Asteroidforskning måste få mycket hög prioritet

En Asteroid utplånade dinosaurierna. Forskning som leder till teknologi som kan upptäcka och avstyra kollisioner mellan asteroider och vår planet måste därför ha mycket hög prioritet.

Vårt högteknologiska samhälle måste överleva och utvecklas vidare för att kunna avstyra asteroider i framtiden. Vi måste därför se till att vår civilisation skapar fred och ekologisk hållbarhet, så att vi under all framtid kan avstyra asteroider åt framtidens generationer.

Därför måste vi alla se till att vetenskapligheten tillväxer, så att vår civilisation på sikt har kapacitet att överleva för att vidareutveckla framtidens asteroidteknologi och även utveckla teknologier för att kunna kolonisera rymden och kanske andra planeter i vår galax.

Annonser

Slöja, niqab, burqa och andra religiösa symboler ska förbjudas

Vi vill skapa ett enhetligt assimilerat samhälle med tillit och respekt människor emellan.  Sekter och ideologier, som förvillar eller påtvingar människor beteenden, eller bygger på dogmatisk vidskepelse, splittrar och skapar konflikt. De tillhör därför inte ett upplyst fredligt vetenskapligt samhälle.

Det är människans rätt till friheten från religion som gör att vi vill vi förbjuda all sekteristisk/religiös symbolik och oljud på offentlig plats. Religionsfriheten får utövas privat, även rekommenderas/säljas in, men får aldrig uppfattas som förargelseväckande för någon annan i samhället.

Svenska flaggan innehåller ett kors. Vetenskapliga partiet är därför i framtiden öppet för att folket får ge förslag på en ny flagga som inte innehåller en religiös symbol.

Vi sätter barnets rätt i centrum, oavsett bakgrund. De är vår framtid. Rent medicinskt skapar övertäckning av kvinnan D-vitaminbrist i många kulturer, vilket är skadligt. Rätt mängd D-vitamin kan förhindra osteoporos, även andra åkommor såsom hjärtsjukdomar, typ 1 diabetes, multipel skleros, rheumatoid arthrit och cancer. Spädbarn som föds med brist på D-vitamin lider i större utsträckning av epelepsi.

I länder som Sverige blir nivån av D-vitamin ofta kritiskt låg, med risk för både mor och eventuell avkomma. Bl.a. ökar risken för att få autistiska barn. Argument för förbudet är i detta fall dessutom krav på tydlig identifiering, bekämpning av religiös extremism och skydd för kvinnor och flickor som tvingas att bära slöja mot sin vilja.

Om Vetenskapliga partiet får makten kommer liknande lagar som nedan sannolikt införas:

Den som ansluter eller indoktrinerar omyndig individ in i sekter/religioner döms till mental vård på obestämd tid och/eller ev. utvisning.

Den som ertappas med att visa upp sekteristisk symbol eller för sekteristisk oljud kan man dömas till ringa böter och tvingas gå en medborgarkurs som förklarar alla medborgares lika rättigheter och rätten till frihet från religion i Sverige. Den som ertappas med sekteristisk symbol vid upprepade tillfällen döms till mental vård på obestämd tid eller ev. utvisning.

Att påtvinga någon annan en sekteristisk tro eller påtvinga någon att bära sekteristisk symbol så att andra ser den kan dömas till dagsböter, samt vid upprepade eller allvarliga fall dömas till mellan en månad till ett års fängelse, samt ev. utvisning.

Extremism ska lagstiftas och mentalvårdas bort ur samhället

Extremism skall lagstiftas och mentalvårdas bort ur samhället demokratiskt via brottsbalken. Här har vi några exempel på vad som kan tänkas införas om Vetenskapliga partiet får makten.

