitet – Opartiskhet – Oberoende – Transparens”. 1

Vi tror att politiken har infört obligatoriska åtgärder som inte är tillräckligt vetenskapligt baserade, unilateralt riktade, samt att det inte finns tillräckligt med utrymme i media för en öppen debatt i vilken olika synpunkter och åsikter hörs. Dessutom har varje kommun och provins nu tillstånd att lägga till sina egna åtgärder, oavsett om de är välgrundade eller inte.

Dessutom står den stränga repressiva Corona-politiken i stark kontrast till regeringens minimala politik när det gäller sjukdomsförebyggande, att stärka vårt eget immunsystem genom en hälsosam livsstil, optimal vård med uppmärksamhet för individen och investeringar i vårdpersonal.2

Hälsokonceptet

1948 definierade WHO hälsa enligt följande: ‘Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaron av sjukdom eller annan fysisk försämring’.3

Hälsa är därför ett brett koncept som går utöver det fysiska och relaterar också till individens emotionella och sociala välbefinnande. Belgien har också en skyldighet, ur synvinkeln av att ha skrivit under på grundläggande mänskliga rättigheter, att inkludera dessa mänskliga rättigheter i sitt beslutsfattande när det gäller åtgärder som vidtas i folkhälso-sammanhang. 4
De nuvarande globala åtgärderna som vidtagits för att bekämpa SARS-CoV-2 bryter i stor utsträckning mot denna syn på hälsa och mänskliga rättigheter. Åtgärderna inkluderar obligatorisk maskering (även utomhus och under sportaktiviteter, och i vissa kommuner även om det inte finns andra människor i närheten), fysisk distansering, social isolering, obligatorisk karantän för vissa grupper och hygienåtgärder.

Den förutspådda pandemin med miljontals dödsfall

I början av pandemin var åtgärderna begripliga och allmänt understödda, även om det fanns skillnader i implementeringen i länderna omkring oss. WHO förutspådde i mars att dödsfrekvensen bland de registrerade Covid-19-fallen var 3,4%. Miljoner dödsfall var således förutsedda, och ett mycket smittsamt virus för vilket ingen behandling eller vaccin fanns. Detta skulle sätta en aldrig tidigare skådad press på intensivvårdsavdelningarna på våra sjukhus.

Detta ledde till en global alarmsituation, som aldrig setts i mänsklighetens historia: ”plana ut kurvan” representerades av en lockdown som stängde ned hela samhällen och ekonomier, samt satte friska människor i karantän. Social distansering blev den nya normen i väntan på ett räddningsvaccin.

Fakta om Covid-19

Gradvis ljöd alarmklockan från många källor: objektiva fakta visade en helt annan verklighet. 5 6

Förloppet av Covid-19 följde förloppet av en normal infektionsvåg som liknar en influensasäsong. Såsom varje år ser vi en blandning av influensavirus som följer kurvan: först rhinovirusen, sedan influensa A- och B-virusen, följt av coronavirusen. Det finns inget annat än vad vi normalt ser.

Användningen av det icke-specifika PCR-testet, som ger många falska positiva tester, visade en exponentiell bild. Detta test skyndades igenom med ett akutförfarande och testades aldrig seriöst i sig självt. Skaparen varnade uttryckligen att detta test var avsett för forskning och inte för diagnostik.7
PCR-testet fungerar med cykler för förstärkning av genetiskt material – en bit av genomet förstärks varje gång. Eventuell kontaminering (t.ex. andra virus, skräp från gamla virusgenom) kan möjligen leda till falska positiva tester.8

Testet mäter inte hur många virus som finns i provet. En riktig virusinfektion betyder en massiv förekomst av virus, den så kallade virusbelastningen. Om någon testar positivt betyder det inte att personen faktiskt är kliniskt infekterad, är sjuk eller kommer att bli sjuk. Kochs postulat uppfylldes inte (”Den rena agenten som finns hos en patient med klagomål kan framkalla samma klagomål hos en frisk person”).

Eftersom ett positivt PCR-test inte automatiskt indikerar aktiv infektion eller smittsamhet, motiverar detta inte de sociala åtgärder som vidtagits, som enbart baseras på dessa tester. 9 10

Lockdown. [Nedstängning]

Om vi ​​jämför infektionsvågor i länder med strikt lockdown-politik med länder som inte införde lockdown (Sverige, Island …) ser vi liknande kurvor. Så det finns ingen koppling mellan den införda nedstängningen och infektionsförloppet. Lockdown har inte lett till en lägre dödlighetsfrekvens.

