Citat om Religionskritik

Här har vi samlat religionskritiska citat som belyser olika anledningar att lämna religionerna bakom sig till förmån för vetenskapligt tänkande.


”Det finns ingen religionsfrihet utan en regering som är fri från religion.”
/ Andrew L. Seidel Källa: https://andrewlseidel.com/

“There is no freedom of religion without a government that is free from religion.”
/ Andrew L. Seidel Source: https://andrewlseidel.com/


”Vägen till ateism är nerskräpad med Biblar som har lästs från början till slut.”
/ Andrew L. Seidel Källa: https://amandasminnen.com/

”The road to atheism is littered with Bibles that have been read cover to cover.
/ Andrew L. Seidel Source: https://amandasminnen.com/


”Många välmenande holländska människor har talat om för mig, på fullt allvar, att ingenting i islamistisk kultur uppmuntrar till våld mot kvinnor, att detta är bara ett fruktansvärt missförstånd. Män över hela världen slår sina kvinnor, blir jag ständigt informerad om. I realiteten, är dessa västerlänningar de som missförstår Islam. Koranen ger mandat för dessa straff. Den ger en legitim grund för våld, så att förövarna inte känner någon skam och inte förföljs av sitt samvete eller sin grupp. Jag ville att min konstutställning skulle göra det svårt för människor att vända blicken bort från detta problem. Jag ville få sekulära, folk som är icke-muslimer, att sluta lura sig själva att ”Islam är fred och tolerans.”
/Ayaan Hirsi Ali (Källa: Wikiquote Ayaan Hirsi Ali )

”Many well-meaning Dutch people have told me in all earnestness that nothing in Islamic culture incites abuse of women, that this is just a terrible misunderstanding. Men all over the world beat their women, I am constantly informed. In reality, these Westerners are the ones who misunderstand Islam. The Quran mandates these punishments. It gives a legitimate basis for abuse, so that the perpetrators feel no shame and are not hounded by their conscience or their community. I wanted my art exhibit to make it difficult for people to look away from this problem. I wanted secular, non-Muslim people to stop kidding themselves that ”Islam is peace and tolerance.”
/Ayaan Hirsi Ali (Källa: Wikiquote Ayaan Hirsi Ali)


”Islam är inte en ras … Islam är, helt enkelt, en uppsättning av olika tro, och det är inte” islamofobiskt” att säga att islam är oförenlig med liberal demokrati.”
/Ayaan Hirsi Ali (Källa: Wikiquote Ayaan Hirsi Ali )

”Islam is not a race…Islam is simply a set of beliefs, and it is not ‘Islamophobic’ to say Islam is incompatible with liberal democracy.”
/Ayaan Hirsi Ali (Källa: Wikiquote Ayaan Hirsi Ali)


”Blanda aldrig ihop islamistisk sharia, och muslimerna som verkligen menar det, med de extremistiska kristna som bor i USA!”
/Ayaan Hirsi Ali (Källa: Wikiquote Ayaan Hirsi Ali )

”Never confuse Islamic Sharia and the Muslims who really mean it with those extremist Christians who live in the United States!”
/Ayaan Hirsi Ali (Source: Wikiquote Ayaan Hirsi Ali)


”Det finns en enorm skillnad mellan att vara tolerant och att tolerera intolerans”
/ Ayaan Hirsi Ali (Källa: Wikiquote Ayaan Hirsi Ali )

“There is a huge difference between being tolerant and tolerating intolerance”
/Ayaan Hirsi Ali (Source: Wikiquote Ayaan Hirsi Ali)


”Islam är inte en fredlig religion. Det är en politisk teori om erövring som söker dominans på varje sätt den kan.”
/ Ayaan Hirsi Ali (Källa: Wikiquote Ayaan Hirsi Ali )

”Islam is not a religion of peace. It’s a political theory of conquest that seeks domination by any means it can.”
/Ayaan Hirsi Ali (Source: Wikiquote Ayaan Hirsi Ali)


”Folk frågar mig om jag har någon form av dödslängtan, eftersom jag säger de saker som jag gör. Svaret är nej: Jag skulle vilja fortsätta leva. Men vissa saker måste dock sägas, och det finns tillfällen när tystnaden blir en medbrottsling till orättvisa.”
/Ayaan Hirsi Ali (Källa: Wikiquote Ayaan Hirsi Ali )

”People ask me if I have some kind of death wish, to keep saying the things I do. The answer is no: I would like to keep living. However, some things must be said, and there are times when silence becomes an accomplice to injustice.”
/Ayaan Hirsi Ali (Source: Wikiquote Ayaan Hirsi Ali)

