Stadgar

§ 1 Partiets namn

Partiets namn är Vetenskapliga partiet (Vp).

§ 2 Partiets säte

Partiet har sitt officiella säte i Växjö.

§ 3 Vetenskapliga partiets syfte och mål

Vetenskapliga partiets syfte är att genom vetenskapliga undersökningar, respektfull medveten diskussion, vetenskapliga fakta och meditation öka medvetandet hos oss själva och hos andra och därigenom skapa en politik som är det bästa för framtidens generationer lokalt i kommunerna, i Sverige och i resten av världen.

Vetenskapliga partiet vill att mentalt kapabla människor ska påverka och styra och det är därför vi tar avstånd från alla typer av sekterism som undertrycker förståndet, oavsett om det handlar om religiös indoktrinering, politisk indoktrinering eller annan ovetenskaplig indoktrinering som felaktigt tror sig sitta på sanningen om tingens ordning.

Vetenskapliga partiet är för införandet av ett demokratikörkort och större inslag av direktdemokrati, genom vilken folket styr direkt genom att deltaga i sakliga samtal, samt genom folkomröstningar.

Vetenskapliga partiet ser det som självklart att valsamverka med andra partier mot den odemokratiska fyraprocentsspärren och de odemokratiska mandatregler som skapats av de stora partierna och vi verkar därför positivt och konstruktivt för valsamverkan med alla andra partier för att främja demokrati och yttrandefrihet genom Valsamverkanspartiet.

Vetenskapliga partiet vill, med stöd ur vetenskapliga rapporter och respektfull medveten diskussion, sätta de frågor högst på den politiska dagordningen som bäst kan antas främja både dagens och framtidens generationer på lång sikt. Vetenskapliga partiet arbetar i enlighet med denna stadga, andra internt skapade dokument, samt centralkommitténs beslut.

§ 4 Medlemskap

Person som vill verka i enlighet med Vetenskapliga partiets stadga, andra internt skapade dokument, samt centralkommitténs beslut, har fyllt arton år, mediterar regelbundet, samt har potential att medverka positivt och konstruktivt beviljas medlemskap.

Medlem förbinder sig att prenumerera på partiets blogg, läsa inlägg och kommentera på ett sätt som kan tänkas gynna partiet och framtidens generationers väl. Medlem förbinder sig att i sin dagliga gärning medvetet gynna partiets syfte och mål.

Medlem förbinder sig att avsluta all sekteristisk/religiös/ideologisk tro som innehåller fasta dogmer med cirkelresonemang och andra välkända argumentationsfel och helt bekänna sig till vetenskaplig metod, meditation, samt saklig diskussion för upprättande av personlig tro.

§ 5 Stödmedlemskap

Stödmedlemskap kan beviljas för personer och kommittéer utanför Sverige.

§ 6 Medlems utträde

Medlem har rätt att, efter meddelande till berörda kommittéer, utträda ur Vetenskapliga partiet.

§ 7 Medlems uteslutning

Medlem som motarbetar Vetenskapliga partiet och dess medlemmar kan uteslutas av centralkommittén. Om säkerhetsvakten finner det nödvändigt kan medlem avstängas från Vetenskapliga partiet i väntan på centralkommitténs slutgiltiga beslut. Om centralkommittén inte kan enas i ärendet avgör slutgiltigt säkerhetsvakten. Återinträde efter uteslutning i Vetenskapliga partiet ansöks om direkt till säkerhetsvakten eller till centralkommittén.

§ 8 Avgifter

Medlemmar erlägger ingen medlemsavgift. Verksamheten baserar sig helt och hållet på egna privata donationer och på egen inre motivation att främja framtidens generationer. Medlemmarna och centralkommittén förbinder sig att villigt ta emot donationer och donera till partiaktiviteter, men att absolut inte i sin politiska gärning utföra gentjänster till människor eller företag som donerar, men att istället ständigt fokusera på att alltid göra det bästa för framtidens generationer, för balans med naturen och för samhället som helhet.

§ 9 Organisering

Vetenskapliga partiets verksamhet leds kontinuerligt av centralkommittén under ledning av säkerhetsvakten, samt genom direktdemokratiska beslut av medlemmarna i de fall centralkommittén och säkerhetsvakten inte kan finna rätt väg genom vetenskapliga rapporter, genom saklig diskussion och genom ökad medvetenhet genom meditation.

