Rovdjur ska finnas i en naturlig balans med människan i Sverige

Rovdjur såsom varg, björn, räv och lodjur ska finnas i Sverige. Vargen bör p.g.a. trygghet för människan endast vistas i större naturskyddsområden tillsammans med sina naturliga bytedjur. Vi måste alla göra vårt bästa för att åstadkomma en rimlig balans. Rovdjur som angriper tamdjur, husdjur eller människor kan inte anses ha en normal skygghet och måste omformas, infångas och förflyttas eller i sista hand avlivas oavsett om det sker i tätbebyggt område eller i glesbygd. En mänsklig nedväxt kan successivt öka antalet vargar och deras naturområden med tillräckligt antal naturliga bytesdjur.

Nedväxt, INTE tillväxt – Partiets och världens viktigaste fråga!!!

Vi behöver nedväxt till en trygg naturlig balans för att alla människor ska få det bra. Det här är världens viktigaste fråga och faktiskt grundorsaken till partiets existens. Det handlar om det bästa för framtidens generationer. Det handlar om våra barn och barnbarns lycka.

Det är inte en åsikt, men ett faktum, att tillväxten nu drivits så långt att den rubbar en naturlig balans och utrotar art efter art, samt i en accelererande takt gör slut på våra naturtillgångar. Andra partiers s.k. ”miljöpolitik” räcker inte, för den innebär INTE nedväxt till balans med naturen.

Matematiker är 100% eniga om vad som sker med ständig tillväxt, dvs. siffror som bevisligen ständigt fördubblas. Det leder till fullkomligt makabra siffror på några fåtal fördubblingar. Arkeologer har goda evidens för vad som skedde med Påskön, där populationen växte och förstörde naturen på sin egen ö. Tillväxten av människor, råttor och rovdrift lade grunden till förödelsen.  Jordbruksforskare vet också att den pågående tillväxten inte är hållbar, men att s.k. ”hållbar tillväxt” är en oxymoron, en självmotsägelse. Det finns även goda exempel på hur man överlever i hållbar balans, ex. på ön Tikopia.

Vill du ha mer ”tillväxt” rösta då på något av alla de andra tillväxtförespråkande politikerna som saknar förmågan att förstå exponentiafunktionen. De vill inte ha Vetenskapliga partiets nedväxt till balans med naturen. Och skulle enstaka individer av dem påstå detta, ex. Miljöpartiet eller Centerpartiet, så vill de ändå, förvånande nog, ha mer infiltration och extremistisk invandring med påföljande ”tillväxt”.

Dessa naiva politiker och människor som röstar på dem, kan INTE förstå mycket enkel matematik och kallar ofta t.o.m. religionskritik för ”fobier”, fastän att kritisera dem ibland kan innebära avrättning. Naiva politiker påstår att arbetslösheten är ett problem och att de på fullt allvar vill ”skapa jobb”, trots att industrins automatisering och robotisering faktiskt rationaliserar bort jobben och att en accelererande mängd konsumtion i ett tillstånd av knapphet är helt ologiskt.

Samtidigt har endast fåtalet politiker, lustigt nog, sinnesnärvaron att meddela att vi faktiskt bör dela effektivt på de jobb som finns kvar i Sverige, efter att vi undsluppit frihandelns förödande effekter. Men, som rutten lök på rutten lax, importerar ändå dessa naiva politiker ännu fler, ofta extremistiska människor genom kostbar invandring, medföljande massdöd i Medlehavet, segregering i förorter inkl. integrationsproblem under namnet ”mångkultur”, samt ökar arbetslösheten och därmed även kriminaliteten ytterligare.

Dessa politiker skapar genom sin politik enorma tillväxande statliga boendekostnader som dras från pensionärer och skattebetalare i medelklassen och underklassen, vilket i sin tur berikar fåtalet monopolkapitalister och asylbaroner. Dessa politiker har i tillväxtens namn länge stöttat terrororganisationen IS åt korrupta utländska intressen som bryter oförtrutet mot FN:s konventioner, istället för att bojkotta dem och repatriera icke-flyktingarna till förmån för ett effektivt lokalt bistånd som dessutom kan lösa grundproblemet, d.v.s den absurda tillväxten av människor och de påföljande krigen om de sinande resurserna.

Stolt proklamerar de naiva politikerna ofta att vi har haft en tillväxt eller att de vill skapa tillväxt, fastän de allra flesta, kanske 90-99% av folken, utomlands och i Sverige, fått det sämre just p.g.a. denna naiva otrygga tillväxt av människor, utpumpningen av sinande resurser och krig.

I Vetenskapliga partiet tror vi helt enkelt att de flesta politiker som finns kvar i vanliga partier antingen är omoraliska mutkolvar eller har svårt att se ganska enkla samband, ex. logiken med att vi måste justera både population och konsumtion i balans med resurstillgången, samt att jobben försvinner med automatisering och att vi därför måste dela på både jobben och lönerna. Vi måste jobba på att skydda vår miljö och vårt samhälle genom att skapa en långsiktig skyddande balans, en balans som hushåller och förnyar våra resurser för vår egen och för framtidens generationers fred och trygghet.

Den kompetens som behövs för att påverka Sveriges Riksdag i en mer långsiktig riktning samlar vi i Vetenskapliga partiet. Vi vill hjälpa Sverige att se samband tydligt och på så vis kunna hjälpa till att leda landet effektivt. Och det är därför, om du också vill det bästa för framtidens generationer, som du kanske kommer känna dig motiverad att delta aktivt eller rösta på Vetenskapliga partiet genom Valsamverkanspartiet.