Om vi ​​tittar på tillämpningsdatumet för de införda nedstängningarna ser vi att nedstängningarna gjordes efter att toppen av virus-kopieringsfrevensen redan var över och minskade. Nedgången var därför inte resultatet av de vidtagna åtgärderna.11 Som varje år så verkar det som om klimatförhållandena (väder, temperatur och fuktighet) och växande immunitet är mer benägna att minska infektionsvågen.

Vårt immunsystem

I tusentals år har människokroppen utsatts dagligen för fukt och droppar som innehåller smittsamma mikroorganismer (virus, bakterier och svampar).

Penetrationen av dessa mikroorganismer förhindras av en avancerad försvarsmekanism – immunsystemet. Ett starkt immunsystem är beroende av normal daglig exponering för dessa mikrobiella influenser. Alltför hygieniska åtgärder har en skadlig effekt på vår immunitet. 12 13 Endast personer med ett svagt eller felaktigt immunförsvar bör skyddas av omfattande hygien eller social distansering.

Influensa kommer att dyka upp igen under hösten (i kombination med Covid-19) och en eventuell minskning av naturlig motståndskraft kan leda till ytterligare dödsfall.

Vårt immunsystem består av två delar: ett medfött, ospecifikt immunsystem och ett adaptivt immunsystem.

Det ospecifika immunsystemet bildar en första barriär: hud, saliv, magsaft, tarmslem, vibrerande hårceller, kommensal flora, … och förhindrar bindning av mikroorganismer till vävnad.

Om de fäster kan makrofager orsaka att mikroorganismerna kapslas in och förstörs.

Det adaptiva immunsystemet består av slemhinneimmunitet (IgA-antikroppar, huvudsakligen producerade av celler i tarmarna och lungepitelet), cellulär immunitet (T-cellaktivering), som kan genereras i kontakt med främmande ämnen eller mikroorganismer, och humoral immunitet (IgM och IgG-antikroppar producerade av B-cellerna).

Ny forskning visar att båda systemen är mycket sammanslingrade.

Det verkar som om de flesta redan har en medfödd eller allmän immunitet mot t.ex. influensa och andra virus. Detta bekräftas av resultaten på kryssningsfartyget Diamond Princess, som sattes i karantän på grund av några få passagerare som dog av Covid-19. De flesta av passagerarna var äldre och befann sig i en idealisk situation för spridning på fartyget. 75% verkade dock inte vara infekterade. Så även i denna högriskgrupp är majoriteten resistenta mot viruset.

En studie i tidskriften Cell visar att de flesta människor neutraliserar coronaviruset genom slemhinnor (IgA) och cellulär immunitet (T-celler), medan de upplever få eller inga symtom 14.

Forskare fann upp till 60% SARS-Cov-2-reaktivitet med CD4+T-celler i en icke-infekterad population, vilket tyder på korsreaktivitet med andra (Corona-)förkylningsvirus.15

De flesta människor har därför redan en medfödd eller korsimmunitet eftersom de redan var i kontakt med varianter av samma virus.

Antikroppsbildningen (IgM och IgG) av B-celler upptar endast en relativt liten del av vårt immunsystem. Detta kan förklara varför det, med en antikroppsprocent på 5-10%, kan finnas en gruppimmunitet ändå. Effekten av vacciner bedöms exakt utifrån om vi har dessa antikroppar eller inte. Detta är en felaktig beskrivning.

De flesta som testar positivt (PCR) har inga klagomål. Deras immunförsvar är tillräckligt starkt. Att stärka den naturliga immuniteten är ett mycket mer logiskt tillvägagångssätt. Förebyggande är en viktig, men otillräckligt markerad pelare: hälsosam, fullfjädrad näring, motion i frisk luft, utan mask, stressreducering och närande känslomässiga och sociala kontakter.

