Citat om vetenskap

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80Här har jag samlat de bästa citaten om vetenskap som jag kunde finna och jag har kommenterat några av dem. Bra vetenskapsmäns andar är fortfarande här tillsammans med oss genom de vibrationer du fortfarande kan förnimma i din hjärna när du läser en del av deras bidrag till mänskligheten, deras underbara och odödliga citat. Njut!
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Säkerhetsvakt, Vetenskapliga partiet

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80I have here collected the best quotes of science I could find and I have made comments to some of them. The spirits of good scientist are still here together with us through the vibrations you still can perceive when you read some of their contribution to humanity, their wonderful and immortal quotes. Enjoy!
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Security guard, Scientific party of Sweden

Anthony-S-Fauci-80x80”Du kan inte skynda på vetenskapen, men när vetenskapen visar dig rätt riktning, då kan du börja skynda på.”
/Anthony Fauci

Anthony-S-Fauci-80x80”You can’t rush the science, but when the science points you in the right direction, then you can start rushing.”
/Anthony Fauci

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80Kära Anthony Fauci, Om politikerna ändå kunde följa. Vetenskapen pekar ofta i fel riktning när felaktiga politiker begär vissa typer av resultat från s.k. vetenskapsmän betalda att repetera lögner, där de använder mass-psykologi och undvikande av fakta. Så botemedlet är att byta ut felaktiga politiker och felaktiga vetenskapsmän, vilka agerar med frusna agendor och politisk dogma, innan vi ens försöker att rusa i rätt riktning.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Säkerhetsvakt, Vetenskapliga partiet

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80Dear Anthony Fauci, If only they could follow. Science often point in the wrong direction when faulty politicians demand certain kinds of results from s.c. scientists payed to repeat lies, using mass-psychology and avoidane of facts. So the cure is to replace faulty politicians and faulty scientists, acting with frozen agendas and political dogma, before we even try to start any rush in the right direction.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Security guard, Scientific party of Sweden

Avul_Pakir_Jainulabdeen_Abdul_Kalam_80x80”Vetenskap är en vacker gåva
till mänskligheten;
vi bör inte förvränga den.”
/Avul Pakir Jainulabdeen Abdul Kalam

Avul_Pakir_Jainulabdeen_Abdul_Kalam_80x80”Science is a beautiful gift
to humanity;
we should not distort it.”
/Avul Pakir Jainulabdeen Abdul Kalam

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80Kära Avul Pakir Jainulabdeen Abdul Kalam, Ja verkligen, Folk som förvränger vetenskapen i namnet av Gud eller girighet, söker de facto inte sanning eller ren kärlek och kommer därför inte skapa välstånd för oss alla. Vetenskapen har de facto gjort det evident genom många vetenskapsområden. De som envisas med falsk tro dyrkar inte Gud eller ens rikedom på lång sikt. Om Gud är sanning, ren kärlek och leder till välstånd för oss alla på lång sikt då måste vetenskaplig metod vara den väg som tar oss närmare en sådan Gud.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Säkerhetsvakt, Vetenskapliga partiet

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80Dear Avul Pakir Jainulabdeen Abdul Kalam, Yes indeed, People distorting science in the name of God or greed, are in fact not seeking truth eller pure love and will therefore not create prosperity for all of us. Science has in-fact made that evident through many fields of science. The ones insisting of false belief do not worship God or even wealth in the long-term. If God is truth, pure love and leads to prosperity for us all long-term then scientific method must be the way to get closer to such a God.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Security guard, Scientific party of Sweden

alan_alda_80x80”Marie Curie är min hjälte. Få människor har åstadkommit något så ovanligt – förändring av vetenskapen. Och så svårt som det är, var hon tvungen att göra det mot kulturen av denna tid – fördomarna mot henne som utlänning, eftersom hon var född i Polen och arbetade i Frankrike. Och fördomen mot henne som kvinna.”
/Alan Alda

alan_alda_80x80”Marie Curie is my hero. Few people have accomplished something so rare – changing science. And as hard as that is, she had to do it against the tide of the culture at the time – the prejudice against her as a foreigner, because she was born in Poland and worked in France. And the prejudice against her as a woman.”
/Alan Alda

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80Kära Alan Alda, Ja verkligen. Marie Curie var en fantastisk forskare. Vetenskapens styrka är att vetenskap inte bryr sig om kön, ras eller bakgrund. Felaktig vetenskap, från politiska eller religiösa agendor, kan existera kortare tidsperioder, men när man undersöker fakta verkar det rimligt att vetenskap alltid kommer vara den riktiga vägen framåt för jämlikhet och feminism.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Säkerhetsvakt, Vetenskapliga partiet

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80Dear Alan Alda, Yes Indeed. Marie Curie was a fantastic researcher. The strength of science is that science does not care about gender, race or background. Faulty science, from political or religious agendas, can exist for shorter periods of time, but when investigating facts it seems reasonable that science will always be the right way forward towards equality and feminism.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Security guard, Scientific party of Sweden

albert_einstein_80x80”Den vackraste upplevelsen vi kan ha är den mystiska – den fundamentala känslan som står vid krubban av äkta konst och verklig vetenskap”
/Albert Einstein

albert_einstein_80x80“The most beautiful experience we can have is the mysterious – the fundamental emotion which stands at the cradle of true art and true science.”
/Albert Einstein

albert_einstein_80x80”Att väcka nya frågor, nya möjligheter, att betrakta gamla problem från en ny vinkel, kräver kreativ inlevelse och kännetecknar verkligt avancemang inom vetenskapen.”
/Albert Einstein

albert_einstein_80x80”To raise new questions, new possibilities, to regard old problems from a new angle, requires creative imagination and marks real advance in science.”
/Albert Einstein

albert_einstein_80x80”De flesta säger att intellektet är vad som kännetecknar en stor vetenskapsman. De har fel: Det är karaktär.”
/Albert Einstein

albert_einstein_80x80”Most people say that it is the intellect which makes a great scientist. They are wrong: it is character.”
/Albert Einstein

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80Kära Albert Einstein, Om man tar i beaktning användandet av atombomben och andra olyckor orsakade av att klyva atomen är faktumet att karaktär är viktigare än intellekt inte enbart intressant, det kan vara en av de viktigaste tankarna någonsin. En tanke värdig övervägande av alla, inte enbart för vetenskapsmän som arbetar inom detta fält, men också för vanliga människor som förhoppningsvis kommer rösta för fredliga ledare.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Säkerhetsvakt, Vetenskapliga partiet

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80Dear Albert Einstein, Considering the use of the atom bomb and other accidents caused by the splitting of the atom the fact that character is more important than intellect is not only interesting, it could be one of the most important thoughts ever. A thought worthy consideration for all, not only for scientists working in this field, but also for regular people who will hopefully vote for peaceful leaders.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Security guard, Scientific party of Sweden

albert_einstein_80x80”De flesta av de fundamentala idéerna inom vetenskapen är i grunden enkla, och kan, i regel, uttryckas med ett språk som alla kan förstå.”
/Albert Einstein

albert_einstein_80x80”Most of the fundamental ideas of science are essentially simple, and may, as a rule, be expressed in a language comprehensible to everyone.”
/Albert Einstein

albert_einstein_80x80”Vi står i evig tacksamhet till vetenskapen som genom inverkan på den mänskliga hjärnan har övervunnit människans osäkerhet inför sig själv och för naturen.”/Albert Einstein

albert_einstein_80x80”It stands to the everlasting credit of science that by acting on the human mind it has overcome man’s insecurity before himself and before nature.”
/Albert Einstein

albert_einstein_80x80”Vetenskap är en underbar sak
ifall man inte måste tjäna
sitt uppehälle på den.”
/Albert Einstein

albert_einstein_80x80”Science is a wonderful thing
if one does not have to earn
one’s living at it.”
/Albert Einstein

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80”Kära Albert Einstein, Det är inget fel att leva på vetenskaplig arbete så länge det verkligen är vetenskapligt. Lösningen på problemet med förvrängning av vetenskapen är karaktär och karaktär skapas i meditation. Meditation hjälper oss alla att förstå källan till rädsla och acceptera den och meditation hjälper oss dessutom att se sanningen. Att se sanningen med mod bygger karaktär och är kärnan till lyckad vetenskap.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Säkerhetsvakt, Vetenskapliga partiet

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80Dear Albert Einstein, There is nothing wrong about living on scientific work as long as it is truly scientific. The solution to the problem of distortion of science is character and character is created in meditation. Meditation dissolves all fear because it helps us to see our fears clearly. Meditation helps us all to understand the source of fear and accept it and meditation also helps us to see the truth. Seeing the truth with courage builds character and is the core of successful science.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Security guard, Scientific party of Sweden

aldous_huxley_80x80”Vetenskapen har inte förklarat någonting; ju mer vi vet desto mer fantastisk blir världen och desto djupare det omgivande mörkret”
/Aldous Huxley

aldous_huxley_80x80”Science has explained nothing; the more we know the more fantastic the world becomes and the profounder the surrounding darkness.”
/Aldous Huxley

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80Kära Aldous Huxley, Vetenskapen har förklarat en accelererande mängd av saker, även om inget i vetenskapen är skrivet i sten, eftersom vetenskap för de flesta riktiga vetenskapsmän inte är en religion. Hur skulle vi kunna förnimma ljus från avlägsna galaxer utan kontrasten av Universums mörker? Kontrasten mot den långa historien av religiös vidskepelse ökar vår tacksamhet till århundraden av vetenskaplig upplysning.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Säkerhetsvakt, Vetenskapliga partiet

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80Dear Aldous Huxley, Science has explained an accelerating amount of things, even if nothing in science is written in stone, since science for most real scientists it is not a religion. How would we be able to perceive light from distant galaxies without the contrast of the darkness of Universe? The contrast against the long history of religious superstition increase our gratitude to centuries of scientific enlightenment.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Security guard, Scientific party of Sweden

Ann-Druyan-80x80”Carl [Sagan] gav sig på det militär-industriella komplexet. Han kampanjade omkring i världen för ett slut på produktionen av massförstörelsevapen. För honom var det en perversion av vetenskap.”
/Ann Druyan Källa: https://www.brainyquote.com/quotes/ann_druyan_362157

Ann-Druyan-80x80”Carl [Sagan] took on the military-industrial complex. He campaigned around the world for an end to the production of weapons of mass destruction. To him it was a perversion of science.”
/Ann Druyan Source: https://www.brainyquote.com/quotes/ann_druyan_362157

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80Kära Ann Druyan, Världen kan räddas från de perversa som idag planerar att slå till först genom nukleära attacker. Den enda saken vi behöver är riktiga vetenskapsmän som kliver in i politiken. Vi kan ta över kontrollen och låsa in de perverterade. Att göra detta är de facto en fråga om överlevnad. Rädsla för agerande är helt utan logik. Mod och agerande har aldrig i historien varit mer logisk än nu.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Säkerhetsvakt, Vetenskapliga partiet