Medlemmar som inte ingår i centralkommittén kan påverka partiets politik kontinuerligt genom framförande av frågor och vetenskapligt underbyggda faktaunderlag och genom logiska och känslomässiga argument.

Medlemmar med initiativförmåga och tillräcklig kompetens och motivation för uppgiften kan med centralkommitténs godkännande organisera sig i avdelningskommittéer, kommunkommittéer och medlemskommittéer av både geografisk och tematisk karaktär. Vetenskapliga partiets högsta beslutande organ är centralkommittén.

§ 10 Centralkommittén

Vetenskapliga partiet leds kontinuerligt av centralkommittén genom konsensus. Säkerhetsvakten ingår i centralkommittén. Säkerhetsvakten beslutar i samråd med centralkommittén vilka medlemmar som deltager i centralkommittén.

Centralkommittén har till uppgift att:

• planlägga, leda och ansvara för politik, organisering och kampanjverksamhet.

• hålla kontakt med medlemskommittéer och avdelningskommittéer.

• tillse att personuppgifter, personliga presentationer och CV samlas in.

• trygga och stötta partiets medlemmar från störande politiska omständigheter.

• upprätta avtal med personer för olika partiuppgifter.

• ordna partiets valsedlar och hantera personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Centralkommittén består av högst tolv (12) ledamöter. Centralkommittén har en (1) säkerhetsvakt med uppgift att leda och i möjligaste mån utgöra den primära talespersonen för partiet, samt högst ytterligare två (2) talespersoner att bistå säkerhetsvakten i denna uppgift när så är lämpligt.

Talespersoner utses av säkerhetsvakten i samråd med centralkommittén för två (2) år i taget. Vid avsägelse eller frånfälle av en talesperson har säkerhetsvakten i samråd med centralkommittén att besluta om posten ska vakantsättas eller om ny talesperson ska tillsättas.

Talesperson som avgår under den period som avtalats mister automatiskt sin plats i centralkommittén. Vid avsägelse eller frånfälle av säkerhetsvakten har centralkommittén, i samråd med medlemmarna, att besluta om posten ska vakantsättas eller om ny säkerhetsvakt ska tillsättas. Säkerhetsvakt som avgår mister automatiskt sin plats i centralkommittén.

Om ingen centralkommitté existerar tillsätter medlemmarna på eget initiativ en ny centralkommitté genom nytt medlemsmöte på en relativt central knutpunkt i Sverige, såsom Jönköping, Alvesta Hallsberg eller Växjö och genomför där meditation tillsammans i tystnad i 8 minuter. Medlemmarna utser därefter moderator för mötet.

Varje kandidat till en ny centralkommitté presenterar sig inför medlemmarna i 8 minuter var. Medlemmarna ställer därefter direkta frågor till kandidaterna och bestämmer därefter antalet önskade centralkommitté-ledamöter och utför slutligen en öppen direktdemokratisk priorietsomröstning där högst poäng ges värdet 12 och lägre poäng ges i fallande ordning. De medlemmar med flest poäng utgör efter omröstningen den nya centralkommittén. Centralkommittén utgör sedan valberedning tillsammans i enskildhet och tillsätter sedan ny säkerhetsvakt i konsensus.

Kan inte konsensus om säkerhetsvaktposten uppnås presenterar centralkommittén säkerhetsvakt-kandidaterna inför medlemmarna, samt orsaken till att konsensus ej kunde uppnås. Efter presentationen och efter frågor ställts mediterar medlemmarna tillsammans i 8 minuter och avgör sedan tillsammans genom en öppen direktdemokratisk prioritet-omröstning vem av kandidaterna som är den nya säkerhetsvakten.

Centralkommittén och säkerhetsvakten organiserar sitt eget arbete i enlighet med Vetenskapliga partiets stadga. Centralkommittén sammanträder när så erfordras, dock minst tre (3) gånger per år, eller när minst två (2) centralkommitté-ledamöter begär detta. Tekniska hjälpmedel över internet med bild och ljud får användas om så önskas, men då får inte viktiga eller känsliga uppgifter finnas med eller måste de i förväg kodas och meddelas mötesdeltagarna via annat medium, ex. postgång.

Centralkommittén är beslutsmässig oavsett hur många av centralkommitté-ledamöterna som är närvarande på tillsatt möte så länge säkerhetsvakten är närvarande och alla ledamöterna har kallats. Centralkommitténs sammanträden får spelas in eller protokollföras och sparas av alla deltagare i krypterat format med privat lösenord.