Bild på Bassam Al-Baghdady
”I Sverige har vi inga megafoner som skriker ut ideologisk propaganda såsom i Nordkorea och Irak. Vi har inget böneutrop som trycker ner oss och åberopar någon gudoms storhet över oss dödliga människor. Den som inte har växt upp och levt ett helt liv under en sådan övermäktig propagandamaskin kommer aldrig att förstå vad det betyder att bli befriad från detta ok. Tänk, att du börjar använda din hjärna, dina tankar och dina ord helt på egen hand. För allra första gången. Men… ack!! Nu höjs rösterna över hela Sverige för att återigen tvinga oss, som flydde denna ideologiska tortyr, att stå tillbaka. Vi som blivit hjärntvättade, torterade och trakasserade av dessa auktoritära ideologier och deras självvalda representanter under så lång tid av vårt liv, tvingas nu igen till underkastelse. Den fristad där vi sökte asyl för att undkomma en diktatur blev en fristad för ideologier som skapade diktaturen och diktatorn vi flydde ifrån.”
/ Bassam Al-Baghdady Källa: https://newsvoice.se/2018/05/10/islam-propagandamaskin/

”In Sweden we do not have megaphones that shout out ideological propaganda such as in North Korea and Iraq. We have no prayer call that pushes us down and invokes the greatness of God over us mortal people. Whoever has not grown up and lived an entire life under such a powerful propaganda machine will never understand what it means to be freed from this yoke. Think, that you start using your brain, your thoughts and your words entirely on your own. For the very first time. But … oh !! Now the voices are raised all over Sweden to once again force us, who fled this ideological torture, to stand back. We who have been brainwashed, tortured and harassed by these authoritarian ideologies and their self-chosen representatives for so long of our lives are now forced into submission. The refuge where we sought asylum to escape a dictatorship became a haven for ideologies that created the dictatorship and the dictator we fled from.”
/ Bassam Al-Baghdady Source: https://newsvoice.se/2018/05/10/islam-propagandamaskin/

Bild på Bassam Al-Baghdady
”Arbetet mot religiös extremism bör vara nationellt samordnat, målinriktat och enbart arbeta tillsammans med seriösa samarbetspartners. Att klämma in präster och mullor i arbetet mot religiös extremism är som att anlita Pro Life-rörelsen för att arbeta mot sabotage av abortkliniker. Många har sagt det så många gångar och jag säger den nu. Det misslyckade 15 miljoners-projektet är bara ännu ett bevis på att vi har haft rätt hela tiden. Man kan aldrig släcka eld med att hälla mer bensin på brasan och man kommer aldrig lösa religiös extremism med ännu mer religion.”
/ Bassam Al-Baghdady Källa: https://www.svt.se/opinion/bassam-al-baghdady-om-malmo

”The work against religious extremism should be nationally coordinated, targeted and only work with serious partners. Squeezing in priests and mullahs in the work against religious extremism is like engaging the Pro Life Movement to work against sabotage of abortion clinics. Many have said so many times and I say it now. The failed 15 million project is just another proof that we have been right all the time. You can never extinguish fire by pouring more petrol on the fire and you will never solve religious extremism with even more religion.”
/ Bassam Al-Baghdady Source: https://www.svt.se/opinion/bassam-al-baghdady-om-malmo


”Det är med andra ord inte en fråga om du skrattar eller gråter. Det handlar om hur du tänker, samt ifall den insikt som följer med det, är samtstämmig med många saker, tror jag, men inte att sanning kan komma från ökenuppenbarelser gjorda till schizofrener och epeleptiker. ”
/ Christopher Hitchens Källa: Christopher Hitchens vid Festival of Dangerous Ideas (FODI) 2009

”In other words, it’s not a matter if you laugh or cry, it’s a matter of how you think and the realization that comes with it is concurrent with many things, I belive, but not that truth can come from desert revelations made to schizophrenics and epeleptics.”
/Christopher Hitchens Source: Christopher Hitchens at the Festival of Dangerous Ideas (FODI) 2009

 
”Detta är mycket brådskande ärenden, mina damer och herrar, jag ber er: Motstå det medan du fortfarande kan och innan rätten att klaga tas ifrån dig, vilket kommer att bli nästa sak. Du kommer bli tillsagd att du inte kan klaga eftersom du är islamofob. Termen håller redan på att föras in i kulturen, som om det vore en anklagelse av ex. rashat eller trångsynthet, medan det enbart är invändningar mot predikningar av en mycket extrem och absolutistisk religion.”
/Christopher Hitchens (Källa: Rational Wiki Islamofobi)

”This is very urgent business, ladies and gentlemen, I beseech you: resist it while you still can and before the right to complain is taken away from you, which will be the next thing. You will be told, you can’t complain – because you’re Islamophobic. The term is already being introduced into the culture, as if it’s an accusation of race hatred for example or bigotry, whereas it’s only the objection to the preachings of a very extreme and absolutist religion.”
/Christopher Hitchens (Source: Rational Wiki Islamophobia)