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80Dear Ann Druyan, The world can be saved from the perverted who today are planning pre-emtive nuclear strikes. The only thing needed is real scientists stepping into politics. We can take over the control and lock up the perverted. Doing so is actually a matter of survival. Fear of action is completely without logic. Courage and action has never in history been more locical than now.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Security guard, Scientific party of Sweden

arnold-h-glasgow-80x80”Ju färre fakta, desto starkare åsikt.”
/Arnold H. Glasow Källa: https://www.brainyquote.com/quotes/arnold_h_glasow_109105

arnold-h-glasgow-80x80”The fewer the facts, the stronger the opinion.”
/Arnold H. Glasow Source: https://www.brainyquote.com/quotes/arnold_h_glasow_109105

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80Kära Arnold H. Glasow, I en vetenskaplig rapport finner vi åsikter under överskriften slutsats.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Säkerhetsvakt, Vetenskapliga partiet

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80Dear Arnold H. Glasow, In a scientific report we find opinion under the headline conclusion.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Security guard, Scientific party of Sweden

Arthur-C-Clarke-80x80”När en erkänd men äldre vetenskapsman påstår att något är möjligt, har han förmodligen rätt. När han påstår att något är omöjligt, har han med största sannolikhet fel.”
/Arthur C. Clarke

Arthur-C-Clarke-80x80”When a distinguished but elderly scientist states that something is possible, he is almost certainly right. When he states that something is impossible, he is very probably wrong.”
/Arthur C. Clarke

Ashley-Montagu-80x80”Vetenskapen har bevis utan någon säkerhet. Kreationister har säkerhet utan något bevis.”
/Ashley Montagu

Ashley-Montagu-80x80”Science has proof without any certainty. Creationists have certainty without any proof.”
/Ashley Montagu

bertrand_russel_80x80”Religion är en rest från barndomen av vår intelligens, den kommer tyna bort när vi tar till oss förnuft och vetenskap som våra riktlinjer.”
/Bertrand Russell

bertrand_russel_80x80”Religion is something left over from the infancy of our intelligence, it will fade away as we adopt reason and science as our guidelines.”
/Bertrand Russell

bill_gates_80x80”Jag har alltid varit imponerad av Da Vinci, eftersom han arbetade fram vetenskap på egen hand. Han arbetade genom att rita saker och skriva ner sina idéer. Han designade naturligtvis alla sorters flygmaskiner långt innan man faktiskt kunde bygga någonting sådant.”
/Bill Gates

bill_gates_80x80”I’ve always been amazed by Da Vinci, because he worked out science on his own. He would work by drawing things and writing down his ideas. Of course, he designed all sorts of flying machines way before you could actually build something like that.”
/Bill Gates

”Till skillnad från vetenskap, kan inte kreationism förutse någonting, och den kan inte tillgodose tillfredsställande svar om det förgågna.”
/Bill Nye

”Unlike science, creationism cannot predict anything, and it cannot provide satisfactory answers about the past.”
/Bill Nye

”Science is the key to our future, and if you don’t believe in science, then you’re holding everybody back.”
/Bill Nye

”Science is the key to our future, and if you don’t believe in science, then you’re holding everybody back.”
/Bill Nye

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80Käre Bill Nye, Jag har stor respekt för de mentalt handikappade som gör bra saker för hela mänskligheten med det förstånd de besitter och de flesta religiösa menar inte att hålla tillbaka vetenskapen eftersom de flesta av dem är bra människor även om de ibland inte vill se verkligheten som den är och kontrolleras av personer som vill hålla dem ifrån verklig upplysning, men politiska ledare som skapar saker som atombomber och nukleärt avfall är definitivt gravt mentalt handikappade och kontrollerar andra gravt mentalt handikappade s.k. vetenskapsmän. Om vi använder vetenskap kan vi alltså rädda oss själva, om vi mognar spirituellt så att vi förstår att vi måste göra rätt saker med den kapacitet vi har. Vetenskap i sig självt är alltså inte någon garanti för att vi alla tillsammans agerar med karaktär och moral. Oavsett vår fömåga att se samband är ökat medvetande genom meditation oftast det som behövs för att skapa mer sinnesnärvaro.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Säkerhetsvakt, Vetenskapliga partiet

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80Dear Bill Nye, I have great respect for the mentally handicapped who do good things for the humanity with the capacity they posess and most religious do not mean to hold science back because most of them are good people even if they sometimes do not want to see reality as it is and are controlled by people who want to hold them away from real enlightenment, but political leaders creating such things as the atom bomb and nuclear waste are definetly severly mentally handicapped and in control of other mentally handicapped s.c. scientists. If we use science we can save ourselves, but we must mature spiritually in order to understand that we must do the right things with the capacity we have got. No matter our ability to see correlations, increased conscioussness through meditation is often what is needed to create more mindfulness.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Security guard, Scientific party of Sweden

”Vi satsar inte nog vetenskaplig forskning på att finna botemedlet för rövhål.”
/Bill Watterson

”We don’t devote enough scientific research to finding a cure for jerks.”
/Bill Watterson

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80Käre Bill Watterson, Vetenskapen är progressiv. Idag kan människor med det emotionella handikappet rövhål upptäckas genom att mäta hjärnaktivitet. Botemedlet är att komma fram med sanningen i syfte att upplysa och ge personen med handikappet ett jobb där mindre emotionalitet kommer oss alla till nytta.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Säkerhetsvakt, Vetenskapliga partiet

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80Dear Bill Watterson, Science is progressive. Today people with the emotional handicap jerk can be spotted by measurment of brain activity. The cure is to get the truth out there in order to enlighten and get the person with the handicap a job where having less emotion is actually a benefit for us all.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Security guard, Scientific party of Sweden

”Vetenskap är en livsstil. Vetenskap är ett perspektiv. Vetenskap är en process som tar oss från förvirring till förståelse på ett sätt som är precist, förutbestämt och tillförlitligt – en förvandling, för de som har tur nog att få uppleva den, som ger kraft och är emotionell.”
/Brian Greene

”Science is a way of life. Science is a perspective. Science is the process that takes us from confusion to understanding in a manner that’s precise, predictive and reliable – a transformation, for those lucky enough to experience it, that is empowering and emotional.”
/Brian Greene

Carl-Sagan-80x80“Vetenskap är inte enbart
kompatibel med spiritualitet;
den är en djup källa till spiritualitet.”
/Carl Sagan

Carl-Sagan-80x80“Science is not only
compatible with spirituality;
it is a profound source of spirituality.”
/Carl Sagan

Carl-Sagan-80x80”Skeptisk undersökning är det medel, i både vetenskap och religion, genom vilket djupa tankar kan skiljas från djup sanslöshet.”
/Carl Sagan

Carl-Sagan-80x80”Skeptical scrutiny is the means, in both science and religion, by which deep thoughts can be winnowed from deep nonsense.”
/Carl Sagan

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80Kära Carl Sagan, när jag använder skeptisk undersökning och djup tanke kan jag fortfarande inte finna någon religiös person som använder skeptisk undersökning för att avlägsna sig själv från djup sanslöshet. Målet för varje religiös person är att blint tro utan att ifrågasätta, eftersom om de gjorde det skulle de ej längre vara religiösa och skulle börja bli vetenskapliga i sin strävan för enhet, ren kärlek och sanning.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Säkerhetsvakt, Vetenskapliga partiet

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80Dear Carl Sagan, When I use sceptical scrutiny and deep thought I still find no religious person using skeptical scrutiny in order to remove him or herself from deep nonsense. The aim of any religious person is to believe blindly and not to question, because if they did they could no longer be religious and would begin to be scientific in the quest for oneness, pure love and truth.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Security guard, Scientific party of Sweden

Carl-Sagan-80x80”Vetenskap är ett sätt att tänka
mycket mer än det är
en kärna av kunskap.”
/Carl Sagan

Carl-Sagan-80x80”Science is a way of thinking
much more than it is
a body of knowledge.”
/Carl Sagan

Carl-Sagan-80x80”Vi lever i ett samhälle som i högsta grad är beroende av vetenskap och teknologi, i vilket nästan ingen vet någonting om vetenskap och teknologi.”
/Carl Sagan

Carl-Sagan-80x80”We live in a society exquisitely dependent on science and technology, in which hardly anyone knows anything about science and technology.”
/Carl Sagan

Carl-Sagan-80x80”Det är anspänningen mellan kreativitet och skepticism som har producerat de häpnadsväckande och oväntade fynden inom vetenskapen.”
/Carl Sagan

Carl-Sagan-80x80”It is the tension between creativity and skepticism that has produced the stunning and unexpected findings of science.”
/Carl Sagan

Carl-Sagan-80x80”En av de sorgligaste lärdomarna i historien är följande: Om vi har blivit lurade tillräckligt länge tenderar vi att förtränga varje evidens på lurendrejeri. Lurendrejeriet har fångat oss. När du väl ger en charlatan kraft över dig, får du nästan aldrig tillbaka den.”
/Carl Sagan

Carl-Sagan-80x80”One of the saddest lessons of history is this: If we’ve been bamboozled long enough, we tend to reject any evidence of the bamboozle. The bamboozle has captured us. Once you give a charlatan power over you, you almost never get it back.”
/Carl Sagan

Carl-Sagan-80x80”Vi har också arrangerat saker så att nästan ingen förstår vetenskap och teknologi. Detta är ett recept för katastrof. Vi kanske kommer undan med det en stund, men förr eller senare kommer denna explosiva mixtur av okunnighet och makt att explodera i våra ansikten.”
/Carl Sagan

Carl-Sagan-80x80”We have also arranged things so that almost no one understands science and technology. This is a prescription for disaster. We might get away with it for a while, but sooner or later this combustible mixture of ignorance and power is going to blow up in our faces.”
/Carl Sagan

”Okunnighet skapar mod mer frekvent än vad kunskap gör: Det är de som vet lite, och inte de som vet mycket, som så positivt försäkrar att det ena eller andra problemet aldrig kommer lösas av vetenskapen.”
/Charles Darwin

”Ignorance more frequently begets confidence than does knowledge: it is those who know little, and not those who know much, who so positively assert that this or that problem will never be solved by science.”
/Charles Darwin

”Felaktiga fakta är mycket skadliga för vetenskapens utveckling, eftersom de ofta håller länge; men felaktiga åsikter, om de är underbyggda av vissa fakta, gör liten skada, för alla ser det som ett hälsosamt nöje att bevisa deras falskhet.”
/Charles Darwin

”False facts are highly injurious to the progress of science, for they often endure long; but false views, if supported by some evidence, do little harm, for every one takes a salutary pleasure in proving their falseness.”
/Charles Darwin