Konsekvenser av social isolering på fysisk och mental hälsa

Social isolering och ekonomisk skada ledde till en ökning av depression, ångest, självmord, våld inom familjen och barnmisshandel.16

Studier har visat att ju mer sociala och emotionella åtaganden människor har, desto mer motståndskraftiga är de mot virus. Det är mycket mer troligt att isolering och karantän får dödliga konsekvenser. 17

Isolationsåtgärderna har också lett till fysisk inaktivitet hos många äldre på grund av att de tvingas stanna inomhus. Tillräcklig motion har emellertid en positiv effekt på kognitiv funktion, minskar depressiva klagomål och ångest, samt förbättrar fysisk hälsa, energinivåer, välbefinnande, i allmänhet, samt livskvaliteten.18

Rädsla, ihållande stress och ensamhet, orsakad av social distansering, har ett bevisat negativt inflytande på psykologisk och allmän hälsa. 19

Ett mycket smittsamt virus med miljontals dödsfall utan någon behandling?

Dödligheten visade sig vara många gånger lägre än väntat och nära den för en normal säsongsinfluensa (0,1-0.5%). 20
Antalet registrerade Corona-dödsfall verkar därför fortfarande vara överskattade.
Det finns en skillnad mellan död av corona och död med corona. Människor är ofta bärare av flera virus och potentiellt patogena bakterier samtidigt. Med hänsyn till det faktum att de flesta som utvecklade allvarliga symtom led av ytterligare patologi kan man inte bara dra slutsatsen att coronainfektionen var dödsorsaken. Detta räknades oftast inte med i statistiken.

De mest sårbara grupperna kan tydligt identifieras. Den stora majoriteten av avlidna patienter var 80 år eller äldre. Majoriteten (70%) av de avlidna, som var yngre än 70 år, hade en underliggande störning, såsom hjärt-kärlsjukdom, diabetes mellitus, kronisk lungsjukdom eller fetma. De allra flesta infekterade personer (> 98%) blev inte eller knappt sjuka eller återhämtade sig spontant.

Samtidigt finns det en prisvärd, säker och effektiv terapi tillgänglig för dem som uppvisar allvarliga symtom i form av HCQ (hydroxiklorokin), zink och AZT (azitromycin). Snabb applicering av denna terapi leder till återhämtning och förhindrar ofta sjukhusvistelse. Nästan ingen måste dö nu.

Denna effektiva terapi har bekräftats av den kliniska erfarenheten från kollegor i fält med imponerande resultat. Detta står i kontrast till den teoretiska kritiken (otillräcklig underbyggnad av dubbelblinda studier) som i vissa länder (t.ex. Nederländerna) till och med har lett till ett förbud mot denna terapi. En metaanalys i The Lancet, som inte kunde visa en effekt av HCQ, drogs tillbaka. De primära datakällorna som används visade sig vara opålitliga och 2 av 3 författare hade en intressekonflikt. emellertid förblev de flesta riktlinjer baserade på denna studie oförändrade … 48 49
Vi har allvarliga frågor om detta sakförhållande.
I USA förenades en grupp läkare, som dagligen ser patienter på fältet, i “America’s Frontline Doctors” och gav en presskonferens som har betraktats miljoner gånger. 21 51
Franska professor Didier Raoult från Institutet d’Infectiologie de Marseille (IHU) presenterade också denna lovande kombinationsterapi redan i April. Den holländske Rob Elens, som botade många patienter i sin praktik med HCQ och zink, försökte nå ut till kollegor i en namninsamling om behandlingsfrihet.22
Det definitiva evidenset kommer från den epidemiologiska uppföljningen i Schweiz: dödlighet jämfört med och utan denna terapi.23

Från de uppskakande mediebilderna av ARDS (akut andningsbesvärssyndrom) där människor kvävdes och fick artificiell andning i dödskamp, vet vi nu att detta orsakades av ett överdrivet immunsvar med intravaskulär koagulation i lungblodkärlen. Administrering av blodförtunnande medel och dexametason, samt undvikande av konstgjord ventilation, som visade sig orsaka ytterligare skador på lungvävnaden, gör att även denna fruktade komplikation praktiskt taget inte är dödlig längre. 47

Det är därför inte ett mördarvirus utan ett tillstånd som kan behandlas väl.