Om du möter en hängiven kristen eller en troende muslim, så träffar du någon som skulle ge allt han ägde för ett personligt möte, ansikte mot ansikte, med den välsignade grundaren eller profeten. Men i anletet av juden, möter sådana brinnande troende den verklige figuren som hade ett så värdefullt ögonblick, och vilken föraktade tillfället och vände sig med en axelryckning åt sidan. Tror ni för en mikrosekund att en sådan vidrig buffelaktig överträdelse någonsin kommer bli förlåten? Själv hoppas jag verkligen att det inte kommer ske. Judarna har sett igenom Jesus och Mohammed. I efterhand har många av dem också sett igenom de mytiska, primitiva, och grymma figurerna Abraham och Moses. Närmare vår egen tid, i bittra strider över arbetet av Marx och Freud och Einstein har judiska deltagare och protagonister inte varit minst märkbara. Må detta alltid vara fallet, närhelst någon mänsklig primat ställer upp, eller ställs upp av andra, som en Messias.”
/ Christopher Hitchens (Källa: https://www.goodreads.com/quotes/tag/antisemitism)

”If you meet a devout Christian or a believing Muslim, you are meeting someone who would give everything he owned for a personal, face-to-face meeting with the blessed founder or prophet. But in the visage of the Jew, such ardent believers encounter the very figure who did have such a precious moment, and who spurned the opportunity and turned shrugging aside. Do you imagine for a microsecond that such a vile, churlish transgression will ever be forgiven? I myself certainly hope that it will not. The Jews have seen through Jesus and Mohammed. In retrospect, many of them have also seen through the mythical, primitive, and cruel figures of Abraham and Moses. Nearer to our own time, in the bitter combats over the work of Marx and Freud and Einstein, Jewish participants and protagonists have not been the least noticeable. May this always be the case, whenever any human primate sets up, or is set up by others, as a Messiah.”
/ Christopher Hitchens (Source: https://www.goodreads.com/quotes/tag/antisemitism)


”Jag tror att jag har en mycket god idé om varför det är så att antisemitismen är så seg och så skiftande och så bestående. Kristendom och islam, fastän så teistiska som de kan göra anspråk på att vara, är båda baserade på fetisherandet av mänskliga primater: Jesus i det ena fallet och Mohammed i den andra. Ingen av dessa figurer kan kallas exakt historiska men båda har en sak gemensamt även i deras kvasi-mytiska dimension. Båda två påträffades först av judarna. Och judarna, glupande som de var för något som helst tecken på den långsökte Messias, lät sig inte luras av någon av dessa två bedragare, eller inte i stort antal eller inte så lång tid.
/ Christopher Hitchens (Källa: https://www.goodreads.com/quotes/tag/antisemitism)

“I think I have a very good idea why it is that anti-Semitism is so tenacious and so protean and so enduring. Christianity and Islam, theistic though they may claim to be, are both based on the fetishizing of human primates: Jesus in one case and Mohammed in the other. Neither of these figures can be called exactly historical but both have one thing in common even in their quasi-mythical dimension. Both of them were first encountered by the Jews. And the Jews, ravenous as they were for any sign of the long-sought Messiah, were not taken in by either of these two pretenders, or not in large numbers or not for long.
/ Christopher Hitchens (Source: https://www.goodreads.com/quotes/tag/antisemitism)


”Som en övertygad ateist, borde jag hålla med Voltaire att judendomen inte enbart är en till religion, men på sitt sätt roten av religiös ondska. Utan de bistra, glädjelösa rabbinerna och deras 613 dour-förbud, kunde vi ha undvikit hela mardrömmen i gamla testamentet, och den brutala råa förvrängningen av denna till den profet-härledda kristendomen, och den senares plagiat och mutation av judendomen och kristendomen i olika rivaliserande former av islam. En stor del av tiden, instämmer jag med Voltaire, men inte utan att erkänna att judendomen är dialektisk. Det finns trots allt en specifikt judisk version av sjuttonhundratalets upplysning, med ett specifikt judiskt namn – Haskalah – för sig självt. Termen kommer från ordet för ”sinne” eller ”intellekt” och det är naturligt associerat med etik snarare än ritualer, livet snarare än förbud, och assimilering framför ”exil” eller ”återkomst.” Det är evigt kopplat till namnet på den stora tyska läraren Moses Mendelssohn, en av dessa iögonfallande judiska puckelryggar som så upprörde och generade Isaiah Berlin. (Det andra sättet att störa eller genera Berlin, fann jag, var att nämna att han själv var en kusin till Menachem Schneerson, den ”messianska” Lubavitcher Rebbe.) Hursomhelst tvingar även den för-upplysta judendomen sina anhängare att studera och tänka, den lär dem motvilligt vad andra tycker, och den kan till och med lära dem att tänka också.”
/ Christopher Hitchens (Källa: https://www.goodreads.com/quotes/tag/antisemitism)

