Politik – Podradio – Intervjuer med svenska medborgare om flyktingpolitik, religionsfrihet, yttrandefrihet och demokrati.

Jag lovade mina läsare tidigare att intervjua fler människor i Sverige. Nyligen har jag fått ihop tre olika intervjuer. För den intresserade är det bara att lyssna på Vetenskapliga partiets senaste lilla miniserie av ”Youtube-podradio”.

Åse och Susann om flyktingpolitik och religionsfrihet (Endast ljud via Youtube)

Ebba & Hanna om Yttrandefriheten (Endast ljud via Youtube)

Bengt Jönsson om politiken i Sverige (Ljud och bild via Youtube)

Annonser

Citat och beröm – Det har funnits mycket klarsynthet i Socialdemokraterna

Det tycks genom åren ha funnits viss klarsyn inom Socialdemokraternas ledarskap och även hos andra debattörer i Sverige genom åren. Jag skriver denna lilla samling med citat som beröm för denna klarsyn i spåren av det som sker i Sverige idag.

I samband med raskravaller i USA sade ex. Tage Erlander, partiledare för Socialdemokraterna, enligt Petterssons blogg:

”Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden.”

Herbert Tingsten, som var en svensk statsvetare, liberal publicist och författare, innehade en professur i statsvetenskap vid Stockholms högskola och var chefredaktör för Dagens Nyheter, sade enligt Petterssons blogg:

”Skälet till vår stabila demokrati är att det inte finns några språkliga, religiösa eller etniska skiljelinjer i Sverige.”

Olof Palme, partiledare för Socialdemokraterna, som var för en nationell demokratisk socialism, precis som Vetenskapliga partiet, ville på 1970-talet inte ta emot 1 200 kvotflyktingar från Vietnam, enligt Petterssons blogg, med motiveringen att:

”deras kultur skiljer sig så avsevärt från vår att det skulle få oanade följder.”

Sverker Åström, svensk diplomat, FN-ambassadör, kabinettssekreterare vid Utrikesdepartementet och medlem i Nationella Studentklubben, sade enligt Petterssons blogg:

”Sverige borde akta sig för att ta emot flyktingar från kulturer med så väsensfrämmande seder och bruk att de skulle få svårt att anpassa sig i ett nordeuropeiskt land.”

Harry Schein som var en svensk företagsledare, författare och debattör, samt även kemiingenjör, innovatör, VD för Svenska Filminstitutet, VD för Investeringsbanken skrev den 13 juni 2002 på DN Debatt under rubriken ”Drömmen om det multinationella”, enligt Demokratbloggen att:

”det multinationella samhället har blivit ett allt mer positivt laddat honnörsord. Förklaringen är enkel. Vore det inte bra om folk med olika språk, olika hudfärg, olika religioner, olika etniska traditioner kunde leva tillsammans i harmoni. En dröm med såväl kristna, humanistiska som marxistiska idéer. Ett slag trodde många att denna dröm hade förverkligats i USA. Det kan möjligen bero på att landets ursprungliga befolkning, indianerna, utrotats av invandrarna från Europa.”

”Drömmen om ett multinationellt samhälle växer sig stark även i Sverige, om inte bland folk i allmänhet så åtminstone i vissa delar av den kulturella eliten, den som tar avstånd från Sveriges provinsiella förflutna och bejakar globaliseringen och internationalismen.”

Ingvar Carlsson, statsminister för Socialdemokraterna, stängde 1989 gränsen, enligt Petterssons blogg, p.g.a att:

”Sverige var fullt”

Regeringen Carlsson som som var socialdemokrat sade 1995, enligt Petterssons blogg, att:

”De senaste årens invandring har i betydande grad åter blivit en invandring från Europa. Dessa invandrare har ett humankapital och ett etniskt kapital som ligger närmare svensk arbetsmarknad…”

Göran Persson, statsminister för Socialdemokraterna sade, enligt Petterssons blogg att:

”Fri rörlighet för arbetskraft vill vi ha, men inte social turism. Där får vi inte vara naiva…”

Dags för human utvandring tillbaka över Medelhavet?