Spridning

Spridning sker genom droppinfektion (endast för patienter som hostar eller nyser) och aerosoler i slutna, icke ventilerade rum. Förorening är därför inte möjlig utomhus. Kontaktspårning och epidemiologiska studier visar att friska människor (eller positivt testade asymptomatiska bärare) nästan inte kan överföra viruset. Friska människor sätter därför inte varandra i riskzonen. 24 25

Överföring via objekt (t.ex. pengar, shopping eller shoppingvagnar) har inte vetenskapligt bevisats.26 27 28

Allt detta ifrågasätter allvarligt hela politiken för social distansering och obligatoriska ansiktsmasker för friska människor – det finns ingen vetenskaplig grund för detta.

Masker

Orala masker hör hemma i sammanhang där kontakter med beprövade riskgrupper eller personer med övre luftvägsbesvär äger rum, och i ett medicinskt sammanhang / vårdhem. De minskar risken för droppinfektion genom att nysa eller hosta. Orala masker på friska individer är ineffektiva mot spridningen av virusinfektioner. 29 30 31

Att bära en mask är inte utan biverkningar. 32 33 Syrebrist (huvudvärk, illamående, trötthet, koncentrationsförlust) uppträder ganska snabbt, en effekt som liknar höjdsjuka. Varje dag ser vi nu patienter som klagar på huvudvärk, bihåleproblem, andningsbesvär och hyperventilation på grund av att ha på sig masker. Dessutom leder ackumulerad CO2 till en toxisk försurning av organismen som påverkar vår immunitet. Vissa experter varnar till och med för en ökad överföring av viruset vid olämplig användning av masken.34

Vår arbetskod (Codex 6) avser ett CO2-innehåll (ventilation på arbetsplatser) på 900 ppm, högst 1200 ppm under speciella omständigheter. Efter att ha använt en mask i en minut överskrids denna toxiska gräns avsevärt till värden som är tre till fyra gånger högre än dessa maxvärden. Den som bär en mask befinner sig därför i ett extremt dåligt ventilerat rum. 35

Olämplig användning av masker utan en omfattande medicinsk kardiovaskulär testfil rekommenderas därför inte av erkända säkerhetsspecialister för arbetare.
Sjukhus har en steril miljö i sina operationsrum där personalen bär masker och det finns exakt reglering av luftfuktighet / temperatur med lämpligt övervakat syreflöde för att kompensera för detta och på så vis uppfylls därmed strikta säkerhetsstandarder. 36

En andra Corona-våg

En andra våg diskuteras nu i Belgien, med ytterligare en åtstramning av åtgärderna som ett resultat. En närmare granskning av Sciensanos siffror 37 visar emellertid att även om antalet infektioner har ökat sedan mitten av juli så fanns det ingen ökning av sjukhusinläggningar eller dödsfall vid den tiden. Det är därför inte en andra våg av Corona, utan en så kallad “fall-kemi” på grund av ett ökat antal tester. 50
Antalet sjukhusinläggningar eller dödsfall visade en kortvarig minimal ökning de senaste veckorna, men vid tolkningen av den måste vi ta hänsyn till den senaste värmeböljan. Dessutom är den övervägande majoriteten av offren fortfarande i befolkningsgruppen > 75 år.
Detta indikerar att andelen åtgärder som vidtas i förhållande till den arbetande befolkningen och ungdomar är oproportionerligt i förhållande till de avsedda målen.
Den övervägande majoriteten av de positivt testade “infekterade” personerna är i den aktiva befolkningens åldersgrupp, som inte utvecklar några eller bara begränsade symtom på grund av ett välfungerande immunsystem.
Så ingenting har förändrats – toppen är över.

Att förstärka en förebyggande politik

Coronaåtgärder bildar en slående kontrast till regeringens minimipolitik fram till nu, när det gäller välgrundade åtgärder med bevisade hälsofördelar såsom sockerskatten, förbudet mot (e-) cigaretter och att göra hälsosam mat, motion och sociala stödnätverk som är ekonomiskt attraktiva och allmänt tillgängliga. Det är ett missat tillfälle för en bättre förebyggande politik som kunde ha lett till en mental förändring i alla delar av populationen med tydliga resultat när det gäller folkhälsan. För närvarande går endast 3% av vårdbudgeten till förebyggande åtgärder. 2

Den hippokratiska eden

Som läkare tog vi den hippokratiska eden:

“Jag kommer framför allt att ta hand om mina patienter, främja deras hälsa och lindra deras lidande”.

“Jag kommer att informera mina patienter korrekt.”