“As a convinced atheist, I ought to agree with Voltaire that Judaism is not just one more religion, but in its way the root of religious evil. Without the stern, joyless rabbis and their 613 dour prohibitions, we might have avoided the whole nightmare of the Old Testament, and the brutal, crude wrenching of that into prophecy-derived Christianity, and the later plagiarism and mutation of Judaism and Christianity into the various rival forms of Islam. Much of the time, I do concur with Voltaire, but not without acknowledging that Judaism is dialectical. There is, after all, a specifically Jewish version of the eighteenth-century Enlightenment, with a specifically Jewish name—the Haskalah—for itself. The term derives from the word for ‘mind’ or ‘intellect,’ and it is naturally associated with ethics rather than rituals, life rather than prohibitions, and assimilation over ‘exile’ or ‘return.’ It’s everlastingly linked to the name of the great German teacher Moses Mendelssohn, one of those conspicuous Jewish hunchbacks who so upset and embarrassed Isaiah Berlin. (The other way to upset or embarrass Berlin, I found, was to mention that he himself was a cousin of Menachem Schneerson, the ‘messianic’ Lubavitcher rebbe.) However, even pre-enlightenment Judaism forces its adherents to study and think, it reluctantly teaches them what others think, and it may even teach them how to think also.”
/ Christopher Hitchens (Source: https://www.goodreads.com/quotes/tag/antisemitism)

Bild på Felix Morrow
”Det är just på grund av religionens samhälleliga roll – att lära ut undergivenhet, uppmana alla att lida i tysthet i utbyte mot belöning i ’livet efter detta’ etc, och på detta sätt försöker dämpa arbetarens klasskamp mot kapitalismen eller böndernas kamp mot godsägarna – det är just av denna orsaken Marx kallade religionen ’opium för folket’ och Lenin brännmärkte den som ’en sorts andlig majswhisky´.”
/Felix Morrow Källa: http://riktpunkt.nu/2017/04/socialismen-och-religionen/

”It is precisely because of this social role of religion – teaching submissiveness, summoning all to suffer in silence in return for rewards in the ‘hereafter’ etc, and in this way seeking to dampen the class struggle of workers against capitalists, of peasants against landlords – it is precisely for this reason that Marx designated religion as the ‘opium of the people’, and Lenin branded it as ‘a kind of spiritual corn-whisky’.”
/Felix Morrow Source: https://www.marxists.org/archive/morrow-felix/1932/religion/part1.htm

Bild på Jens Ganman
”Tyvärr är vi dåliga på att diskutera islam på ett förutsättningslöst sätt i Sverige. Antingen är det ondskan själv eller så är det en mysig fredsideologi. Några mellanting existerar inte och de flesta journalister tycks bara ha en rudimentär uppfattning om vad religionen faktiskt innebär. Står det i Koranen att de otrogna ska a) ‘bekämpas’ eller b) ‘dödas’ ? Och om det ‘bara’ står bekämpas – är detta något det sekulära samhället ska/kan nöja sig med?”
/ Jens Ganman Källa: https://jensganman.wordpress.com/2017/02/03/grumliga-vatten-ett-alternativt-reportage/

”Unfortunately we are poor when it comes to discussing islam in an impartial way in Sweden. Either it is evil in personification or it is a mystical ideology of peace. Anything inbetween does not exist and most journalists appear to only have a rudimentary opinion about what the religion actually amount to. Does it say in the Quran thet the infidels shall a) ‘be opposed’ or b) ‘be killed’ ? And if it ‘just’ says be opposed – is this something that the secular society shall/can be satisfied with?
/ Jens Ganman Source: https://jensganman.wordpress.com/2017/02/03/grumliga-vatten-ett-alternativt-reportage/

Bild på Johannes Regell
”Våra pionjärer fängslades för de drev med präster och gud och dagens vänster bugar för präster som är minst lika reaktionära. Bara att de kommer från en annan del av världen.”
/ Johannes Regell (Källa: https://nyheteridag.se/plus/socialisterna-i-vastervik-om-vansterns-installning-till-boneutrop-man-sviker-sin-rorelses-historia/)

”Our pioneers were imprisoned because they mocked the priests and god and the left of today bow to priests who are at least as reactionary. Just that they come from another part of the world.”
/ Johannes Regell (Source: https://nyheteridag.se/plus/socialists-i-vastervik-om-vanstern-installation-till-boneutrop-man-sviker-sin-rorelseshistoria/)

Bild på Josef Stalin
”Vem tror Ni att jag är, en gammal georgisk trollgumma som tror på gudar och djävlar? Jag är bolsjevik och tror inte på någon slags förlegad vidskepelse.” … ”Jag tror bara på en sak, nämligen kraften i männsklighetens vilja.”
/Josef Stalin Källa: https://www.lindelof.nu/stalin-som-politiker-3-jag-ar-ingen-georgisk-gumma/