PS. Kanske kan det också vara intressant att läsa Citat om Demokrati från de berömda och mördade socialdemokraterna Olof Palme och Anna Lindh?

Fakta om Sveriges ökade fattigdom samt nationella demokratiska socialistiska och ekologiska förslag på lösningar

Anders Romelsjö har skrivit en bra bloggpost om att de ekonomiska orättvisorna ökar kraftigt och frågat vad som bör göras?. Som den relativt vetenskapliga läkare han är så har han hänvisat till intressanta siffror som jag citerat:

* OECD rapporterade i fjol att Sverige är det OECD-land där ojämlikheten ökat snabbast sedan 1990-talet. Från vår topposition som det mest jämlika landet har vi nu halkat efter våra nordiska grannländer och länder som Österrike, Belgien, Tjeckien, Slovakien och Slovenien.

* På 1960- och 70-talet utgjorde bruttovinsten i Sverige ungefär en fjärdedel av de samlade inkomsterna, medan den del som gick till löntagarna var omkring tre fjärdedelar. Sedan mitten av 1990-talet går i stället en tredjedel av inkomsterna till kapitalägarna – löntagarna får hålla till godo med två tredjedelar. Löntagarna ”avstår” därmed varje år mellan 200 och 400 miljarder till kapitalägarna, jämfört med det tidiga 1980-talet.

* Totalt sett har fattiga hushåll ökat från cirka 5 procent 1990 till 12 procent 2012. Bland sjuka och arbetslösa tvingas i dag var tredje leva i fattigdom – det vill säga på en inkomst under 60 procent av medianinkomsten. 2003 klassades bara drygt 9 procent i denna grupp som fattiga. (Fattiga hushåll avser de med lägre inkomst än 60 % av medianinkomsten i landet.)

* Barnfattigdomen har ökat lavinartat – 230 000 barn i Sverige (12 procent) lever under svåra ekonomiska omständigheter. Detta är ett allvarligt underkännande av de senaste decenniernas politik.”

Varför ökar den ekonomiska ojämlikheten?

* Ökningen av den ekonomiska ojämlikheten i världen och av fattigdomen i inte minst rika länder har att göra med den neoliberala fasen av kapitalismen som gradvis startade i början 1980-talet i de ”rika” länderna. Detta har inneburit avregleringar inom det ekonomiska området och kraftig ökning av en tydligt spekulativ finanskapitalism

Ofta har skatteminskning i praktiken varit störst för de som har det bäst. Storföretagen och rika personer gömmer undan enorma summor i skatteparadis och löper föga risk att bestraffas.

I den nödvändiga jakten på ökade vinster söker företagen ha så få anställda som möjligt och flytta ut så stor del av produktionen som möjligt till länder med vanligen avsevärt lägre löner.

Romelsjös artikel innehåller ännu fler intressanta fakta, men lösningarna är enligt min mening inte alltid helt genomtänkta. Vad är lösningen frågar sig Romelsjö? Här följer mina svar.

1. Innan någonting annat Protektionism. Passtvång vid in och utresa ur Sverige. Visum för icke-nordiska medborgare. Sverige var relativt protektionistiskt tills inträdet i EU. Motsatsen till detta är vad vi drabbats av genom EU, s.k. fri rörlighet och frihandel.

När punkt 1 är genomförd:

2. Sänkt arbetstid och arbetsdelning – Bördorna i ett samhälle skall fördelas jämnt mellan medborgarna. Det skapar enhet och assimilation. Med en låg arbetslöshet ökar lönerna automatiskt eftersom arbetstagarna då inte bjuder under varann, men företagen börjar bjuda över varann och förbättra arbetsmiljön för att kunna locka till sig arbetare. Det är fri konkurrens på riktigt, som arbetsgivarna ständigt propagerar för, men en fri konkurrens som gynnar bra arbetsplatser såväl som arbetstagare. 2% arbetslöshet är en rimlig nivå. Små och medelstora företag måste gynnas jämfört med stora företags stordriftsfördelar.

3. Enhet och assimilation in i svensk ateistisk/sekulär kristen kultur. (S.k. integration och försök till mångkultur med människor som följer extremt avvikande sekters doktriner splittrar arbetarklassen och skapar lätt enklaver och separation som söndrar samhället.)