”Jag har sett den vetenskap jag dyrkade, och de flygplan jag älskade, förstöra den civilisation jag förväntade mig att de skulle tjäna.
/Charles Lindbergh

I have seen the science I worshiped, and the aircraft I loved, destroying the civilization I expected them to serve.
/Charles Lindbergh

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80

Kära Charles Lindbergh, Förstörelsen av vår civilisation kan vi förvänta oss så länge vetenskapsmän inte organiserar sig och tar över makten från de emotionellt efterblivna som skapar överbefolkning och krig.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Säkerhetsvakt, Vetenskapliga partiet

Dear Charles Lindbergh, The destruction of our civilization can be expected as long as scientist do not organize and take the power from the emotionally retarded who create overpopulation and wars.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Security guard, Scientific party of Sweden

“Det som kan försäkras utan evidens, kan avfärdas utan evidens.”
/Christopher Hitchens

“That which can be asserted without evidence, can be dismissed without evidence.”
/Christopher Hitchens

Kära Christopher Hitchens, Min åsikt är att vi inte behöver avfärda den Abrahamiska Guden eller Bertrand Russells flygande tekanne-teori eller ens det flygande spaghettimonstret, men eftersom det inte finns några verkliga evidens för deras existens, borde vi som vetenskapsmän fråga oss själva, och även de som fortfarande tror på sådana högst osannolika teorier, hur mycket uppmärksamhet vi rimligen bör ge dem! Mitt råd är att endast kort och artigt uppmärksamma de som inget vill veta och sedan lämna dem i fred! Kasta inte pärlor på svinen! Vetenskaplig undersökning i sig självt skapar förståelse hos den som är motiverad att söka sanningen.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Säkerhetsvakt, Vetenskapliga partiet

Dear Christopher Hitchens, In my opinion, we do not have to dismiss The Abrahamic God or Bertrand Russell’s Flying Teapot Theory or even The Flying Spaghettimonster, but since there is no real evidence for their existence, we as scientists should ask ourselves, and also believers of such highly unlikely theories, how much attention we reasonably should give them! My advice is to only short and polite give attention to those who do not wish to know and then leave them in peace! Do not throw pearls to the swines! Scientific research in itself creates understanding for the one who is motiveted to look for the truth.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Security guard, Scientific party of Sweden

”T.o.m. när jag studerade matematik, fysik, och datorvetenskap, verkade det alltid för mig som om problemet med medvetande förmodligen var det mest intressanta problem där ute för vetenskapen att få grepp på.”
/David Chalmers

”Even when I was studying mathematics, physics, and computer science, it always seemed that the problem of consciousness was about the most interesting problem out there for science to come to grips with.”
/David Chalmers

Bild på Dennis Töllborg“Den centrala vetenskapliga frågeställningen ”Vad är värt att veta?” ersätts av dessa konsulter med frågan ”Vad kan vi få betalt för?”. Vi tillhandahåller, med vetenskapens sanningsstämpel, de resultat maktens män och kvinnor beställer, och i gengäld får vi pengar. Forskning för att dra in pengar – bäst forskare är den som drar in mest pengar, och framgång på det området blir det mest centrala kvalitetsmåttet. Inom andra yrkesområden kallas sådana institutioner för bordell, de som arbetar där för horor och de som beställer för torskar. Men här är det vita linnedukar, blänkande ordnar och eleganta nekrologer. Annars inte längre någon skillnad, prostitution som prostitution.”
/Dennis Töllborg Källa: Ur självbiografin Sorg 2.1 https://www.globalpolitics.se/asa-wikforss-ny-i-svenska-akademin-med-lamplig-uppfattning-om-fake-news/#comment-19567

Bild på Dennis Töllborg”The central scientific question ”What is worth knowing?” is replaced by these consultants with the question ”What can we get paid for?”. We provide, with the truth stamp of science, the results ordered by the men and women of power, and in return we receive money. Research to raise money – the best researcher is the one who pulls in the most money, and success in that area becomes the most central measure of quality. In other professions such institutions are called brothels, those who work there whores and those who order whoremonger. But here there are white linen tablecloths, glittering arrangements and elegant obituaries. Otherwise there is no longer any difference, prostitution as prostitution. ” /Dennis Töllborg Source: From the autobiography Sorg 2.1 https://www.globalpolitics.se/asa-wikforss-ny-i-svenska-akademin-med-lamplig-uppfattning-om-fake-news/#comment-19567

”Psykologi är vetenskap med avseende på intellekten, karaktärerna och beteende för djuren inkluderat människan.”
/Edward Thorndike

”Psychology is the science of the intellects, characters and behavior of animals including man.”
/Edward Thorndike

”Utrustad med sina fem sinnen, utforskar människan Universum omkring sig och kallar äventyret Vetenskap.”
/Edwin Powell Hubble

”Equipped with his five senses, man explores the universe around him and calls the adventure Science.”
/Edwin Powell Hubble

”Genom att låna kunskap om verkligheten från alla källor, genom att ta det bästa från varje studie, sammanför vetenskapen om sinnet [psykologi] den högsta upplystheten genom alla tider.”
/Ernest Holmes

”Borrowing knowledge of reality from all sources, taking the best from every study, Science of Mind [psychology] brings together the highest enlightenment of the ages.”
/Ernest Holmes

”Om civilisationen ska överleva måste vi kultivera vetenskapen om mänskliga relationer [socialpsykologi]– förmågan hos alla folk, av alla sorter, att leva tillsammans, i samma värld i fred.”
/Franklin D Roosevelt

”If civilization is to survive, we must cultivate the science of human relationships [social psychology] – the ability of all peoples, of all kinds, to live together, in the same world at peace.”
/Franklin D Roosevelt

”Vetenskapens värld och litteraturens värld har mycket gemensamt. Båda är internationella klubbar som hjälper till att binda samman mänskligheten över barriärer såsom nationalitet, ras och språk. Jag har haft dubbel tur som blivit accepterad som medlem i båda.”
/Freeman Dyson

”The world of science and the world of literature have much in common. Each is an international club, helping to tie mankind together across barriers of nationality, race and language. I have been doubly lucky, being accepted as a member of both.”
/Freeman Dyson

”Olyckligtvis drivs den globala uppvärmningshysterin, som jag ser det, av politik mer än av vetenskap.”
/Freeman Dyson

”Unfortunately the global warming hysteria, as I see it, is driven by politics more than by science.”
/Freeman Dyson

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80

Käre Freeman Dyson; De tre huvudproblemen med den globala uppvärmningshysterin är att de flesta människor som har starka åsikter om den, faktiskt inte studerade de historiska temperaturdiagrammen, samt för det andra, att inga politiker, och nästan inga involverade vetenskapsmän, frågat sig själva vilken temperatur som kan tänkas vara ideal för naturen och mänskligheten, samt det tredje, att det tar kraft från de vetenskapsområden som kan rädda vår civilisation från välkända evidenta problem, såsom överbefolkning och asteroider.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Säkerhetsvakt, Vetenskapliga partiet

Dear Freeman Dyson; The three main problems with the global warming hysteria is that most people who have strong opinions about it, actually did not study the historical temperature diagrams, secondly that no politician, and almost no scientists involved, asked themselves what could be the ideal tempertaruture for nature and humanity, and thirdly that it takes power from the scientific areas that can save our civilization from well-known proven problems, such as over-population and asteroids.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Security guard, Scientific party of Sweden

”Det verkar för mig som om dagens socialister kan behålla sin åsikt i akademisk ekonomi endast med knapphet genom att låtsas att olikheter är helt och hållet moraliska frågor som vetenskapen inte kan bestämma.”
/Friedrich August von Hayek

”It seems to me that socialists today can preserve their position in academic economics merely by the pretense that the differences are entirely moral questions about which science cannot decide.”
/Friedrich August von Hayek

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80

Kära Friedrich August von Hayek, Vetenskapen har upptäckt vad som gör människor mest lyckliga och det verkar som om en mer balanserad jämlikhet skapar färre konflikter i samhället och mer lycka. Därför borde en hög nivå av jämlikhet vara målet för varje samhälle som gör anspråk på att vara vetenskapligt.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Säkerhetsvakt, Vetenskapliga partiet

Dear Friedrich August von Hayek, Science has discovered what makes people most happy and it seems a more balanced equality creates less conflicts in society and more happiness. Therefore a high degree of equality should be the aim for any society claiming to be scientific.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Security guard, Scientific party of Sweden

”Jag känner mig inte tvingad att tro att samma Gud som skänkte oss vett, tankeförmåga och intellekt har för avsikt att undvika deras användning.”
/Galileo Galilei

”I do not feel obligated to believe that the same God who has endowed us with sense, reasons, and intellect has intended us to forgo their use.”
/Galileo Galilei

”Genom att förneka vetenskapliga principer kan man behålla varje paradox.”
/Galileo Galilei

”By denying scientific principles, one may maintain any paradox.”
/Galileo Galilei

”The characteristic of scientific progress is our knowing that we did not know.”
/Gaston Bachelard

”Karakteristiken av vetenskaplig utveckling är vår medvetenhet om att vi inte visste.”
/Gaston Bachelard

”Vetenskap är den systematiska klassifikationen av erfarenhet.”
/George Henry Lewes

”Science is the systematic classification of experience.”
/George Henry Lewes

”Det är oförlåtligt för vetenskapsmän att tortera djur; låt dem göra sina experiment på journalister och politiker!”
/Henrik Ibsen

”It is inexcusable for scientists to torture animals; let them make their experiments on journalists and politicians!”
/Henrik Ibsen

”Jag är rädd för alla dem som kommer få sitt bröd taget ur munnen av dessa maskiner. Vilken anledning finns det för vetenskapen och kapitalismen att sätta i gång alla dessa nya uppfinningar före det att samhället har producerat en generation utbildade nog att använda dem!”
/Henrik Ibsen

”I’m afraid for all those who’ll have the bread snatched from their mouths by these machines. What business has science and capitalism got, bringing all these new inventions into the works, before society has produced a generation educated up to using them!”
/Henrik Ibsen

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80

Kära Henrik Ibsen, Det finns ingen anledning till rädsla, oavsett vilket slutresultat vetenskapen levererar. Oavsett om slutet kommer bli en öken där den sista quadroped-drönaren efter ett nukleärt krig kommer landa framför ett ökenfolk och sedan bli dyrkad som någon slags gud eller om en långlivad fredlig mänsklighet i harmoni med naturen, med kontroll över farliga kometers banor, till slut kommer nå ut i rymden på riktigt. För var och en av oss, också för solen, kommer all början till ett slut. Rädsla är ett val men det finns ingen logik i ett sådant val. Njut av den vetenskapliga ritten med positivitet och mod!
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Säkerhetsvakt, Vetenskapliga partiet