Känsliga och viktiga uppgifter publiceras ej. Inget offentligt protokoll sammanställs och ingen publicering sker så vida det inte kan anses gynna partiet eller partiets syfte och mål. Centralkommittén beslutar om sådan publicering. Vid nyval tillträder alltid ny centralkommitté eller ny säkerhetsvakt direkt efter mötets avslutande.

§ 11 Medlemskommittéer

Medlemmar kan organisera sig i medlemskommittéer av både geografisk och tematisk karaktär.

§ 11.1 Typ av medlemskommitté

Vetenskapliga partiet har två slags medlemskommittéer:

• geografisk medlemskommitté

• tematisk medlemskommitté.

Geografisk medlemskommitté organiserar medlemmar utifrån geografiskt läge och kan omfatta en eller flera kommuner. Endast en geografisk medlemskommitté kan omfatta samma (eller delar av samma) geografiska område. Alla medlemmar i det definierade geografiska området kan ansluta sig i den geografiska medlemskommittén.

Tematisk medlemskommitté organiserar medlemmar utifrån ett tema eller intresseområde. De av Vetenskapliga partiets medlemmar som anmäler sitt intresse för att deltaga i kommitténs arbete räknas som medlemmar i den tematiska medlemskommittén.

§ 11.2 Bildande av medlemskommitté

En medlemskommitté bildas på initiativ av en eller flera medlemmar. Både tematiska och geografiska medlemskommittéer ska godkännas av centralkommittén. Vid bildandet av en medlemskommitté ska alla medlemmar informeras genom införandet av medlemskommittén på avsedd plats på partiets hemsida, samt via e-post till alla medlemmar.

För att en medlemskommitté ska godkännas av centralkommittén ska den:

• vara öppen för alla medlemmar i Vetenskapliga partiet.

• bestå av minst tre (3) medlemmar.

• ha en ansvarig kontaktperson.

§ 11.3 Medlemskommittéers rättigheter och skyldigheter

Medlemskommitté har rätt att fatta beslut i frågor som rör den egna kommitténs arbete och verksamhet. Geografisk medlemskommitté ska fortlöpande informera sina medlemmar om kommitténs verksamhet. Geografisk medlemskommitté kan ta initiativ till att bilda kommunkommitté eller avdelningskommitté. Geografisk medlemskommitté kan ansöka hos centralkommittén om att deltaga i val under Vetenskapliga partiets namn till kommun-, region- eller landstingsfullmäktige. Ansökan skall innehålla den geografiska medlemskommitténs planerade lokala politik, samt kandidaternas egna personliga presentationer, samt CV.

Tematisk medlemskommitté ska fortlöpande informera alla Vetenskapliga partiets medlemmar om sin verksamhet och inbjuda till att deltaga i den via partiets hemsida. Medlemskommittéer som inte följer eller motarbetar Vetenskapliga partiets stadga eller syfte kan fråntas medlemskommittéstatus av centralkommittén och säkerhetsvakten.

§ 11.4 Geografiska medlemskommittéers relation till avdelning

Geografisk medlemskommitté i län eller region som omfattas av en avdelning är automatiskt del av den avdelningen.

§ 12 Vetenskaplig Ungdom

Vetenskaplig Ungdom (VU) är en egen kommitté med egen verksamhet. Inom Vetenskapliga partiet fungerar Vetenskaplig Ungdom som en tematisk medlemskommitté.

§ 12.1 Medlemskap i Vetenskaplig Ungdom

Vetenskaplig Ungdom (VU) är för ungdomar mellan tretton (13) och tjugofem (25) år. Medlem i Vetenskapliga partiet som uppfyller dessa krav kan bli medlem i VU genom att anmäla sitt intresse. Medlem i VU under sexton (16) år måste ha en fadder som är över arton (18) år och som är godkänd skriftligt som fadder av minderåriges förälder.

Vetenskaplig Ungdom mellan tretton (13) och arton (18) år kan påverka Vetenskapliga partiet genom att arbeta med frågor, ge förslag till partiet eller genom att kommentera inlägg och får deltaga på Vetenskapliga partiets möten med förälder eller godkänd skriftlig fadder över arton (18) år. Medlem som är över arton (18) år i VU på närmaste valdag kan även bli medlem i Vetenskapliga partiet och bli invald i olika kommittéer och till beslutande församlingar.