Den person som gör sig skyldig till eller medverkar till ovetenskapligt skärande i barn som saknar medicinsk grund eller som planerar att skära i sina barn av religiösa eller kulturella grunder ska dömas till mental vård på obestämd tid och med en minsta vårdtid på ett år, samt dömas till permanent utvisning ur landet om så är möjligt. Om personen är utländsk medborgare och friskförklaras och inte bedöms skära i fler barn efter utvisningen kan vård göras om till utvisning.

Den person som gör sig skyldig till att propagera för våld eller uppvigling på religiösa grunder ska dömas till mental vård på minst en månad och högst ett år samt permanent utvisning ur landet om så är möjligt, så vida det inte finns rimliga skäl för våldet såsom propageras ex. självförsvar.

Den person som gör sig skyldig till hot eller mutor mot annan person i syfte att avbryta relation med annan individ p.g.a. ras, eller religiös bakgrund ska dömas till mental vård på minst en månad och högst ett år samt permanent utvisning ur landet om så är möjligt

Den person som gör sig skyldig till att påtvinga annan individ religiösa ceremonier eller religiösa eller traditionella klädesplagg medelst hot eller mutor ska dömas till mental vård på minst en månad och högst ett år och därefter utvisas om så är möjligt.

Den person som gör sig skyldig till att inneha en skrift som uppmanar till våld eller uppvigling på religiösa grunder och propagerar för denna skrift ska dömas till mental vård på minst en månad och högst ett år och därefter utvisas om så är möjligt.

Den person som gör sig skyldig till att avla barn i religiöst invasionsyfte att överbefolka och indoktrinera sina barn i en sekteristisk religion i syfte att ta över och avskaffa demokratin skall dömas till sterilisering, mental vård och permanent inlåsning. Friskförklaring leder till permanent utvisning om så är möjligt.

Rovdjur ska finnas i en naturlig balans med människan i Sverige

Rovdjur såsom varg, björn, räv och lodjur ska finnas i Sverige. Vargen bör p.g.a. trygghet för människan endast vistas i större naturskyddsområden tillsammans med sina naturliga bytedjur. Vi måste alla göra vårt bästa för att åstadkomma en rimlig balans. Rovdjur som angriper tamdjur, husdjur eller människor kan inte anses ha en normal skygghet och måste omformas, infångas och förflyttas eller i sista hand avlivas oavsett om det sker i tätbebyggt område eller i glesbygd. En mänsklig nedväxt kan successivt öka antalet vargar och deras naturområden med tillräckligt antal naturliga bytesdjur.

Vaccin ska bli frivilligt och saklig information skall tillhandahållas till föräldrarna

Forskarna är oeniga om vaccinens effektivitet. Vissa forskare anser att läkemedelsindustrin skapar mycket av den ohälsa som de sedan tillhandahåller lindring för. Därför måste vaccinering vara frivillig och föräldrar och patienter måsta få information från både förespråkare och skeptiker innan de tar sina egna beslut för sina egna barns bästa hälsa och för sin egen hälsa.

Apartheid och religiös extremism ska bekämpas med bojkott

Vi vill förbjuda våldsamma och förtryckande sekter, eftersom de aldrig kommer kunna skapa fred. Vi vill bojkotta länder som inte följer FN:s regler eller utan FN-mandat invaderar och begår grymheter mot människor. Det är nämligen skillnad på försvar och olaglig invasion, apartheid och etnisk rensning.

FN måste därför avskaffas och startas om, eller så måste FN ta bort vetorätten, så att rätt lagliga åtgärder kan vidtagas mot invasioner, religiös extremism och mot apartheid. Sverige ska genom styrda handelstullar handla först och främst med länder som är fredliga, demokratiska och vetenskapliga.

Världens moraliskt friska länder har ett ansvar att både få bort våldsamma religiösa ledare, våldsamma religioner och våldsamma etniskt rensande apartheidregimer vars ledare utnyttjar konfliktsituationer i girigt syfte.