Vi anser oss se helheten väl och vi har en långsiktig plan för hur vi tillsammans kan lösa hela ekvationen för framtidens generationers väl, i Sverige först och främst naturligtvis, men även i resten av världen. Vi är alls inte vetenskapligt perfekta, men vi vill att vetenskapligheten ska förbli så hög som möjligt i vårt parti.

Vi talar verkligen inte om religiös vetenskapsdyrkan, eller mass-psykologiskt forskningsfusk, men om vetenskaplig metod i kombination med ett öppet sinne och en känslomässig medvetenhet och en aktiv envetenhet där vårt fokus ligger på att tillväxa Sveriges folks medvetenhet om vad som är det bästa för framtidens generationer, nämligen nedväxt till balans med naturen.

Vi vill tillsammans med dig skapa långsiktig naturlig balans med naturen och när vi säger balans med naturen så menar vi balans med naturen, med både förnuft och känsla.

Öppen kälkod

Stat, kommuner och landsting ska använda program som baserar sig på öppen och fri källkod och deras hårdvara måste kontrolleras av experter och helst utvecklas i Sverige. Krypteringen ska vara hård och säker. Det handlar om trygghet för alla. Hemliga bakdörrar som kan finnas i dold kommersiell programvara och hemliga chip som kan finnas i hårdvara måste rensas bort ur Sverige. Alla ska kunna se hur programmen är kodade, och den institution som använder systemet ska kunna gå in och ändra, byta ut och vidareutveckla säkerheten och ta hjälp av duktiga programmerare att öka på säkerheten där det finns brister.

Övervakningen ska regleras så den skyddar demokratin

Vetenskapliga partiet anser att kameraövervakning som krypteras och endast kan öppnas efter domstolsbeslut ska tillåtas i brottsförebyggande syfte på offentliga platser och att dessa videoupptagningar ska kunna användas för att utreda brott.

Människors egna videoupptagningar används redan idag för att lösa brott och det anser vi är en rimlig användning av denna moderna teknologi, men det är viktigt att påpeka att hederlighet främjas bäst genom ökad jämlikhet i samhället.

Vetenskapliga partiet anser att människor i känsliga positioner i samhället eller människor som befinner sig under hot från överordnade måste kunna uttrycka sig fritt på Internet och känna sig trygga att göra detta.

Rätten att vara anonym går här före myndigheters och företags rättigheter att undvika kritik, men vi vet tyvärr sedan länge, och det blir ofta tydligt, att allt på Internet bevakas av säkerhetstjänster som arbetar åt regeringar med olika nivå av moral, för att uttrycka sig milt, därför uppmanar vi till två saker:

1. Var offentlig i allt med ditt eget namn! Undersök med mod och uttala dina åsikter med mod och respekt! Om alla gör detta tryggar vi yttrandefriheten och demokratin för varann trots den övervakning som finns. Om något inte är sant så säg det inte. Om något inte är rätt så gör det inte.

2. Om du ändå inte har modet att gå ut offentligt med vad du vet och vill tipsa anonymt om känsliga saker från den myndighet eller det företag du arbetar för, gör då det utan att ta med dig mobiltelefon, gör det gärna maskerad eftersom övervakningskameror finns och gör det då på en anonym terminal till vanliga medier och till alternativa medier!

Äldrevård och vård till funktionshindrade

Äldre, sjuka och funktionshindrades behov måste respekteras i samhället. Alla blir sjuka, gamla och vem som helst kan bli funktionshindrad. EU-medlemskapet har förvärrat för äldre, sjuka och funktionshindrade eftersom EU-systemet tvingar länderna till lägre skatter. Skatt behövs för att finansiera välfärden. Tillsammans med frihandel flyr företagen naturligtvis länder som har hög skatt och samtidigt sker det en social dumpning till länder som satsar på bättre välfärd. Det här håller naturligtvis inte i längden. Därför måste Sverige först gå ur EU-medlemskapet om skatter ska kunna höjas, företagen skyddas mot frihandeln och att äldrevård och vård till funktionshindrade ska kunna fungera väl. I den här frågan är vi mycket besvikna på Miljöpartiet och Socialdemokraterna som inte har utträdeskrav i sina partiprogram. Här ser vi istället samverkansmöjligheter med Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.

Yttrandefrihet

Vetenskapliga partiet anser att yttrandefrihet måste balanseras med ett respektfullt deliberativt demokratiskt samtal. Att med mobbande osakliga tillmälen försöka ge sig på människor som gör sitt bästa för oss alla är inte syftet med yttrandefrihet. Sådant beteende är inte mentalt friskt. Finns det däremot underbyggnad för kritik och detta bevisas och tillmälet står i proportion till kritiken som framförs är saken givetvis en helt annan. Den som ex. drar in Sverige i krig och mord på miljontals oskyldiga människor i främmande land i riksdagens omröstningar måste faktiskt tåla att bli kallad ”satans mördare”. Det står nämligen i rimlig proportion till det utförda moraliska brottet.

Vård och välfärd

Vård ska baseras på vetenskap och på vad patienter upplever fungerar för dem. Läkare ska kunna utbilda sig inom alternativa behandlingsformer. Upplevelsen av hälsa är viktigt för oss människor om vi vill känna oss lyckliga. Upplevd lycka hos patienten är det som ska premieras. Vi ska arbeta för att åstadkomma hälsa och friska patienter inom vården, inte enbart stilla symptom.