4. Tillfälliga uppehållstillstånd för riktiga flyktingar, särskilt apostater från extremt farliga sekters doktriner, där människor som flyr dem har särskilt skyddsbehov. Avvisning av människor som förtrycker andra genom hederskulturer. Avvisning/deportation av icke-flyktingar. Stoppad massmigration från utomnordiska länder. Migration kan och bör alltid ske till närliggande länder. Effektivt bistånd lokalt. Avvisning/deportation av muslimer bör ex. alltid ske till muslimska länder där den egna kulturen motsvarar landets kultur så att människorna upplever enhet i sin vardag och inte skapar olycka för icke-muslimer. Det handlar inte om islamofobi men om en kritisk hållning till en sekteristisk intolerant doktrin som, likt annan samhällsfarlig sekterism, givetvis bör upplösas och försvinna. Vi kan inte vara toleranta mot en intolerant fascistisk doktrin, lika lite som vi kan vara toleranta mot ett fascistiskt Nato. Det är inte humant.

5. Återinförande av löntagarfonder eller öka statligt ägande på annat vis för att uppnå balanserat folkligt inflytande genom ägarandelar och verklig insyn i svenska företags beslut.

6. Ekologi med vetenskapliga rapporter som grund. Fastställande av önskad standardnivå och folkmängd för att kunna trygga långsiktig hållbarhet med de resurser som Sverige kontrollerar. Förmodligen innebär forskares rapporter och folkets önskemål nedväxt till balans med naturen.

7. Fortsatt robotisering för att sänka arbetstiden och befria arbetarna i större utsträckning från löneslaveriet. Fokus på mer upplevelserekreation och samvaro i naturen med ex. olika sporter, meditation och yoga.

8. Ökad demokrati genom samtalsdemokrati, vetenskapsteori, socialpsykologisk medvetenhet och moralfilosofisk kompetens. En vilja skall fostras hos folket där respekt för olika viljor och en vilja till stor enighet står i centrum när vi finner olika kreativa lösningar som möjliggör tillfredsställelse för alla medborgare. Direktdemokrati utan detta leder lätt till ett snabbt tyck-och-tryck som leder till dåliga, hänsynslösa och ogenomtänkta förslag.

9. Frihet från religion. S.k. ”religionsfrihet” är en oxymoron. Religion/fantasi får endast vara en personlig fritidssysselsättning utan att inverka skadligt eller störande på barn eller andra ofrivilliga som vill slippa den.

10. Yttrandefrihet. Folket självt, ev. genom löntagarfonder måste äga större andelar av massmedia så att den blir mer vetenskaplig och objektiv. Människor ska inte straffas i sin karriär av demokratiska åsikter. (Känslor av främlingsfientlighet, avsky för en extrem doktrin/ideologi eller känslor av rasism är naturliga och heller inget brottsligt och skall vara tillåtna känslor och åsikter för den som drabbats så länge man följer lagen om hets mot folkgrupp. Det ska heller inte få hetsas mot svenskar naturligtvis. Lagen skall vara lika för alla människor. Ingen särbehandling på något vis.)

11. Klimatforskning hanteras sannolikt bäst av forskare som inte har klimatforskning som födkrok, men av forskare som har samma lön oavsett fritt val av forskningsområde. Forskningen måste skyddas från bestickning av storföretag som sannolikt har en politisk agenda med klimathotet.

Fem alternativa lösningar för Miljöpartiet

Alternativ 1 – Kompostering

Med tanke på att komposteringsviljan aldrig varit så stor som idag gör att man åtminstone bör överväga alternativet kompostering, anser jag. Många Miljöpartister har nämligen redan beslutat sig för att kompostera den stinkande halvruttna dollargröna fisken genom att lämna partiet. Därför blir en återvinning av den ruttna gamla fisken således svårare och svårare för varje sekund. Förruttnelsen har helt enkelt gått för långt.