Dear Henrik Ibsen, There is no need for fear, no matter what outcome science will deliver. No matter if the end will be a desert where the last quadroped drone after a nuclear war will land in front of a desert tribe and then will be worshipped as some kind of god or if a long-lasting peaceful humanity in harmony with nature, in control of the trajectory of dangerous asteroids, eventually will reach into space for real. For each and every one of us, also for our sun, all beginnings comes to an end. Fear is a choice but there is no logic in such a choice. Enjoy the scientific ride with positivity and courage!
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Security guard, Scientific party of Sweden

”Inget inom utbildning är så föbluffande som mängden ovett den lagrar upp i formen av overksamma fakta.”
/Henry B Adams

”Nothing in education is so astonishing as the amount of ignorance it accumulates in the form of inert facts.”
/Henry B Adams

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80

Kära Henry B Adams, I framtiden kommer utbildning förmodligen att bli en väg för vetenskaplig upplysning genom hypotetisk deduktiv metod. Det skulle inte enbart göra historielektionerna mer intresanta, men även det nuvarande systemet mer öppet för positiv förändring och det skulle kunna accellerera framtida vetenskaplig utveckling och teknik på ett sätt som kanske skulle kunna rädda oss alla.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Säkerhetsvakt, Vetenskapliga partiet

Dear Henry B Adams, In the future education will probably become a way of scientific enlightenment through hypothetical deductive method. It would not only make history classes more interesting, but also the present system more open for positive change and it would be able to accellerate future scientific progress and technology in a way that might be able to save us all.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Security guard, Scientific party of Sweden

”Det finns de facto två saker, vetenskap och åsikt; den första ber om kunskap, den andra om ignorans.”
/Hippocrates

”There are in fact two things, science and opinion; the former begets knowledge, the later ignorance.”
/Hippocrates

Käre Hippocrates, Inom vetenskapen är det inte en åsikt efter våra testade hypoteser som vi bör frukta, men snarare att ha frusna åsikter medan vi applicerar vetenskaplig metod.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Säkerhetsvakt, Vetenskapliga partiet

Dear Hippocrates, In science it is not an opinion after our hypothetical tests that we should be afraid of, but rather having frozen opinions while applying scientific method.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Security guard, Scientific party of Sweden

”I all vetenskap kommer felaktigheter före sanningen, och det är bättre att den kommer först än sist.”
/Hugh Walpole

”In all science, error precedes the truth, and it is better it should go first than last.”
/Hugh Walpole

h_l_mencken_80x80

”Demokrati är konsten och vetenskapen om hur man styr cirkusen från apburen.”
/H. L. Mencken

”Democracy is the art and science of running the circus from the monkey cage.”
/H. L. Mencken

”Vetenskap är organiserad kunskap. Visdom är organiserat liv.”
/Immanuel Kant

”Science is organized knowledge. Wisdom is organized life.”
/Immanuel Kant

”Vetenskapsmannen är primärt motiverad av nyfikenhet och längtan efter sanning.”
/Irving Langmuir

”The scientist is motivated primarily by curiosity and a desire for truth.”
/Irving Langmuir

isaac_asimov_80x80

“Den mest ledsamma aspekten av livet just nu är att vetenskapen samlar kunskap snabbare än samhället samlar visdom.”
/Isaac Asimov

“The saddest aspect of life right now is that science gathers knowledge faster than society gathers wisdom.”
/Isaac Asimov

”Det finns endast ett ljus av vetenskap och att öka ljusstyrkan, oavsett var, är att öka ljusstyrkan överallt.”
/Isaac Asimov

”There is a single light of science, and to brighten it anywhere is to brighten it everywhere.”
/Isaac Asimov

”Jag vet inte vad som kan uppenbaras för världen, men inför mig själv verkar jag enbart ha varit en pojke som lekt vid havets strand och dykt ner i nuet och sedan funnit en mer mjuk sten eller ett vackrare skal än det ordinära, allt medan det stora havet av sanning ligger oupptäckt framför mig.”
/Isaac Newton

”I do not know what I may appear to the world, but to myself I seem to have been only a boy playing on the sea-shore, and diverting myself in now and then finding a smoother pebble or a prettier shell than ordinary, whilst the great ocean of truth lay all undiscovered before me.”
/Isaac Newton

“Om jag har sett längre är det genom att ha stått på Giganters axlar.”
/Isaac Newton

“If I have seen further it is by standing on the shoulders of Giants.”
/Isaac Newton

”För mig har det aldrig funnits en högre källa av jordlig ära eller utmärkelse än den som är förbunden med framsteg inom vetenskapen.”
/Isaac Newton

”To me there has never been a higher source of earthly honor or distinction than that connected with advances in science.”
/Isaac Newton

”Perfekt såsom vingen på en fågel kan vara kommer den aldrig möjliggöra att fågelns flyger om den inte stöds av luften. Fakta är vetenskapens luft. Utan dem kan en vetenskapsman aldrig stiga.”
/Ivan Pavlov

”Perfect as the wing of a bird may be, it will never enable the bird to fly if unsupported by the air. Facts are the air of science. Without them a man of science can never rise.”
/Ivan Pavlov

”Vetenskap och teknologi förökar sig runt omkring oss. I ökande utsträckning dikterar de språken genom vilka vi talar och tänker. Antingen använder vi dessa språk eller förblir vi stumma.”
/J. G. Ballard

”Science and technology multiply around us. To an increasing extent they dictate the languages in which we speak and think. Either we use those languages, or we remain mute.”
/J. G. Ballard

”Kvinnans sinneskapacitet för studier av den högsta sorten kan inte betvivlas, för den har blivit tillräckligt illustrerad av geniers arbete, av vitterhet, och av vetenskap.”
/James Madison

”The capacity of the female mind for studies of the highest order cannot be doubted, having been sufficiently illustrated by its works of genius, of erudition, and of science.”
/James Madison

”Ingen vetenskap är immun mot politikens infektion och maktens korruption.”
/Jacob Bronowski

”No science is immune to the infection of politics and the corruption of power.”
/Jacob Bronowski

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80
Kära Jacob Bronowski, Vetenskap är politik genom kraften av vad den finner. Därför är det varje vetenskaplig persons ansvar att vetenskapliga fakta är sannolika och påverkar politiken. För politik är endast så vacker som du gör den. Det är faktiskt samma sak med vetenskapen. Du är den som skapar framtiden. Var en konstnär!
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Säkerhetsvakt, Vetenskapliga partiet

Dear Jacob Bronowski, Science is politics by the force of its findings. Therefore it is every scientific persons responsibility to make sure that scientific facts and conclusions are probable also affect politics. Because politics is only as beautiful as we make it. It is actually the same with science. You are the creator of the future. Be an artist!
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Security guard, Scientific party of Sweden

”Jag tror inte på den Stora Mans-teorin inom vetenskap eller historia. Det finns inga stora män, endast män som står på andra mäns axlar och vad de har gjort.”
/Jacque Fresco

”I don’t believe in the Great Man theory of science or history. There are no great men, just men standing on the shoulders of other men and what they have done.”
/Jacque Fresco

jacques_cousteau_80x80
”Vad är en vetenskapsman i slutänden? Det är en nyfiken man som tittar genom ett nyckelhål, naturens nyckelhål, och försöker förstå vad som pågår.”
/Jacques Yves Cousteau

”What is a scientist after all? It is a curious man looking through a keyhole, the keyhole of nature, trying to know what’s going on.”
/Jacques Yves Cousteau

”Av alla fallerade teknologier som skräpar ner den framåtsträvande marschen för vetenskapen – ånglok, zeppelinare, bepansrade tåg – har inget varit så katastrofalt för välstånd som det senaste århundradets försök att skapa elektricitet från nukleär fission.”
/James Buchan

”Of all the failed technologies that litter the onward march of science – steam carriages, zeppelins, armoured trains – none has been so catastrophic to prosperity as the last century’s attempt to generate electricity from nuclear fission.”
/James Buchan

”Vetenskapen rör sig framåt med en känsla av äventyr karaktäriserad både av ungdomlig arrogans och tron på att sanningen, väl funnen, kommer vara enkel så väl som vacker.”
/James D. Watson

”Science moves with the spirit of an adventure characterized both by youthful arrogance and by the belief that the truth, once found, would be simple as well as pretty.”
/James D. Watson

”Vi är inte alla jämlika, det är helt enkelt inte sant. Det är inte vetenskap.”
/James D. Watson

”We’re not all equal, it’s simply not true. That isn’t science.”
/James D. Watson

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80
Kära James D. Watson, Visst. Vi är inte alla jämlika, men vetenskapen har gjort det evident att människor i mer jämlika samhällen är lyckligare än andra.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Säkerhetsvakt, Vetenskapliga partiet

Dear James D. Watson, Sure. We’re not all equal, however science has made it evident that people in more equal societies tend to be more happy than others.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Security guard, Scientific party of Sweden

”Mycket av debatten om global uppvärmning är baserad på rädsla, mer än vetenskap.”
/James Inhofe

”Much of the debate over global warming is predicated on fear, rather than science.”
/James Inhofe

jane_goodall_80x80
”Kvinnor tenderar att vara mer intuitiva, eller att erkänna att de är intuitiva, och kanske är inte den hårda vetenskapliga approachen så attraktiv. Det sätt på vilket vetenskapen lärs ut är väldigt kall. Jag skulle aldrig blivit vetenskapsman om jag hade blivit utbildad på det viset.
/Jane Goodall

”Women tend to be more intuitive, or to admit to being intuitive, and maybe the hard science approach isn’t so attractive. The way that science is taught is very cold. I would never have become a scientist if I had been taught like that.
/Jane Goodall

”När jag började 1960 var individualitet en accepterad sak att leta efter; det var om art-specifika beteenden. Men ett djurs beteende är inte hård vetenskap. Det finns rum för intuition.”
/Jane Goodall

”When I began in 1960, individuality wasn’t an accepted thing to look for; it was about species-specific behaviour. But animal behaviour is not hard science. There’s room for intuition.
/Jane Goodall

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80
Kära Jane Goodall, Genom intuition finner vi första steget i den hypotetiska deduktiva metoden som vi kallar vetenskap. Det är därför alla av oss, kvinnor, män och barn är så viktiga för vetenskapen. Den ena kan vara starkare än den andra i olika avseenden, men tillsammans kan vi vara fantastiska.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Säkerhetsvakt, Vetenskapliga partiet

Dear Jane Goodall, Through intuition we find the first step in the hypothethical deductive method we call science. That is why all of us, women, men and children are so important for science. One might be stronger than the other in different aspects, but together we can be fantastic.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Security guard, Scientific party of Sweden

