Konspirationsteori – Gamla och nya soldathandboken om desinformation och hur den på ett märkligt vis förändrats

Jag hittar citat från soldathandboken i en kommentar på Samhällsnytt och läsningen får mig att tro att Sverige varit under utländsk infiltration och hemligt maktövertagande ungefär strax efter att Olof Palme sade till Vilhelm Moberg att det var typiskt och att Moberg var vilseledd av massmedia i TV 1971.  Olof Palme blev mördad, såväl som kanske Rabani och kanske Ulfkotte, kanske av de bankirer och media-personligheter som medvetet förvillar Sverige?

bild på soldater, båt och stridsvagn

Här är citatet från Samhällsnytts kommentarsfält:

”Fienden försöker också genom medvetet felaktig eller vilseledande information eller genom ensidig och ibland hotfull information manipulera våra uppfattningar och värderingar för att på så sätt få oss att gå hans ärenden.

Fientlig desinformation och propaganda via radio, TV, tidningar och Internet möts bäst genom öppen och fri diskussion grundad på tillgång till information från fria och oberoende medier. Ta därför initiativet till diskussioner om den fientliga propagandans syfte och innehåll. Medverka till att avslöja felaktig eller ofullständig information som sprids i propagandasyfte. Kampen mot den psykologiska krigföringen förs bäst med snabb, korrekt och fullständig information.

Fienden kan komma att använda välkända personligheter från media och övriga delar av samhället för att förmedla propaganda och falsk information.”

Den gamla texten är mycket tänkvärd, men inte helt sann. eftersom det ex. påstås att det finns ”fria och oberoende medier.” Ingen är väl oberoende, men vi bör vara väl medvetna om ägarförhållanden och sponsorer givetvis. Olof Palme var intelligent nog att förstå att det inte var så, i alla fall redan 1971, när Palme sade till Vilhelm Moberg att han var vilseledd av massmedia. Kanske var det fr.o.m. det ögonblicket den massmediala attacken inleddes? Nåväl. Jag letar upp den gällande soldathandboken. I den nya utgåvan är vilseledningen betydligt värre. Där står det följande [Mina kommentarer inom hakparenteser]:

Psykologisk krigföring

Yttrande- och informationsfriheten hör till de viktigaste delarna av det demokratiska samhället. Grunden för samhällets informationsflöde är en fri opinionsbildning.

[Sant. Har vi fri opinionsbildning idag?]

I Sverige får vi information och nyheter via fria och oberoende nationella och internationella medier.

[Är medierna fria och oberoende? -Vem kontrollerar dem? -Vem äger dem? -Vad har ägarna för agenda?]

Ingen statlig myndighet ska genom påtryckning eller censur få bestämma vad som är rätt eller fel, vare sig i fred eller krig.

[Är det inte märkligt att allt fler människor upplever att de inte får granska medierna i Sverige utan att bli censurerade, eller inte får dementera falska påståenden i medierna? Har det inte blivit så att medierna som ägs av fåtalet intressenter, i själva verket genom påtryckningar och censur bestämmer vad som är rätt eller fel? Hur kunde det bli så här?]

I krig blir informationen om vad som händer ofta fördröjd eller ofullständig.

[Är inte agendamediernas bild ofullständig? -Befinner vi oss i krig? -Ett desinformationskrig?]

Soldater och andra medborgare kan bli oroliga och rädda för vad som kan inträffa. Myter (1) och rykten (2) kan uppstå och spridas utan att någon medvetet försöker ge upphov till dem. Men de kan också planteras och spridas av sådana som går fiendens ärenden och medvetet försöker skapa misstro, ökad oro och uppgivenhet.

[Försöker inte medierna skapa ensidig misstro mot Ryssland och ensidig godtrogenhet mot USA?]

En miljö som kännetecknas av brist på fullständig information är inte sällan grogrund för myter, rykten och konspirationsteorier, t ex tankar om förestående hot eller faror som någon grupp i hemlighet planerar att sätta i verket.

[Är det inte en miljö i brist på fullständig information som har skapats i medierna? Är inte media ägd av en liten grupp individer med sina egna planer som de faktiskt satt i verket?]

Det bästa sättet att möta sådana ovissa situationer är att vara kritisk till obekräftade eller ofullständiga uppgifter.

[Abslout. Var öppna och kritiska!]

Fråga den som lämnar sådana uppgifter eller antydningar varifrån de kommer och om de kan bekräftas.

[Absolut. Källhänvisningar är bra. – Varför saknar så många medier rimlig källhänvisningar idag?]

Ta gärna initiativ till diskussion bland kamraterna om vilken kvalitet som finns på olika uppgifter eller information som cirkulerar.

[Jättebra.]

Allvarliga och illasinnade rykten ska du rapportera till din närmaste chef.

[En bedömningsfråga. Särskilt om ryktet är evident och källhänvisningarna goda, men om slutsatsen ändå kan leda till repressalier för den anställde eller soldaten. Chefen eller maktstrukturen över honom kan ju rimligen vara inblandad i brottsligheten. Då kan det kanske vara andra åtgärder som kan vara mer rimliga?]

(1) Historier med overifierade underlag, ofta helt eller delvis påhittade.

[Har inte medierna redan ertappats med mängder av sådana historier med overifierade underlag som helt tydligt varit påhittade, men som de ändå har repeterat och spridit okritiskt?]