“Även under press kommer jag inte att använda min medicinska kunskap för metoder som strider mot mänskligheten.”
De nuvarande åtgärderna tvingar oss att agera tvärtemot denna ed.
Annan sjukvårdspersonal har en liknande kod.

‘Primum non nocere’, som varje läkare samt hälso- och sjukvårdspersonal antar, undermineras också av de nuvarande åtgärderna och av utsikterna till ett eventuellt införande av ett generaliserat vaccin, som inte är föremål för omfattande tidigare tester.

Vaccin

Undersökningsstudier om influensavaccinationer visar att vi på tio år bara har lyckats tre gånger med att utveckla ett vaccin med en effektivitetsgrad på mer än 50%. Att vaccinera våra äldre verkar vara ineffektivt. Över 75 år är effekten nästan obefintlig.38

På grund av den kontinuerliga naturliga mutationen av virus, som vi också ser varje år när det gäller influensaviruset, är ett vaccin högst en tillfällig lösning som kräver nya vacciner varje gång efteråt. Ett oprövat vaccin, som genomförs genom ett akutförfarande och för vilket tillverkarna redan har fått laglig immunitet mot eventuella skador, väcker allvarliga frågor. 39 40 Vi vill inte använda våra patienter som marsvin.
På global nivå förväntas 700 000 fall av skada eller dödsfall till följd av vaccinet.41
Om 95% av människor upplever Covid-19 praktiskt taget symptomfritt är risken för exponering för ett oprövat vaccin oansvarigt.

Medias roll och den officiella kommunikationsplanen

Under de senaste månaderna verkade tidnings-, radio- och TV-tillverkare stå nästan okritiskt bakom expertpanelen och regeringen, där, där det är just pressen som borde vara kritisk och förhindra ensidig statlig kommunikation. Detta har lett till en offentlig kommunikation i våra nyhetsmedier, som var mer som propaganda än objektiv rapportering.

Enligt vår åsikt, så är det journalistikens uppgift att leverera nyheter så objektivt och neutralt som möjligt, med inriktning på att finna sanningen och kritiskt kontrollera makten, med experter med avvikande mening som också ges ett forum för att uttrycka sig i.

Denna uppfattning stöds av de journalistiska etiska koderna.42

Den officiella berättelsen att en nedstängning var nödvändig, att detta var den enda möjliga lösningen och att alla stod bakom denna nedstängning, gjorde det svårt för människor med en annan syn, såväl som för experter, att uttrycka en annan åsikt.

Alternativa åsikter ignorerades eller förlöjligades. Vi har inte sett öppna debatter i media där olika åsikter kunde uttryckas.

Vi blev också förvånade över de många videor och artiklar från många vetenskapliga experter och myndigheter, som var och fortfarande tas bort från sociala medier. Vi anser att detta inte passar in i en fri, demokratisk konstitutionell stat, desto mer så eftersom det leder till tunnelsyn. Denna politik har också haft en förlamande effekt och ger näring till en rädsla och bekymmer i samhället. I detta sammanhang förkastar vi intentionen med censur av dissidenter i Europeiska Unionen! 43

Det sätt på vilket Covid-19 har porträtterats av politiker och media har inte heller gjort något bra för situationen. Krigsvillkor var populära och krigsliknande språk saknades inte. Det har ofta nämnts ett “krig” med en “osynlig fiende” som måste “besegras”. Användningen i media av fraser som “vårdhjältar i frontlinjen” och “Corona-offer” har ytterligare get bränsle till rädslan, liksom idén att vi globalt har att göra med ett “mördarvirus”.

Det obevekliga bombardemanget med siffror, som släpptes ut på populationen dag efter dag, timme efter timme, utan att tolka dessa siffror, utan att jämföra dem med influensa-död andra år, utan att jämföra dem med dödsfall av andra orsaker, har inducerat en verklig psykos av rädsla i populationen. Detta är ingen information, detta är manipulation.

Vi beklagar högljutt WHO:s roll i detta, som har uppmanat till att infodemin (d.v.s. alla avvikande åsikter från den officiella diskursen, inklusive experter med olika åsikter) ska tystas av en oöverträffad mediecensur.43 44

Vi uppmanar angeläget media att ta sitt ansvar här!

Vi kräver en öppen debatt i vilken alla experter hörs.