”Vetenskaplig kunskap är en slags diskurs.”
/Jean-Francois Lyotard

”Scientific knowledge is a kind of discourse.”
/Jean-Francois Lyotard

Bild på Joe Cohen
Att utveckla en skeptisk attityd är inte enbart ett resultat av att lära sig kognitiva fallgropar och logiskt resonemang. Det är bara början. Jag har upptäckt att utvecklingen av en skeptisk attityd krävde övning i att odla medvetenhet och att släppa taget. Man måste släppa taget om sina övertygelser.
/ Joe Cohen Source: https://selfhack.com/blog/a-critical-review-of-science-based-medicine/#Skepticism_as_an_Attitude

Bild på Joe Cohen
”Developing a skeptical attitude is not merely a result of learning cognitive pitfalls and logical reasoning. That’s just the beginning. I’ve found that developing a skeptical attitude required the practice of cultivating awareness and letting go. You need to let go of your convictions.”
/ Joe Cohen Source: https://selfhack.com/blog/a-critical-review-of-science-based-medicine/#Skepticism_as_an_Attitude

john_dewey_80x80
”Genom att lägga händerna på den heliga arken av absolut permanens, genom att behandla de former som betraktats som fasta och perfekta, som föds och dör, introducerade Arternas Uppkomst ett sätt att tänka som i slutänden var förutbestämt att förvandla logiken om kunskap, och följaktigen hur vi behandlar moral, politik och religion. Inflytandet av Darwin på Filosofin.”
/John Dewey

”In laying hands upon the sacred ark of absolute permanency, in treating the forms that had been regarded as types of fixity and perfection as originating and passing away, the Origin of Species introduced a mode of thinking that in the end was bound to transform the logic of knowledge, and hence the treatment of morals, politics, and religion. The Influence of Darwin on Philosophy.”
/John Dewey

”Både den vetenskaplige människan och den agerande människan lever alltid på spetsen av mysteriet, omgiven av det.”
/J. Robert Oppenheimer

”Both the man of science and the man of action live always at the edge of mystery, surrounded by it.”
/J. Robert Oppenheimer

Bild på Pierre-Joseph Proudhon
”Således, är I ett givet samhälle människans auktoritet över människan alltså omvänt proportionell mot det intellektuella utvecklingsstadiet, vilket det samhället har nått; och den förmodade varaktigheten av den auktoriteten kan beräknas utifrån den mer eller mindre allmänna önskan om en sann regering, det vill säga önskan om en vetenskaplig regering. Och precis som rätten till våld och rätten till skicklig reträtt drar sig undan inför rättvisans stadiga framsteg och äntligen måste släckas ut i jämlikhet, så kommer viljans suveränitet ge efter inför förståndets suveränitet och måste till sist förlora sig i vetenskaplig socialism”
/Joseph Proudhon Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_socialism

”Thus, in a given society, the authority of man over man is inversely proportional to the stage of intellectual development which that society has reached; and the probable duration of that authority can be calculated from the more or less general desire for a true government, — that is, for a scientific government. And just as the right of force and the right of artifice retreat before the steady advance of justice, and must finally be extinguished in equality, so the sovereignty of the will yields to the sovereignty of the reason, and must at last be lost in scientific socialism”
/Joseph Proudhon Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_socialism

”Vid en tid när vetenskapen spelar en så kraftfull roll för livet i samhället, när ödet för hela mänskligheten kanske hänger på resultatet av vetenskapliga resultat, är det på sin plats för alla vetenskapsmän att vara fullt medvetna om denna roll och uppföra sig i enlighet därmed.”
/Joseph Rotblat

”At a time when science plays such a powerful role in the life of society, when the destiny of the whole of mankind may hinge on the results of scientific research, it is incumbent on all scientists to be fully conscious of that role, and conduct themselves accordingly.”
/Joseph Rotblat

”Intuition kommer tala om för det tänkande sinnet var man bör söka härnäst.”
/Jonas Salk

”Intuition will tell the thinking mind where to look next.”
/Jonas Salk

”Det är genom vetenskap vi bevisar men genom intuition som vi upptäcker.”
Jules H. Poincare

”It is through science that we prove, but through intuition that we discover.”
Jules H. Poincare

”Vetenskapen, min pojke, är uppbyggd av misstag, men det är misstag som är användbara att göra, eftersom de steg för steg leder till sanningen.”
/Jules Verne

”Science, my lad, is made up of mistakes, but they are mistakes which it is useful to make, because they lead little by little to the truth.”
/Jules Verne

”Alltså, logos är vetenskap eller förnuft, något som hjälper oss att fungera praktiskt och effektivt i världen, och den måste därför vara välstämd och korrekt spegla världens realiteter runtomkring oss.”
/Karen Armstrong

Well, logos is science or reason, something that helps us to function practically and effectively in the world, and it must therefore be closely in tune and reflect accurately the realities of the world around us.”
/Karen Armstrong

”Statistik är vetenskapens grammatik.”
/Karl Pearson

”Statistics is the grammar of science.”
/Karl Pearson

”Vetenskap måste börja med myter, och med kritik av myter.”
/Karl Popper

”Science must begin with myths, and with the criticism of myths.”
/Karl Popper

”När tryck lett till knuff, är det inte vetenskapen som kommer pigga upp dig – det är tron, den spirituella sidan av livet, som kommer pigga upp dig, oavsett vilken religion du tillhör.”
/Kirstie Alley

”When push comes to shove, it ain’t the science that’s going to lift you up – it’s the belief, the spiritual side of life, that’s going to lift you up, no matter what religion you are.”
/Kirstie Alley

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80
Kära Kirstie Alley, Religionerna har med gott evidens piggat upp många människor, ofta samtidigt som de skapar de problem som trycker ner människor, såsom skam, överbefolkning, resursbrist, fattigdom och krig. Vetenskaplig metod i kombination med att vara mänsklig har potentialen att skapa frihet, lekfullhet, balans och fred. Jag finner det mycket mer moraliskt korrekt och upplyftande.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Säkerhetsvakt, Vetenskapliga partiet

Dear Kirstie Alley, The religions has with good evidece lifted many people up, often at the same time as they create the problems that pushes people down, such as shame, over-population, rescource depletion, poverty and war. Scientific method in combination with beeing human has the potential to create freedom, playfulness, balance and peace. I find that much more morally correct and up-lifting.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Security guard, Scientific party of Sweden

”Vetenskap är kaptenen och praktiken soldaterna.”
/Leonardo da Vinci

”Science is the captain, and practice the soldiers.”
/Leonardo da Vinci

”Fakta är vetenskapsmännens luft. Utan dem kan man aldrig flyga.”
/Linus Pauling

”Facts are the air of scientists. Without them you can never fly.”
/Linus Pauling

”Jag jämför ofta öppen källkod med vetenskap, där vetenskapen tog in hela idén av att utveckla koncept i det öppna och förbättra andra människors idéer och göra det till vad vetenskapen är idag och de fantastiska avancemang som vi har haft. Och jag jämför det med häxkonst och alkemi, där öppenhet var något som du inte gjorde.”
/Linus Torvalds

”I often compare open source to science. To where science took this whole notion of developing ideas in the open and improving on other peoples’ ideas and making it into what science is today and the incredible advances that we have had. And I compare that to witchcraft and alchemy, where openness was something you didn’t do.”
/Linus Torvalds

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80
Kära Linus Torvalds, Ja. Öppen källkod är likt vacker vetenskap. Nu är det endast häxkonstens herrar som leker med dödskallar och ben, och andra religioner, som måste fatta mod till sig och vakna upp och bli vetenskapliga.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Säkerhetsvakt, Vetenskapliga partiet

Dear Linus Torvalds, Yes. Open source is like beautiful science. Now it is only the gentlemen of whitch-craft who play around with sculls and bones, and other religions, who need to find courage to wake up and become scientific.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Security guard, Scientific party of Sweden

”Vetenskapen tillhör inget land, eftersom kunskap tillhör mänskligheten och är den lykta som upplyser världen. Vetenskap är den högsta personifieringen av nationen eftersom den nation som kommer förbli på första plats är den som bär arbetet av tanke och intelligens längst.”
/Louis Pasteur

”Science knows no country, because knowledge belongs to humanity, and is the torch which illuminates the world. Science is the highest personification of the nation because that nation will remain the first which carries the furthest the works of thought and intelligence.”
/Louis Pasteur

“Sju dödsynder. Rikedom utan arbete. Njutning utan samvete. Vetenskap utan mänsklighet. Kunskap utan karaktär. Politik utan princip. Kommers utan moral. Dyrkan utan offervilja.”
/Mahatma Gandhi

“Seven Deadly Sins. Wealth without work. Pleasure without conscience. Science without humanity. Knowledge without character. Politics without principle. Commerce without morality. Worship without sacrifice.”
/Mahatma Gandhi

”Ett misstag blir inte till sanning p.g.a. mångfaldig spridning, och sanningen blir inte heller felaktig om ingen ser den. Sanningen står fast, även om det inte finns något offentligt stöd. Den är upprätthåller sig självt.”
/ Mahatma Gandhi Young India 1924-1926 (1927), s. 1285 https://en.wikiquote.org

”An error does not become truth by reason of multiplied propagation, nor does truth become error because nobody sees it. Truth stands, even if there be no public support. It is self sustained.”
/ Mahatma Gandhi Young India 1924-1926 (1927), p. 1285
https://en.wikiquote.org/wiki/Mahatma_Gandhi

”Inget har sådan kraft att bredda sinnet som förmågan att verkligen undersöka allt systematiskt som du observerar i ditt liv.”
/Marcus Aurelius

”Nothing has such power to broaden the mind as the ability to investigate systematically and truly all that comes under thy observation in life.”
/Marcus Aurelius

”Om man inte kan beskriva en sak tydligt nog, så att även en intelligent tolvåring kan förstså det, bör man stanna inom universitetets och laboratiriernas instängda väggar tills man får ett bättre grepp på sitt eget ämne.
/Margaret Mead

If one cannot state a matter clearly enough so that even an intelligent twelve-year-old can understand it, one should remain within the cloistered walls of the university and laboratory until one gets a better grasp of one’s subject matter.
/Margaret Mead

”Jag ser inte situationen för människan i en värld av planetärt teknologiberoende som ett olösligt och ofrånkomligt öde, men jag ser tankeuppgiften precis i detta, att inom sina egna gränser hjälper det människan som sådan att uppnå ett tillfredsställande förhållande till essensen av teknologiberoende. Nationalsocialismen gick faktiskt i denna riktning. Dessa människor var dock alldeles för dåligt utrustade för tänkande för att kunna komma fram till en riktigt tydlig relation till vad som händer i dag och har pågått under de senaste 300 åren.”
/Martin Heidegger

”I see the situation of man in the world of planetary technicity not as an inexitricable and inescapable destiny, but I see the task of thought precisely in this, that within its own limits it helps man as such achieve a satisfactory relationship to the essence of technicity. National Socialism did indeed go in this direction. Those people, however, were far too poorly equipped for thought to arrive at a really explicit relationship to what is happening today and has been underway for the past 300 years.”
/Martin Heidegger

martin_luther_king_jr_80x80
”Vår vetenskapliga kraft har sprungit förbi vår spirituella kraft. Vi har målstyrda missiler och missledda män.”
/Martin Luther King JR

”Our scientific power has outrun our spiritual power. We have guided missiles and misguided men.”
/Martin Luther King JR

”Vetenskapen är en kultur som är verkligen global – protoner, proteiner och Pythagoras sats är samma från Kina till Peru. Den borde ha en effekt på alla nationella barriärer. Den borde sätta sig ovan på alla trossystem dessutom.
/Martin Rees

”Science is the one culture that’s truly global – protons, proteins and Pythagoras’s Theorem are the same from China to Peru. It should transcend all barriers of nationality. It should straddle all faiths, too.
/Martin Rees

max_born_80x80
”Vetenskap och teknik kommer sedan följa sin tendens till snabb expansion på ett exponentiellt sätt, tills mättnad sätter in. Men det betyder inte nödvändigtvis en ökning av rikedom, ännu mindre av lycka, så länge som antalet människor ökar i samma takt, och med det deras behov av mat och energi. Vid denna punkt, kommer atomens teknologiska problem beröra sociala problem, såsom födelsekontroll och den rättvisa fördelningen av varor. Det kommer att bli en hård kamp om dessa problem … ”
/ Max Born

“Science and technology will then follow their tendency to rapid expansion in an exponential fashion, until saturation sets in. But that does not necessarily imply an increase of wealth, still less of happiness, as long as the number of people increases at the same rate, and with it their need for food and energy. At this point, the technological problems of the atom touch social problems, such as birth control and the just distribution of goods. There will be hard fighting about these problems…”
/Max Born

”En vetenskaplig sanning triumferar inte genom att övertyga dess motståndare och få dem att se ljuset, men snarare eftersom dess motståndare till slut dör och en ny generation växer upp och känner igen den.”
/Max Planck

”A scientific truth does not triumph by convincing its opponents and making them see the light, but rather because its opponents eventually die and a new generation grows up that is familiar with it.”
/Max Planck

”Vem som helst som har varit seriöst engagerad i vetenskapligt arbete, oavsett sort, inser att ovanför ingången till porten av vetenskapens tempel står det skrivet: ‘Ni måste ha tro.’ ”
/Max Planck

”Anybody who has been seriously engaged in scientific work of any kind realizes that over the entrance to the gates of the temple of science are written the words: ‘Ye must have faith.’ ”
/Max Planck

Varifrån kommer jag och vart hän går jag? Det är den stora outgrundliga frågan, samma för var och en av oss. Vetenskapen har inget svar på det.
/ Max Planck

”Whence come I and whither go I? That is the great unfathomable question, the same for every one of us. Science has no answer to it.”
/Max Planck

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80
”Kära Max Planck. ‘Jaget’ verkar existera som ett resultat av rädsla och rädsla är faktiskt ologiskt i ett långsiktigt perspektiv. Vårt ‘Jag’ är tankar som vi programmerats med att tänka eller som vi bestämt oss för att tänka. Så i princip är utvecklingen av ‘Jaget’ ett resultat av vad vi fokuserar på och vad vi väljer att tro och hur vi väljer att agera. Detta s.k. ‘Jag’ kommer kanske att eka så länge denna civilization överlever. Vi som vetenskapsmän står på en stor pyramid av av fantastisk vetenskap och vi står i Enhet, med endast en uppgift; Att förbättra tänkandet, vetenskapen och teknologin för framtidens generationer. För en riktig vetenskapsman finns det egentligen inget ‘Jag’ även om han kanske tror det, eftersom i varje ögonblick då riktigt fantastisk vetenskap skapas finns det enbart lekfull undersökning och kreativitet. Vi är ett med uppdraget, logiskt och emotionellt, med en känsla av att göra det bästa för mänskligheten och naturen långsiktigt, eftersom vi alla är en del av båda.”
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Säkerhetsvakt, Vetenskapliga partiet

”Dear Max Planck. The ‘I’ seems to exists as a result of fear and fear is actually illogical in a long-term perspective. Our ‘I’ are thoughts that were programmed to think or we decide to think. So in principal the development of ‘I’ is a result of what we focus on, what we chose to believe and how we choose to act. This s.c. ‘I’ will maybe echo, as long as this civilization survives. We as scientists stand upon a great pyramid of fantastic science and we stand in Oneness, with one mission only; To enhance thought, science and technology for future generations. For a real scientist there is not really an ‘I’ even if he might think so, because in each moment of any real fantastic science there is only playful investigation and creativity. We are one with the mission, logically and emotionally, with a sense of doing the best for humanity and nature long-term, since we are all part of both.”
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Security guard, Scientific party of Sweden

”Skillnaden mellan vetenskap och konst är inte att de är olika sidor av samma mynt, eller ens olika delar av samma continuum, men snarare är de manifestationer av samma sak. Konsten och vetenskapen är avatarer av mänsklig kreativitet”
/Mae Jemison

”The difference between science and the arts is not that they are different sides of the same coin even, or even different parts of the same continuum, but rather, they are manifestations of the same thing. The arts and sciences are avatars of human creativity.”
/Mae Jemison

”Vi ser på vetenskap som något väldigt elitistiskt, vilket enbart ett fåtal personer kan lära sig. Det är helt enkelt inte sant. Man behöver bara starta tidigt och ge barnen ett fundament. Barn lever upp, eller ner, till förväntningar.”
/Mae Jemison

”We look at science as something very elite, which only a few people can learn. That’s just not true. You just have to start early and give kids a foundation. Kids live up, or down, to expectations.”
/Mae Jemison

”Så länge människor är fria att fråga vad de måste, fria att säga vad de tänker, kan friheten aldrig gå förlorad och vetenskapen kan då aldrig tillbakabildas.”
/Marcel Proust

”As long as men are free to ask what they must, free to say what they think, free to think what they will, freedom can never be lost and science can never regress.”
/Marcel Proust

Bild på Michel Foucault”Jag tror att det obevisade antagandet, som ligger i kärnan i den traditionella vetenskapshistorien, är att sanningen existerar för att kunna bli känd; ändå har det mänskliga sinnet, på grund av effekten av ett antal hämningar eller hinder, inte lyckats se denna sanning. Sinnet är skapat för att se sanningen och ett betingat hinder förhindrar honom att se det. Enligt vissa historiker kan detta hinder kopplas till socioekonomiska förhållanden eller till olika former av mentalitet, eller till tron och naivitet i gamla religiösa myter och moraliska teman.”
/ Michel Foucault Källa: Debatt med Noam Chomsky angående frågan om mänsklig natur 1971 holländsk television

Bild på Michel Foucault”I believe the postulate, that lies at the core of the traditional history of science, is that truth exists in order to be known; yet the human mind, due to the effect of a number of inhibitions or obstacles, has not managed to see this truth. The mind is made to see the truth and a contingent obstacle is impeding him to see it. According to some historians, this obstacle could be linked to socio-economic conditions, or to different forms of mentality, or to the belief and naivety in old religious myths and moral themes.”
/ Michel Foucault Source: Debate with Noam Chomsky on the question of Human Nature 1971 Dutch television

mustafa-kemal-atatürk-80x80
Jag har ingen religion, och ibland jag önskar att alla religioner låg på havsbotten. En svag ledare, han behöver religionen för att upprätthålla sin regering; det är som om han skulle vilja fånga sitt folk i en fälla. Mitt folk kommer att lära sig demokratins principer, sanningens diktat och vetenskapens läror. Vidskeplighet måste bort. Låt dem dyrka som de vill; varje människa kan följa sitt eget samvete, förutsatt att det inte stör mentalt friskt resonerande eller ställer honom mot hans medmänniskors frihet.
/Mustafa Kemal Atatürk

I have no religion, and at times I wish all religions at the bottom of the sea. He is a weak ruler who needs religion to uphold his government; it is as if he would catch his people in a trap. My people are going to learn the principles of democracy, the dictates of truth and the teachings of science. Superstition must go. Let them worship as they will; every man can follow his own conscience, provided it does not interfere with sane reason or bid him against the liberty of his fellow-men.
/Mustafa Kemal Atatürk

Kära Mustafa Kemal Atatürk, När jag betraktar ditt lands tillstånd idag, ledaren, nivån på demokratin och nivån på vetenskapligt medvetande, måste jag erkänna att din första känsla förmodligen hade varit bättre att följa än tolerans mot vidskepelsen. Många har lärt sig principerna för demokrati, sanningens diktat och vetenskapens läror. För att accellerera vetenskaplig utveckling ytterligare måste orsakerna för vidskepelse nedväxa konstant tills de når en nivå av noll och sedan stanna på noll. Jämlikhet, befolkningspolicy och allmän utbildning för alla är vägen framåt. Total framgång kommer bli möjlig efter ett par generationer. De sista fåtalet desillusionerade måste sluta sina liv på mental instutition och därigenom kommer fria män och kvinnor vara trygga eftersom frihet från religion är viktigare än religionsfrihet.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Säkerhetsvakt, Vetenskapliga partiet

Dear Mustafa Kemal Atatürk, When I look at the state of your country today, the leader, the level of democracy and the level of scientific awareness, I must admit that your first feeling probably had been better to follow than your tolerance towards superstition. Many have learned the principles of democracy, the dictates of truth and the teachings of science. To accelerate scientific development further the causes for superstition must constantly down-grow until they reach a level of zero and then stay zero. Equality, population policies and mandatory education for all is the way forward. Total success will be possible after a couple of generations. The last few delusional must end their lives in mental institutions and thereby free women and free men will be safe because freedom from religion is more important than freedom of religion.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Security guard, Scientific party of Sweden

”En av de bästa sakerna med vetenskapen är att det saknar betydelse var du var född, och det har ingen betydelse vilket trosystem dina föräldrar kan ha haft: Om du utför samma expreiment som någon annan gjorde, vid en annan tidpunkt och plats, kommer du få samma resultat.”
/Neil deGrasse Tyson

”One of the greatest features of science is that it doesn’t matter where you were born, and it doesn’t matter what the belief systems of your parents might have been: If you perform the same experiment that someone else did, at a different time and place, you’ll get the same result.”
/Neil deGrasse Tyson

”När du väl har en innovationskultur, så kommer även de som inte är vetenskapsmän eller ingenjörer – poeter, skådespelare, journalister – likt grupper, omfamna vad det menas med att vara vetenskapligt litterär. De kommer omfamna konceptet av en innovationskultur. De kommer rösta på ett sätt som stödjer det. De slåss inte mot vetenskapen och de slåss inte mot teknologin.”
/Neil deGrasse Tyson