”Who do you take med for, an old georgian witch who believes in gods and devils? I am bolsjevic and do not believe in any kind of stale superstition.” … ”I believe in one thing only, namely the power of the human will.”
/Josef Stalin Source: https://www.lindelof.nu/stalin-som-politiker-3-jag-ar-ingen-georgisk-gumma/


”Religiöst lidande är, på en och samma gång, ett uttryck för verkligt lidande och en protest mot verkligt lidande. Religionen är sucken från den förtryckta varelsen, hjärtat i en hjärtlös värld, och själen i själlösa förhållanden. Den är ett opium för folket. Avskaffandet av religionen som folkets inbillade lycka krävs för deras verkliga lycka. Att uppmana dem att ge upp sina illusioner om sitt tillstånd är att uppmana dem att ge upp ett tillstånd som kräver illusioner. Kritiken av religionen är därför, likt ett frö, kritiken mot den dal av tårar i vilken religionen utgör glorian. Kritiken har plockat bort de inbillade blommorna på kedjan, inte för att människan ska fortsätta att bära den där kedjan utan fantasi eller tröst, men så att hon ska kasta av sig kedjan och plocka den levande blomman.”
/ Karl Marx bidrag ur Till kritiken av den hegelska rättsfilosofin , Introduktion …, s. 1 (1843).

”Religious suffering is, at one and the same time, the expression of real suffering and a protest against real suffering. Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world, and the soul of soulless conditions. It is the opium of the people. The abolition of religion as the illusory happiness of the people is the demand for their real happiness. To call on them to give up their illusions about their condition is to call on them to give up a condition that requires illusions. The criticism of religion is, therefore, in embryo, the criticism of that vale of tears of which religion is the halo. Criticism has plucked the imaginary flowers on the chain not in order that man shall continue to bear that chain without fantasy or consolation, but so that he shall throw off the chain and pluck the living flower.”
/Karl Marx Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Right, Introduction…, p. 1 (1843).

Bild på Mark Twain.
”I religion och politik är människors tro och övertygelser i nästan varje fall införskaffade i andra hand, och utan undersökning, från auktoriteter som själva inte har granskat frågorna i fråga, men har tagit dem i andra hand från andra icke-granskare, vars åsikter om dem inte var värda en mässingsprutt.”
/ Mark Twain (I reviderad utgåva, kapitel 78, sid. 401, The Autobiography of Mark Twain, 1959, Charles Neider, Harper & Row.)

”In religion and politics, people’s beliefs and convictions are in almost every case gotten at second-hand, and without examination, from authorities who have not themselves examined the questions at issue, but have taken them at second-hand from other non-examiners, whose opinions about them were not worth a brass farthing.”
/ Mark Twain (In revised edition, chapter 78, p. 401, The Autobiography of Mark Twain, 1959, Charles Neider, Harper & Row.)

Bild på Michel Foucault”Jag tror att det obevisade antagandet, som ligger i kärnan i den traditionella vetenskapshistorien, är att sanningen existerar för att kunna bli känd; ändå har det mänskliga sinnet, på grund av effekten av ett antal hämningar eller hinder, inte lyckats se denna sanning. Sinnet är skapat för att se sanningen och ett betingat hinder förhindrar honom att se det. Enligt vissa historiker kan detta hinder kopplas till socioekonomiska förhållanden eller till olika former av mentalitet, eller till tron och naivitet i gamla religiösa myter och moraliska teman.”
/ Michel Foucault Källa: Debatt med Noam Chomsky angående frågan om mänsklig natur 1971 holländsk television

Bild på Michel Foucault”I believe the postulate, that lies at the core of the traditional history of science, is that truth exists in order to be known; yet the human mind, due to the effect of a number of inhibitions or obstacles, has not managed to see this truth. The mind is made to see the truth and a contingent obstacle is impeding him to see it. According to some historians, this obstacle could be linked to socio-economic conditions, or to different forms of mentality, or to the belief and naivety in old religious myths and moral themes.”
/ Michel Foucault Source: Debate with Noam Chomsky on the question of Human Nature 1971 Dutch television


”Det är nästan omöjligt att säga något mot islam i detta land, eftersom du anklagas för att vara rasistisk eller islamofob.”
/ Richard Dawkins (Källa: Richard Dawkins Wikiquote)

“It’s almost impossible to say anything against Islam in this country, because you are accused of being racist or Islamophobic.“
/ Richard Dawkins (Source: Richard Dawkins Wikiquote)


”De tror att islam är en ras, vilket det naturligtvis inte är. Om du anses kritisera islam så anklagas du ofta för rasism, vilket är absurt. Jag är helt för att kränka människors religion. Jag tycker att den borde förolämpas då tillfälle ges. När det gäller invandrare från Syrien och Irak skulle jag vilja se särskilt företräde till apostater, människor som har slutat upp med Islam, de är i särskild fara. ”
/ Richard Dawkins (Källa: Richard Dawkins via Wikiquote)