Fortsatt ruttenhet utan hänsyn till kärnvärden som ekologi eller rättvis fördelning kan liknas vid en kompostering av Miljöpartiet. Ruttenheten gör visserligen processen snabbare och partiet kommer då upplösas och snabbare kunna utgöra näring för ett nytt och friskt alternativ. De mest ruttna delarna av fisken, ex. de som röstat för krig och de som gjort att Sverige har kvar kärnkraften kan kanske portas mer permanent i ett nytt alternativ. Men kommer ett nytt alternativ ha kraft att ta sig över 4%?

Alternativ 2 – Entrism

Ralph Monö, Annika Lillemets och Mattias Kauttmann vill enligt Birger Schlaug återta ”sitt miljöparti” från de som ”huka på regeringstaburetterna”. Jag frågar mig hur detta ska gå till rent praktiskt? En slags intern ekologisk organisation som går in och röstar in sig själva i ledningen genom entrism? Hur stor måste den organisationen i så fall vara för att kunna göra detta effektivt? Kommer motståndarna utföra entrism som motåtgärd?

Alternativ 3 – En nystart av partiet under namnet Alternativet

Birger Schlaug, som för övrigt redan lämnat partiet precis som jag, har skissat på hur ett Miljöparti hade kunnat se ut om det startats idag. Märkligt nog har han undvikit den fråga som är på allas läppar, nämligen migrationen av flyktingar som saknar asylskäl, vilket naturligtvis är ytterligare en ekologisk katastrof för Sverige och världen för den som förstår den exponentiella funktionen.

albert_bartlett_80x80
”Den mänskliga rasens största tillkortakommande är vår oförmåga att förstå den exponentiella funktionen.”
/ Albert Bartlett (Källa: Citat om Demokrati)

Likt en gås som inte bryr sig om man häller vatten på den har Birger heller inte nämnt Ekologiska partiet eller Vetenskapliga partiet i sammanhanget, märkligt nog. Ej heller har han nämnt att MP också varit pådrivande vad gäller den rasism som den vettlösa migrationen skapat ej heller har han nämt de förslösade pengar som hade kunnat användas på ett humanare, effektivare och mer ekologiskt vis loklt än att föda socialdemokratiska och borgerliga migrantbaroner.

Jag är, precis som Birger Schlaug, en av alla de som har den ekologiska delen av MP i mitt hjärta och jag känner stor sorg för det som pågått under flera år. Jag känner även sorg för de barn som tvingats dö i Medelhavet p.g.a. den förda migrationspolitiken. Jag känner mig på sätt å vis medskyldig eftersom jag inte lyckats vända idiotin.

Jag insåg att det var kört för MP redan då partiet tog bort sitt utträdeskrav ur EU. Det var ett internt direktdemokratiskt beslut över internet, vilket innebar att partiet redan då var infiltrerat av den ruttna miljövidrighet som ville öka miljöförsmutsande transporter och senare förlänga kärnkraften i Sverige med 30 år.

Jag som maskiningenjör och konstruktör tillhör inte dem som tror på för snabba kompromisser. Det blir sällan bra. Man måste först positivt och kreativt spåna på förslag som leder till fullgoda lösningar.

Alternativ 4 – Intern falangbildning där falangerna representeras i riksdagen

Det förslag som jag finner bäst för Miljöpartiet, för Sverige och för världen är någon typ av uppdelning som ger den ekologiska delen bärkraft inom MP och kan ta Miljöpartiet förbi 4%. Miljöpartiet måste också skaffa sig en migrationskritisk falang och en rättvisefalang om de ska ha någon som helst chans att utmana de andra partierna om väljarna för annars kommer inte partiet utgöra någon nämnvärd skillnad i kontrast till de andra partierna.

Om partiet således skulle motsvaras av väljarnas vilja till ekologi, ökad lokalt bistånd istället för finansiering av socialdemokratiska asylbaroner, samt social rättvisa istället för bomb-högerpolitik skulle partiet möjligtvis kunna fortleva som ett alternativ.

Alternativ 5 – Uppsplittring av partiet och valsamverkan mot 4%

Att partiet splittras i olika falanger som valsamverkar genom Valsamverkanspartiet mot 4% där den enda fråga som enar de nya partierna är en vilja till bättre miljö, men där de olika gröna partierna möts i debattsofforna och attackerar varandras fastfrusna föreställningar.

Att känna tillit till att vi blir representerade är nämligen demokratins kärna. Ett direktdemokratiskt parti kan ha fördelar om det inte kör över sina medlemmar, men istället representerar dem, men intern direktdemokrati som gör om ett parti till oigenkännlighet är naturligtvis lika förödande för vilket parti som helst.

Ett parti måste konstrueras så att det kan behålla sin linje och stå emot entrism. På valdagen måste ett parti utgöra ett alternativ till de andra partierna på riktigt om det ska bli demokratiskt enligt ordets verkliga betydelse.

Med vänlig hälsning
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Varför tårtning av tyska Vänsterpartiets ledare Sahra Wagenknecht med chokladtårta?

Det tyska Die Linke (Vänsterpartiets) ledare Sahra Wagenknecht har fått chokladtårta på sig från politiska analfabeter, förmodligen för att människor i någon s.k. ”antifascistisk rörelse” ansett att hon börjat försvara nationella tyska värden såsom demokrati, lag och ordning, samt kanske kvinnofrid och på så vis dra vänstern bort från vettlös kapitalistisk kattsamlande globalism som förstör densamma.

Hon menade i en tysk talkshow som jag tittade på att människor som kommer för att begå brott i Tyskland skall avvisas, d.v.s. utvandra, från landet och portas. Något som är betydligt mer normalt i resten av världen än det daltande som Tysklands och Sveriges regeringar hållit på med hittills, ett daltande som naturligtvis lett till ytterligare ett natovurmande högerpartis framväxt.

Hon har även sagt följande enligt FNP vilket jag översatt från tyska till svenska:

Intervjuaren: De så kallade traditionella partierna har förlorat mycket väljarstöd i kölvattnet av flyktingkrisen. Men också Vänstern har ”lidit”. Vad har ditt parti gjort fel i ”släptåget” efter Merkels flyktingpolitik?

Sahra Wagenknecht: Vi är inte i släptåg med Merkels flyktingpolitik. Tvärtom, tror vi att Merkels politik är förödande. Hon har i höstas utgett sig vara den stora flyktingvännen. Samtidigt har oförändrat vapen levererats till krigszoner eller så har frihandelsöverenskommelser dikterats mot fattiga länder, vars marknader blir offer för internationella jordbrukskorporationer och industrikoncerner som förstör för lokala leverantörer. Så gör man att kriget fortsätter och att fler människor av rädsla för sin överlevnad eller av desperation och fattigdom lämnar sina hem. Vänsterpartiet vill inte att så många flyktingar som möjligt kommer till Tyskland, men att så många människor som möjligt kan stanna i sina hem och där ha framtidsutsikter.

Denna vackra intelligenta vänsterkvinna förtjänat idag verkligen att översättas och förevigas. Här några citat om demokrati som jag fann på tyska wikiquote av Sahra Wagenknecht:

sahra-wagenknecht-80x80
”Men verklig demokrati finns det lika lite under kapitalism som i DDR.”
/Sahra Wagenknecht

”But real democracy there is as little under capitalism as in DDR.”
/Sahra Wagenknecht

”Aber wirkliche Demokratie gibt es im Kapitalismus so wenig wie in der DDR.”
/Sahra Wagenknecht

”För mig är socialismen en förutsättning för demokrati.”
/Sahra Wagenknecht

”For me socialism is a precondition for democracy.”
/Sahra Wagenknecht

”Für mich ist Sozialismus Voraussetzung für Demokratie.”
/Sahra Wagenknecht

”Representanter för en stat som av bankdirektörer eller vissa bilföretagskoncerners ledningar låter sig dras i en näsring likt dumma dansbjörnar, förnedrar demokratin.”
/Sahra Wagenknecht

”Representatives for a state who by bank executives or certain car manufacture corporations managements let themselves be pulled in a nosering like stupid dancing bears, humiliate democracy.”
/Sahra Wagenknecht

”Repräsentanten eines Staates, die sich von Bankvorständen oder vom Management gewisser Automobilkonzerne wie dumme Tanzbären am Nasenring durch die Manege ziehen lassen, entwürdigen die Demokratie.”
/Sahra Wagenknecht

”Om ett land låter sig föreskrivas av minoriteten, ägarna och storkapitalets chefer, vilka prioriteringar det sätter, då har det ingenting med demokrati att göra.”
/Sahra Wagenknecht

”If a country let itself be prescribed by the minority, the owners and the bosses of big capital, what priorities it makes, then this has nothing to do with democracy.”
/Sahra Wagenknecht

”Wenn ein Land sich von einer Minderheit, den Eignern und Dirigenten des großen Kapitals, vorschreiben lässt, welche Prioritäten es setzt, dann hat das mit Demokratie nichts zu tun.”
/Sahra Wagenknecht

Jag lägger dessa citat till Vetenskapliga partiets samlade Demokaticitat.

Jag lägger också till Wagenknecht i blogglistan tillsammans med andra vänsterbloggare som är kritiska till den förda migrationspolitiken:

Jag noterar dessutom, som Wagenknecht påpekar, att terroristerna i Syrien fått sina vapen av imperialisterna i kampen mot den demokratiskt valda regeringen i Syrien. Den kapitalistiska imperialistiska alliansen, USA, Turkiet och Saudiarabien, utnyttjar den obildade religiösa massan, inkl. Merkel och svenska medlöpande demokrati-förrädare att bekämpa grundläggande demokratiska värden om välfärd och demokrati för alla människor i alla nationer i världen, även i våra egna s.k. demokratier.

Likväl fortsätter ändå Vänsterns ovilja att ta tag i problemet med sekterismen och dess sektmedlemmar och således fortsätter Vänsterns egen kamp mot sig självt. Vänstern har ännu inte förstått vad sekterismen leder till. Vänstern tar för lätt på kvinnornas underkastelse under mannen som pågår i dessa sekter och på de våldsbejakande verser de innehåller.

Frågan är varför Vänstern fortfarande håller käften istället för att ta avstånd från dessa sekter? Då skulle de borgerliga partierna, det tyska borgerliga AfD och det natovurmande högerpartiet Sverigedemokraterna, likväl som de andra kattsamlande högerpartierna, verkligen få det hett om öronen. Moderna människor tillhör nämligen inga sekter.

Vanligt folk tillhör inte heller den överbetalda korrumperade politikeradeln och de underkastar sig inte religiösa skrifter heller. De flyr från dem. De är ateister, likt Karl Marx och de ser på religion likt ett skadligt opium för folket, ett opium som gör att folket underkastar sig makten.

Det är de människor som spottar på vår demokrati och på vår välfärd som borde få brun tårta på sig, d.v.s. de borgerliga partier som är för frihandel och nedmontering av demokratin och som sålt sig till nato. De borgerliga partiena är Alliansen, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna, men även den delen av Vänstern som fortfarande kattsamlar människor eller vill dalta med kriminella utlänningar utan verkliga flyktingskäl, för de skapar alla rasismen.

Wagenkecht är inget av detta. Hon är minst brun av alla och förtjänar verkligen inte att tårtas. Ut med icke-flyktingarna som förstör våra länder, tillbaka med dem över medelhavet, tillbaka med de som skapar rasismen och konflikten i våra länder och satsa istället pengarna på att lösa problemen långsiktigt genom att angripa grundproblemen där de uppkommit!

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Mer om saken:
mobil.folkbladet.se/nyheter/tysk-politiker-fick-tarta-i-ansiktet-om4156848.aspx
www.ostrasmaland.se/tt-utrikes/tysk-politiker-fick-tarta-i-ansiktet/
http://www.pt.se/nyheter/tysk-politiker-fick-tarta-i-ansiktet-10054610.aspx
www.trelleborgsallehanda.se/tt-utrikes/tysk-politiker-fick-tarta-i-ansiktet/

PS. Kommentarsfältet är öppet för hövliga kommentarer.

Inkallelse om injicering enligt lagen om tolerans mot invandrare (2018:666)

Pga. att det kommit till vår kännedom att du det senaste året inte varit öppen och inte tagit emot en invandrare i ditt hem under minst tre månader skall du inställa dig till din vårdcentral för att injiceras med oxytocin den 6:e januari kl. 13.00! Har du missat andra vaccinationer kommer även dessa administreras.

Efter injektionerna kommer du medföra en av följande individer till ditt hem som vi välkomnat till Sverige genom vårt internationella samarbete med CIA:
– Mohammad Al Medina, IS-krigare från Syrien
– Ahmed Al Islam, CIA-agent och Taliban från Afghanistan
– Muhammed Al Rosengaard, Salafist från Irak
– Mpundu Al Unguru, Boko Haram-krigare från Nigeria.
– Obama Bin Laden, CIA-agent och Wahhabbist Saudiarabien

Innan den 4:januari måste du meddela oss om ditt val eller så kommer valet att göras åt dig!

Invandraren skall ledsagas av dig hem från mottagningen till din bostad.

Vi beklagar att invandrade kvinnor redo för giftermål tagit slut, men antar att detta inom några år kommer finnas i riklig mängd genom riksdagens beslut om utökat flerbarnstillägg. Vi beklagar även att andra folkgrupper, religiösa, ateister, samt homosexuella från krigförande områden tagit slut pga. halalslakt eller fritt fall från litet höghus.

Denna åtgärd har i samråd med Socialstyrelsen aktiverats i ditt ärende enligt lagen om tolerans mot invandrare. (2018:666) och hjälper samtidigt Sverige att få kontroll på den skenande statsskulden genom minskade kostnader för asylsökare, samt minskad klimatpåverkan på miljön genom samboende, samt behovet av ökad tillväxt. Kom ihåg att meddela berörda myndigheter om ditt nya samboende, samt eventuellt nytt TV-innehav!

Vi rekommenderar att du läser in dig på vald kultur, samt gärna konverterar till samma religion/ideologi som invandraren för att öka integrationen. Positivitet till öresundsbrons fria flöde till Europa, EU, Nato, TTIP, fri rörlighet av varor, kapital, människor, samt frihandel generellt, även med vapen, droger och olja, är också en fördel för ökad integration.

Polismyndigheten rekommenderar att du gör ditt allra ditt bästa för att bidra till att öka tryggheten för invandraren under integrationen.

I det fall du väljer att konvertera till annan religion innan den 4:e Januari är det fördelaktigt för dig om du meddelar din församlingsledare och registrerar detta hos ny församling redan innan du meddelar detta till oss tillsammans med ditt val.

Skulle ditt val av tro stå i strid med invandrarens tro ber vi att du i möjligaste mån undanhåller detta för invandraren. Om du valt Islam som religion föreslår vi att du praktiserar taqiah i de fall du valt annan muslimsk trosriktning än din nya sambo. I de fall du skulle hamna i tvivel eller känna behov av yttrandefrihet kom då ihåg att relgionsfriheten numera står över yttrandefriheten i svensk sharia-grundlag!

Om du är förståndshandikappad, fortfarande är miljöpartist, socialdemokrat, Allianspartist eller är pensionär med alzheimers och har svårighet att förstå kan du ringa din vårdcentral på deras jourtelefon.

Skulle du inte respektera Lagen om tolerans mot invandrare (2018:666) kan du riskera att bli intagen enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård (1991:1128)

Dessa krav bör ses som ett uttryck för omsorg och solidaritet, där tvångsåtgärderna ytterst ska syfta till att åter göra dig till en tolerant autonom person.

Eventuellt tvång har härmed tydliggjorts för dig öppet och du har härmed informerats om motivet. Om du är i stånd att frivilligt medverka till nödvändig vård och ta emot det stöd som du behöver kommer inte ordningsmakten att kopplas in i ärendet.

Satir eller sarkasm under behandlingen eller handläggandet av ärendet är inte att rekommendera och kommer betraktas som brott mot lagen om ärekränkning enligt 5 kapitlet i Brottsbalken. Satir eller sarkasm om bomber eller terrorism kommer oomkullrunkeligen leda till visitering samt vaginal/rektal undersökning.

Läs gärna mer om oxytocin innan behandlingen om du har frågor!

/Liselott Al Sahlin
Handläggare
Socialstyrelsen

Politisk satir – Birger Schlaug försvarar fortfarande ”den generösa” flyktingpolitiken

Som f.d. miljöpartist anser jag mig tillhöra den gröna rörelsen, men hur tragiskt det än är så väljer jag att se det som komedi när Birger Schlaug vränger sig med retoriska finter och famlar efter argument i Dalademokraten.