”Once you have an innovation culture, even those who are not scientists or engineers – poets, actors, journalists – they, as communities, embrace the meaning of what it is to be scientifically literate. They embrace the concept of an innovation culture. They vote in ways that promote it. They don’t fight science and they don’t fight technology.”
/Neil deGrasse Tyson

”Vetenskapens historia visar att teorier går under. Med varje ny sanning som avslöjas får vi en bättre förståelse för naturen och våra koncept och åsikter modifieras.
/Nikola Tesla

The history of science shows that theories are perishable. With every new truth that is revealed we get a better understanding of Nature and our conceptions and views are modified.”
/Nikola Tesla

noam_chomsky_80x80
”Så snart som frågor om vilja eller beslut eller förstånd eller val av handling uppkommer är mänsklig vetenskap svarslös.”
/Noam Chomsky

”As soon as questions of will or decision or reason or choice of action arise, human science is at a loss.”
/Noam Chomsky

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80
”Kära Noam Chomsky, det har ofta varit sant att frågor om vilja, beslut, förnuft eller val av åtgärd länge har försatt vetenskapsmän i ett förbryllat tillstånd. Men med ett fundament av vilja för det bästa för framtidens generationer och ordentlig organisationsförmåga kan vetenskapen undersöka fakta på djupet, resonera deliberativt, göra resonabla konklusioner och också bestämma vilket val av åtgärd som är det mest förnuftiga. Vetenskapen behöver helt enkelt ett fundament av spitituella och moraliska värden som en fix punkt.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Säkerhetsvakt, Vetenskapliga partiet

Dear Noam Chomsky, It has often been true that questions of will, decision, reason or choice of action long has put scientist in a bewildered state. However, with a foundation of will for the best for future generations and proper organizational skills, science can investigate facts deeply, reason deliberatively, make reasonable conclusions and also decide what choice of action is the most reasonable. Science simlply needs a fundament of spiritual and moral values as a fix point.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Security guard, Scientific party of Sweden

Vetenskap är en förstaklassens möbel för människans övre kammare, om han har vanligt förnuft på bottenvåningen. Men har inte människan gott om vanligt förnuft, desto mer vetenskap han har, desto sämre för hans patient.
/Oliver Wendell Holmes

Science is a first-rate piece of furniture for a man’s upper chamber, if he has common sense on the ground-floor. But if a man hasn’t got plenty of good common sense, the more science he has, the worse for his patient.
/Oliver Wendell Holmes

”Success is a science; if you have the conditions, you get the result.”
/Oscar Wilde

”Att lyckas är en vetenskap; om du har förutsättningarna får du resultatet.”
/Oscar Wilde

”Tomma huvuden, har kognitiv vetenskap lärt oss, lär sig ingenting. Den kraftfulla kulturella och personliga flexibiliteten för vår art står i tacksamhetskuld, åtminstone delvis, till att vi startat så välinformerade; vi är bra på att lära oss saker eftersom vi vet vad vi bör uppmärksamma och vilka frågor som är de rätta att ställa.”
/Paul Bloom

”Empty heads, cognitive science has taught us, learn nothing. The powerful cultural and personal flexibility of our species is owed at least in part to our starting off so well-informed; we are good learners because we know what to pay attention to and what questions are the right ones to ask.”
/Paul Bloom

”Medicin är inte enbart en vetenskap; det är en konst. Den består inte av att blanda piller och gips; den hanterar livets processer, vilka måste förstås innan de kan ledas.”
/Paracelsus

”Medicine is not only a science; it is also an art. It does not consist of compounding pills and plasters; it deals with the very processes of life, which must be understood before they may be guided.”
/Paracelsus

”Kunskap har tre grader – åsikt, vetenskap, upplysning. Medlen eller instrumenten för den första är är förstånd; för den andra, dialektik; för den tredje, intuition.”
/Plotinus

”Knowledge has three degrees — opinion, science, illumination. The means or instrument of the first is sense; of the second, dialectic; of the third, intuition.”
/Plotinus

”Konsten har ett dubbelt ansikte av uttryck och illusion precis som vetenskapen: realiteten av fel och sanningens fantom”.
/Publilius Syrus

”Art has a double face, of expression and illusion, just like science has a double face: the reality of error and the phantom of truth.”
/Publilius Syrus

”Vetenskapen är den största kreativa impulsen för vår tid. Den dominerar den intellektuella scenen och formar våra liv, inte enbart i de materiella saker som den gett oss, men också i det att den leder oss spirituellt.”
/Polykarp Kusch

”Science is the greatest creative impulse of our time. It dominates the intellectual scene and forms our lives, not only in the material things which it has given us, but also in that it guides our spirit.”
/Polykarp Kusch

”Dåliga tider har vetenskapligt värde. Detta är tillfällen en god elev inte skulle missa.”
/Ralph Waldo Emerson

”Bad times have a scientific value. These are occasions a good learner would not miss.”
/Ralph Waldo Emerson

”Vetenskapen förstår inte sin skuld till fantasin.”
/Ralph Waldo Emerson

”Science does not know its debt to imagination.”
/Ralph Waldo Emerson

”Varje känt faktum i naturvetenskapen kom ur magkänsla från någon innan det faktiskt blev verifierat.”
/Ralph Waldo Emerson

”Every known fact in natural science was divined by the presentiment of somebody, before it was actually verified.”
/Ralph Waldo Emerson

”Sience fiction är en idé som uppstår i huvudet och inte existerar ännu, men snart kommer göra det, och kommer förändra allt för alla, och ingenting kommer någonsin bli likadant igen. Så snart som du har en idé som kommer förändra någon liten del av världen så skriver du science fiction. Det är alltid konsten för vad som är möjligt, aldrig det omöjliga.”
/Ray Bradbury

”Science fiction is any idea that occurs in the head and doesn’t exist yet, but soon will, and will change everything for everybody, and nothing will ever be the same again. As soon as you have an idea that changes some small part of the world you are writing science fiction. It is always the art of the possible, never the impossible.”
/Ray Bradbury

”Den bästa vetenskapsmannen är öppen för upplevelse och börjar med romans – Tanken om att allt är möjligt.”
/Ray Bradbury

”The best scientist is open to experience and begins with romance – the idea that anything is possible.”
/Ray Bradbury

”Före krig verkar militärvetenskap vara en verklig vetenskap, likt astronomi; men efter ett krig verkar det mer som astrologi.”
/Rebecca West

”Before a war military science seems a real science, like astronomy; but after a war it seems more like astrology.”
/Rebecca West

”Det har blivit nästan en cliché att påpeka att ingen skryter om sin egen okunnighet om litteratur, men det är socialt acceptabelt att skryta om sin okunnighet om vetenskap och stolt hävda inkompetens inom matematik.”
/Richard Dawkins

”It has become almost a cliche to remark that nobody boasts of ignorance of literature, but it is socially acceptable to boast ignorance of science and proudly claim incompetence in mathematics.”
/Richard Dawkins

”För en ärlig domare är det påstådda giftermålet mellan religion och vetenskap ett ytligt, tomt, propaganda-bedrägeri.”
/Richard Dawkins

”To an honest judge, the alleged marriage between religion and science is a shallow, empty, spin-doctored sham.”
/Richard Dawkins

”Anklagelsen mot vetenskapen är rakt på sak: mycket av den vetenskapliga litteraturen, kanske hälften, kan helt enkelt vara osann. Drabbad av studier med små urvalsstorlekar, små effekter, ogiltiga undersökande analyser och flagranta intressekonflikter, tillsammans med en besatthet att driva modetrender av tvivelaktig betydelse, så har vetenskapen gjort en sväng mot mörkret. ”
/Richard Horton (Källa: En kommentar ”offline” i The Lancet: What is medicine’s 5 sigma?)

“The case against science is straightforward: much of the scientific literature, perhaps half, may simply be untrue. Afflicted by studies with small sample sizes, tiny effects, invalid exploratory analyses, and flagrant conflicts of interest, together with an obsession for pursuing fashionable trends of dubious importance, science has taken a turn towards darkness.”
/Richard Horton (Source: A comment ”offline” in The Lancet: What is medicine’s 5 sigma?)

”Vetenskap handlar inte om kontroll. Det handlar om att kultivera ett ständigt tillstånd av underverk inför något som för alltid växer ett steg rikare och mer subtilt än vår senaste teori om den. Det handlar om vördnad, inte om att bemästra.”
/Richard Powers

”Science is not about control. It is about cultivating a perpetual condition of wonder in the face of something that forever grows one step richer and subtler than our latest theory about it. It is about reverence, not mastery.”
/Richard Powers

”Allt är teoretiskt omöjligt tills det har utförts.”
/Robert A Heinlein

”Everything is theoretically impossible, until it is done.”
/Robert A Heinlein

”Skillnaden mellan vetenskap och flummiga ämnen är att vetenskap kräver förstånd medan de andra ämnena blott kräver stipendium.”
/Robert A Heinlein

”The difference between science and the fuzzy subjects is that science requires reasoning while those other subjects merely require scholarship.”
/Robert A Heinlein

”Vetenskapen kan inte utvecklas utan tillförlitliga mätningar av vad det är du vill studera. Nyckeln är uppmätning. Så enkelt är det.”
/Robert D. Hare

”Science cannot progress without reliable and accurate measurement of what it is you are trying to study. The key is measurement, simple as that.”
/Robert D. Hare

”Förstånd, observation och erfarenhet; Vetenskapens heliga treenighet.”
/Robert Green Ingersoll

”Reason, observation, and experience; the holy trinity of science.”
/Robert Green Ingersoll

”Det finns en femte dimension, bortom det som är känt för människan. Det är en dimension så vidsträckt som rymden och så tidlös som oändligheten. Det är gränsen mellan ljus och skugga, mellan vetenskap och vidskepelse.”
/Rod Serling

”There is a fifth dimension, beyond that which is known to man. It is a dimension as vast as space and as timeless as infinity. It is the middle ground between light and shadow, between science and superstition.”
/Rod Serling

”De starkaste argumenten bevisar ingenting så länge konklusionerna inte verifieras av erfarenhet. Erfarenhetsbaserad vetenskap är drottningen av vetenskaper och målet för all spekulation.”
/Roger Bacon

”The strongest arguments prove nothing so long as the conclusions are not verified by experience. Experimental science is the queen of sciences and the goal of all speculation.”
/Roger Bacon

”All vetenskap kräver matematik. Kunskapen om matematiska saker är nästan medfött i oss. Det är den enklaste av vetenskaper, ett faktum som är så uppenbart att inte någons hjärna förkastar det; för lekmän och människor som är fullständigt illiterära vet hur man räknar och betalar.”
/Roger Bacon

”All science requires mathematics. The knowledge of mathematical things is almost innate in us. This is the easiest of sciences, a fact which is obvious in that no one’s brain rejects it; for laymen and people who are utterly illiterate know how to count and reckon.”
/Roger Bacon