§ 12.2 Vetenskaplig Ungdoms rättigheter och skyldigheter

Vetenskaplig Ungdom (VU) och Vetenskapliga partiet (Vp) strävar efter att samarbeta på lokal, regional och nationell nivå och att arrangera verksamheter tillsammans. Vetenskaplig Ungdom har rätt att fatta beslut i frågor som rör den egna kommitténs arbete och verksamhet. Vetenskaplig Ungdom kan inte fatta beslut om att deltaga i val till kommun-, region- eller landstingsfullmäktige.

Medlem i Vetenskaplig Ungdom som motarbetar Vetenskapliga partiet kan uteslutas temporärt direkt av lokal ledare, samt uteslutas permanent efter samråd med säkerhetsvakten för Vetenskapliga partiet. Vetenskaplig Ungdom ska fortlöpande informera både sina egna medlemmar och samtliga Vetenskapliga partiets medlemmar om sin verksamhet och, om så önskas, inbjuda även äldre medlemmar till att deltaga i delar av den.

§ 13 Avdelningskommitté

En avdelningskommitté är en geografiskt avgränsad sammanslutning som omfattar ett län eller en region. Endast en avdelningskommitté kan omfatta samma (eller delar av samma) geografiska område. Alla medlemmar som har sin adress i det aktuella området är medlemmar i avdelningen.

§ 13.1 Bildande av avdelning

En avdelning bildas på initiativ av en medlemskommitté. Avdelning bildas med syfte att driva landstings- eller regionpolitiska frågor och för att deltaga i val till landstings- eller regionfullmäktige. Avdelning godkänns av centralkommittén, efter att medlemskommittéer och kommunkommittéer i aktuellt län eller region har konsulterats. En avdelning ska ha en avdelningskommitté bestående av minst tre (3) ledamöter.

Vid bildandet av en avdelningskommitté ska kallelse skickas till alla medlemmar i Vetenskapliga partiet så att alla medlemmar som har adress i det aktuella länet/regionen har chans att deltaga. Kallelse ska skickas till samtliga medlemmar per e-post samt meddelas via partiets hemsida. Kallelse ska nå medlemmarna minst tre (3) veckor före mötet.

Vid bildandet av en avdelning ska följande punkter behandlas:

• Avdelningsledare utsedd av centralkommittén öppnar mötet

• Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

• Presentation av avdelningens namn

• Presentation av stadgar för avdelningen.

• Presentation av kandidater till avdelningskommittén.

• Val av avdelningskommitté.

• Övriga relevanta frågor som inlämnats och godkänts av avdelningsledaren senast en vecka

före mötet.

• Övriga relevanta frågor i mån av tid.

• Mötets avslutande.

Stadgar ska normalt sett utgå från de ramstadgar som centralkommittén har godkänt. Stadgar skapas av centralkommittén. Inspelning eller protokollföring av mötet utförs av varje deltagare, men bör inte publiceras så vida det inte kan anses gynna partiets syfte och mål. avdelningskommittén ska absolut inte slösa bort pengar och tid genom att bilda en s.k. ”ideell förening” eller öppna ett plusgiro- eller bankgirokonto i kommitténs namn, utan ska fungera likt centralkommittén, d.v.s. med frivillighet och personliga donationer.

§ 13.2 En avdelningskommittés uppgifter

avdelningskommitténs uppgifter är att:

• informera länets eller regionens medlemmar om avdelningens verksamhet.

• anordna regelbundna medlemsaktiviteter, eller uppmuntra att avdelningens medlemskommittéer och kommunkommittéer anordnar sådana.

• samordna arbetet mellan de medlemskommittéer och kommunkommittéer som verkar i avdelningens län eller region.

• utveckla regional politik, helst i konsensus och gärna i samråd med intresserade medlemmar som verkar i avdelningens län eller region.

• driva regionpolitiska frågor som är i linje med Vetenskapliga partiets syfte och mål.

• planlägga, leda och ansvara för politik, organisering och kampanjverksamhet.

• hålla kontakt med kommittéer och medlemmar i regionen och med centralkommittén.

• tillse att personuppgifter, personliga presentationer och CV samlas in.

• trygga och stötta partiets medlemmar från störande politiska omständigheter.

• upprätta avtal med personer för olika partiuppgifter.

• ordna partiets valsedlar och hantera personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

• deltaga i val till landstings- eller regionfullmäktige.En avdelningskommitté ska utforma sin verksamhet i enlighet med denna stadga, centralkommitténs beslut och Vetenskapliga partiets plattform.

I det fall en avdelningskommitté inte kan uppfylla stadgarnas krav på verksamheten äger centralkommittén rätt att ingripa för att rätta till situationen.

