Citat om resurser

aldous_huxley_80x80”Det här är den kraft som i generella termer kan kallas överbefolkning, det växande trycket av befolkningen belastar befintliga resurser. Detta är, naturligtvis, en extraordinär sak; något som aldrig hänt i världshistorien tidigare. Jag menar, låt oss bara ta ett enkelt faktum att mellan tiden för Kristus födelse och landningen av Mayflower, fördubblades befolkningen på jorden. Den steg från 250 miljoner till förmodligen 500 miljoner. Idag ökar befolkningen på jorden i sådan takt att den kommer fördubblas på ett halvt sekel.
/Aldous Huxley

aldous_huxley_80x80“This is the force which in general terms can be called overpopulation, the mounting pressure of population pressing upon existing resources. This, of course, is an extraordinary thing; something is happening which has never happened in the world’s history before. I mean, let’s just take a simple fact that between the time of birth of Christ and the landing of the Mayflower, the population of the Earth doubled. It rose from 250 million to probably 500 million. Today, the population of the Earth is rising at such a rate that it will double in half a century.”
/Aldous Huxley

david_attenborough_80x80”Som jag ser det behöver mänskligheten snarast minska sin påverkan på jorden och det finns tre sätt att uppnå detta: Vi kan sluta konsumera så många resurser, vi kan ändra vår teknologi och vi kan minska tillväxten av vår befolkning.”
/David Attenborough

david_attenborough_80x80“As I see it, humanity needs to reduce its impact on the Earth urgently and there are three ways to achieve this: we can stop consuming so many resources, we can change our technology and we can reduce the growth of our population.”
/David Attenborough

jacques_cousteau_80x80”Vi måste väcka och organisera världens människor att sätta press på världens ledare att vidta specifika åtgärder för att lösa de två bakomliggande orsakerna till vår miljökris – exploderande befolkningstillväxt och konsumtionen av oersättliga resurser. Överkonsumtion och överbefolkning ligger bakom varje miljöproblem vi står inför i dag.”
/ Jacques Cousteau

jacques_cousteau_80x80“We must alert and organise the world’s people to pressure world leaders to take specific steps to solve the two root causes of our environmental crises — exploding population growth and wasteful consumption of irreplaceable resources. Overconsumption and overpopulation underlie every environmental problem we face today.”
/ Jacques Cousteau

Bild på Jeremy Corbyn”Det finns några intressanta delar av Marx som du tydligen inte lyckades läsa, om Marx och miljön och om livets hållbarhet. Jag har inte sagt någonting för att försvara exploateringen av naturresurser i Östeuropa eller någon annanstans. Jag gör en poäng av att om vi vill överleva på denna planet, så kan vi inte utnyttja och förorena med den takt som vi gör. Vi kan inte förstöra vår miljö, förstöra ett ekosystem och förvänta dig att överleva om du bor i ett fritt marknadssamhälle. Ett fritt marknadskapitalistiskt samhälle kommer att gripa till sig av varje bit av resurs som det möjligen kan, och det kommer strunta blankt i miljöeffekterna av det. En kollektiv princip där vi bryr oss om alla ger oss möjlighet att skydda den naturliga världen och den naturliga miljön.”
/ Jeremy Corbyn Källa: Socialism DOES Work | Jeremy Corbyn | Oxford Union

Bild på Jeremy Corbyn”There is some interesting parts of Marx wich you obviously didn’t get round to reading, about Marx and the environment and about the sustainability of life. I have not actually said anything in defense of the exploitation of natural resource in eastern europe or anywhere else. I’m making a point that if we want to survive on this planet, we cannot go on exploiting and polluting at the rate we are. We cannot ruin our environment, destroy an ecostystem and expect to survive if you live in a free market society. A free market capitalist society will grab every piece of resource it possibly can and it won’t give a damn about the environmental effects of it. A collective principle where we care for everybody does give us that opportunity, to protect the natural world and the natural environment.”
/ Jeremy Corbyn Source: Socialism DOES Work | Jeremy Corbyn | Oxford Union

martin_luther_king_jr_80x80”Till skillnad från medeltidens plågor och samtida sjukdomar som vi ännu inte förstår, är den moderna pesten av överbefolkning löslig med medel som vi har upptäckt och med resurser som vi besitter. Det som saknas är inte tillräcklig kunskap om lösningen, men universellt medvetande om problemets allvar och utbildning av de miljarder som är dess offer.”
/Martin Luther King

martin_luther_king_jr_80x80“Unlike plagues of the dark ages or contemporary diseases we do not yet understand, the modern plague of overpopulation is soluble by means we have discovered and with resources we possess. What is lacking is not sufficient knowledge of the solution but universal consciousness of the gravity of the problem and education of the billions who are its victims.”
/Martin Luther King

tenzin_gyatso_80x80”En av de stora utmaningarna i dag är befolkningsexplosionen. Om vi ​​inte har förmåga att ta itu med denna fråga på ett effektivt sätt kommer vi att konfronteras med problemet med att naturresurserna är otillräckliga för alla människor på denna jord.”
/ Tenzin Gyatso

tenzin_gyatso_80x80“One of the great challenges today is the population explosion. Unless we are able to tackle this issue effectively we will be confronted with the problem of the natural resources being inadequate for all the human beings on this Earth.”
/Tenzin Gyatso

Wangari-Maathai-80x80”Jag tror att vad Nobelkommittén gör går bortom krig och att tittar på vad mänskligheten kan göra för att förhindra krig. Hållbar förvaltning av våra naturresurser kommer att främja fred.”
/ Wangari Maathai

Wangari-Maathai-80x80”I think what the Nobel committee is doing is going beyond war and looking at what humanity can do to prevent war. Sustainable management of our natural resources will promote peace.”
/ Wangari Maathai

Wangari-Maathai-80x80”När resurserna degraderas, börjar vi konkurrera om dem, oavsett om det är på lokal nivå i Kenya, där vi hade stam-sammandrabbningar över land och vatten, eller på global nivå, där vi slåss om vatten, olja och mineraler. Så ett sätt att främja fred är att främja hållbar förvaltning och rättvis fördelning av resurser.”
/ Wangari Maathai

Wangari-Maathai-80x80”When resources are degraded, we start competing for them, whether it is at the local level in Kenya, where we had tribal clashes over land and water, or at the global level, where we are fighting over water, oil, and minerals. So one way to promote peace is to promote sustainable management and equitable distribution of resources.”
/ Wangari Maathai

Bild på åsa Callmer”Rika grupper och samhällen i världen har gjort materiell konsumtion till en del av sin livsstil. Idag har överkonsumtion kommit att utgöra ett akut miljöproblem, både i fråga om de naturresurser som krävs för att tillgodose våra ständigt växande behov och det avfall som den ger upphov till.”
/Åsa Callmer Källa: http://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1380175&dswid=5905

Bild på åsa Callmer”The affluent groups and societies in the world have made material consumption part of their lifestyle. Today, overconsumption has come to constitute an acute environmental problem, both with regards to the natural resources needed to satisfy our ever-growing wants, and to the mountains of waste it leaves behind.”
/Åsa Callmer Source: http://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1380175&dswid=5905

 

Annons

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s