Krisrätt kontra mänskliga rättigheter

Den allmänna principen om god samhällsstyrning kräver att proportionaliteten i regeringens beslut vägs mot bakgrund av de högre rättsliga standarderna: varje ingripande från regeringen måste uppfylla de grundläggande rättigheterna som skyddas i Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Inblandning från offentliga myndigheter är endast tillåtet i krissituationer. Med andra ord måste oinskränkta beslut stå i proportion till en absolut nödvändighet.

De åtgärder som för närvarande vidtas avser inblandning i utövandet av bland annat rätten till respekt för privat- och familjeliv, tankefrihet, samvete och religion, yttrandefrihet och församlings- och föreningsfrihet, rätten till utbildning etc. och måste därför följa de grundläggande rättigheter som skyddas av Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter (EKMR).

I enlighet med artikel 8(2) i EKMR är t.ex. störningar i rätten till privatliv och familjeliv endast tillåtna om åtgärderna är nödvändiga för att säkerställa nationell säkerhet, allmän säkerhet och landets ekonomiska välbefinnande, skyddet av allmän ordning och brottsförebyggande, hälsoskydd eller skyddet av andras rättigheter och friheter,  så måste den lagstiftningstext som ingripandet bygger på vara tillräckligt tydlig, förutsebar och proportionell mot de eftersträvade målen.45

Den förutspådda pandemin med miljoner dödsfall tycktes svara på dessa krisförhållanden, vilket ledde till inrättandet av en krisregering. Nu när objektiva fakta visar något helt annat så är villkoret för oförmåga att agera på annat sätt (ingen tid att utvärdera grundligt om det finns en nödsituation) inte längre på plats. Covid-19 är inte ett mördarvirus, men ett väl behandlingsbart tillstånd med en dödlighetsfrekvens jämförbar med säsongsinfluensan. Med andra ord så finns det inte längre ett oöverstigligt hinder för folkhälsan.

Det finns ingen konstaterad nödsituation.

Kolossala skador orsakade av nuvarande politik

En öppen diskussion om corona-åtgärder innebär att vi, utöver livsåren som corona-patienterna har tjänat, också måste ta hänsyn till andra faktorer som påverkar hälsan hos hela befolkningen. Dessa inkluderar skador inom det psykosociala området (ökad depression, ångest, självmord, våld inom familjen och barnmisshandel)16 och ekonomisk skada.

Om vi ​​tar hänsyn till denna kollaterala skada så är den nuvarande politiken bortom alla proportioner, den ordspråksmässiga liknelsen av en slägga för att knäcka en nöt.

Vi finner det är chockerande att regeringen åberopar hälsa som en anledning till nöd-lagen.

Som doktorer, samt hälso- och sjukvårdspersonal, inför ett virus som, när det gäller skadlighet, dödlighet och överförbarhet, närmar sig säsongsinfluensan, kan vi bara avvisa dessa extremt oproportionerliga åtgärder.

 • Vi kräver därför att alla åtgärder omedelbart upphör..
 • Vi ifrågasätter legitimiteten hos de nuvarande rådgivande experterna, som möts bakom stängda dörrar.
 • Efter ACU 2020 46 https://acu2020.org/nederlandse-versie/ efterlyser vi en fördjupad granskning av WHO: s roll och det eventuella inflytandet av intressekonflikter i denna organisation. Det var också kärnan i kampen mot ”infodemiken”, dvs. den systematiska censuren för alla avvikande åsikter i media. Detta är oacceptabelt för en demokratisk rättsstat. 43

Distribution av detta brev

Vi vill vädja offentligt till våra yrkesföreningar och vårdnadshavande arbetskamrater att yttra sina åsikter om de nuvarande åtgärderna.

Vi uppmärksammar och kräver en öppen diskussion i vilken vårdgivare kan och vågar tala ut.

Med detta öppna brev skickar vi ut signalen om att framsteg på samma fundament gör mer skada än nytta, samt uppmanar politiker att informera sig självständigt och kritiskt om tillgängliga bevis – inklusive det från experter med olika åsikter, så länge det är baserat på sund vetenskap – när man lanserar en politik, med siktet på att främja optimal hälsa.

Detta brev var i original-utförandet ämnat för belgiska doktorer och vårdgivare/belgiska medborgare.