§ 14 Kommunkommitté

En kommunkommitté är en geografiskt avgränsad sammanslutning som omfattar en kommun. Endast en kommunkommitté kan omfatta samma kommun. Alla medlemmar som har sin adress i den aktuella kommunen är medlemmar i kommunkommittén.

§ 14.1 Bildande av kommunkommitté

Kommunkommitté kan bildas på två sätt: på initiativ av geografisk medlemskommitté eller på initiativ av avdelning. Kommunkommitté bildas med syfte att driva kommunpolitiska frågor och delta i val till kommunfullmäktige.

§ 14.1.1 Kommunkommitté som bildas på initiativ av geografisk medlemskommitté ska godkännas av avdelningskommittén som omfattar kommunen, eller, i län eller region som inte omfattas av avdelning, eller av centralkommittén. Sådan kommunkommitté ska bestå av högst tolv (12) ledamöter. Vid bildandet av en kommunkommitté ska kallelse skickas till alla medlemmar i Vetenskapliga partiet så att alla medlemmar som har adress i den aktuella kommunen har chans att deltaga. Kallelse ska skickas till samtliga medlemmar per e-post samt meddelas via partiets hemsida. Kallelse ska nå medlemmarna minst tre (3) veckor före mötet.

Vid bildandet av en avdelning ska följande punkter behandlas:

• Kommunkommitténs ledare utsedd av centralkommittén öppnar mötet

• Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

• Presentation av Kommunkommitténs namn

• Presentation av stadgar för Kommunkommittén.

• Presentation av kandidater till Kommunkommittén.

• Val av Kommunkommitté.

• Övriga relevanta frågor som inlämnats och godkänts av kommunledaren senast en vecka före mötet.

• Övriga relevanta frågor i mån av tid. Kommunkommitténs ledare avgör relevansen.

• Mötets avslutande.

Stadgar ska normalt sett utgå från de ramstadgar som centralkommittén har godkänt. Inspelning eller protokollföring av mötet får utföras av varje deltagare, men får inte publiceras så vida det inte i undantagsfall kan anses gynna partiets syfte och mål.

Kommunkommittén ska absolut inte bilda en s.k. ”ideell förening” eller öppna ett plusgiro- eller bankgirokonto i avdelningens namn, utan ska fungera likt centralkommittén, d.v.s. med frivillighet och personliga donationer.

§ 14.1.2 Kommunkommitté som bildas på initiativ av avdelningskommitté ska ha en samordningskommitté och en kontaktperson.

§ 14.2 Kommunkommitténs uppgifter

Kommunkommitténs uppgifter är att:

• anordna regelbundna medlemsaktiviteter, eller överse att medlemskommittéer i kommunen anordnar sådana

• informera kommunens medlemmar om kommunkommitténs verksamhet

• utveckla och fatta beslut om kommunal politik

• samarbeta med övriga kommunkommittéer i länet eller regionen och med den avdelning som omfattar länet eller regionen

• informera kommunens medlemmar om partiets verksamhet i kommunen.

• samordna arbetet mellan de kommittéer som verkar i samma kommun.

• utveckla kommunal politik, helst i konsensus och gärna i samråd med intresserade medlemmar som verkar i samma kommun.

• driva kommunpolitiska frågor som är i linje med Vetenskapliga partiets syfte och mål.

• planlägga, leda och ansvara för politik, organisering och kampanjverksamhet.

• hålla kontakt med medlemmarna i kommunen.

• tillse att personuppgifter, personliga presentationer och CV samlas in.

• trygga och stötta partiets medlemmar från störande politiska omständigheter.

• upprätta avtal med personer för olika partiuppgifter.

• ordna partiets valsedlar och hantera personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

• deltaga i val till kommunfullmäktige.

Kommunkommittén ska utforma sin verksamhet i enlighet med denna stadga, centralkommitténs beslut och kommitténs plattform.

§ 15 Parlamentariskt initiativ

§ 15.1 Beslut om att deltaga i val till kommunfullmäktige och landstings- eller regionfullmäktige

Kommunkommittén fattar beslut om att deltaga i val till kommunfullmäktige. Finns ingen sådan kommunkommitté i aktuell kommun, kan avdelningskommitté fatta beslutet och sedan låta bilda kommunkommitté för ändamålet.