“They think Islam is a race, which of course it isn’t. If you’re seen to criticise Islam you are often accused of racism, which is absurd. I’m all for offending people’s religion. I think it should be offended at every opportunity. In the case of immigrants from Syria and Iraq I would like to see special preference given to apostates, people who have given up Islam, they are in particular danger. “
/ Richard Dawkins (Source: Richard Dawkins on Wikiquote)


”Gamla testamentets Gud är förmodligen den mest obehagliga karaktären i all fiktion: avundsjuk och stolt över det; ett småsint, orättvist, oförsonligt kontrollfreak; en hämndlysten, blodtörstig etnisk rensare; en misogynistisk, homofobisk, rasistisk, barnamördande, folkmördande, hedersmördande, plågande, storhetsvansinnig, sadomasochistisk, oberäknelig ond mobbare.”
/ Richard Dawkins

”The God of the Old Testament is arguably the most unpleasant character in all fiction: jealous and proud of it; a petty, unjust, unforgiving control-freak; a vindictive, bloodthirsty ethnic cleanser; a misogynistic, homophobic, racist, infanticidal, genocidal, filicidal, pestilential, megalomaniacal, sadomasochistic, capriciously malevolent bully.”
/ Richard Dawkins (Source: Richard Dawkins on Wikiquote)


”Allt sedan begynnelsen har människan använt Gud för att rättfärdiga det orättfärdiga”
/ Salman Rushdie (Källa: https://www.goodreads.com/author/quotes/3299.Salman_Rushdie)

”From the beginning men used God to justify the unjustifiable.”
/ Salman Rushdie (Source: https://www.goodreads.com/author/quotes/3299.Salman_Rushdie)


Västs misstag var att sätta Huset Saud på tronen av Saudiarabien och ge dem kontrollen över världens oljerikedom, vilket de sedan använde för att sprida Wahhabism-Islam
/ Salman Rushdie (Källa: https://www.goodreads.com/author/quotes/3299.Salman_Rushdie)

The mistake of the West was to put the Sauds on the throne of Saudi Arabia and give them control of the world’s oil fortune, which they then used to propagate Wahhabi Islam.
/ Salman Rushdie (Source: https://www.goodreads.com/author/quotes/3299.Salman_Rushdie)


”‘Om du var en ateist, Birbal’, utmanade kejsaren sin premiärminister, ‘vad skulle du säga till de verkligt troende av alla de stora världsreligionerna?’. Birbal var en from Brahmin från Trivikrampur, men han svarade utan att tveka, ‘Jag skulle säga till dem att enligt min egen åsikt så är vi alla ateister också; Jag tror blott på en gud mindre än var och en av dem.’ ‘Hur så?’ frågade kejsaren. ‘Alla verkligt troende har goda skäl att betvivla varje gud utom sin egen’, sade Birbal. ‘Och därför är det de som, sinsemellan, ger mig all orsak att inte tro på någon.
/ Salman Rushdie (Källa: https://www.goodreads.com/author/quotes/3299.Salman_Rushdie)

”If you were an atheist, Birbal,” the Emperor challenged his first minister, ”what would you say to the true believers of all the great religions of the world?” Birbal was a devout Brahmin from Trivikrampur, but he answered unhesitatingly, ”I would say to them that in my opinion they were all atheists as well; I merely believe in one god less than each of them.” ”How so?” the Emperor asked. ”All true believers have good reasons for disbelieving in every god except their own,” said Birbal. ”And so it is they who, between them, give me all the reasons for believing in none.”
/ Salman Rushdie (Source: https://www.goodreads.com/author/quotes/3299.Salman_Rushdie)


”Naturligtvis finns det människor som hatar araber, somalier och andra invandrare från övervägande muslimska samhällen av rasistiska skäl. Men om du inte kan skilja den sortens blinda trångsynthet från ett hat och oro för farliga, splittrande, och irrationella idéer, som tro på martyrskap, eller en föreställning om att manlig ”heder”, som innebär den virtuella förslavningen av kvinnor och flickor, så skadar du verkligen det offentliga samtalet. Allt jag någonsin har sagt om Islam hänvisar till innehållet och konsekvenserna av dess doktrin. Och återigen, har jag alltid betonat att dess främsta offren är oskyldiga muslimer, särskilt kvinnor och flickor. Det finns inget sådant som ”islamofobi.” Detta är en sorts propaganda som syftar till att skydda Islam från sekulära krafter, genom att blanda samman all kritik av den med rasism och Xenofobi.”
/ Sam Harris (Källa: Rational Wiki om Islamofobi)

“Needless to say, there are people who hate Arabs, Somalis, and other immigrants from predominantly Muslim societies for racist reasons. But if you can’t distinguish that sort of blind bigotry from a hatred and concern for dangerous, divisive, and irrational ideas—like a belief in martyrdom, or a notion of male “honor” that entails the virtual enslavement of women and girls—you are doing real harm to our public conversation. Everything I have ever said about Islam refers to the content and consequences of its doctrine. And, again, I have always emphasized that its primary victims are innocent Muslims—especially women and girls. There is no such thing as “Islamophobia.” This is a term of propaganda designed to protect Islam from the forces of secularism by conflating all criticism of it with racism and xenophobia.”
/Sam Harris (Source: Rational Wiki about Islamophobia)

Stephen-Hawking-80x80
”Religion var ett försök att svara på de frågor vi alla frågar. Varför är vi här? Var kom vi ifrån? Vetenskapen ger idag bättre och mer konsekventa svar, men människor kommer alltid att hålla fast vid religion eftersom det ger tröst och de litar inte på eller förstår vetenskapen. ”
/ Stephen Hawking Källa: Neil deGrasse Tyson interviews Stephen Hawking – What Happened Before Big Bang?

”Religion was an attempt to answer the questions we all ask. Why are we here? Where did we come from? Nowadays science provides better and more consistent answers, but people will always cling to religion because it gives comfort and they do not trust or understans science.”
/Stephen Hawking Source: Neil deGrasse Tyson interviews Stephen Hawking – What Happened Before Big Bang?


”Varför förhåller sig religionen kvar hos efterblivna skikt av stadsproletariatet, hos breda skikt av halvproletariatet och hos bondemassan? På grund av folkets okunnighet svarar den borgerlige framstegsmannen, radikalen eller borgerliga materialisten … Marxisten säger: det stämmer inte. En sådan uppfattning är ytlig, den är ett borgerligt inskränkt kultursnobberi. En sådan uppfattning går inte tillräckligt på djupet, förklarar inte religionens rötter, på ett materialistiskt utan på ett ideologiskt sätt. I de moderna kapitalistiska länderna är dessa rötter av social natur.”
/Vladimir Lenin, Valda band i 10 delar

Bild på Zineb el Rhazoui
”Om den franska staten skyddar mig så är det inte den lilla individen jag: Det som skyddas är min frihet att inte visa vördnad samt yttrandefriheten, så jag borde utöva detta ännu mer eftersom jag åtnjuter detta skydd.”
/Zineb el Rhazoui Källa: https://womenintheworld.com/2016/10/18/zineb-el-rhazoui-charlie-hebdo-survivor-discusses-why-the-world-needs-to-destroy-islamic-fascism/

“If the French state protects me it is not little individual me: What is being protected is my freedom to be irreverent, and freedom of expression, so I should exercise this even more because I enjoy this protection.”
/Zineb el Rhazoui Source: https://womenintheworld.com/2016/10/18/zineb-el-rhazoui-charlie-hebdo-survivor-discusses-why-the-world-needs-to-destroy-islamic-fascism/

Bild på Zineb el Rhazoui
“Those who think that only a handful of madmen are capable of killing for a cartoon of Mohammed forget that everywhere that Islam reigns as the religion of the state, caricatures and cartoons in the press are repressed”.
/Zineb el Rhazoui Source: https://womenintheworld.com/2016/10/18/zineb-el-rhazoui-charlie-hebdo-survivor-discusses-why-the-world-needs-to-destroy-islamic-fascism/

”De som tror att bara en handfull galna män kan döda för en skämtteckning av Mohammed glömmer att överallt där islam härskar som statens religion, där förtrycks karikatyrer och skämtteckningar”.
/Zineb el Rhazoui Källa: https://womenintheworld.com/2016/10/18/zineb-el-rhazoui-charlie-hebdo-survivor-discusses-why-the-world-needs-to-destroy-islamic-fascism/

Bild på Zineb el Rhazoui
“When we apply Islam to the letter it gives Islamism, and when we apply Islamism to the letter it gives terrorism. So we need to stop saying Islam is a religion of peace and love. What is a moderate Islamist? An Islamist who doesn’t kill?”
/Zineb el Rhazoui Source: https://womenintheworld.com/2016/10/18/zineb-el-rhazoui-charlie-hebdo-survivor-discusses-why-the-world-needs-to-destroy-islamic-fascism/

”När vi tillämpar islam bokstavligt så ger det islamism och när vi tillämpar islamism bokstavligt så ger det terrorism. Så vi måste sluta säga att Islam är en religion av fred och kärlek. Vad är en måttlig islamist? En islamist som inte dödar? ”
/ Zineb el Rhazoui Källa: https://womenintheworld.com/2016/10/18/zineb-el-rhazoui-charlie-hebdo-survivor-discusses-why-the-world-needs-to-destroy-islamic-fascism/