Fler och fler utländska kollegor reagerade också och ville skriva under det öppna brevet. Objektiva fakta och vårt krav på ett omedelbart slut på alla vidare åtgärder verkar ha korsat alla gränser. Vi bestämde därför vid en punkt att öppna brevet definitivt för alla doktorer – varsomhelst i världen – som är eniga med dess innehåll.

På detta vis blir det öppna brevet ett internationellt understött dokument som siktar på att öppet exponera den pandemibluffen, som blir förevigad av media och regeringar över hela världen.

Med omsorg, hopp och i personlig kapacitet.

 1. https://www.health.belgium.be/nl/wie-zijn-we#Missie
 2. standaard.be/preventie
 3. https://www.who.int/about/who-we-are/constitution
 4. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/human-rights-and-health
 5. https://swprs.org/feiten-over-covid19/
 6. https://the-iceberg.net/
 7. https://www.creative-diagnostics.com/sars-cov-2-coronavirus-multiplex-rt-qpcr-kit-277854-457.htm
 8. President John Magufuli från Tanzania: “Even Papaya and Goats are Corona positive” https://www.youtube.com/watch?v=207HuOxltvI
 9. Öppet brev av biokemist Drs Mario Ortiz Martinez till den nederländska kammaren https://www.gentechvrij.nl/2020/08/15/foute-interpretatie/
 10. Intervju med Drs Mario Ortiz Martinez https://troo.tube/videos/watch/6ed900eb-7459-4a1b-93fd-b393069f4fcd?fbclid=IwAR1XrullC2qopJjgFxEgbSTBvh-4ZCuJa1VxkHTXEtYMEyGG3DsNwUdaatY
 11. https://infekt.ch/2020/04/sind-wir-tatsaechlich-im-blindflug/
 12. Lambrecht, B., Hammad, H. The immunology of the allergy epidemic and the hygiene hypothesis. Nat Immunol 18, 1076–1083 (2017). https://www.nature.com/articles/ni.3829
 13. Sharvan Sehrawat, Barry T. Rouse, Does the hygiene hypothesis apply to COVID-19 susceptibility?, Microbes and Infection, 2020, ISSN 1286-4579, https://doi.org/10.1016/j.micinf.2020.07.002
 14. https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(20)30610-3?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867420306103%3Fshowall%3Dtrue
 15. https://www.hpdetijd.nl/2020-08-11/9-manieren-om-corona-te-voorkomen/
 16. Feys, F., Brokken, S., & De Peuter, S. (2020, May 22). Risk-benefit and cost-utility analysis for COVID-19 lockdown in Belgium: the impact on mental health and wellbeing. https://psyarxiv.com/xczb3/
 17. Kompanje, 2020
 18. Conn, Hafdahl en Brown, 2009; Martinsen 2008; Yau, 2008
 19. https://brandbriefggz.nl/
 20. https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/#overall-mortality
 21. https://www.xandernieuws.net/algemeen/groep-artsen-vs-komt-in-verzet-facebook-bant-hun-17-miljoen-keer-bekeken-video/
 22. https://www.petities.com/einde_corona_crises_overheid_sta_behandeling_van_covid-19_met_hcq_en_zink_toe
 23. https://zelfzorgcovid19.nl/statistieken-zwitserland-met-hcq-zonder-hcq-met-hcq-leveren-het-bewijs/
 24. https://www.cnbc.com/2020/06/08/asymptomatic-coronavirus-patients-arent-spreading-new-infections-who-says.html
 25. http://www.emro.who.int/health-topics/corona-virus/transmission-of-covid-19-by-asymptomatic-cases.html
 26. WHO https://www.marketwatch.com/story/who-we-did-not-say-that-cash-was-transmitting-coronavirus-2020-03-06
 27. https://www.nordkurier.de/ratgeber/es-gibt-keine-gefahr-jemandem-beim-einkaufen-zu-infizieren-0238940804.html
 28. https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-germany-banknotes/banknotes-carry-no-particular-coronavirus-risk-german-disease-expert-idUSKBN20Y2ZT
 29. Motsägelsefulla påståenden från våra virologer https://www.youtube.com/watch?v=6K9xfmkMsvM
 30. https://www.hpdetijd.nl/2020-07-05/stop-met-anderhalve-meter-afstand-en-het-verplicht-dragen-van-mondkapjes/
 31. Säkerhetsexpert Tammy K. Herrema Clark https://youtu.be/TgDm_maAglM
 32. https://theplantstrongclub.org/2020/07/04/healthy-people-should-not-wear-face-masks-by-jim-meehan-md/
 33. https://www.technocracy.news/blaylock-face-masks-pose-serious-risks-to-the-healthy/
 34. https://www.news-medical.net/news/20200315/Reusing-masks-may-increase-your-risk-of-coronavirus-infection-expert-says.aspx
 35. https://werk.belgie.be/nl/nieuws/nieuwe-regels-voor-de-kwaliteit-van-de-binnenlucht-werklokalen
 36. https://kavlaanderen.blogspot.com/2020/07/als-maskers-niet-werken-waarom-dragen.html
 37. https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Meest%20recente%20update.pdf
 38. Haralambieva, I.H. et al., 2015. The impact of immunosenescence on humoral immune response variation after influenza A/H1N1 vaccination in older subjects. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26044074/
 39. Global vaccine safety summit WHO 2019 https://www.youtube.com/watch?v=oJXXDLGKmPg
 40. No liability manufacturers vaccines https://m.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200804_95956456?fbclid=IwAR0IgiA-6sNVQvE8rMC6O5Gq5xhOulbcN1BhdI7Rw-7eq_pRtJDCxde6SQI
 41. https://www.newsbreak.com/news/1572921830018/bill-gates-admits-700000-people-will-be-harmed-or-killed-by-his-covid-19-solution
 42. Journalistisk kod https://www.rvdj.be/node/63
 43. Desinformation relaterad till COVID-19 närmar sig Europeiska Kommissionen EurLex, juni 2020 (denna fil kommer inte skada din dator)
 44. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30461-X/fulltext
 45. http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/67142.pdf#search=67.142
 46. https://acu2020.org/
 47. https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0049384820303297?token=9718E5413AACDE0D14A3A0A56A89A3EF744B5A201097F4459AE565EA5EDB222803FF46D7C6CD3419652A215FDD2C874F
 48. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31180-6/fulltext
 49. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31324-6/fulltext
 50. Det finns ingen nypremiär för pandemi, förutom en s.k. fall-demi p.g.a. mer testning.
  https://www.greenmedinfo.com/blog/crucial-viewing-understanding-covid-19-casedemic1
 51. https://docs4opendebate.be/wp-content/uploads/2020/09/white-paper-on-hcq-from-AFD.pdf