”Dålig religion är arrogant, självrättfärdig, dogmatisk och intolerant. Så även dålig vetenskap. Men till skillnad från religiösa fundamentalister, förstår inte vetenskapliga fundamentalister att deras åsikter är baserade på tro. De tror att de vet sanningen.”
/Rupert Sheldrake

”Bad religion is arrogant, self-righteous, dogmatic and intolerant. And so is bad science. But unlike religious fundamentalists, scientific fundamentalists do not realize that their opinions are based on faith. They think they know the truth.”
/Rupert Sheldrake

”Vetenskap är kul. Vetenskap är nyfikenhet. Vi har alla en naturlig nyfikenhet. Vetenskap är en process av undersökning. Det är att komma med frågor och hitta på en metod. Det är att gräva sig in.”
/Sally Ride

”Science is fun. Science is curiosity. We all have natural curiosity. Science is a process of investigating. It’s posing questions and coming up with a method. It’s delving in.”
/Sally Ride

”Konflikten mellan religion och vetenskap är starkt förbunden med och (väldigt nära) summan noll. Vetenskapens succé kommer ofta på bekostnad av religiösa dogmer; upprätthållandet av religiösa dogmer kommer alltid på vetenskapens bekostnad.”
/Sam Harris

”The conflict between religion and science is inherent and (very nearly) zero-sum. The success of science often comes at the expense of religious dogma; the maintenance of religious dogma always comes at the expense of science.”
/Sam Harris

Stephen-Hawking-80x80
”Religion var ett försök att svara på de frågor vi alla frågar. Varför är vi här? Var kom vi ifrån? Vetenskapen ger idag bättre och mer konsekventa svar, men människor kommer alltid att hålla fast vid religion eftersom det ger tröst och de litar inte på eller förstår vetenskapen. ”
/ Stephen Hawking Källa: Neil deGrasse Tyson interviews Stephen Hawking – What Happened Before Big Bang?

”Religion was an attempt to answer the questions we all ask. Why are we here? Where did we come from? Nowadays science provides better and more consistent answers, but people will always cling to religion because it gives comfort and they do not trust or understans science.”
/Stephen Hawking Source: Neil deGrasse Tyson interviews Stephen Hawking – What Happened Before Big Bang?

”Vetenskapen svarar allt mer på frågor som brukade vara religionens provins.”
/Stephen Hawking

Science is increasingly answering questions that used to be the province of religion.”
/Stephen Hawking

”Vetenskapen är inte enbart förnuftets lärljunge men också en för romans och passion.”
/Stephen Hawking

”Science is not only a disciple of reason but, also, one of romance and passion.”
/Stephen Hawking

”Jag tror att universum styrs av vetenskapens lagar. Lagarna må ha stiftats av Gud, men Gud ingriper inte för att bryta lagarna.”
/Stephen Hawking

”I believe the universe is governed by the laws of science. The laws may have been decreed by God, but God does not intervene to break the laws.”
/Stephen Hawking

“Vi är endast en avancerad underart av apor på en mindre planet intill en väldigt medelmåttig stjärna, men vi kan förstå Universum. Det gör oss till något väldigt speciellt.”
/Stephen Hawking

“We are just an advanced breed of monkeys on a minor planet of a very average star. But we can understand the Universe. That makes us something very special.”
/Stephen Hawking

”Inom vetenskapen kan ‘fakta’ endast betyda ‘bekräftad till en sådan grad att det vore perverst att återhålla temporärt godkännande.’ Jag förmodar att äpplen skulle kunna börja sväva i morgon, men sannolikheten förtjänar inte samma tid i fysikens klassrum.”
/Stephen Jay Gould

”In science, ‘fact’ can only mean ‘confirmed to such a degree that it would be perverse to withhold provisional assent.’ I suppose that apples might start to rise tomorrow, but the possibility does not merit equal time in physics classrooms.”
/Stephen Jay Gould

”Reklam: Vetenskapen om hur man låser in mänsklig intelligens länge nog för att tjäna pengar på det.”
/Stephen Leacock

”Advertising: the science of arresting the human intelligence long enough to get money from it.”
/Stephen Leacock

”Kom ihåg att science fiction har alltid varit en sorts första nivåns varning för att tänka på saker som kan komma. Det är lättare för en publik att ta emot varningar från sci-fi utan en känsla av att vi predikar för dem. Varje science fiction-film jag någonsin sett, en som är värd sin vikt i termoplast-film, varnar oss om saker som till slut blir sanna.”
/Steven Spielberg

”Remember, science fiction’s always been the kind of first level alert to think about things to come. It’s easier for an audience to take warnings from sci-fi without feeling that we’re preaching to them. Every science fiction movie I have ever seen, any one that’s worth its weight in celluloid, warns us about things that ultimately come true.”
/Steven Spielberg

”Mild autism kan ge dig ett geni som Einstein. Om du har allvarlig autism, kan du bli icke-verbal. Du vill inte att folk ska befinna sig i det allvarliga slutet på spetkrat. Men gör du dig av med all autism-genetik skulle du inte ha vetenskap eller konst. Allt du skulle ha vore en hög av sociala skvallertanter. ”
/Temple Grandin

”Mild autism can give you a genius like Einstein. If you have severe autism, you could remain nonverbal. You don’t want people to be on the severe end of the spectrum. But if you got rid of all the autism genetics, you wouldn’t have science or art. All you would have is a bunch of social ‘yak yaks.’ ”
/Temple Grandin

”Vetenskap är organiserat vanligt förnuft där många vackra teorier dödades av ett fult faktum.”
/Thomas Huxley

”Science is organized common sense where many a beautiful theory was killed by an ugly fact.”
/Thomas Huxley

”Vetenskap är helt enkelt vanligt förnuft när det är som bäst, vilket betyder oomkullrunkeligt exakt i observation och utan nåd mot misstag i logik.”
/Thomas Huxley

”Science is simply common sense at its best, that is, rigidly accurate in observation, and merciless to fallacy in logic.”
/Thomas Huxley

”Vetenskap är likt en kärleksaffär med naturen; en lockande älskarinna. Den har samma turbulens, oväntade händelser och vändningar som romantisk kärlek, men det är en del av spelet.”
/Vilayanur S. Ramachandran

”Science is like a love affair with nature; an elusive, tantalising mistress. It has all the turbulence, twists and turns of romantic love, but that’s part of the game.”
/Vilayanur S. Ramachandran


”Glädje och lycka är indikatorer på balans i en mänsklig maskin, precis så som en förändring i det välbekanta brummandet i en mekanism omedelbart indikerar något onormalt för mekanikerns tränade öra. En inre glädje, som uppgår i extas, är det normala tillståndet för ett genialt sinne. En brist i denna glädje utvecklar kroppsförstörande gifter. Den där inre extasen av sinnet är den hemliga källan till evig ungdom och styrka i varje människa. Den som finner den finner allsmäktighet och allvetande.”
/Walter Bowman Russell

”Joy and happiness are the indicators of balance in a human machine, just as a change in the familiar hum in a mechanism immediately indicates an abnormalcy to the practiced ear of the mechanic. An inner joyousness, amounting to ecstasy, is the normal condition of the genius mind. Any lack of that joyousness develops body-destroying toxins. That inner ecstasy of the mind is the secret fountain of perpetual youth and strength in any man. He who finds it finds omnipotence and omniscience.”
/Walter Bowman Russell

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80
Kära Walter Bowman Russell, Du verkar ha misstagit dig 1963, 92 år ung. Så jag förmodar att inre extas i sinnet inte ledde till evig ungdom och styrka. Hursomhelst, verkar det som om din positiva attityd kanske förlängde ditt liv något. Så om du inte var allsmäktig eller allvetande, var du helt klart en inspirerande konstnär som målade The Might of Ages och helt klart kommer de positiva vibrationerna från din tavla inspirera medvetandet hos många framtida ingenjörer och vetenskapsmän, även om jag tror att de kan komma att ha en vision som leder till balans med naturen.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Säkerhetsvakt, Vetenskapliga partiet

Dear Walter Bowman Russell, You seem to have mistaken 1963, 92 years young, so I presume that inner ecstasy in mind did not lead to perpetual youth and strength. However, it seems like your positive attitude might have prolonged your life a bit. So if you were not omnipotent and omniscientific, clearly you were an inspiring artist painting The Might of Ages and clearly the positive vibrition from your painting will inspire the conscioussness of many future engineers and scientists, even if I think they might have a vision leading to balance with nature.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Security guard, Scientific party of Sweden

”Naturvetenskap beskriver helt enkelt inte enbart naturen; den är en del av samspelet mellan naturen och oss själva.”
/Werner Heisenberg

”Natural science, does not simply describe and explain nature; it is part of the interplay between nature and ourselves.”
/Werner Heisenberg

”Vetenskap ger oss kunskap, men endast filosofi kan ge oss visdom.”
/Will Durant

”Science gives us knowledge, but only philosophy can give us wisdom.
/Will Durant

”Vad är forskning, utom blott en blind date med kunskap?”
/Will Harvey

”What is research but a blind date with knowledge?”
/Will Harvey

”Fundamentet för ett imperie är konst och vetenskap. Ta bort dem eller degradera dem och det är slutet för imperiet och inte vise versa som engelsmän förmodar.”
/William Blake

”The foundation of empire is art and science. Remove them or degrade them, and the empire is no more. Empire follows art and not vice versa as Englishmen suppose.”
/William Blake

”Metoden för politisk vetenskap är tolkningen av livet; dess instrument är insikt, en fin förståelse för subtila oformulerade tillstånd.”
/Woodrow Wilson

”The method of political science is the interpretation of life; its instrument is insight, a nice understanding of subtle, unformulated conditions.”
/Woodrow Wilson

Kära Woodrow Wilson, Politisk vetenskap verkar vara en pseudovetenskap. Fantasi beträffande subtila oformulerade tillstånd är inte vetenskap. Visst är det en version av en historia, precis som religion är, men det är inte insikt, det är inte förståelse, även om det kan framstå som en fin fantasi. En sak är jag säker på, och det är att politik och makt som försöker pervertera vetenskapen är helt fruktansvärd. Vetenskap som försöker undersöka fakta som hjälper oss att skapa politik för framtidens generationer är mycket trevligare och jag tror att vi behöver bättre politiker för det jobbet.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Säkerhetsvakt, Vetenskapliga partiet

Dear Woodrow Wilson, Political science seems to be a pseudo science. Fantasy regarding subtle unformulated conditions is not science. Sure it is one version of a story, just like religion is, but it is not insight, it is not understanding, even if it can appear as a nice fantasy. One thing I am sure of, and that is, that politics and power trying to pervert science is just awful. Science investigating facts, helping us to create politics for the future generations is much nicer and I think we need better politicians for that job.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Security guard, Scientific party of Sweden

Annons

En reaktion till “Citat om vetenskap

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s