Skulle jag inte vara positivt lagd och kunna se det hela som komisk politisk satir så skulle jag säkert letat metoder för att få knacka på pärleporten eller få 72 jungfrur eller festa på Valhalla, beroende på vilken religion som, mot förmodan, råkar ha rätt.

Jag skulle efter denna artikel alls inte bli förvånad om Birger Schlaug till slut lyckas med ett retoriskt konststycke som kan liknas vid att krypa upp i sitt eget tarmludd och plötsligt försvinna. :-)

Jag har besökt Birger Schlaugs egen blogg och kommenterat flitigt i hopp om ökad insiktsfullhet, men han har oftast ignorerat det som inte passar in i hans egen världsbild, med något jag vill likna vid en struts som kör ner huvudet i ett hål då det börjar bli jobbigt.

Detta är för mig alltså en politisk satir. När frågan hotar att få Birger att ändra uppfattning, ja, då ignorerar han dem eller så dyker den anonyme ”Lisbeth” upp i kommentarsfältet. Det fungerar några gånger, men sedan blir det faktiskt komiskt. Folk som följer hans blogg ser ju vad som sker.

Mindre pinsamt för Birger hade varit att meditera, tänka djupt i flera steg och helt sonika svara ärligt och öppet, ev. ändra uppfattning nu när sanningen stirrar oss i vitögat.

Istället väljer Birger att:

1. Attackera det sätt på vilket denna s.k. ”generositet” tar sitt uttryck, men detta gör han helt utan att ens bemöta Sverigedemokraternas huvudargument, nämligen att man kan hjälpa fler människor genom på plats genom bistånd. Att inte bemöta detta måste anses vara brunt om något.

2. Attackera lönsamhetsargumentet samtidigt som han glömmer bort att nämna behovet av nedväxt till balans med naturen i Sverige och världen. Vad Birger säger är i princip att Miljöpartiet borde gå ut med att alla ska rösta på dem, få mer extremreligiös invandring och att vi alla ska bli fattigare samtidigt som vi ska konkurera inom EUs frihandel. Han vill att vi ska glädja oss åt detta samtidigt som populationen ökar exponentiellt, likt i extremreligiösa länder och såsom det skedde på Påskön.

3. Förespråka befolkningsökning för att klara pensionsavgångar när Sverige samtidigt har en växande total arbetslöshet ”i en tid när den digitala tekniken leder till att hälften av dagens jobb lär försvinna de närmaste tjugo åren”.

4. Säga att ”Vi har visst råd” och att det är ett ”praktiskt problem”. Då vill jag upplysa om att människor i det överbefolkade Indien också har en hel del ”praktiska problem” p.g.a. populationstillskott…

5. Säga att ”välfärdssamhällets medborgare har svårt att klara att vardagens cirklar rubbas”. Han verkar inte förstå att människors pensioner redan har rubbats, lönerna har sänkts och att människor har hyror att betala.

6. Kalla de pensionärer som inte vill bli fattigare och därför röstar på ex. Vetenskapliga partiet för att de befinner sig i de ”bruna träsken” och inte på ”de gröna ängarna”, trots att Vetenskapliga partiet välkomnar människor oavsett härkomst och bevisligen är grönare än Miljöpartiet.

Men en viktig sak är jag 100% enig i. Jag tror inte att samtalet, och därmed resultatet av detsamma, blir bättre av att vi, som försvarar en generös flyktingpolitik, nyttjar usla argument. Detta gäller alla partier inkl. SD och Vetenskapliga partiet som faktiskt vill föra en ”generös flyktingpolitik” som gynnar största möjliga antal riktiga flyktingar i närområdet.

Samtal” betyder f.ö. att man ”samtalar”… och innefattar även att lyssna, tänka, bekräfta och svara på frågor.

Med vänlig hälsning
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

P.S. Vad oförmågan till vettigt samtal beror på har jag även konspirationsteorier om. Har du egna så meddela gärna dem i kommentarsfältet! Vetenskapliga partiet har f.ö. inga Sockpuppets.