Signera det öppna brevet

[Av princip så tar Vetenskapliga partiet inte med de censurerande sociala media-plattformar som är en del av det problem som initiativtagarna belyser.]

Upphovsrätt © 2020 Docs4opendebate – Uppdaterad 22/10-2020

 


 

Mer intressant:
https://www.globalpolitics.se/who-bekraftar-av-misstag-att-covid-inte-ar-farligare-an-influensa/

2 reaktioner till “Läkare i hela världen, samt hälso- och sjukvårdspersonal kräver slut på nedstängningar i öppet brev

 1. Tack , för denna information! Själv är jag starkt negativ till vaccination , då jag fick lunginflammation vid min sista vaccinering. För övrigt finns det en enkel metod att minska virusangrepp. Metoden är att borsta även tungan , när du borstar tänderna.

  1. Jag är ingen expert, men det finns förmodligen vissa beprövade och bra vacciner, så jag är positiv till att dessa vacciner finns till de som vill ha dem, men man bör undersöka öppet och kritiskt, samt ta beslutet själv om vad man vill utsätta kroppen för. Ingen håller hälsan god på oss så mycket som vi själva gör.

   Och inget är väl riskfritt heller. Man kan få lunginflammation av förkylningar och influensor också.

   Borsta tungan kan nog vara bra i vissa fall. Här är lite tips som verkar bra: https://stegforhalsa.se/vit-tunga-orsaker-och-behandlingar/

   …men jag tror inte att tipset om ananas och spenat alltid är så bra eftersom de innehåller oxalsyra, vilket kan ge njursten. Ananas är dessutom extremt sötsliskigt.

   Sötsaker är nog generellt sett dåligt för hälsan, utom då de kommer naturligt i ex. bär och vitaminrik frukt, d.v.s. har den där härliga naturliga syrligheten av C-vitamin.

   Den här artikeln är också intressant:
   https://anthropocene.live/2020/05/02/skolmedicinmannen-fortiger-viktig-vetenskap-for-allmanheten/

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s