Avdelningskommitté fattar beslut om att deltaga i val till landstings- eller regionfullmäktige. Personer som deltager i val för Vetenskapliga partiet måste godkännas av berörda kommittéer samt av centralkommittén. Personlig presentation och CV för personerna bifogas genom egen eller gemensam ansökan direkt till centralkommittén.

Beslut om parlamentariskt initiativ skall ske senast ett år innan parlamentariskt val och skall publiceras på kommitténs hemsida och vara länkad till centralkommitténs hemsida, samt gärna meddelas de innevånare som kan tänkas vilja deltaga eller stödja initiativet.

Beslut om valsamverkan med andra regionala eller kommunala partier måste godkännas av centralkommittén.Medlemmar och personer med intresse att deltaga i parlamentariskt initiativ kontaktar kommitténs ledare lokalt, regionalt eller centralt, vilka sammanställer listor inför val som meddelas länsstyrelsen i varje län.

§ 15.2 Beslut om att deltaga i val till riksdag och EU-parlament

Centralkommittén fattar beslut om att deltaga i val till riksdag och EU-parlament samt eventuell valsamverkanskonstruktion med andra partier.

§ 15.3.2 Val till listor för riksdag och EU-parlament och fastställande av sådana listor.

Ledaren i varje region eller kommun går igenom ansökningar med personliga presentationer och CV, intervjuar alla som ansöker och ger sedan rekommendationer och förslag till centralkommittén som fastställer slutgiltig ordning och antalet namn på listan innan ansökan till länsstyrelsen skickas in.

§ 16 Kongress

Kongressen infaller varje år tidigast den 1 juni och senast den 15 augusti och utgör en frivillig social sammankomst, en plats för sakliga diskussioner, samt en plats för gemensam meditation för ökad medvetenhet. Motioner kan lämnas in eller skapas på kongressen men inga beslut gällande Vetenskapliga partiet fattas på själva kongressen.

Tid och plats för kongress beslutas av säkerhetsvakten och publiceras på partiets hemsida och meddelas via e-post till alla partiets medlemmar. Kongressen måste hållas under så enkla förhållanden som möjligt och i möjligaste mån i balans med naturen. Lokala och regionala ledare planerar aktiviteter tillsammans inför kongressen.

§ 17 Valberedning

Partiets centrala, regionala eller lokala kommitté utgör valberedning. Kommitténs uppgift är att föreslå kandidater till olika funktioner och till val, samt att uppmana medlemmar att komma in med nomineringar samt att uppmuntra ansökningar.

§ 18 Stadgeändring

För ändring av denna stadga krävs konsensus hos centralkommittén eller minst 75% majoritet hos centralkommittén och säkerhetsvaktens godkännande.

§ 19 Upplösning

För upplösning av en kommitté krävs konsensus i denna kommitté, samt konsensus hos hos centralkommittén. Endast säkerhetsvakten kan besluta om upplösning utan konsensus hos berörd kommitté.

§ 20 Tolkningsföreträde

Centralkommittén har företräde i tolkning av denna stadga och då enighet inte kan nås har säkerhetsvakten tolkningsföreträde.

 

Annons

2 reaktioner till “Stadgar

  1. Det beror på om s.k. ”vetenskaplig konsensus” som presenteras bygger på äkta forskning, eller inte.

   Visst är vi kritiska mot det vi redan tror, med evidens som grund, och vi falsifierar gärna tidigare slutsatser, med nya evidens och nya bevis, om de håller för en granskning. Grundfilosofin är det som är det viktigaste, d.v.s. att göra det bästa för framtidens generationer.

   Vi har ex. upptäckt att klimathotet är omgärdat av en ensidig agenda från mediemoguler med bankirer i ryggen, tvivelaktig kompetensnivå, ex. agronomen Rockström och andra scharlatner, samt innehåller psykologiska trix, ex. ad populum-argumentation, samt enkelt kan falsifieras som oseriös, innehåller rent forskningsfusk, samt har en väldigt tvivelaktig ursprungskälla.

   Det har då ingen betydelse att välkända lögnmedier repeterar lögnen om ”konsensus”. Bluffen är redan torpederad och sänkt p.g.a. det icke-objektiva klandervärda agenda-beteendet, vilket är direkt ovetenskapligt. Vi ägnar ingen mer tid åt den bluffen.

   Det är, likt sekteristisk falsk religion, bortkastad tid för varje vetenskapligt lagd människa, även för oss. Sådana charlataner har dessutom diskvalificerat sig för all framtid vad gäller vetenskaplig trovärdighet.

   5. Vad vill du veta?

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s