Bild på Zineb el Rhazoui
”… kritik av en idé, av islam eller av en religion, kan inte karakteriseras som en förbrytelse eller kriminalitet. Jag är född och levde under islam i Marocko, samt bor i Frankrike, och jag har rätt att kritisera religion och denna Islamofobi-diktatur, som säger att jag inte har någon rätt att kritisera! Om vi kritiserar kristendomen så betyder det inte att vi är Kristeofober eller rasistiska mot den ‘kristna rasen.'”
/Zineb el Rhazoui Källa: https://womenintheworld.com/2016/10/18/zineb-el-rhazoui-charlie-hebdo-survivor-discusses-why-the-world-needs-to-destroy-islamic-fascism/

”…criticism of an idea, of Islam or of a religion cannot be characterized as an offense or a crime. I was born and lived under the Islam of Morocco and live in France and I have the right criticize religion and this dictatorship of Islamophobia that says I have no right to criticize! If we criticize Christianity it doesn’t mean we are Christianophobes or racist towards the ‘Christian race.’”
/Zineb el Rhazoui Source: https://womenintheworld.com/2016/10/18/zineb-el-rhazoui-charlie-hebdo-survivor-discusses-why-the-world-needs-to-destroy-islamic-fascism/

Bild på Zineb el Rhazoui
”Du kan inte längre tala om islam utan att säga att det är en religion för fred och kärlek. Men när du öppnar varje bok i islam, vad hittar du? Våld, blod, förtryck av kvinnor och hat mot andra religioner. Naturligtvis kan du hitta detta i andra religioner, men vi talar om något skrivet för många århundraden sedan under en barbarisk tid för mänskligheten. Så länge vi inte pratar om detta, och fortsätter att upprepa att islam är en religion för fred och kärlek, så kommer många människor att fortsätta tro att Koranen är en grundlag, och att den snarare, än att vara en bok skriven för 15 århundraden sedan, återspeglar ett visst sammanhang, är en rättslig grundlag som ska tillämpas idag.”
/Zineb el Rhazoui Källa: https://womenintheworld.com/2016/10/18/zineb-el-rhazoui-charlie-hebdo-survivor-discusses-why-the-world-needs-to-destroy-islamic-fascism/

“You can no longer speak about Islam without saying it’s a religion of peace and love. But when you open any book in Islam what do you find? Violence, blood, oppression of women and hate for other religions. Of course you can find this in other religions, however we are talking about something written many centuries ago during a barbaric time for humanity. As long as we don’t talk about this, and keep repeating that Islam is a religion of peace and love, many people will continue to believe the Koran is a constitution, and that rather than being a book written 15 centuries ago reflecting a particular context, it is a legal constitution to apply today.”
/Zineb el Rhazoui Source: https://womenintheworld.com/2016/10/18/zineb-el-rhazoui-charlie-hebdo-survivor-discusses-why-the-world-needs-to-destroy-islamic-fascism/

Mer om islamofobi:
Vad menas egentligen med islamofobi? – Vi slår upp en mer rationell förklaring!
En historisk analys av islams två vägar och deras framtidsutsikter

Framtida forskning om religioners förmodade framtid i världen:

I ett vetenskapligt historiskt perspektiv kan det kanske vara intressant för forskare att fråga sig vilka olika sekter och religioner som existerat och hur de har slutat. Fanns det religioner som sökte upplysning och balans istället för lydnad, absurd miljöförstörande tillväxt och underkastelse? Fanns det framstående vetenskapsmän eller skämt-tecknare likt Charlie Hebdo eller kanske religionskritiker likt Ayaan Hirsi Ali, Christopher Hitchens, Richard Dawkins, Salman Rushdie eller Sam Harris? Fanns det kanske s.k. “islamofober” i Saudiarabien vid denna tid?

Jag anser efter egna undersökningar, att kunskap om exponentialfunktionen och de olika sekteristiska doktriner som lärs ut i världen bör kunna ge oss rimliga matematiska funderingar som kan leda till en vettig insikt om vår egen förmodade framtid, samt våra olika vägval för en framtida vetenskaplig politik, speciellt då flera av dessa doktriners ledare stöttat de religiösa terrorister som bekämpat demokrati och yttrandefrihet och därmed skapat en befogad oro för utspridd religiös sekterism i hela i världen. Jag anser f.ö. inte att en evidensbaserad uppriktig oro kan betecknas som någon ”fobi”.

Om Vetenskapliga partiet kallas för kristeofober, islamofober och judeofober så blir vi inte arga för det eftersom det således är en uppenbar lögn, eftersom om vi hade haft en sådan fobi skulle vi varit tysta i skräck eller möjligtvis attackerat pastafarianer med pastasil på huvudet i den felaktiga tron att pastasilen betydde en av de vidriga religionerna, men det gör vi inte. Lugnt och tålmodigt försöker vi istället befria alla religiösa från sina villfarelser och vakta de friheter som vi tillkämpat oss, det som religionerna vill ta ifrån oss, men även skydda oss alla från det motbjudande och orättfärdiga som religionerna faktiskt innehåller.
/ Martin Gustavsson, Säkerhetsvakt Vetenskapliga partiet

Annons