(2) Svårverifierad information av oftast ovanlig, uppseendeväckande, spännande, nedsättande eller farlig natur. Rykten sprids medvetet genom propaganda eller desinformation. Rykten kan också spridas omedvetet.

[Håller inte medierna på med nedsättande formuleringar och desinformation? Kan journalister som tränats i källgranskningens konst verkligen anses vara omedvetna om vad de håller på med?]

Med soldathandbokens gamla och nya formuleringar som utgångspunkt så kan man alltså börja fundera på om våra medier och  regering inte längre uppfyller de krav som gör att vi kan lita på att de vill upprätthålla vår demokrati. Fundera skeptiskt på om yttrande- och informationsfriheten, som hör till de viktigaste delarna av vårt demokratiska samhälle, håller på att inskränkas på en mängd olika vis!


”I en demokratur (notera ordet noggrant) råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps.”
/Vilhelm Moberg (Källa: I egen sak – Obekväma inlägg i det offentliga samtalet via Merit Wagers blogg)

Svenskar stängs ute från sociala medier om de inte tycker som makten vill. Korrupta EU-politiker attackerar den fria mjukvaran. Att ex. kritisera de stora mediernas ägarförhållanden kan ex. leda till repressalier inom ett parti som anser sig vara beroende av denna media.

När en rimligt idealistisk demokratisk socialist, som Håkan Juholt, inte går med på Libyenkriget utsätts han för ett helt oproportionerligt media drev och avsätts internt av högersossarna, den s.k. kanslihushögern. Människor som jag intervjuar i Sverige känner att de inte kan uttrycka sig fritt längre.

Sverige kan inte påstå sig ha en ”fri opinionsbildning” när alla större medier, som vanligt folk har tillgång till, enbart levererar en ensidig bild och mörkar alternativa ståndpunkter, istället för att vederlägga dem med fakta eller tillåta dementier om ifrågasatta uppgifter. Det är numera enbart fåtalet nya hårt attackerade medier och Internet som i viss mån erbjuder yttrandefrihet på riktigt.

Den nya formuleringen ”I Sverige får vi information och nyheter via fria och oberoende nationella och internationella medier” stämmer fortfarande inte. De flesta medier har naturligtvis ägare och en agenda. De är allt annat än ”fria och oberoende”. Märk väl att de dessutom  har raderat den mycket utmärkta och sanna formuleringen:

”Fienden kan komma att använda välkända personligheter från media och övriga delar av samhället för att förmedla propaganda och falsk information”

Den får mig att tänka på Ingvar Carlsson som satt tillsammans med Carl Bildt i TV och propagerade för EG-medlemskapet och som sedan avgick surmulet på kryckor. Soldathandbokens nya utgåva såväl som journalister som placerats i ”frysboxar” verkar alltså vara ett tecken på att vi faktiskt har förlorat demokratin.

Formuleringen i soldathandboken om att ”Ingen statlig myndighet ska genom påtryckning eller censur få bestämma vad som är rätt eller fel, vare sig i fred eller krig” verkar vara formulerad av exakt de medier som idag utövar påtryckningar mot individer med drev eller censurerar grovt och inte tillåter debattörer att korrigera fel eller dementera osanna påståenden men enväldigt bestämmer vad som är rätt eller fel.

Det är som om självaste desinformatören Peter Wolodarski själv stått för formuleringen av Soldathandboken i skräck för att SVT strax ska styras av hederligare chefer tillsatta av hederligare politiker, valda av ett allt mer medvetet folk, som kommer knäppa monopolkapitalistisk press på näsan och vägra gå med på uppenbara och medvetna lögner.

Medierna verkar helt klart medvetet skapa konflikt i samhället mellan olika grupper och undvika fakta som är sanna och undvika diskussioner som kan öka medvetenhet. Medierna försöker, allt som oftast skapa ökad oro och uppgivenhet och föreslår aldrig några positiva konstruktiva och enande lösningar för medborgarna i landet, mot krigen, mot de olagliga massmorden eller mot den vanvettiga folkvandringen och drunkningsolyckorna.

Samtidigt som medierna skapar en brist på fullständig information åt folket genom att inte ange förmodade agendor, politisk färg eller ägarförhållanden på sina källor så repeterar medierna själva myter, rykten och konspirationsteorier som inte har några rimliga evidens eller bevis som de själva objektiv försöker analysera eller falsifiera, men de anger ofta inte heller källor för sina påståenden.

Vi har sett uppenbara ”färgrevolutioner” i land efter land, orkestrerade av CIA, men soldathandboken säger numera att vi INTE ska ha ”tankar om förestående hot eller faror som någon grupp i hemlighet planerar att sätta i verket”, när det faktiskt skett i ex. Syrien där islamister infiltrerade samhället i maskopi med Turkiet, Israel, USA och Saudiarabien, eller i Ukraina där kuppen finansierades av CIA mot landets demokrati, vilket ledde till inbördeskrig.

Så kära soldater och medborgare tänk självständigt med öppenhet och skepticism! Organisera er intelligent! Samverka! Håll ut! Finn nya vägar framåt för att vitalisera vår demokrati och var väl medvetna om olika former av osanning! Vi har ett krig att avsluta och en världsfred att vinna. Välkomna att deltaga!

 

Annonser