Vi måste dessutom bojkotta de länder som stödjer att detta fortgår. Vi uppmuntrar vardaglig bojkott som utförs av alla individer när de köper varor och tjänster, men vi inser att ännu effektivare är en ordentlig politik på området som kan inspirera fler länder att göra en viktig insats.

Vi uppfattar att de andra partierna är klena i denna fråga. Endast Vetenskapliga partiet tycks vara moraliskt starka nog att genomföra en moraliskt riktig politik på det här området.

Aerosolbesprutning och geoengineering ska öppet diskuteras av riktiga Vetenskapsmän

Vetenskapliga partiets klagan tillsammans med andra uppmärksamma individer har fått viss effekt. Idag döljs inte längre tidigare dolda tankar om geoengineeering och de flesta av oss känner till att vi kan undvika mycket aerosolbesprutning med gifter genom att handla ekologiskt. Vetenskapliga partiet verkar för mer ekologiskt till hela folket.

De flesta känner även till Agent Orange, kemikalien som sprutades ut från flygplan över Vietnam, samt de långa följdeffekter det fick för många människor som föddes missbildade. Så vi känner alla alltså till den likgiltighet inför fred, miljö och hälsa som fortfarande människor besitter i världen. Vi verkar för förändring i realpolitiken så att Sverige blir ett fredligt land igen.

Flygplan använder ibland s.k. molnsådd. Vi behöver lagar och kontrollfunktioner som reglerar detta på ett tillfredsställande sätt, ex. som man gör i Rhode Island. Tyvärr är folket idag ofrivilligt satt i en situation av makthavarna där de måste spekulera tills sådana lagar och regler finns.

Syftet med detta kan vara att kunna kontrollera vädret i både militärt och kommersiellt intresse, utan folkets vetskap, men även kanske för att försöka sänka eller höja temperaturen på jorden utan att först informera folket om den saken, eller kanske t.o.m. att minska populationen på ett väldigt onaturligt och inhumant sätt.

Vi kan inte veta hur det är eftersom Sveriges regering samverkar med existerande oligarkier som tidigare visat likgiltighet för fred, miljö och hälsa och fortfarande ständigt gör det. Så får det inte vara om det ska kunna kallas för ”demokrati”. Folket har rätt i en demokrati att känna till vad som pågår. Vi verkar för bättre politiker som gör det folket förväntar av dem.

Areosolbesprutningen kan vara ett stort problem, både för oss människor och vår miljö, men areosolbesprutningen kan även bli ett stort problem för de politiker och den militärledning som inte sätter sig in i frågan på allvar. Samtidigt kan chemtrailhysterin vara något som döljer något annat. Därför bör aerosolbesprutning och geoengineering öppet diskuteras av riktiga vetenskapsmän som sätter folkets väl främst.

Folket kan givetvis komma att utkräva ansvar i efterhand. Eventuella försvarstal om att man inget visste kommer sannolikt INTE leda till friskrivning från ansvar. Folket kommer kanske kräva att det utdöms hårda straff för sådan odemokratisk medverkan eller medveten inkompetens om det går galet, likt i Nürnbergprocessen. För att kunna se problemet måste man först alltså förstå att inte reagera på CIA-kontrollordet ”konspirationsteorier” från de som idag har till uppdrag att ljuga för folket genom lögnmedierna.

Aerosolbesprutning från flygplan används idag sannolikt av alla möjliga skäl, sannolikt främst kortsiktigt ekonomiska, där exempelvis stormar mildras av försäkringsbolag eller förstärks av byggföretag eller där intressenters skördar kan tryggas etc. Ekonomin styr nog helt klart dessa intressenters agerande, men allmänheten informeras inte om, när eller var det sker, ej heller med vad det sprutas och har därför inga rimliga möjligheter att vare sig förstå vad som verkligen sker eller att kunna skydda sig.

Detta är inte acceptabelt i ett demokratiskt samhälle. Folket har rätt till denna information. Ingen ska ha rätt att spruta utan tillstånd och allmän kännedom om varför. Lagar och konventioner måste helt enkelt skrivas som reglerar areosolbesprutning.

Regeringar och militär måste informera om vad som sker och svara ärligt och hövligt i stället för att förvilla folkvalda riksdagsledamöter som ställer relevanta frågor eller som EU-kommisionen gjort, lägga locket på, enligt Maj-Britt Theorin.

Om militären behöver extra resurser att bevaka luftrummet, mäta och analysera vad som sker och ev. ta ner farkoster som bedriver okänd verksamhet så ska givetvis militären få göra detta.

Om flygplatsers tekniker och ingenjörer behöver extra behörigheter och resurser för att inspektera och analysera innehåll i behållare på flygplan innan start så ska detta givetvis ordnas. Att kontrollera vad som sker med vårt eget väder och vår natur och inte minst vår egen inandade luft är en viktig del av ett modernt totalförsvar. Länder som påverkar det globala klimatet med areosolbesprutning måste påverkas på olika vis att sluta med det om det pågår, eftersom problemet med klimatet sannolikt INTE är uppvärmning men avkylning.

För varje person med god förmåga att se samband, samt har motivationen att studera de diagram som beskriver koldioxidhalt i förhållande till global uppvärmning, som ex. professor Bob M Carter visar oss i detta Youtube-klipp, inser att temperaturökningen sannolikt är naturlig samt att vi sannolikt kan förvänta oss en temperatursänkning inom ca 15-30 år, kanske genom minskad solaktivitet, men även ett större vulkanutbrott eller ett större astreroidnedslag, något vi istället måste kunna förhindra genom mer forskning på asteroider och metoder för att kunna styra dem.

Värt att nämna är att Vetenskapliga partiet ändå ser koldioxidhalten som ett miljöproblem p.g.a. att koldioxidhalten i luften bevisligen försurar haven med kolsyra. förutom andra syror som sprids ut i haven såsom NOx och SOx, samt att uttaget av ändliga fossila resurser inte är ekologiskt hållbart.

Aerosolbesprutning med ytterligare syror, vilket förespråkats av vissa galna vetenskapsmän ex. via Sveriges Radio som försöker dölja vad USAF pysslar med, kan faktiskt förvärra den saken ytterligare. Vi måste istället hitta rätt lösning på ekvationen och med alla medel övertyga alla länder att följa den.

För det är bättre att lösa ekvationen på rätt sätt, ett sätt som dessutom minskar koldioxiden i luften, nämligen att hjälpa framtidens generationer med human nedväxt av population, samt nedväxt av konsumtion så att vi kommer i balans med naturen, samt att vi investerar långsiktigt i ekologisk hållbarhet på riktigt. Detta är en av Vetenskapliga partiets allra viktigaste frågor.

För oss i Vetenskapliga partiet är det alltså uppenbart att minskad koldioxid är indirekt viktigt ur ett ekologiskt hpllbart perspektiv och ur ett försurnngsperspektiv, men sannolikt ganska oviktigt i ett globalt uppvärmningsperspektiv.

Att skydda elnät och datorer från solstormar medelst aluminiumoxider är heller ingen godtagbar anledning att aerosolbespruta om det kan påverka vår hälsa eller naturen negativt. Elnät kan skyddas på andra sätt och konstrueras så att de kan kopplas ur de få minuter solstormarna varar.

När Vetenskapliga partiet får makten får folket hela sanningen och en deliberativ öppen diskurs mellan riktiga vetenskapsmän får då avgöra huruvida vi ska fortsätta aerosol-besprutningen, av vilka anledningar och med vilka substanser besprutning får ske. Folket måste informeras om vad som sker, eftersom vi har en grundlag i vår demokrati i vilken makten skall utgå från folket. Det innebär att folket måste ha korrekt information för att kunna välja rätt politiker för uppgiften.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet