Beröm och kritik – Kungens Jultal 2018 – Julen är tillfälle till reflektion och eftertanke

Kära Kungen!

Jag har liksom smått majestätiskt läst och lyssnat på ditt jultal genom SR. Du har rätt i mycket, Kungen. Julen är tillfälle till reflektion och eftertanke. Julen i vårt land ser numera ut på många olika sätt. För vissa medborgare är det numera en stor synd att önska någon God Jul med en egen-stånkad fläskkötts-krov, eller att ära Jesus som den allsmäktige Demiurgens son.

Julen firas numera olika, genom att 90% av folket förlorat förmögenhet de senaste decennierna, medan 10% har ökat sin förmögenhet, p.g.a. EU och globaliseringen, vilket folket ständigt röstar för, p.g.a. den fulmedia som de tar del av. Jag vet inte om Konungens rikedomar ökat, eller hur det känns så här i Juletider? Mitt innehav minskar i vart fall i storlek, men jag önskar att det känns bra, helt oavsett hur det står till på det privata kontot eller i aktieportföljen.

Vi har även fått ett nytt fenomen i Sverige, d.v.s. tiggande barn och människor som befinner sig illegalt i Sverige. Drottninggatan i Stockholm känns väl inte heller riktigt som den brukade kännas. Nyår kommer väl snart att bli utan fyrverkerier, av liknande anledning, och 82% folket är för den här utvecklingen, tycks det.

Ca en miljon svenskar tycker nog att endast de själva tagit sitt ansvar, men personligen tycker jag enbart att 7 människor i Sverige tagit sitt ansvar på riktigt om de vill minska antalet ”extraordinära lägen”, som invandring av kriminella, våldtäktsmän, extrema sekter, krigsförbrytare, samt ojämlikhet faktiskt medfört, men jag är naturligtvis partisk, även om jag gör allt för att vara objektiv och se verkligheten som den är.

Tyvärr såg jag inga röster från Stockholmsområdet på Valsamverkanspartiet, Kungen, och det gör mig faktiskt lite besviken på dig och alla Stockholmare, eftersom jag känner att du som Kung, men även Stockholmarna, verkligen har en möjlighet att föregå som goda rollmodeller för hela Sverige, särskilt i den här svåra tiden för alla offer i Sverige och i världen.

För mig vore detta ett evidens för kungligt ”mod, omtanke och handlingskraft”, som skulle kunna anses vara både humanitärt, men även allmänt samhällsgagnande, kanske t.o.m. värt självaste serafimermedaljen? I vart fall skulle både du och hela Stockholm kunna få Vetenskapliga partiets hedersmedalj för något sådant.

För hur ska vi ex. kunna ge barn och unga tillgång till en ”god utbildning och en positiv gemenskap” utan att vi ökar jämlikheten i samhället? Och hur ska vi kunna öka enheten människor emellan i vårt samhälle, om vi inte röstar på ett parti som både ökar jämlikheten och tar tag i de inforslade problemen? Och hur ska vi egentligen kunna få en ”hållbar utveckling”, på riktigt utan osanningar, så att vi ”tar bättre vara på jordens begränsade resurser”, om vi inte röstar på ett parti som säger ekologisk hållbarhet och faktiskt menar det på riktigt?

Och hur ska vi kunna återskapa Sveriges höga beredskap om vi fortsätter att rösta på de partier som faktiskt är ansvariga för nedmonteringen av beredskapen, vilket de gjorde för att ge pengarna till Sveriges monopolkapitalister, ljugande medier genom presstöd, EU-byråkrater, rysshets-propaganda och en massa andra meningslösa ovetenskapliga fjollerier?

Jo. Det var många i vårt land som gjorde stora uppoffringar för att bekämpa bränderna och minimera dess skadeverkningar åt skogsägarna, försäkringsbolagen och egnahemsägarna. Fick de rimliga ersättningar för sina enanstående instaser och för sitt risktagande, när de räddade skogsägarnas skog och människors hem, med livet som insats?

Ingen aning. Mycket finns att läsa om tacksamheten, men väldigt lite finns att läsa om hur de belönats, men jag gissar att det inte direkt handlade om konungens eller politikeradelns statligt finansierade lönenivå? Tar du och politikeradeln verkligen motsvarande ansvar i nivå med era löner? Hur då? Stoppar ni verkligen de politiska och sekteristiska bränder som startats i vårt land och i världen?

Är det verkligen viktigt vem och vilka partier som ska få bära hundhuvudet för den frortsatta DÖ-politik som folket valt, p.g.a. fulmediers masspsykotiska vilseledning? Det konfliktskapande käbblet pågick innan valet och vi visste alla att det skulle pågå efter valet. Fulmedias ägare tycks nämligen leva på att underblåsa konflikt i vårt samhälle.

Är det ex. ”ansvarsfullt” att försöka mobba ut ett växande svenskt missnöje, som nu vuxit till en nivå av över en miljon svenska medborgare? Här, Kungen, kan du kanske hjälpa till att få slut på käbblandet? Jag tror att väldigt många skulle välkomna det. Vi behöver inte mer konfliktskapande i Sverige, men en politik som kan ena oss alla att göra det bästa för landet.

Kanske är det passande att Kungen tar upp den f.d. militären Jean Baptiste Bernadotte, välkänd för att med våld slå ned folkliga uppror åt politikeradeln, för jag tror verkligen att det kan bli ganska svåra upplopp snart i Sverige, p.g.a. den fulmedia som Soldathandboken varnat oss för, samt den politik som den lett till. På vilken sida kommer du stå, Kungen? På fulmedias sida, allierat med EU, Nato och extrem islamism, eller på demokratins, yttrandefrihetens och folkets sida?

Vissa tycker att du, Kungen, släpat den svenska flaggan i rännstenen i vissa avseenden, men för mig personligen så anser jag att du, Kungen, har visat en hel del folkliga och mänskliga drag, så jag har god förhoppning att du väljer rätt sida när det väl gäller, nämligen folkets sida.

Kanske är det just denna folklighet som gör dig så speciell och större än du kanske känner dig? Ja, rentutav en folkung, vald av folket, när väl folkviljans ställs mot politikeradelns växande centralmaktssträvanden och Bryssel-karriärer, vilka undergräver demokratin till förmån för oönskade monopolkapitalistiska girigbuks-troll och korrumperade medlöpare som dränerar Sverige?

Det är så sant som Kungen säger: ”Vi är alla länkar i en kedja”. Alla är viktiga. Alla har potential att bli en del av vår svenska kultur. Alla kan påverka varandra. Och vi har alla ett ansvar gentemot dem som kommer efter oss. Du har ett ansvar för dina barn, deras barnbarn och deras barnbarnsbarn också. Detta är också den moralfilosofiska grunden i Vetenskapliga partiet, Kungen.

Det är också som Kungen säger att Noblepristagarna har ”bidragit till att göra vår värld något litet bättre”. Särskilt kanske om man jämför med ex. fredspristagaren Obama och andra bombliberala politikers och bombliberala mediers ansvar för krigen, i vilka kvinnor gruppvåldtagits. Årets fredspristagare är ex. helt tydligt tusenfalt mer värdiga än Obama, eftersom fredspristagarna Denis Mukwege och Nadia Murad istället reparerat skadorna på krigsoffren och fördömt åtminstone några av de ansvariga för situationen, om än att kanske EU-, Nato- och bank-maffian, som ligger bakom  det hela, kanske gått fria från uttalat ansvar.

Jag vill avsluta denna julhälsning till dig, Kungen, med att önska dig och hela din familj en fortsatt God Jul och ett Gott Nytt År och hoppas samtidigt att ni alla överlever en demokratisk revolution där många individer i fulmedia, i fulpolitiker-kåren, prästerskapet och i styrelser för olika medskyldiga storföretag kan bli huvudet kortare. Jag tror att mycket hänger på dig och att du försöker vara en riktigt bra Kung för HELA folket.

MVH
Martin Gustavsson
Organisatör och talesperson för
Vetenskapliga partiet & Valsamverkanspartiet

PS. Ett rent samvete är den bästa huvudkudden! Gör därför ofta om och försök att göra rätt!

Annonser

Kan den norska Nobelkommittén uppmuntras med den norska brottsbalken(straffeloven)?

Det slår mig när jag läser en artikel av Tomas Magnusson, som anser att ”Nobelstiftelsen måste agera mot feltolkning av fredspriset”, att Nobelstiftelsen faktiskt inte ”måste” någonting, men att man kan uppmuntra Norska Nobelkommittén till hederlighet med några ord ur ”straffeloven”.

(Tomas Magnusson, har tidigare varit ordförande i Svenska freds- och skiljedomsföreningen, samt president i Internationella fredsbyrån, samt alltså skriver i den bomb-liberala tidningen DN … av alla förvillar-tidningar…)

Jodå. Norge har en brottsbalk som kallas för straffeloven, i vilken jag fann följande paragafer, som ev. kan komma till god användning för att uppmuntra Norska Nobelkommittén att visa större respekt för Alfred Nobels vilja:

Kapittel 19. Vern av offentlig myndighet og tilliten til den

§ 173. Misbruk av offentlig myndighet

Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved utøving av offentlig myndighet
a) mot bedre vitende grovt bryter sin tjenesteplikt,
b) bryter sin tjenesteplikt med forsett om å oppnå vinning for seg eller andre,
c) bryter sin tjenesteplikt med alvorlig ulempe, skade eller urettmessig frihetsberøvelse som følge, eller
d) på andre måter misbruker offentlig myndighet.

Kapittel 20. Vern av den offentlige ro, orden og sikkerhet

§ 198. Forbund om alvorlig organisert kriminalitet

Den som inngår forbund med noen om å begå en handling som kan straffes med fengsel i minst 3 år, og som skal begås som ledd i aktivitetene til en organisert kriminell gruppe, straffes med fengsel inntil 3 år, med mindre forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse. Forhøyelse av maksimumsstraffen ved gjentakelse eller sammenstøt av lovbrudd kommer ikke i betraktning.

Med organisert kriminell gruppe menes et samarbeid mellom tre eller flere personer som har som et hovedformål å begå en handling som kan straffes med fengsel i minst 3 år, eller som går ut på at en ikke ubetydelig del av aktivitetene består i å begå slike handlinger.

Kapittel 27. Vinningslovbrudd og liknende krenkelser av eiendomsretten

§ 324. Underslag

For underslag straffes den som med forsett om en uberettiget vinning for seg selv eller andre rettsstridig
a) selger, forbruker eller på annen måte tilegner seg en løsøregjenstand eller pengefordring som han besitter, men som tilhører en annen, eller
b) forføyer over penger han har innfordret for en annen, eller som på annen måte er betrodd ham.

En handling som går inn under §§ 385 eller 386, straffes ikke etter paragrafen her.

Straffen for underslag er bot eller fengsel inntil 2 år.

§ 325. Grovt underslag

Grovt underslag straffes med fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om underslaget er grovt skal det særlig legges vekt på om
a) verdien av det underslåtte er betydelig,
b) underslaget har pågått over lengre tid,
c) det er begått ved brudd på en særlig tillit som følger med en stilling, et verv eller oppdrag, eller
d) det er ført eller utarbeidet uriktige regnskaper eller uriktig regnskapsdokumentasjon.

Kapittel 30. Bedrageri, skattesvik og liknende økonomisk kriminalitet

§ 372. Grovt bedrageri

Grovt bedrageri straffes med fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om bedrageriet er grovt skal det særlig legges vekt på om
a) det har hatt til følge en betydelig økonomisk skade,
b) det er voldt velferdstap eller fare for liv eller helse,
c) det er begått ved flere anledninger eller over lengre tid,
d) det er begått av flere i fellesskap eller har et systematisk eller organisert preg,
e) lovbryteren har foregitt eller misbrukt stilling, verv eller oppdrag,
f) det er ført eller utarbeidet uriktige regnskaper eller uriktig regnskapsdokumentasjon, eller
g) lovbryteren har forledet allmennheten eller en større krets av personer.

§ 390. Økonomisk utroskap

Den som handler mot en annens interesser som han styrer eller har tilsyn med, med forsett om å oppnå en uberettiget vinning for seg eller andre eller om å skade, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år.

Även om lagen inte kommer kunna användas, eftersom rättsstaten kanske inte är vad den borde vara, så kan kanske ett hot om polisanmälan ev. ge en politisk tyngd till fredsaktivisterna? Paragrafer, formuleringar och ord ur straffeloven kan säkerligen även ”uppmuntra” en Nobel-kommitté att välja bättre kandidater för priset?

Även politiker är människor som sannolikt vill framstå som lagliga och hederliga inför sin omgivning, om inte annat för att bli återvalda, så skicka gärna vidare till rätt personer!

Mer intressant:
http://fredsrorelsen-pa-orust.se/fredspr2018.php
http://www.nejtillnato.se/2018/12/08/inlagg-av-fredsaktivisten-ola-friholt/
http://www.nejtillnato.se/2018/12/08/inlagg-av-fredsaktivisten-ola-friholt/

Förslag till Fredsrörelsen på Orust – Folkets fredspris i Alfred Nobels anda går till aktivisten, skribenten och debattören Agneta Norberg

Folkets fredspris” är INTE samma pris som Nobels fredspris. Nej. Det är Fredsrörelsen på Orust som delar ut ”Folkets fredspris” till Agneta Norberg, ordförande i Sveriges Fredsråd www.frednu.se och medverkande i styrelsen för Global Network Against Weapons and Nuclear Power in Space www.space4peace.org, samt en av grundarna av “Kvinnor för Fred”.

Bild på Agneta Norberg
Agneta Norberg

Alfred Nobels testamente säger att priset skall tilldelas de som ”hafva gjort menskligheten den största nytta”. Fredsrörelsen på Orust har, via en mycket trevlig dikt, listat en mängd handlingar, vilka de anser har gjort detta. Jämför man den listan med Barak Obamas eller Al Gores bedrifter, så framstår den listan onekligen som betydligt mer värdig en pristagare, en pristagare som sannolikt hade gjort Alfred Nobel mycket rörd och glad, tror jag.

Att Nobels fredspris delas ut av politiskt utvalda individer, från Nato-landet Norge, i USA:s ledband, kan givetvis resultera alternativa fredspeis som dessa. Det officiella Nobel-priset har ex. delats ut till USA:s president Barak Obama, som numera har ett mycket digert bombnings- och krigs-register på sitt CV, vilket givetvis INTE ärat Alfred Nobels minne och vilja.

Det är också tveksamt att Alfred Nobel, som var kemist och mycket intresserad av vetenskap, hade svalt Al Gores och det hårt kritiserade POLITISKA organet IPCC , som pristagare för ett … ”fredspris”, kanske särskilt med tanke på ur-källan och den verkliga orsaken, d.v.s. det angloamerikanska monopolkapitalets världsdominans? T.o.m. massmördaren och krigsförbrytaren Henry Kissinger har faktiskt övervägts som Nobelpristagare, vilket kanske skulle kunna liknas vid att ge Israels nazistiska sionism priset? Jodå. Kanske ”tar de ändå priset”, skämt åt sido…

Bild på Davidsstjärna kombinerad med ett hakkors

Al Gore var en politiker som var dålig i vetenskapliga ämnen och undvek matematik. Hade verkligen Nobel trott på Al Gore, IPCC och fulmediernas storvulna dominanta vilseledning om klimathotet, vilket repeteras till leda vid varje större väderhändelse, utom då det plötsligt blir kallt? Hade Alfred Nobel sett det spektaklet som ”fredligt”? Tveksamt. Snarare bisarrt, tror jag.

Visst. Jag tror INTE att Sveriges politikeradel av idag, med alla Nato- och EU-vurmande imperialist- och globalist-politiker, som delar i världens alla olika massmord och som folket valt in, hade gjort det mycket bättre, men det skulle ändå förvåna mig om det skulle gått så illa som dessa två Norge-historier, ens för dem, men man vet ju aldrig? De finns en hel del pinsamma Sverige-historier också, särskilt vapenförsäljning till diktaturer.

Karaktär och heder är visserligen inte längre svensk politikeradels största prioritet. Detta tillstånd verkar i varje demokrati vara folkens fel, eftersom de inte tycks vara motiverade att avslöja och beivra osanningar som sprids via de medier som ägs av imperialistiska girigbukar.

Bild på George Orwell
”Ett folk som väljer korrupta politiker, bedragare, tjuvar och förrädare är inte offer … men medbrottslingar”
/ George Orwell Källa: https://www.goodreads.com/quotes/1402817-a-people-that-elect-corrupt-politicians-imposters-thieves-and-traitors

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims… but accomplices”
/ George Orwell Source: https://www.goodreads.com/quotes/1402817-a-people-that-elect-corrupt-politicians-imposters-thieves-and-traitors

Man kan, likt Orwell, allt för snabt dra slutsatsen att folket är medvetna medbrottslingar, men jag hävdar att folket oftast är omedvetna medbrottslingar, samt att lösningen på problemet sannolikt ligger i att vi betraktar medier mindre och samtalar mer med varann öppet och skeptiskt, enligt den svenska soldathandbokens rekommendation, enligt fredliga och vetenskapliga principer, något som jag tror att Alfred Nobel hade gillat.

Jag kan inte hjälpa att förälska mig i Agneta Norbergs passionerade aktivism som fragår av dikten, men som vetenskapligt lagd måste jag faktiskt ställa skeptiska frågor! Jag frågar mig om aktivisten, skribenten och debattören Agneta Norberg, eller ens andra aktivister, trots goda intentioner, verkligen skapat fred, på något minsta vis i världen, genom sin aktivism?

Personligen har jag svårt att se det, fastän jag skulle vilja att det faktiskt var så. Men man ska inte föra fram kritik utan att vara positiv eller konstruktiv. Det jag tror är mer framkomligt än aktivism är samtalet med folket dagligen, såsom Palme gjorde, på gator och torg, men mitt verkligt stora förslag idag, som jag verkligen tycker att vi ska diskutera med varann, är nya friska fredliga partier av ALLA politiska färger, som valsamverkar i en hövlig fredlig vacker regnbågsallians, vilket kanske kan liknas en aning vid det amerikanska New Alliance Party eller Operation PUSH (People United to Save Humanity) och National Rainbow Coalition vilket ger folket reella, realistiska och fredliga alternativ att rösta på, som inte blir ”bortkastade röster”, som alltså kommer över 4%-spärren tillsammans och därmed ges verkliga mandat och verklig påverkanmöjlighet, ex. som vågmästare, samt kan stå som rollmodell för alla demokratier i världen och därigenom till slut kan börja skapa världsfred?

Bild på Anne-Marie Pålsson
”Man ska vara medveten om att demokrati är inte, en gång för alla, huggen i sten. Demokrati är en levande materia som ständigt måste underhållas, förbättras, förändras, eller om du så vill, vårdas. Och som en god samhällsmedborgare måste man vara medveten om detta. Man ska ha ett kritiskt förhållningssätt, men samtidigt ett konstruktivt förhållningssätt. Så det är vårt gemensamma ansvar att se till så att den här demokratiska farkosten fortsätter att segla på haven. [Olof] Palme hade fullständigt rätt. Han sa att varje generation ska erövra sin demokrati och det gäller fortfarande.”
/ Anne-Marie Pålsson (DGS-TV Avsnitt 10, 20 januari, 2017)

”One must be aware that democracy is not, once and for all, carved in stone. Democracy is a living matter that constantly has to be maintained, improved, changed, or if you want, cared for. And as a good citizen of society, one must be aware of this. One must have a critical attitude, but at the same time a constructive approach. So it is our shared responsibility to ensure that this democratic vehicle continues to sail on the seas. [Olof] Palme was absolutely right. He said that every generation should conquer its democracy and it still applies. ”
/ Anne-Marie Pålsson (DGS-TV Section 10, January 20, 2017)

olof_palme_80x80

”Historien ger många exempel på att demokratin krossats av människor som sagt sig kämpa för ”verklig demokrati” och ”folkets egentliga mening. Insikten härom kan leda oss till en försvarsposition som döljer att demokratin är ett utomordentligt krävande styrelseskick. Det måste ständigt hittas nya vägar till vitalisering, till att nå ut till människorna och göra dem aktiva. Diktaturer bjuder ett maskineri av lydnad, slutet och till det yttre väloljat. Demokrati bygger på lojalitet, öppenhet och pulserande liv. Den måste därför ständigt vinnas på nytt.”
/ Olof Palme

”History provides many examples of democracy crushed by people who said to be the champion of ”genuine democracy” and ”the people’s real meaning”. The realization about this may lead us to a defence position that conceals that democracy is an extraordinarily demanding way of rule. It must constantly find new ways to revitalize, to reach out to people and make them active. Dictatorships offers a machinery of obedience, closed and externally well-oiled. Democracy is based on fairness, openness and pulsating life. Therefore it must constantly be won again.”
/Olof Palme

För är det inte så att vi har provat aktivism för att skapa världsfred länge nu och att detta faktiskt INTE har fungerat särslkilt väl? Bör vi inte prova någon ny taktik snart? Jag provar även en en annan freds-grej. Tja. Vad tycker egentligen Fredsrörelsen på Orust om mina förslag? Kommentarsfältet är öppet! Logga in och kommentera (WordPress är GPL och rekommenderat av FSF till skillnad från Fejsboken som vi naturligtvis bojkottar p.g.a. att den kontrolleras av det icke-fredliga CIA.)

Bild på pytonorm med enhörningshatt
Alla kan göra sitt bästa för att vara fantastiska,
även de som vid första anblicken ser onda ut.
På samma vis kan de som ser goda ut, visa sig vara onda,
särskilt om de inte är öppna för att vara skeptiska mot sin egen godhet.

Mer av Agneta Norberg:
https://www.globalpolitics.se/folkets-fredspris-delas-ut-idag-till-vem/
https://newsvoice.se/2017/03/agneta-norberg-replikerar-patrik-oksanen/
http://www.fredsrorelsen-pa-orust.se/referat_agneta_norberg.php
http://jinge.se/allmant/kickstarterkampanj-for-filmen-om-fredskampen-agneta-norberg.htm
https://newsvoice.se/2015/12/agneta-norberg-nato-forbereder-for-krig-i-europa-ryssland-anvands-som-havstang/

Mazel tov & Kosher – USA annekterar nu också Syrien

Israel har länge tagit hand om Syrisk mark uppe på Golanhöjderna. Mazel tov & Kosher. Det är endast FN:s resolution 242 som ställer till bekymmer för Israel-regimen. Det är alltså en olaglig stöld enligt FN.

FN trodde nämligen att det skulle bli fred på jorden om länder slutade invadera, ockupera och annektera. Löjligt tycker USA-regimen och Israel-regimen. Invasion av den suveräna demokratiskt styrda nationen Syrien i hop med jollrande terrorister är naturligtvis bättre tycker de. När man vill ha så ska man ta. Vilken psykopat är inte enig?

”USA varnar Syriens regering om att del av Syriens territorium, (som ockuperas av USA och av de anti-regeringsstyrkor som USA skyddar i Syrien), egentligen inte längre är Syriens egen mark. USA säger att det kommer att bli ett direkt krig mellan Syriens väpnade styrkor och USA:s väpnade styrkor om Syrien försöker återställa kontrollen över det landet.”
Källa: Anders Romelsjö – ”Demokratiska” USA: Syriens mark tillhör inte Syrien

Dags för ett Nobels fredspris igen? Vissa skämtar med Norge. Hur man bygger världens största dårhus, hur man sänker en norsk ubåt, att de har vindrutetorkarna på insidan, eller att det står max 8 varv i deras rondeller. Gör eder icke lustiga! Dessa Norgehistorier är hets mot folkgrupp! Be om ursäkt!

Jag har glädjande nyheter för alla norrmän. Äntligen tolkas lagen om hets mot folkgrupp som den ska i Sverige. Lagen tolkas äntligen med nobel norsk intelligens. Ni kan anmäla varje svensk som gör sig lustig över er norrmän numera och svenskarna blir dömda. Ingen ironi där. En realitet.

Samtidigt kan ni göra er lustiga över svenskar så att det känns bra igen, utan att straffas. Lagen gäller nämligen inte omvänt för svenska folket. Vi är nämligen ingen folkgrupp enligt lagtolkningen. Utmärkt. Det gör att jag känner mig stolt att vara svensk igen.

Till saken!

Den norska Nobelkommittén är otroligt intelligent och gjorde givetvis rätt när Barack Obama fick fredspriset. Obama skapade kanske inte världsfred, men i alla fall väldigt mycket världsfrid. Tänk om han hade lyckats riktigt ordentligt! Vilken otrolig frid som hade legat över planeten då och vilken fredsvilja han då hade kunnat skapa!

Istället blir det kanske nu Donald Trump som inleder den absoluta freden. Olycksfall i arbetet är ok, kära kommitté, men kanske kan han få priset han också efter ett kärnvapenkrig?

Resultatet av Obama är ändå utmärkt. Väldigt många människor vilar nu i frid, eller har möjligtvis ett trevligt nöje där uppe i himmelriket, i alla fall om Obamas egen sekt har rätt OCH den VET att den har rätt.1,5 miljarder människor som knäböjer mot en viss punkt fem gånger om dagen kan givetvis inte ha fel. Löjligt! Absurt! Bisarrt!

Den norska Nobelkommittén är en nobel kommitté och det norska folket som valt partier för NATO:s trupper och insatser i världen är ett nobelt folk. Den som antyder något annat ska be om ursäkt! Gör er inte lustiga!

Bild med rubriken de oberörbara, med en man klädd i vitt i rullstol med bandage om huvudet framdriven av en man i svart med hatt och lockar

Gör er inte lustiga!

Vladimir Putin får välförtjänt fredspris men inte av Norska Nobelkommittén

Vladimir Putin har förra veckan tilldelats fredspriset som instiftats till Hugo Chavez minne kollar jag upp i Diktatornytt när jag läst Jan Nybondas kommentar till Anders Romelsjös artikel om Putinister. Även om inte Norska Nobelkommittén lyssnade på mig när jag nominerade Vladimir Putin och Sergej Lavrov till Nobels fredspris så verkar det som om anständiga människor ändå gjort något alldeles utmärkt. Bravo!

För västmakternas s.k. ”demokratiska” eliter, vilka går emot nationell folkvilja i girigbukars intressen på Wall street och stöttar ljugande utlands-lojal fulmedia med presstöd, är det givetvis en icke-nyhet när Putin, som uppfyller den ryska folkviljan, får ett fredspris, eftersom Natos krigspris (mera känt som Nobels fredspris) är det som gäller i denna del av världen.

Bild – Komedi – Natos fredspris till Obama

Tittar man på Alfred Nobels testamente kan man med rätta fråga sig om den Norska Nobelkommittén verkligen fullgör sitt uppdrag och om deras senaste priser inte går emot Alfred Nobels sista vilja? Är det olagligt i Norge att vanära en svensk uppfinnare som litade mer på Norge än Sverige vad gäller att följa hans sista vilja?

Alfred Nobel ansåg att nämligen att pris skall ges:

”…åt den som har verkat mest eller best för folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående armeer samt bildande och spridande af fredskongresser.”

Kan Norska Nobelkommittén ha tolkat det som Muslimska brödraskapets förbrödring av muslimer? Muslimen Obama har ju onekligen gynnat förbrödringen av de mest extrema muslimerna, till sekulära muslimers och andra gruppers stora förfäran, i Libyen, Irak, Syrien och Yemen.

För Diktatornytt och Norska Nobelkommittén noterar jag att de idag framstår som dåliga Norgehistorier, eller likt apor på dekadansen, som likt Quisling har gått imperiets sjuka GB-CIA-ärenden… Kuckeliku! – Dags att vakna nu? Vi får hoppas att Donald Trump avslutar denna dåliga Norgehistoria.

Politisk satir eller olaga hot? – Maria Persson-Lövgren – Vladimir Putin kallas gris och mordhotas?

Via Anders Romelsjö läser jag att Vladimir Putin kallas för gris och mordhotas.

Hörde nu på morgonen något av det grövsta, som förekommit i vår Public Service. Det kunde ha varit Goebbels eller stått i ”Mein Kampf”. Med en helt osannolik paranoid skadeglädje rapporterade Maria Persson-Lövgren i programmet P1-morgon kl 8.51 (2.51 in i programmet) med början kl 8.53 om en gris, som kallades ”Putin”, därför att ingen skulle bli ledsen, när han slaktades.

Det ska inte kallas ”Public Service”! För detta har varken något ”publikt” nyhetsvärde eller ska betraktas som någon ”service” ens om man skulle åberopa politisk satir eller komedi. Att Maria Persson-Lövgren får sparken vore rimligt. Sådant skit ska väl ingen behöva betala varken skatt eller avgifter för?

Skulle jag ex. säga att Obama, och den Norska Nobelkommittén är likt apor som håller på med apkonster och agerar nickedocka för värdlens mest kriminella företag som någonsin existerat på planeten är det möjligen politisk satir av en viss höjd, kanske tragikomiskt, speciellt om jag levererar en bild på politisk satir i bildform om den dåliga norgehistorien som kallas Nobels fredspris, men det är absolut inget mordhot.

Men skulle jag, utan att anknyta till en politisk handling, kalla någon för gris eller apa och sedan nämna att grisen eller apan ska slaktas är det allt annat än komedi. Det är ett simpelt olagligt mordhot, anser jag. Så gör man inte om man har alla hästarna i båset och det vore definitivt vettigt att det anmäls.

Till Vladimir Putin ber jag om ursäkt å Sveriges vägnar och hoppas att han lever länge. Maria Persson-Lövgren är inte representativ för Sveriges folk. Om Sveriges Radios ledning inte själva kommer på att be om ursäkt och åtminstone avskeda de som är ansvariga hoppas jag själv att jag kan återupprätta landets heder i framtiden och ha bättre samarbete med ex. Vladimir Putin eller andra intelligenta ledare i världen.

Fredliga intelligenta ledare som åtminstone försöker hålla sig till fredsavtal och FN-regler i den mån det är möjligt ska ha all heder för detta, kanske t.o.m. Nobels Fredspris.

MVH
Matin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Pjäsförfattare som Alfred Nobel bjuds in på Vetenskapliga partiets riktigt nobla bankett

Jag läser om att Sverigedemokraterna portats av Nobelstiftelsen. Jag beklagar högerns frihandel som förstör Europa och Sverige, samt är besviken på att det krigförande natolandet Norge utdelat fredspriset till det krigförande natolandet USAs president, vilken sedan ökade antalet trupper i världen, men varför portas egentligen ett högerparti som röstat för fred i riksdagen?

Jag ställer mig frågan om vilken typ av människor som bäst kan hedra Alfred Nobel och hur? Kan detta ens ske genom Nobelstiftelsen eller Nobelbanketten? Vad som är relevant i testamentet är följande:

Öfver hela min återstående realiserbara förmögenhet förfogas på följande sätt: kapitalet, af utredningsmännen realiserade till säkra värdepapper, skall utgöra en fond, hvars ränta årligen utdelas som prisbelöning åt dem, som under det förlupne året hafva gjort menskligheten den största nytta. Räntan delas i fem lika delar som tillfalla: en del den som inom fysikens område har gjort den vigtigaste upptäckt eller uppfinning; en del den som har gjort den vigtigaste kemiska upptäck eller förbättring; en del den som har gjort den vigtigaste upptäckt inom fysiologiens eller medicinens domän; en del den som inom litteraturen har producerat det utmärktaste i idealisk rigtning; och en del åt den som har verkat mest eller best för folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående armeer samt bildande och spridande af fredskongresser. Prisen för fysik och kemi utdelas af Svenska Vetenskapsakademien; för fysiologiska eller medicinska arbeten af Carolinska institutet i Stockholm; för litteratur af Akademien i Stockholm samt för fredsförfäktare af ett utskott af fem personer som väljas af Norska Stortinget. Det är min uttryckliga vilja att vid prisutdelningarne intet afseende fästes vid någon slags nationalitetstillhörighet sålunda att den värdigaste erhåller priset, antingen han är Skandinav eller ej.

Alfred Nobels testamente nämner inget om just Sverigedemokrater, politik, SD-tolerans eller liknande, ej heller någon Nobelbankett eller inbjudningar till en sådan.

Att Sverigedemokraterna röstat för fred i riksdagen vad gäller Afghanistankriget, till skillnad från S, MP och Alliansen, borde verkligen vara en fördel för Sverigedemokraterna i bedömningen, anser jag, men samtidigt vill han inte att något ”afseende fästes vid någon slags nationalitetstillhörighet”.

I denna aspekt kan kanske Sverigedemokraterna anses vara oönskade av Nobelstiftelsen? Är det en rimlig tolkning? Knappast. Sverige har länge varit nationellt och fredligt, ungefär fram till Palmemordet och EU-medlemskapet, och alla olika partiers representanter har väl alltid bjudits in?

Om satsen antyder att Alfred Nobel vill verka för tolerans eller nationalism framgår inte, utan saken handlar utesutande om hur stiftelsen ska finna pristagarna, inte om huruvida de bör agera politiskt konfliktskapande vid inbjudning till någon Nobelbankett.

Jag letar vidare om Alfred Nobel och vad finner jag? Jo. Alfred Nobel har skrivit en pjäs som heter Nemisis som bygger på verkliga händelser. Legationsprästen i svenska församlingen i Paris, Nathan Söderblom, lät i samråd med dödsboet makulera hela upplagan utom tre exemplar. Orsaken om varför framgår inte, men jag tror inte att detta var Alfred Nobels vilja alls. Tvärtom tror jag han ville visa människors vidrighet.

Pjäsen Nemisis handlar om Beatrice Cenci, vars fader våldtog henne och andra kvinnor i familjen. Familjen lejde en av faderns egna män för att döda honom och slippa hans terror. Avrättandet av våldtäktsmannen avslöjades men folket i Rom vädjade till myndigheterna att skona den unga vackra Beatrices liv. Den kristet religiöse påven Clemens VIII nekade benådning.

Alla som var inblandade i att ta livet av våldtäktsmannen för att skona familjen avrättades på mycket bestialiska vis enligt engelska Wikipedia, utom den yngste brodern, den tolvårige Bernardo som istället sändes till fängelse, efter att varit tvungen att bevittna de bestialiska avrättningarna. Vad han råkade ut för i fängelset kan man endast spekulera i…

Den tolvårige Bernardo, som var den ende överlevande i familjen, fick all sin egendom konfiskerad av påvens egen familjDet beslutades att Bernardo skulle bli galärslav för resten av sitt liv, men han släpptes ett år senare.

Beatrice blev sedan en symbol för folket i Rom för deras motstånd mot den arroganta aristokratin, och en legend uppstod. Det berättas att varje år på natten före årsdagen av hennes död, kommer hon tillbaka till bryggan där hon avrättades, bärandes sitt egna avhuggna huvud.

Historien är intressant ur ett feministiskt perspektiv, samt ur ett perspektiv på vad som ligger bakom åtminstone en del av kristna stiftelsers ägande, samt ur ett perspektiv på dagens huvudlösa relgioner, men även i synen på den korrupta aristokratin. Kanske är det även intressant att man även utan dynamit kan begå bestialiska handlingar? Var det detta han ville förmedla?

Kan man spekulera i att Alfred Nobel av denna anledning ville att priset skulle gå till de människor som gjort något verkligt bra för framtidens generationer? I detta sammanhang måste jag ändå påpeka att Sverigedemokraterna, trots att de är ett kristet högerparti (hur motsägelsefullt detta faktum än är med tanke på kristus vilja att dela brödet lika och utsagor om kameler och nålsögon) ändå försökt gynna fred i världen och försökt behålla freden inom Sveriges gränser också.

Sverigedemokraterna ska nog istället glädja sig över att återigen få uppmärksamhet i konfliktskapande media, samt sympatiröster från det sovande folket som inte ännu förstått att Sverigedemokraterna är ytterligare ett borgerligt parti. -Kuckeliku!

På Vetenskapliga partiets riktigt nobla banketter inbjuds endast riktigt nobla vetenskapliga människor som mediterar duktigt. Alfred Nobel verkade vara en sådan hyvens vetenskapsman som helt tydligt ville uppmärksamma oss alla på både dåliga människor och bra människor.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet