Citat om demokrati

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80Här har jag samlat de bästa citaten om demokrati som jag kunde finna och jag har kommenterat några av dem. Bra demokraters andar är fortfarande här tillsammans med oss genom de vibrationer du fortfarande kan förnimma i din hjärna när du läser en del av deras bidrag till mänskligheten, deras underbara och odödliga citat. Njut!
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Säkerhetsvakt, Vetenskapliga partiet

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80Here I have collected the best quotes of democracy I could find and I have made comments to some of them. The spirits of good democrats are still here together with us through the vibrations you still can perceive when you read some of their contribution to humanity, their wonderful and immortal quotes. Enjoy!
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Security guard, Scientific party of Sweden

abraham_lincoln_80x80”Demokrati är
[den mentala] styrningen av folket,
av folket [självt], för folket.”
/ Abraham Lincoln

abraham_lincoln_80x80”Democracy is
the government of the people,
by the people, for the people.”
/ Abraham Lincoln

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80Kära Abraham Lincoln, När vi, folket, börjar bry oss om att förbättra vår egen mentala förmåga genom att läsa filosofi, psykologi och när vi känner oss motiverade att utföra någon typ av meditation och faktiskt finna motivationen att bry oss om oss själva och framtidens generationer på riktigt, på ett vetenskapligt sätt, då kommer direkt demokrati fungera helt fint, men då måste saker såsom religion, musik, sport och mode ta mindre av vår tid, så att vi finner tid att bry oss om, och det är därför vi behöver högre kvalitet på både vår förmåga och vår utbildning innan demokratin faktiskt kan fungera som den var menad att fungera.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Säkerhetsvakt, Vetenskapliga partiet

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80Dear Abraham Lincoln, When we, the people, begin to care to enhance our own mental ability by reading philosophy, psychology and feel motivated to perform some type of meditation and actually find the motivation to really care for ourselves and future generations, in a scientific way, then direct democracy will work just fine, however, then things like religion, music, sports and fashion must take less of our time, so that we find time to care, and that is why we need higher quality of both ability and education before democracy can actually function as it was intended to function.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Security guard, Scientific party of Sweden

Bild på Albert Einstein“Privat kapital tenderar att bli koncentrerat i händerna på några få, dels p.g.a. konkurrensen mellan kapitalisterna, och dels p.g.a. teknologisk utveckling samt att den ökande uppdelningen av arbetskraft uppmuntrar bildandet av större produktionsenheter på bekostnad av de mindre. Resultatet av denna utveckling är en oligarki av privat kapital, en enorm kraft som inte effektivt kan kontrolleras ens av ett demokratiskt organiserat politiskt samhälle. Detta är sant eftersom medlemmarna av lagstiftande församlingar väljs av politiska partier, som till stösta delen finansieras eller på annat sätt påverkas av privata kapitalister som, av alla praktiska skäl, separerar väljarna från lagstiftarna. Konsekvensen är de facto att folkets representanter inte skyddar de underprivilegierade gruppernas intressen tillräckligt. Yttermera, under existerande villkor, så kontrollerar privata kapitalister oundvikligen, direkt eller indirekt, de huvudsakliga informationskällorna (press, radio, utbildning). Således är det extremt svårt, samt i de flesta fall verkligen ganska omöjligt, för den individuelle medborgaren att komma till objektiva slutsatser och få intelligent användning för sina politiska rättigheter.”
/ Albert Einstein, Why Socialism?

Bild på Albert Einstein“Private capital tends to become concentrated in few hands, partly because of competition among the capitalists, and partly because technological development and the increasing division of labor encourage the formation of larger units of production at the expense of smaller ones. The result of these developments is an oligarchy of private capital the enormous power of which cannot be effectively checked even by a democratically organized political society. This is true since the members of legislative bodies are selected by political parties, largely financed or otherwise influenced by private capitalists who, for all practical purposes, separate the electorate from the legislature. The consequence is that the representatives of the people do not in fact sufficiently protect the interests of the underprivileged sections of the population. Moreover, under existing conditions, private capitalists inevitably control, directly or indirectly, the main sources of information (press, radio, education). It is thus extremely difficult, and indeed in most cases quite impossible, for the individual citizen to come to objective conclusions and to make intelligent use of his political rights.”
/ Albert Einstein, Why Socialism?

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80Kära Albert Einstein, om bara folk drog sig undan från kapitalistkontrollerad media, in i öppen fri media, så skulle vi med lätthet kunna avskaffa oligarkin, till förmån för äkta demokrati.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Säkerhetsvakt, Vetenskapliga partiet

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80Dear Einstein, if only people move away from capitalist controlled media, into the open free media, we should easily be able to abolish oligarchy, in favour of real democracy.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Security guard, Scientific party of Sweden

alexis_de_tocqueville_80x80”Kan man tro att den demokrati som störtade det feodala systemet och besegrade kungar kommer att retirera för handelsmän och kapitalister?”
/ Alexis de Tocqueville

alexis_de_tocqueville_80x80”Can it be believed that the democracy which overthrew the feudal system and vanquished kings will retreat before tradesmen and capitalists?”
/ Alexis de Tocqueville

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80Kära Alexis de Tocqueville, Den demokrati som störtade det feodala systemet och besegrade kungar utmanas nu av oligarker genom en ny typ av förslavning som kallas för frihandel och federala unioner. De nya slavarna luras in i skuldsättning och låglönejobb som förhindrar deras egen frihet och de förstår inte hur man utövar sina demokratiska rättigheter.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Säkerhetsvakt, Vetenskapliga partiet

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80Dear Alexis de Tocqueville, The democracy which overthrew the feudal system and vanquished kings is now challenged by oligarchs through a new type of enslavement called free trade and federal unions. The new slaves are lured into debt low salary jobs that block their own freedom and they do not understand how to exercise their democratic rights.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Security guard, Scientific party of Sweden

Bild på Anders Romelsjö”Nato är ingen organisation som agerar i linje med demokrati eller folkrätten.”
/Anders Romelsjö. Källa: Victor Musa i sammarbete med Sveriges fredsråd. Youtube – Anders Romelsjö om NATO, Mellanöstern och Ryssland @14:40(Ladda ned som Mp4)

Bild på Anders Romelsjö”Nato is not an organization acting in line with democracy or human rights.”
/Anders Romelsjö. Source: Victor Musa i sammarbete med Sveriges fredsråd. Youtube – Anders Romelsjö om NATO, Mellanöstern och Ryssland @14:40(Ladda ned som Mp4)

anna_lindh_80x80”… globaliseringen av information gör människor medvetna om vad de har – och inte har. Problem och förtryck är omöjliga att dölja, och de nya kraftfulla verktygen för information ger oss fler möjligheter än någonsin att reagera och agera.”
/ Anna Lindh

anna_lindh_80x80”… the globalisation of information makes people aware of what they have – and have not. Problems and oppression are impossible to hide, and the new and powerful tools of information provide us with more opportunities than ever to react and act.”
/Anna Lindh

anna_lindh_80x80”… världen har fler demokratier än någonsin, och mänskliga rättigheter befinner sig högt på nästan alla länders dagordning. Ändå, är korruption och förtryck alldeles för vanliga hot mot det demokratiska samhället. Och vi har sett en dramatisk ökning, de senaste 10 -15 åren, av etniska konflikter och humanitära kriser med brott mot mänskliga rättigheter som viktiga delar., men också mer av korruption. Mänskliga rättigheter prisas mer än någonsin – och kränks mer än någonsin.”
/Anna Lindh

anna_lindh_80x80”… the world has got more democracies than ever, and human rights are high on almost every country’s agenda. Still, corruption and oppression are far too common threats to the democratic society. And we have seen a dramatic increase, the last 10-15 years, of ethnical conflicts and humanitarian crises with human rights violations as important elements., but also more of corruption. Human rights are praised more than ever – and violated as much as ever.”
/Anna Lindh

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80Kära Anna Lindh, Folket har ännu inte funnit motivationen att skrota mainstream-media som ägs av fåtalet korrupta oligarker, så oligarkernas globalisering av desinformation gör därför människor mindre medvetna om vad de verkligen behöver. Vägen framåt mot frihet är inte lätt att finna genom mängden desinformation skapade genom sociala filter ägda av oligarkerna. De nya kraftfulla verktygen för information, såsom Internet, är nu under konstant attack genom sökmotorer som filtrerar bort kritisk information, betalda internet-troll, samt genom fascistisk registrering av användarnas aktiviteter. Detta ger endast de mer medvetna och modiga människorna möjligheter att agera effektivt.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Säkerhetsvakt, Vetenskapliga partiet

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80Dear Anna Lindh, The people have not yet found the motivation to scrap main-stream media owned by a few corrupt oligarchs, so the the oligarch’s globalisation of desinformation therefore make people less aware of what they really need. The way forward towards freedom is not easy to find through the amount of desinformation created through social filters owned by the oligarchs. The new powerful tools for information, such as Internet, are now under constant attack through search engines that filter away critical information, payed internet-trolls, and through facsist registration of user activities. This only give the more aware and courageous people possibilities to act effectively.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Security guard, Scientific party of Sweden

Bild på Anne-Marie Pålsson”Man ska vara medveten om att demokrati är inte, en gång för alla, huggen i sten. Demokrati är en levande materia som ständigt måste underhållas, förbättras, förändras, eller om du så vill, vårdas. Och som en god samhällsmedborgare måste man vara medveten om detta. Man ska ha ett kritiskt förhållningssätt, men samtidigt ett konstruktivt förhållningssätt. Så det är vårt gemensamma ansvar att se till så att den här demokratiska farkosten fortsätter att segla på haven. [Olof] Palme hade fullständigt rätt. Han sa att varje generation ska erövra sin demokrati och det gäller fortfarande.”
/ Anne-Marie Pålsson (DGS-TV Avsnitt 10, 20 januari, 2017)

Bild på Anne-Marie Pålsson”One must be aware that democracy is not, once and for all, carved in stone. Democracy is a living matter that constantly has to be maintained, improved, changed, or if you want, cared for. And as a good citizen of society, one must be aware of this. One must have a critical attitude, but at the same time a constructive approach. So it is our shared responsibility to ensure that this democratic vehicle continues to sail on the seas. [Olof] Palme was absolutely right. He said that every generation should conquer its democracy and it still applies. ”
/ Anne-Marie Pålsson (DGS-TV Section 10, January 20, 2017)

aristotele_80x80”Alltså. En grundläggande princip för den demokratiska formen av konstitution är frihet. Det är det som vanligtvis hävdas, vilket medför att endast under denna konstitution deltar människor i frihet, eftersom de hävdar att detta är avsikten med varje demokrati. Men en faktor av frihet är att styra och att styras i tur och ordning, eftersom den folkliga principen av rättvisa är att ha jämlikhet enligt antal, inte värde, och om detta är principen av rättvisa som råder, måste majoriteten med nödvändighet vara suverän och beslutet av majoriteten måste vara slutgiltigt och måste utgöra rättvisa, för de säger att varje medborgare borde ha en lika stor andel; så att det resulterar i att i demokratier så är de fattiga mer mäktiga än de rika, eftersom det finns fler av dem och vad som än beslutas av majoriteten så är det suveränt. Detta är då ett tecken på frihet som alla demokrater fastställer som en princip i konstitutionen. Och varje person kan som människa leva som den gillar; ty de säga att detta är funktionen av frihet, såtillvida att inte leva som man gillar, innebär ett mänskligt liv som slav. Detta är den andra principen av demokrati, och från den har kravet kommit att inte styras, företrädesvis inte av någon, eller om det misslyckas, att styra och styras i tur och ordning; och detta är det sätt på vilket den andra principen bidrar till friheten genom jämlikhet.”
/Aristotles, Politiken.1317b (Book 6, Part II)

aristotele_80x80”Now a fundamental principle of the democratic form of constitution is liberty—that is what is usually asserted, implying that only under this constitution do men participate in liberty, for they assert this as the aim of every democracy. But one factor of liberty is to govern and be governed in turn; for the popular principle of justice is to have equality according to number, not worth, and if this is the principle of justice prevailing, the multitude must of necessity be sovereign and the decision of the majority must be final and must constitute justice, for they say that each of the citizens ought to have an equal share; so that it results that in democracies the poor are more powerful than the rich, because there are more of them and whatever is decided by the majority is sovereign. This then is one mark of liberty which all democrats set down as a principle of the constitution. And one is for a man to live as he likes; for they say that this is the function of liberty, inasmuch as to live not as one likes is the life of a man that is a slave. This is the second principle of democracy, and from it has come the claim not to be governed, preferably not by anybody, or failing that, to govern and be governed in turns; and this is the way in which the second principle contributes to equalitarian liberty.”
/Aristotle, Politics.1317b (Book 6, Part II)

aristotele_80x80”Om frihet och jämlikhet, som det är tänk av vissa, huvudsakligen finns i demokrati, kommer de bäst att uppnås när alla personer i likhet gemensamt delar styret till det yttersta.”
/Aristoteles

aristotele_80x80”If liberty and equality, as is thought by some, are chiefly to be found in democracy, they will be best attained when all persons alike share in the government to the utmost.”
/Aristotele

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80Kära Aristoteles, Om alla människor kunde finna ett rimligt intresse för filosofi och vetenskap skulle vår demokrati se riktigt intelligent ut.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Säkerhetsvakt, Vetenskapliga partiet

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80Dear Aristotele, If all people could find a reasonable interest for philosophy and science, then our democracy would look really intelligent.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Security guard, Scientific party of Sweden


”Till Expo, Researchgruppen, kaviarvänstern och alla ni clowner som tror att ni besitter någon makt. Det gör ni inte, den sitter hos folket. Jag är här för att få folket att inse detta. För när folket har insett detta så kommer ni inte ha några jobb kvar. Ni lever på konflikt.”
/Bechir Rabani (Källa: Nya Dagbladet)

”For Expo, the Researchgroup, the caviar left-wing and all you clowns who believe you hold some power. You don’t, it is held by the people. I am here to make the people realize this. Because when the people has realized this you will no longer have any jobs left. You live on conflict.”
/Bechir Rabani (Source: Nya Dagbladet)

bertrand_russel_80x80”Inte heller tror demokraten nödvändigtvis att demokrati är det bästa systemet alltid och överallt. Det finns många nationer som saknar den självbehärskning och den politiska erfarenhet som krävs för att lyckas med parlamentariska institutioner, där demokraten, medan han skulle önska sig att de skaffar sig nödvändig politisk utbildning, kommer att inse att det är meningslöst att i förtid pracka på dem ett system som nästan garanterat kommer brytas ner. I politiken, liksom på andra håll, duger det inte att handskas med absoluta sanningar, vad som är bra vid en tid och plats kan vara dålig vid en annan, och vad som tillfredsställer de politiska instinkterna i en nation kan i en annan verka helt meningslös. Det generella målet för demokraten är att ersätta styre genom generellt samtycke med påtvingat styre, men detta kräver en befolkning som har genomgått en viss typ av utbildning. Givet att en nation är uppdelad i två nästan lika stora delar som hatar varandra och längtar att flyga på varandras strupar, kommer den del som är just precis mindre än hälften inte foga sig till dominansen av den andra delen, inte heller kommer den delen som bara är drygt hälften, i samband med en seger, visa den typ av måttfullhet som kan läka oenigheten.”
/ Bertrand Russell

bertrand_russel_80x80”Nor does the democrat necessarily believe that democracy is the best system always and everywhere. There are many nations which lack the self-restraint and political experience that are required for the success of parliamentary institutions, where the democrat, while he would wish them to acquire the necessary political education, will recognize that it is useless to thrust upon them prematurely a system which is almost certain to break down. In politics, as elsewhere, it does not do to deal in absolutes, what is good in one time and place may be bad in another, and what satisfies the political instincts of one nation may to another seem wholly futile. The general aim of the democrat is to substitute government by general assent for government by force, but this requires a population that has undergone a certain kind of training. Given a nation divided into two nearly equal portions which hate each other and long to fly at each other’s throats, the portion which is just less than half will not submit tamely to the domination of the other portion, nor will the portion which is just more than half show, in the moment of victory, the kind of moderation which might heal the breach.”
/ Bertrand Russell

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80Kära Bertrand Russell, Måttfullhet är ej heller den största styrkan hos oligarker eller revolutionärer som siktar på diktatur. Därför är det viktigt att förstå att direktdemokrati inte är deras mål och att de kommer bryta ner eller distrahera varje direktdemokratiskt initiativ med alla tillgängliga medel. Men ett folk, väl medvetet, har däremot potential att resonera och enas med vetenskapliga fakta som ett fundament. Det kräver däremot rätt typ av ledare, altruistiska ledare, vilka kan hålla processen sund och vetenskapligheten hög.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Säkerhetsvakt, Vetenskapliga partiet

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80Dear Bertrand Russel, Moderation is also not the biggest strength of oligarchs or revolutionaries aiming for dictatorship. Therefore it is of importance to understand that direct democracy is definetly not their goal and they will break down or distract every direct democratic initiative with all means available. But a people, well aware, do have a potental to reason and unite with scientific facts as a foundation. It does however require the right type of leaders, altruistic leaders, who can hold the process healthy and the scientific level high.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Security guard, Scientific party of Sweden

bertrand_russel_80x80”Tron på demokrati, dock, likt vilken annan trosuppfattning som helst, kan drivas till den punkt där det blir fanatisk, och därmed skadlig.”
/ Bertrand Russell

bertrand_russel_80x80”Belief in democracy, however, like any other belief, may be carried to the point where it becomes fanatical, and therefore harmful.”
/ Bertrand Russell

bertrand_russel_80x80”Det finns i våra dagar en slags tävling mellan statens ökande makt och den minskande vidskepelsens makt. Att statens kraft bör öka verkar oundvikligt, vilket vi sett i relation till barn. Men om dessa befogenheter ökar bortom en punkt medan vidskepelse fortfarande kontrollerar majoriteten kommer den ovidskepliga minoriteten pressas undan av statlig propaganda, och ytterligare protester kommer bli omöjliga i varje demokratiskt land.”
/ Bertrand Russell

bertrand_russel_80x80”There is in our day a kind of race between the increasing power of the state and the diminishing power of superstition. That the power of the state should increase seems inevitable, as we have seen in relation to children. But if these powers increase beyond a point while superstitions still control the majority, the unsuperstitious minority will be squeezed out by state propaganda, and further protest will become impossible in every democratic country.”
/ Bertrand Russell

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80Kära Bertrand Russell, Vidskepelsen har länge tryckts tillbaka, så det största hotet är inte vidskepelsen i sig, för den kan lätt läkas ut i varje vaksamt barn med motivation nog att söka den mest sannolika sanningen. Men det är viktigt att inse att en total seger för den demokratiska utvecklingen, yttrandefriheten och upplystheten kommer endast garanteras av en ökad andel vaksamma barn. Förmågan att frigöra sig från vidskepelsen, nu när vi lever i upplysta tider där alla har tillgång till fantastiska citat från intelligenta människor, hänger enbart på barnens egen förmåga. Så fokuset måste vara att uppmuntra skapandet av vaksamma barn, yttermera att öka vaksamheten hos de barn som redan kommit till världen.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Säkerhetsvakt, Vetenskapliga partiet

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80Dear Bertrand Russell, Superstition has long been pushed back, so the biggest threat is not superstition in itself, because it can easily be healed in every attentive child with motivation enough to look for the most probable truth. But it is important to realize that a total victory for the democratic development, the freedom of speech and enlightment will be guaranteed only by an increased share of attentive children. The ability to liberate oneself from superstition, now when we live in enlightened times where everyone has access to fantastic quotes from intelligent people, is only dependent on the childrens own ability. So the focus must be to encourage the creation of attentive children, furthermore increase the awareness in the children who already came to this world.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Security guard, Scientific party of Sweden

bertrand_russel_80x80”Demokrati är den process
genom vilken människor väljer
den man som ska få skulden.”
/ Bertrand Russell

bertrand_russel_80x80”Democracy is the process
by which people choose
the man who’ll get the blame.”
/ Bertrand Russell

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80Kära Bertrand Russell, Ingen skuld behövs, endast medvetenhet om demokratin och dess antagonister. Folket kan få det på vilket sätt de vill, men först måste de förstå skillnaden på olika typer av så kallade demokratier. De måste förstå skillnaden mellan representativ demokrati, direkt demokrati, oligarki, aristokrati och sedan jämföra det med verkligheten, yttermera organisera sig och rösta enligt sin egen tro om vad som är bäst på lång sikt för framtidens generationer.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Säkerhetsvakt, Vetenskapliga partiet

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80Dear Bertrand Russell, No blame is needed, just awareness about democracy and its antagonists. The people can have it any way they want, but first they must understand the difference between different types of so called democracies. They must know the difference between representative democracy, direct democracy, oligarchy, aristocracy and then compare it to reality, furthermore organize and vote according to their own belief of what is best in the long run for the future generations.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Security guard, Scientific party of Sweden

bertrand_russel_80x80”En av de främsta hindren för intelligens är godtrogenhet, och godtrogenhet kan minskas enormt genom instruktioner i de vanligaste formerna av osanning. Godtrogenhet är ett större ont i nutid än det var tidigare, eftersom, tack vare tillväxten av utbildning, är det mycket lättare än vad det brukade vara att sprida felaktig information, och tack vare demokratin, är spridningen av desinformation viktigare än förr för de som håller i makten.”
/ Bertrand Russell

bertrand_russel_80x80”One of the chief obstacles to intelligence is credulity, and credulity could be enormously diminished by instructions as to the prevalent forms of mendacity. Credulity is a greater evil in the present day than it ever was before, because, owing to the growth of education, it is much easier than it used to be to spread misinformation, and, owing to democracy, the spread of misinformation is more important than in former times to the holders of power.”
/ Bertrand Russell

bertrand_russel_80x80”Att skaffa sig immunitet mot vältalighet
är av yttersta vikt
för medborgarna i en demokrati.”
/ Bertrand Russell

bertrand_russel_80x80”To acquire immunity to eloquence
is of the utmost importance
to the citizens of a democracy.”
/ Bertrand Russell

bertrand_russel_80x80”Demokrati;
dårarna har rösträtt.
Diktatur; dårarna har rätt att härska.”
/ Bertrand Russell

bertrand_russel_80x80”Democracy;
the fools have a right to vote.
Dictatorship; the fools have a right to rule.”
/ Bertrand Russell

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80Kära Bertrand Russell, Orden skapar vår framtid. Vetenskaplig demokrati är när öppna och skeptiska människor har rösträtt.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Säkerhetsvakt, Vetenskapliga partiet

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80Dear Bertrand Russell, Words create our future. Scientific democracy is when open and sceptical people have the right to vote.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Security guard, Scientific party of Sweden

bertrand_russel_80x80”Avund
är grunden
för demokratin.”
/ Bertrand Russell

bertrand_russel_80x80”Envy
is the basis
of democracy.”
/ Bertrand Russell

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80Kära Bertrand Russell, Jag föreslår att altruism är möjlig inom en demokrati om människor bara har den goda smaken av att välja ledare med mindre begär, människor som saknar svartsjuka, och därför sannolikt kommer ha ett bättre långsiktigt fokus på vad som är det bästa för framtidens generationer.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Säkerhetsvakt, Vetenskapliga partiet

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80Dear Bertrand Russell, I suggest altruism is possible within a democracy if only people have the good taste of electing leaders with less cravings, people who lack envy, and thereby probably will have a better long-term focus on what is the best for future generations.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Security guard, Scientific party of Sweden

carl_hamilton_80x80”Hoten mot demokratin idag är över huvud taget helt normala. De går i kostym och slips.”
/ Carl Hamilton

”The threats against democracy today are in general completely normal. They walk around in costume and tie.”
/ Carl Hamilton

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80Kära Carl Hamilton, Hoten mot demokratin kanske går i kostym och slips, men de som skapar en vetenskaplig deliberativ demokrati kommer snart vara många fler än alla kostymer och slipsar tillsammans. Det handlar enbart om med vilken acceleration tillräckligt många människor kommer bli medvetna om detta faktum och bli motiverade till att organisera sig. Det är åtminstone en upplyftande fantasi och våra fantasier är källan för allt agerande, såsom de första människorna en gång nådde ut i rymden.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Säkerhetsvakt, Vetenskapliga partiet

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80Dear Carl Hamilton, The threats against democracy might walk around in costume and tie, however the creators of a scientific deliberative democracy will soon be more plentiful than all the costumes and ties put together. It is only a matter of at what acceleration enough people will become aware of this fact and become motivated to organize. It is at least an uplifting fantasy and our fantasies are the source of all action, just as the first humans once reached into space.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Security guard, Scientific party of Sweden

Bild på Che Guevara”Där en regering har kommit till makten genom någon form av folkomröstning, falsk eller inte, och åtminstone bevarar ett intryck av rättsstatens principer, kan gerillans utbrott kan inte främjas, eftersom möjligheterna till en fredlig kamp ännu inte har uttömts.”
/ Che Guevara

Bild på Che Guevara”Where a government has come into power through some form of popular vote, fraudulent or not, and maintains at least an appearance of constitutional legality, the guerrilla outbreak cannot be promoted, since the possibilities of peaceful struggle have not yet been exhausted.”
/ Che Guevara

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80Kära Che Guevara, Du har fortfarande helt rätt och många vaknar nu och inser behovet av demontera bank-gangstrarnas fusk. På Island lyckades folket på ett fredligt sätt att bli av med dem och Island har återhämtat sig väl. Demokratin, över hela världen, vinner nu både över fascistisk religion och nya fascistiska ideologier. Äkta moderna män och äkta moderna kvinnor med grundläggande utbildning accepterar enbart riktig demokrati och verklig yttrandefrihet, inte diktaturfasoner eller bank-gangsters som profiterar på oskyldiga barns lidande.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Säkerhetsvakt, Vetenskapliga partiet

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80Dear Che Guevara, You are still absolutely right and many are now awakening and realize the need of dismantling the bank-gangsters fraudulence. In Iceland the people finally got rid of them in a peaceful way and Iceland has recovered well. Democracy is now winning, all over the world, over fascist religion and new fascist ideologies. Real modern men and real modern women with basic education only accept real democracy and real freedom of speech, not dictator-behaviour of bank-gangsters profiting from the suffering of innocent babies.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Security guard, Scientific party of Sweden

e_b_white_80x80”Demokrati är den återkommande misstanken
om att mer än hälften av alla människor
har rätt mer än hälften av tiden.”
/ Elwyn Brooks White

e_b_white_80x80”Democracy is the recurrent suspicion
that more than half of the people
are right more than half of the time.”
/ Elwyn Brooks White

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80Dear Elwyn Brooks White, I en modern vetenskaplig demokrati handlar det inte om att ha rätt eller fel, men att inse vad som är mer rätt, med vetenskapliga bevis som fundament, och då vara ödmjuk nog att ändra uppfattning.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Säkerhetsvakt, Vetenskapliga partiet

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80Dear Elwyn Brooks White, In a modern scientific democracy it is not about being right or wrong, but to realize what is more right, using scientific evidence as a fundament, and then be humble enough to change opinion.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Security guard, Scientific party of Sweden

edward_dowling_80x80”De två största hindren för demokrati i USA är för det första, den utbredda villfarelsen bland de fattiga att vi har en demokrati, och för det andra, den kroniska skräcken bland de rika, ifall vi får det.”
/ Theodore Edward Dowling

edward_dowling_80x80”The two greatest obstacles to democracy in the United States are, first, the widespread delusion among the poor that we have a democracy, and second, the chronic terror among the rich, lest we get it. ”
/ Theodore Edward Dowling

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80Kära Theodore Edward Dowling, Vad du säger verkar mer sant än någonsin, och det är med ett tragikomiskt halvt leende jag inser att de rika, om de endast kan förlänga sina lyxjakter med ett par meter, gladeligen kommer öka sina egna rädslor genom att stödja illegala invasioner, påföljande terrorism, desperat fattigdom, en polisstat med extrem övervakning, mixat med droger och våld, framför ett mer jämlikt demokratiskt samhälle där deras egna barn skulle vara tryggare i alla olika aspekter.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Säkerhetsvakt, Vetenskapliga partiet

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80Dear Theodore Edward Dowling, What you say seems more true than ever, and it is with a tragicomical half-smile I realize that the rich, if only they can lengthen their luxury-yacts with a couple of meters, will gladly increase their own fears by promoting illegal invasions, following terrorism, desperate poverty, a police state with extreme surveillance, mixed with drugs and violence, over a more equal democratic society where their own childen would be more safe in all different aspects.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Security guard, Scientific party of Sweden

eugene_v_debs_80x80”Jag röstar hellre på något jag vill ha
även om jag inte får det än att rösta på något
som jag inte vill ha och få det.”
/ Eugene V Debs

eugene_v_debs_80x80”I’d rather vote for something I want
and not get it than vote for something
I don’t want, and get it.”
/ Eugene V Debs

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80Kära Eugene V Debs, Vore det inte bättre att rösta för något som du gillar och också få detta? Jag föreställer mig att en vacker dag kommer nya små initiativ ha medvetenhet nog att kunna inse hur viktigt det är med en bred regnbågskoallition om de vill penetrera demokratiska parlament.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Säkerhetsvakt, Vetenskapliga partiet

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80Dear Eugene V Debs, Wouldn’t it be better to vote fore something you like and actually get it? I imagine that one beautiful day new fresh initiatives will have the conscioussness enough to realize the importance of broad rainbow coallitions if they want to penetrate democratic parliaments.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Security guard, Scientific party of Sweden

george_bernard_shaw_80x80”Demokrati ersätter valet
av flertalet inkompetenta
mot utnämningen de korrumperade få.”
/ George Bernard Shaw, Maximer för Revolutionärer

george_bernard_shaw_80x80”Democracy substitutes election
by the incompetent many
for appointment by the corrupt few.”
/ George Bernard Shaw, Maxims for Revolutionists

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80Kära George Bernard Shaw, Demokrati kan och ersätter ofta de korrumperade få med de hederliga fåtalet. Faktum är att det är demokratins grundidé. Nu måste man naturligtvis inte missta en mainstream-media-kontrollerad oligarki, i vilken pengar styr, med en demokrati. Nej. Vad jag talar om är en demokrati i ordets originalbetydelse, också beskriven av Abraham Lincoln som ett styre av folket, för folket, av folket.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Säkerhetsvakt, Vetenskapliga partiet

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80Dear George Bernard Shaw, Democracy can and do replace the corrupted few with the honest few. In fact, that is the basic idea of a democracy. Now, one must of course not mistake a mainstream-media controlled oligarchy, where money rules, for a democracy. No. What I talk about is a democracy in the original meaning, also described by Abraham Lincoln as a rule by the people, for the people, by the people.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Security guard, Scientific party of Sweden

george_bernard_shaw_80x80”Demokrati är en anordning
som säkerställer att vi inte skall regeras
bättre än vi förtjänar.”
/ George Bernard Shaw

george_bernard_shaw_80x80”Democracy is a device
that ensures we shall be governed
no better than we deserve.”
/ George Bernard Shaw

Bild på George Orwell”Ett folk som väljer korrupta politiker, bedragare, tjuvar och förrädare är inte offer … men medbrottslingar”
/ George Orwell Källa: https://www.goodreads.com/quotes/1402817-a-people-that-elect-corrupt-politicians-imposters-thieves-and-traitors

Bild på George Orwell“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims… but accomplices”
/ George Orwell Source: https://www.goodreads.com/quotes/1402817-a-people-that-elect-corrupt-politicians-imposters-thieves-and-traitors

goethe_80x80
Vilken är den bästa styrelseformen?
Den som lär oss att styra oss själva.”
/ Goethe

goethe_80x80
”Which is the best form of rule?
The one that teaches us to rule ourselves.”
/ Goethe

h_l_mencken_80x80”Den farligaste mannen för vilken regering som helst är den man som är i stånd att fundera ut saker på egen hand, utan hänsyn till rådande vidskepelser och tabun.”
/H. L. Mencken

h_l_mencken_80x80”The most dangerous man to any government is the man who is able to think things out for himself, without regard to the prevailing superstitions and taboos.”
/H. L. Mencken

h_l_mencken_80x80”När [den representativa] demokratin är fulländad kommer regeringens representanter mer och mer att likna den inre själen hos folket. Vi går mot ett ädelt ideal. På en stor och härlig dag kommer landets [USA] vanliga folk äntligen nå sina hjärtans önskningar, och Vita huset kommer att utsmyckas med en jubelidiot.”
/ Henry Louis Mencken, The Baltimore Evening Sun, 26:e juli, 1920

h_l_mencken_80x80”As [representative] democracy is perfected, the office represents, more and more closely, the inner soul of the people. We move toward a lofty ideal. On some great and glorious day the plain folks of the land [USA]will reach their hearts desire at last, and the White House will be adorned by a downright moron.”
/ Henry Louis Mencken, The Baltimore Evening Sun, July 26, 1920

h_l_mencken_80x80”En god politiker
i en [representativ] demokrati
är lika otänkbart som en hederlig rånare,”
/ Henry Louis Mencken

h_l_mencken_80x80”A good politician
under [representative] democracy
is quite as unthinkable as an honest burglar.”
/ Henry Louis Mencken

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80Kära Henry Louis Mencken, Om en god politiker i en [representativ] demokrati är lika otänkbart för dig som en hederlig rånare, så har du nog inte övervägt tanken på att starta ett eget parti, eller så har du inte insett att positivitet är resultatet av rätt mental aktivitet.”
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Säkerhetsvakt, Vetenskapliga partiet

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80Dear Henry Louis Mencken, If a good politician under [representative] democracy is quite as unthinkable for you as an honest burglar, then you might not have considered starting your own party, or you have not realized thet positivity is the outcome of right mental movement.”
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Security guard, Scientific party of Sweden

Bild på Hillary Clinton”Att rösta är den mest värdefulla medborgerliga rättighet och vi har en moralisk skyldighet att säkra röstningsprocessens integritet.”
/ Hillary Clinton

Bild på Hillary Clinton”Voting is the most precious right of every citizen, and we have a moral obligation to ensure the integrity of our voting process.”
/ Hillary Clinton

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80Kära Hillary Clinton, Många positiva saker har potential att öka demokratin, inte enbart rättvisa val. Vi kan öka demokratin med proportionell representation, såsom de flesta demokratier gör. Ännu högre nivåer av demokrati kan nås genom direktdemokrati såsom i Schweiz, genom en mer objektiv media ägd av mer än ett fåtal och naturligtvis genom mer medvetna politiker, som skapar politik enligt den gemensamma folkviljan, och får jag lov att poängtera att fred och ärlighet är vad folket vill ha.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Säkerhetsvakt, Vetenskapliga partiet

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80Dear Hillary Clinton, Many positive things has potential to increase democracy, not only fair elections. We can increase democracy through proportional representation, such as most democracies do. Eaven higher level of democracy can be reached through direct democracy like in Switzerland, throught a more objective media owned by more than a few and of course through more mindful politicians, making politics according to the common will of the people and may I point out that peace and honesty is what people want.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Security guard, Scientific party of Sweden

Bild på Hillary Clinton”Det kan inte bli äkta demokrati om inte kvinnors röster hörs. Det kan inte bli äkta demokrati om inte kvinnor ges möjlighet att ta ansvaret för sina egna liv.”
/ Hillary Clinton

Bild på Hillary Clinton”There cannot be true democracy unless women’s voices are heard. There cannot be true democracy unless women are given the opportunity to take responsibility for their own lives.”
/ Hillary Clinton

isaac_asimov_80x80”Demokrati kan inte överleva överbefolkning. Människovärdet kan inte överleva den. Bekvämlighet och anständighet kan inte överleva den. När man sätter fler och fler människor till världen, minskar inte enbart värdet av liv, det försvinner.”
/Isaac Asimov

isaac_asimov_80x80”Democracy can not survive overpopulation. Human dignity cannot survive it. Convenience and decency cannot survive it. As you put more and more people into the world, the value of life not only declines, it disappears.”
/Isaac Asimov

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80Kära Isaac Asimov, Problemet, anser jag, är att människor i allmänhet inte till fullo har förstått konsekvensen av en begränsad planet kombinerat med exponentiell tillväxt, eller om de har det, så har de inte ännu funnit någon empati för sina barn eller barnbarn, eller om de har det, så har de ännu inte organiserat sig politiskt för att skapa nedväxt till en balans med naturen.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Säkerhetsvakt, Vetenskapliga partiet

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80Dear Isaac Asimov, The problem, in my opinion, is that humans at large has not fully understood the consequences of a finite planet combined with exponential growth, or if they did, has not yet found any empathy for their children or grandchildren, or if they did, then have not yet organized politically to create down-growth to balance with nature.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Security guard, Scientific party of Sweden

Bild på James M Perry”Om ni accepterar kontanter, och ni kallar det för ett kampanjbidrag, men de pengarna är till för att köpa er röst, så ser jag inte skillnaden”
/James Perry Source: http://www.great-quotes.com/quote/820688

Bild på James M Perry”If you accept cash, and you call it a campaign contribution, but that money is to buy your vote, I don’t see the difference.”
/ James Perry Source: http://www.great-quotes.com/quote/820688

jane_auer_bowles_80x80”Röstning är en av de få saker
i vilken bojkott i protest helt klart
gör problemet värre snarare än bättre.”
/ Jane Auer (senare Jane Bowles)

jane_auer_bowles_80x80”Voting is one of the few things
where boycotting in protest clearly
makes the problem worse rather than better.”
/ Jane Auer (later Jane Bowles)

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80Kära Jane Bowels, De flesta människor förstår med lätthet att deltagande i val kan göra skillnad, men de verkar inte motiverade ännu att finna värdiga fredliga politiker eller skapa värdiga fredliga alternativ, och ändå gör fåtalet det. Det är därför ett ännu större mysterium för mig att dessa nya initiativ inte förstår behovet av en bred regnbågskoallition mellan sådana nya initiativ. Samverkan mellan minoriteter är naturligtvis nyckeln för varje reell förändring i ett demokratiskt system.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Säkerhetsvakt, Vetenskapliga partiet

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80Dear Jane Bowels, Most people easily understand that attending elections can make a difference, however they do not seem motivated yet to find worthy peaceful politicians or creating worthy peaceful alternatives, and still a few do. It is therefore an even larger mystery to me that these new initiatives do not understand the need of one broad rainbow coalition between such new initiatives. Cooperation between minorities is of course the key for any real change in any democratic system.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Security guard, Scientific party of Sweden

jesse_jackson_80x80
”I politiken är en organiserad minoritet
en politisk majoritet.”
/ Jesse Jackson

jesse_jackson_80x80
”In politics, an organized minority
is a political majority.”
/ Jesse Jackson

jesse_jackson_80x80
”Med deliberativ demokrati och debatt
sätter man igång demokratins själ”
/ Jesse Jacksson

jesse_jackson_80x80
Deliberation and debate is the way
you stir the soul of our democracy.”
/ Jesse Jackson

Bild på Jill Stein”Samma skrytsamma politiker som talar om att ”frambringa demokrati” till Venezuela har stöttat & underblåst Saudi-diktatorer att avrätta disidenter, mörda journalister och svälta miljoner med barn i Jemen. De bryr sig inte ett förbaskat dugg om demokrati eller fattiga människors liv. Det handlar om OLJA.”
/ Jill Stein https://mobile.twitter.com/DrJillStein/status/1088837876073328640

Bild på Jill Stein”The same blowhard politicians talking about ”bringing democracy” to Venezuela have aided & abetted the Saudi dictators executing dissidents, murdering journalists & starving millions of kids in Yemen. They don’t give a damn about democracy or poor people’s lives. It’s about OIL.”
/ Jill Stein https://mobile.twitter.com/DrJillStein/status/1088837876073328640

Bild på Jill Stein”USA har stöttat höger-kupper över hela Latinamerika i över 100 år. Inte en enda av dem handlade om demokrati. Alla har varit för att berika den globala eliten. Men vi förmodas tro att den här gången i Venezuela – som har världens största oljereserver – är det annorlunda?”
/ Jill Stein https://mobile.twitter.com/DrJillStein/status/1088253786102091776

Bild på Jill Stein”US has backed right-wing coups up and down Latin America for 100+ years. Not one was about democracy. All have been to enrich the global elite. But we’re supposed to believe this time in Venezuela – which has the world’s largest oil reserves – is different?”
/ Jill Stein https://mobile.twitter.com/DrJillStein/status/1088253786102091776

”Vi har nu blivit en oligarki istället för en demokrati. Jag tror att detta har varit den värsta skadan på den grundläggande moralen, samt etiska standarder, för det amerikanska systemet som jag någonsin sett i mitt liv.”
/ Jimmy Carter Source: http://www.oprah.com/own-super-soul-sunday/why-jimmy-carter-says-he-couldnt-be-president-today-video

”We’ve become, now, an oligarchy instead of a democracy. I think that’s been the worst damage to the basic moral and ethical standards to the American political system that I’ve ever seen in my life.”
/ Jimmy Carter Source: http://www.oprah.com/own-super-soul-sunday/why-jimmy-carter-says-he-couldnt-be-president-today-video

”Det kränker essensen i det som gjorde Amerika till ett fantastiskt land genom dess politiska system. Nu är det bara en oligarki med obegränsad politisk bestickning som är essensen, för de som är presidentkandidater eller blivit valda till president. Och samma sak gäller guvernörer och USA:s senatorer och kongressmedlemmar. Så nu har vi just sett en omstörtning av vårt politiska system som en utbetalning till de stora bidragsgivarna, som vill ha och förväntar sig att få, och ibland får, favörer till sig själva då valet är över. … För närvarande ser etablissemanget, demokrater och republikaner, på dessa obegränsade pengar som en stor fördel för sig själva. Någon som redan befinner sig i kongressen har mycket mer att sälja till en ivrig bidragsgivare.”
/ Jimmy Carter Källa: https://www.huffingtonpost.com/eric-zuesse/jimmy-carter-is-correct-t_b_7922788.html

”It violates the essence of what made America a great country in its political system. Now it’s just an oligarchy with unlimited political bribery being the essence of getting the nominations for president or being elected president. And the same thing applies to governors, and U.S. Senators and congress members. So, now we’ve just seen a subversion of our political system as a payoff to major contributors, who want and expect, and sometimes get, favors for themselves after the election is over. … At the present time the incumbents, Democrats and Republicans, look upon this unlimited money as a great benefit to themselves. Somebody that is already in Congress has a great deal more to sell, to an avid contributor.”
/ Jimmy Carter Source: https://www.huffingtonpost.com/eric-zuesse/jimmy-carter-is-correct-t_b_7922788.html

john_dewey_80x80”Avsikten med utbildning är att göra det möjligt för individer att fortsätta sin utbildning … (och) föremålet för och belöningen av lärande är fortsatt kapacitet för tillväxt. Denna idé kan alltså inte tillämpas på alla medlemmar i ett samhälle utom i de fall där ömsesidig förbindelse finns mellan människor, och om det finns tillräcklig ombesörjande för återuppbyggnaden av sociala vanor och institutioner med hjälp av bred stimulans som följer av rättvist fördelade intressen. Och detta innebär ett demokratiskt samhälle.”
/ John Dewey

john_dewey_80x80”The aim of education is to enable individuals to continue their education … (and) the object and reward of learning is continued capacity for growth. Now this idea cannot be applied to all the members of a society except where intercourse of man with man is mutual, and except where there is adequate provision for the reconstruction of social habits and institutions by means of wide stimulation arising from equitably distributed interests. And this means a democratic society.”
/ John Dewey

john_f_kennedy_80x80”Vi är inte rädda att anförtro det Amerikanska folket med otrevliga fakta, utländska ideer, främmande filosofier, eller tävlande värden. För en nation som är rädd att låta sitt folk döma om sanning och osanning i en öppen marknad är en nation som är rädd för sitt folk.”
/ John F Kennedy

john_f_kennedy_80x80”We are not afraid to entrust the American people with unpleasant facts, foreign ideas, alien philosophies, and competitive values. For a nation that is afraid to let its people judge the truth and falsehood in an open market is a nation that is afraid of its people.”
/ John F Kennedy

john_gardner_80x80”Medborgaren kan återuppliva våra politiska och styrande institutioner, göra dem mottagliga och ansvariga och göra dem hederliga. Det kan ingen annan.”
/ John Gardner

john_gardner_80x80”The citizen can bring our political and governmental institutions back to life, make them responsive and accountable, and keep them honest. No one else can.”
/ John Gardner

Bild på John Pilger”Det finns en anledning till detta. Julian och WikiLeaks har utfört en historisk offentlig tjänst genom att ge miljoner människor fakta om varför och hur deras regeringar bedrar dem, hemligt och ofta olagligt: varför de invaderar länder, varför de spionerar på oss.”
/ John Pilger Källa: http://medialens.org/index.php/alerts/alert-archive/2019/911-stockholm-syndrome-julian-assange-and-the-limits-of-guardian-dissent.html (Video konverterad till MP4)

Bild på John Pilger”There is one reason for this. Julian and WikiLeaks have performed an historic public service by giving millions of people facts on why and how their governments deceive them, secretly and often illegally: why they invade countries, why they spy on us.”
/John Pilger Source: http://medialens.org/index.php/alerts/alert-archive/2019/911-stockholm-syndrome-julian-assange-and-the-limits-of-guardian-dissent.html (Video converted to MP4)

Bild på John Pilger”Julian har valts ut för specialbehandling av en anledning enbart: han är en sanningssägare. Hans fall är avsett att skicka en varning till varje journalist och varje förläggare, den typ av varning som inte har någon plats i en demokrati.”
/ John Pilger Källa: http://medialens.org/index.php/alerts/alert-archive/2019/911-stockholm-syndrome-julian-assange-and-the-limits-of-guardian-dissent.html (Video konverterad till MP4)

Bild på John Pilger”Julian is singled out for special treatment for one reason only: he is a truth-teller. His case is meant to send a warning to every journalist and every publisher, the kind of warning that has no place in a democracy.”
/ John Pilger Source: http://medialens.org/index.php/alerts/alert-archive/2019/911-stockholm-syndrome-julian-assange-and-the-limits-of-guardian-dissent.html (Video converted to MP4)

Bild på Pierre-Joseph Proudhon”Således, är I ett givet samhälle människans auktoritet över människan alltså omvänt proportionell mot det intellektuella utvecklingsstadiet, vilket det samhället har nått; och den förmodade varaktigheten av den auktoriteten kan beräknas utifrån den mer eller mindre allmänna önskan om en sann regering, det vill säga önskan om en vetenskaplig regering. Och precis som rätten till våld och rätten till skicklig reträtt drar sig undan inför rättvisans stadiga framsteg och äntligen måste släckas ut i jämlikhet, så kommer viljans suveränitet ge efter inför förståndets suveränitet och måste till sist förlora sig i vetenskaplig socialism”
/Joseph Proudhon Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_socialism

Bild på Pierre-Joseph Proudhon”Thus, in a given society, the authority of man over man is inversely proportional to the stage of intellectual development which that society has reached; and the probable duration of that authority can be calculated from the more or less general desire for a true government, — that is, for a scientific government. And just as the right of force and the right of artifice retreat before the steady advance of justice, and must finally be extinguished in equality, so the sovereignty of the will yields to the sovereignty of the reason, and must at last be lost in scientific socialism”
/Joseph Proudhon Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_socialism

josef-stalin-80x80”Socialdemokrati är rent objektivt fascismens moderata flygel …. Dessa organisationer (dvs. fascism och socialdemokrati ) är inte antipoder, de är tvillingar.”
/ Josef Stalin

josef-stalin-80x80“Social democracy is objectively the moderate wing of fascism…. These organisations (ie Fascism and social democracy) are not antipodes, they are twins.”
/ Joseph Stalin

josef-stalin-80x80”Den nuvarande regeringen av bedragare, som inte valdes av folket och som inte är ansvariga inför folket, måste ersättas av en regering som erkänns av folket, valda av representanter för arbetarna, soldaterna och bönderna, och som hålls ansvariga inför deras representanter”
/ Josef Stalin

josef-stalin-80x80“The present imposter government, which was not elected by the people and which is not accountable to the people, must be replaced by a government recognized by the people, elected by representatives of the workers, soldiers and peasants, and held accountable to their representatives”
/ Joseph Stalin

josef-stalin-80x80”Efter att ha befäst sin makt och tagit täten för bönderna, så kan och måste proletariatet av det segerrika landet bygga ett socialistiskt samhälle.”
/ Josef Stalin

josef-stalin-80x80“Having consolidated its power, and taking the lead of the peasantry, the proletariat of the victorious country can and must build a socialist society.”
/ Joseph Stalin

josef-stalin-80x80”Jag anser att det är helt oviktigt vem i partiet som kommer att rösta, eller hur; men det som är utomordentligt viktigt är detta – Vem som kommer att räkna rösterna, och hur.”
/ Josef Stalin

josef-stalin-80x80“I consider it completely unimportant who in the party will vote, or how; but what is extraordinarily important is this—who will count the votes, and how.”
/ Joseph Stalin

josef-stalin-80x80“Ni är förbryllad över att bara ett parti kommer att delta i valen. Ni kan inte se hur ett val med motkandidater kan äga rum under dessa omständigheter. Men nu förhåller det sig så att kandidater inte bara kommer att ställas upp av Kommunistiska Partiet, utan av alla sorters folkliga, icke partimässiga organisationer. Och vi har hundratals sådana. Vi har inga stridande partier längre eftersom vi inte har en kapitalistklass som strider mot en arbetarklass som är exploaterad av kapitalister. Vårt samhälle består uteslutande av arbetande människor i stad och på land, av arbetare, bönder och intellektuella. Var och en av dessa grupper kan ha egna speciella intressen och de kan uttrycka dem genom den mängd av folkliga organisationer som finns.”
/Josef Stalin

josef-stalin-80x80”You are perplexed that only one party will participate in the elections. You can not see how an election with competing candidates can take place in these circumstances. But now, the fact is that candidates will not only be set up by the Communist Party, but by all kinds of popular, non-party-related organizations. And we have hundreds of them. We have no contending parties any more because we do not have a capitalist class that is fighting a working class that is exploited by the capitalists. Our society consists exclusively of working people in towns and countryside, by workers, peasants and intellectuals. Each of these groups may have their own special interests and express them through the amount of people’s organizations that exist.”
/ Joseph Stalin

josef-stalin-80x80“Allmänna, lika, direkta och hemliga val blir en piska i handen på befolkningen mot de myndighetsorgan som fungerar dåligt. Enligt min uppfattning blir den nya sovjetkonstitutionen den mest demokratiska i världen.”
/ Josef Stalin

josef-stalin-80x80”General, equal, direct and secret ballot becomes a whip of the population against the government agency that works poorly. In my view, the new Soviet Constitution the most democratic in the world. ”
/ Joseph Stalin

josef-stalin-80x80”Vårt krig för vårt fosterlands frihet kommer att smälta samman med folkens i Europa och Amerika kamp för sin oavhängighet, för de demokratiska friheterna. Detta kommer att bli folkens enhetsfront, som träder in för friheten, mot förslavningen och det hotande underkuvandet genom Hitlers fascistiska arméer. Därigenom blir i det här sammanhanget herr Churchills, Storbritanniens premiärminister, historiska tal begripligt och betecknande, om hjälp för Sovjetunionen, såväl som USA:s regerings deklaration om sin beredskap att bistå med hjälp för vårt land – uttalanden, som bara kan framlocka känslor av tacksamhet i de sovjetiska folkens hjärtan.”
/ Josef Stalin (Källa: Radiotal till nationen 3 juli 1941)

josef-stalin-80x80”Our war for the freedom of our country will merge with the struggle of the peoples of Europe and America for their independence, for democratic liberties. It will be a united front of the peoples standing for freedom and against enslavement and threats of enslavement by Hitler’s fascist armies. In this connection the historic utterance of the British Prime Minister, Mr. Churchill, regarding aid to the Soviet Union, and the declaration of the United States Government signifying readiness to render aid to our country, which can only evoke a feeling of gratitude in the hearts of the peoples of the Soviet Union, are fully comprehensible and symptomatic. ”
/ Josef Stalin (Source: Radio speech to the nation July 3, 1941)

”Kapitalismen är väldigt anpassningsbar. Det kan vara en rosa kapitalism, det kan vara en brun kapitalism. Den kan vara demokratisk eller den kan vara diktatorisk. Den är oerhört anpassningsbar därför att den bygger på kapitalets intresse och det är att göra profit. Profiten hittar alltid nya vägar om några stängs.”
/Kajsa Ekis Ekman Källa: http://www.proletaren.se/inrikes-politik/kajsa-ekis-ekman-det-duger-inte-med-duttande-har-och-dar

”Capitalism is very adaptable. It can be a pink capitalism, it can be a brown capitalism. It can be democratic or it can be dictatorial. It is extremely adaptable because it is based on the interests of capital and that is to make profit. The profit will always find ways if some are closed.”
/ Kajsa Ekis Ekman Source: http://www.proletaren.se/inrikes-politik/kajsa-ekis-ekman-det-duger-inte-med-duttande-har-och-dar

”När jag hör retoriken från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet får jag känslan av att bara en liten förändring är jättejobbig och att vi befinner oss i en uppförsbacke. Vi har lämnat Sverige helt åt kapitalet och det enda politiken gör är att fixa lite här och skruva lite där. Det vi behöver är att demokratin tar över initiativet. Nu har kapitalet styrt länge nog och vi har sett hur det har blivit, nu är det dags för demokratin.”
/Kajsa Ekis Ekman Källa: http://www.proletaren.se/inrikes-politik/kajsa-ekis-ekman-det-duger-inte-med-duttande-har-och-dar

”When I hear the rhetoric from the Social democrats [Socialdemokraterna] and the Left party [Vänsterpartiet], I get the feeling that only a small change is very difficult, and that we are in an uphill battle. We have left Sweden entirely to the capital and the only politics does is to tinker here and screw a little there. What we need is that democracy takies over the initiative. The capital has now governed long enough and we have seen what it has become, now is the time for democracy.”
/ Kajsa Ekis Ekman Source: http://www.proletaren.se/inrikes-politik/kajsa-ekis-ekman-det-duger-inte-med-duttande-har-och-dar

Bild på Kevin Alfred Strom”För att fastställa de verkliga makthavarna över vilket samhälle som helst, allt du måste göra är att ställa dig denna fråga: Vem är det som jag inte tillåts att kritisera?”
/Kevin Alfred Strom (Källa: https://www.amfirstbooks.com/IntroPages/ToolBarTopics/Articles/Featured_Authors/strom,_kevin/kevin_strom_works/Kevin_Strom_1991-1994/Kevin_A._Strom_19930814-ADV_All_America_Must_Know_the_Terror_That_Is_Upon_Us.html)

Bild på Kevin Alfred Strom”To determine the true rulers of any society, all you must do is ask yourself this question: Who is it that I am not permitted to criticize?”
/Kevin Alfred Strom (Source: https://www.amfirstbooks.com/IntroPages/ToolBarTopics/Articles/Featured_Authors/strom,_kevin/kevin_strom_works/Kevin_Strom_1991-1994/Kevin_A._Strom_19930814-ADV_All_America_Must_Know_the_Terror_That_Is_Upon_Us.html)

Bild på Lena Carlsson”I dag pågår forskningsprojekt där politiska åsikter och personlighetsdrag hos så kallade klimatskeptiker, som ifrågasätter hotbilderna, kartläggs. Personer med avvikande åsikter misstänkliggörs och skuldbeläggs. Men det måste gå att rapportera om viktiga miljöfrågor på ett allsidigt sätt. Annars är yttrandefriheten och demokratin i fara.”
/Lena Carlsson Källa: https://unv.is/expressen.se/debatt/de-som-inte-sjunger-med-i-klimatkoren-brannmarks

Bild på Lena Carlsson”Today there are on-going research projects where political viewpoints and personality traits of so called climate skeptics, who question the threats, are beeing mapped. People with divergent opinions are treated as suspects and being blamed. But it must be possible to report about important environmental issues in all-round way. Otherwise freedom of speech and democracy is in danger.”
/Lena Carlsson Source: https://unv.is/expressen.se/debatt/de-som-inte-sjunger-med-i-klimatkoren-brannmarks

Leon-Trotsky-80x80”Det finns en gräns för tillämpningen av demokratiska metoder. Du kan fråga alla passagerare vilken typ av vagn de gillar att åka i, men det är omöjligt att fråga dem om huruvida vi ska slå till bromsarna när tåget är i full fart och en olycka hotar. ”
/ Lev Trotskij

Leon-Trotsky-80x80”There is a limit to the application of democratic methods. You can inquire of all the passengers as to what type of car they like to ride in, but it is impossible to question them as to whether to apply the brakes when the train is at full speed and accident threatens.”
/Leon Trotsky

louis_brandeis_80x80”Vi kan antingen ha demokrati i det här landet eller så kan vi ha stor rikedom koncentrerad i händerna på några få, men vi kan inte ha båda delar.”
/ Louis Brandeis

louis_brandeis_80x80”We can either have democracy in this country or we can have great wealth concentrated in the hands of a few, but we can’t have both.”
/ Louis Brandeis

mahatma_gandhi_80x80”Den exakta essensen av demokrati är att varje person representerar alla de varierade intressen som skapar nationen.”
/ Mahatma Gandhi

mahatma_gandhi_80x80”The very essence of democracy is that every person represents all the varied interests which compose the nation.”
/ Mahatma Gandhi

mahatma_gandhi_80x80
”Demokrati är en omöjlig sak
tills makten delas av alla,”…
/ Mahatma Gandhi

mahatma_gandhi_80x80
”Democracy is an impossible thing
until the power is shared by all,”…
/ Mahatma Gandhi

mahatma_gandhi_80x80
”Evolution av demokrati är inte möjlig
om vi inte är beredda att höra den andra sidan.”
/ Mahatma Gandhi

mahatma_gandhi_80x80
”Evolution of democracy is not possible
if we are not prepared to hear the other side.”
/ Mahatma Gandhi

mahatma_gandhi_80x80”Demokrati, disciplinerad och upplyst, är den finaste sak i världen. En demokrati fördomsfull, okunnig, vidskeplig, kommer att landa i kaos och kan blir självförstörande.”
/ Mahatma Gandhi

mahatma_gandhi_80x80”Democracy disciplined and enlightened is the finest thing in the world. A democracy prejudiced, ignorant, superstitious, will land itself in chaos and may be self-destroyed.”
/ Mahatma Gandhi

mahatma_gandhi_80x80
”Min idé av demokrati är att under den borde de svagaste ha samma möjlighet som de starkaste”.
/ Mahatma Gandhi

mahatma_gandhi_80x80
”My nation of democracy is that under it the weakest should have the same opportunity as the strongest.”
/ Mahatma Gandhi

mahatma_gandhi_80x80”Intolerans, oartighet och hårda ord…..
är tabu i alla goda samhällen och strider helt klart mot demokratianda.”
/ Mahatma Gandhi

mahatma_gandhi_80x80”Intolerance, discourtesy and harshness…..
are taboo in all good society and are surely contrary to the spirit of democracy.”
/ Mahatma Gandhi

mahatma_gandhi_80x80”I en sann demokrati
har varje man och kvinna
lärt sig att tänka själv.”
/ Mahatma Gandhi

mahatma_gandhi_80x80”In true democracy
every man and women
is taught to think for himself or herself.”
/ Mahatma Gandhi

mahatma_gandhi_80x80”För att värna demokratin måste folket ha
en angelägen känsla av oberoende,
självaktning och samstämmighet.”
/ Mahatma Gandhi

mahatma_gandhi_80x80”To safeguard democracy the people must have
a keen sense of independence,
self-respect, and their oneness.
/ Mahatma Gandhi

mahatma_gandhi_80x80”Viljan till demokrati
kan inte påtvingas utifrån.
Den måste komma inifrån.”
/ Mahatma Gandhi

mahatma_gandhi_80x80”The spirit of democracy
cannot be imposed from without.
It has to come from within.”
/ Mahatma Gandhi

mahatma_gandhi_80x80”När allt känns hopplöst, minns jag att igenom hela historien har alltid sanningens och kärlekens väg vunnit. Det har funnits tyranner och mördare och för en tid har de verkat omöjliga att besegra, men till slut har de alltid fallit — tänk på det ALLTID.”
/ Mahatma Gandhi

mahatma_gandhi_80x80”When I despair, I remember that all through history the way of truth and love has always won. There have been tyrants and murderers and for a time they seem invincible, but in the end, they always fall — think of it, ALWAYS.”
/ Mahatma Gandhi

Bild på Mark Curtis”Det andra, väldigt kopplade problemet, avser bristen på verklig demokrati i Storbritannien och det trångsynta elitistiska beslutsfattandet i utrikespolitiken. Regeringarna bibehåller enorm makt för att utföra hemliga operationer (och politik i allmänhet) utanför offentlig eller parlamentarisk granskning. Parlamentariska kommittéer, avsedda att granska staten, gör sällan det ordentligt och misslyckas nästan ständigt med att ens ifrågasätta regeringen om dess mest kontroversiella politik. Parlamentariska svar är ofta vilseledande och utformade för att hålla allmänheten i mörker. Tidigare historiska register över regeringens beslutsfattande hålls regelbundet borta från allmänheten, om inte de förstörs för att mörklägga brott. Brittisk ‘demokrati’, som existerar i vissa former, liknar i övrigt mer en diktatorisk stat.”
/ Mark Curtis Källa: https://www.opendemocracy.net/en/opendemocracyuk/britain-s-collusion-with-radical-islam-interview-with-mark-curtis/

Bild på Mark Curtis”The other, very much linked, problem, relates to the lack of real democracy in the UK and the narrow elitist decision-making in foreign policy. Governments retain enormous power to conduct covert operations (and policies generally) outside of public or parliamentary scrutiny. Parliamentary committees, meant to scrutinise the state, rarely do so properly and almost invariably fail to even question government on its most controversial policies. Parliamentary answers are often misleading and designed to keep the public in the dark. Past historical records of government decision-making are regularly withheld from the public, if not destroyed to cover up crimes. British ‘democracy’, which exists in some forms, otherwise resembles more an authoritarian state.”
/Mark Curtis Source: https://www.opendemocracy.net/en/opendemocracyuk/britain-s-collusion-with-radical-islam-interview-with-mark-curtis/

meg_greenfield_80x80”Alla är för demokrati i princip.
Det är bara i praktiken som saken
orsakar kraftiga protester.”
/ Meg Greenfield

meg_greenfield_80x80”Everybody’s for democracy in principle.
It’s only in practice that the thing
gives rise to stiff objections.”
/ Meg Greenfield

Bild på Michael Parenti”Alla ekonomiska och politiska institutioner är anordningar som borde tjäna folkets intressen. När de misslyckas med att göra det, så bör de ersättas av något mer mottagligt, mer rättvist och mer demokratiskt. Marx sa detta, och det gjorde också Jefferson. Det är en revolutionär doktrin, och väldigt mycket en amerikansk sådan. ”
/ Michael Parenti Källa: Demokrati för de få (2010 [1974]), sjätte upplagan, kapitel 17, sid. 335 https://sv.wikiquote.org/wiki/Michael_Parenti

Bild på Michael Parenti”All economic and political institutions are contrivances that should serve the interests of the people. When they fail to do so, they should be replaced by something more responsive, more just, and more democratic. Marx said this, and so did Jefferson. It is a revolutionary doctrine, and very much an American one.”
/ Michael Parenti Source: Democracy for the Few (2010 [1974]), sixth edition, chapte 17, p. 335 https://en.wikiquote.org/wiki/Michael_Parenti

mustafa-kemal-atatürk-80x80Jag har ingen religion, och ibland jag önskar att alla religioner låg på havsbotten. En svag ledare, han behöver religionen för att upprätthålla sin regering; det är som om han skulle vilja fånga sitt folk i en fälla. Mitt folk kommer att lära sig demokratins principer, sanningens diktat och vetenskapens läror. Vidskeplighet måste bort. Låt dem dyrka som de vill; varje människa kan följa sitt eget samvete, förutsatt att det inte stör mentalt friskt resonerande eller ställer honom mot hans medmänniskors frihet.
/Mustafa Kemal Atatürk

mustafa-kemal-atatürk-80x80I have no religion, and at times I wish all religions at the bottom of the sea. He is a weak ruler who needs religion to uphold his government; it is as if he would catch his people in a trap. My people are going to learn the principles of democracy, the dictates of truth and the teachings of science. Superstition must go. Let them worship as they will; every man can follow his own conscience, provided it does not interfere with sane reason or bid him against the liberty of his fellow-men.
/Mustafa Kemal Atatürk

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80Kära Mustafa Kemal Atatürk, När jag betraktar ditt lands tillstånd idag, ledaren, nivån på demokratin och nivån på vetenskapligt medvetande, måste jag erkänna att din första känsla förmodligen hade varit bättre att följa än tolerans mot vidskepelsen. Många har lärt sig principerna för demokrati, sanningens diktat och vetenskapens läror. För att accelerera vetenskaplig utveckling ytterligare måste orsakerna för vidskepelse nedväxa konstant tills de når en nivå av noll och sedan stanna på noll. Jämlikhet, befolkningspolicy och allmän utbildning för alla är vägen framåt. Total framgång kommer bli möjlig efter ett par generationer. De sista fåtalet desillusionerade måste sluta sina liv på mental institution och därigenom kommer fria män och kvinnor vara trygga eftersom frihet från religion är viktigare än religionsfrihet.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Säkerhetsvakt, Vetenskapliga partiet

martin_tomas_aldor_gustavsson_80x80Dear Mustafa Kemal Atatürk, When I look at the state of your country today, the leader, the level of democracy and the level of scientific awareness, I must admit that your first feeling probably had been better to follow than your tolerance towards superstition. Many have learned the principles of democracy, the dictates of truth and the teachings of science. To accelerate scientific development further the causes for superstition must constantly down-grow until they reach a level of zero and then stay zero. Equality, population policies and mandatory education for all is the way forward. Total success will be possible after a couple of generations. The last few delusional must end their lives in mental institutions and thereby free women and free men will be safe because freedom from religion is more important than freedom of religion.
/Martin Tomas Aldor Gustavsson, Security guard, Scientific party of Sweden

Bild på Neil PostmanOm det är praktiskt att fortsätta att subventionera ett system, till en tillväxande social kostnad, som dömer vår ungdom till tio eller 12 eller 16 års slaveri, i en totalitär miljö, till synes i syfte att uppfostra dem att bli fullt fungerande, själv-förnyande demokratiska medborgare, då är vi sårbara för vilkensomhelst kritik på den nivån.
/ Neil Postman Källa: https://en.wikiquote.org/wiki/Neil_Postman

Bild på Neil PostmanIf it is practical to persist in subsidizing at an ever-increasing social cost a system which condemns our youth to ten or 12 or 16 years of servitude in a totalitarian environment ostensibly for the purpose of training them to be fully functioning, self-renewing citizens of democracy, then we are vulnerable to whatever criticisms that can be leveled.
/ Neil Postman Source: https://en.wikiquote.org/wiki/Neil_Postman

Bild på Neil PostmanOm skolor fungerade enligt de demokratiska ideal som de betygar verbal lojalitet till, så skulle studenterna för länge sedan ha spelat en huvudroll i att utveckla policy och procedurer som leder dess verksamhet. Ett av totalitarismens lömska faktum är dess skenbara ”effektivitet.” …Demokrati — med all dess ineffektivitet — är fortfarande det bästa system vi har, än så länge, för att höja framtidsutsikterna för ömsesidig överlevnad. Skolorna borde börja agera som om det vore så.
/ Neil Postman Källa: https://en.wikiquote.org/wiki/Neil_Postman

Bild på Neil PostmanIf schools functioned according to the democratic ideals they pay verbal allegience to, the students would long since have played a major role in developing policies and procedures guiding its operation. One of the insidious facts about totalitarianism is its seeming ”efficiency.” …Democracy — with all of its inefficiency — is still the best system we have so far for enhancing the prospects of our mutual survival. The schools should begin to act as if this were so.
/ Neil Postman Source: https://en.wikiquote.org/wiki/Neil_Postman

Nelson_Mandela_80x80”… det normala tillståndet för den mänskliga existensen är demokrati, rättvisa, fred, icke-rasism, icke-sexism, välstånd för alla, en sund miljö och jämlikhet och solidaritet mellan folken.”
/Nelson Mandela

Nelson_Mandela_80x80”…the normal condition for human existence is democracy, justice, peace, non-racism, non-sexism, prosperity for everybody, a healthy environment and equality and solidarity among the peoples.”
/Nelson Mandela

Bild på Nils Melzer”We have to stop believing that there was really an interest in leading an investigation into a sexual offense. What Wikileaks did is a threat to the political elite in the U.S., Britain, France and Russia in equal measure. Wikileaks publishes secret state information – they are opposed to classification. And in a world, even in so-called mature democracies, where secrecy has become rampant, that is seen as a fundamental threat. Assange made it clear that countries are no longer interested today in legitimate confidentiality, but in the suppression of important information about corruption and crimes.”
/Nils Melzer, FN:s särskilde rapportör för tortyr. Källa: https://www.miljomagasinet.se/index.php/2020/02/27/ett-mordiskt-system-skapas-infor-vara-ogon/

Bild på Nils Melzer”Vi måste sluta tro att det verkligen fanns ett intresse av att leda en utredning av ett sexuellt brott. Vad WikiLeaks gjorde är ett hot mot den politiska eliten i USA, Storbritannien, Frankrike och Ryssland i lika stor utsträckning. WikiLeaks publicerar information som hemlighålls av stater – man motsätter sig alltså hemligstämpeln. Och i en värld, till och med i så kallade mogna demokratier, där sekretess har blivit utbredd, ses det som ett grundläggande hot. Assanges avslöjanden klargjorde att länder inte längre är intresserade av legitim sekretess i dag, utan för att undertrycka viktig information om korruption och brott.”
/Nils Melzer, the UN Special Rapporteur on Torture. Source: https://www.republik.ch/2020/01/31/nils-melzer-about-wikileaks-founder-julian-assange

noam_chomsky_80x80”Det mest effektiva sättet att inskränka demokratin är att överföra beslutsfattandet från den offentliga arenan till okontrollerbara institutioner: kungar och furstar, prästerliga kaster, militärjuntor, partidiktaturer eller moderna företag.”
/ Noam Chomsky

noam_chomsky_80x80”The most effective way to restrict democracy is to transfer decision-making from the public arena to unaccountable institutions: kings and princes, priestly castes, military juntas, party dictatorships, or modern corporations.”
/ Noam Chomsky

noam_chomsky_80x80”I denna potentiellt dödliga fas av mänsklig existens, är demokrati och frihet mer än bara ideal som skall utvärderas – de kan vara avgörande för överlevnad.
/ Noam Chomsky

noam_chomsky_80x80”In this possibly terminal phase of human existence, democracy and freedom are more than just ideals to be valued – they may be essential to survival.”
/ Noam Chomsky

noam_chomsky_80x80”Båda partierna har växlat ordentligt åt höger, Republikanerna är nästan utanför spektrumet. Den respekterade konservative kommentatorn Norman Ornstein beskrev dem, trovärdigt, som ett ”radikalt uppror” som i stor utsträckning har övergivit parlamentarisk politik. Demokrater är nu mestadels vad som brukade kallas för ”återhållsamma republikaner”. Det finns gott om bevis för att de flesta i befolkningen, i den nedre delen av inkomstspektrumet, effektivt berövas sin rösträtt – deras representanter uppmärksammar inte deras åsikter. Går man uppför inkomststegen ökar inflytandet långsamt, men det är endast vid den verkliga toppen som det har verklig inverkan. Plutokrati maskerad som demokrati.”
/ Noam Chomsky (Källa: Salon.com)

noam_chomsky_80x80“Both parties have shifted well to the right, the Republicans almost off the spectrum. Respected conservative commentator Norman Ornstein described them, plausible, as a ‘radical insurgency’ that has largely abandoned parliamentary politics. Democrats now are mostly what used to be called ‘moderate Republicans.’ There’s ample evidence that most of the population, at the lower end of the income spectrum, is effectively disenfranchised – their representatives pay no attention to their opinions. Moving up the income ladder, influence increases slowly, but it’s only at the very top that it has real impact. Plutocracy masquerading as formal democracy.”
/ Noam Chomsky (Source: Salon.com)

olof_palme_80x80”Vi säger ja till det solidaritetens och demokratins samhälle där fria människor gemensamt, i ömsesidig respekt och under ömsesidigt ansvarstagande, formar en tillvaro där alla har lika möjligheter och lika värde.”
/Olof Palme

olof_palme_80x80”We say yes to the society of solidarity and democracy where free people together, in mutual respect and under mutual responsibility, shape a life where everyone has equal opportunities and equal value.”
/Olof Palme

olof_palme_80x80”Historien ger många exempel på att demokratin krossats av människor som sagt sig kämpa för ”verklig demokrati” och ”folkets egentliga mening. Insikten härom kan leda oss till en försvarsposition som döljer att demokratin är ett utomordentligt krävande styrelseskick. Det måste ständigt hittas nya vägar till vitalisering, till att nå ut till människorna och göra dem aktiva. Diktaturer bjuder ett maskineri av lydnad, slutet och till det yttre väloljat. Demokrati bygger på lojalitet, öppenhet och pulserande liv. Den måste därför ständigt vinnas på nytt.”
/ Olof Palme

olof_palme_80x80”History provides many examples of democracy crushed by people who said to be the champion of ”genuine democracy” and ”the people’s real meaning”. The realization about this may lead us to a defence position that conceals that democracy is an extraordinarily demanding way of rule. It must constantly find new ways to revitalize, to reach out to people and make them active. Dictatorships offers a machinery of obedience, closed and externally well-oiled. Democracy is based on fairness, openness and pulsating life. Therefore it must constantly be won again.”
/Olof Palme

”När ett lands regering och media
inte gör något annat än ljuger dygnet runt,
hur kan då demokrati existera?
Klart att den inte kan det.”
/Paul Craig Roberts (Källa: OpEdNews 12/5/2017)

”When a country’s government and media
do nothing but lie 24/7,
how can democracy exist?
Clearly, it cannot.”
/Paul Craig Roberts (Source: OpEdNews 12/5/2017)

paulo_freire_80x80”Utbildning fungerar antingen som ett instrument som används för att underlätta integrationen av den yngre generationen in i logiken i det nuvarande systemet och skapa likriktning eller så blir det en övning i frihet, ett medel med vilket män och kvinnor kritiskt och kreativt hanterar verkligheten och upptäcker hur man deltar i omvandlingen av världen.”
/ Paulo Freire

paulo_freire_80x80”Education either functions as an instrument which is used to facilitate integration of the younger generation into the logic of the present system and bring about conformity or it becomes the practice of freedom, the means by which men and women deal critically and creatively with reality and discover how to participate in the transformation of their world.”
/ Paulo Freire

plato_80x80”De som är för smarta att engagera sig i politik
blir straffade genom att bli
styrda av de som är dummare.”
/Platon

plato_80x80”Those who are too smart to engage in politics
are punished by being
governed by those who are dumber.”
/Plato

plato_80x80”Folket har alltid någon påläggskalv som de sätter över sig och vårdar till storhet. …Detta och inget annat är roten från vilket tyranni blommar; När han inledningsvis framträder är han en beskyddare”
/ Platon

plato_80x80”The people have always some champion whom they set over them and nurse into greatness. …This and no other is the root from which a tyrant springs; when he first appears he is a protector.”
/ Plato

plato_80x80”En obalans mellan rik och fattig
är den äldsta och mest dödliga krämpan
i alla republiker”
/ Platon

plato_80x80”An imbalance between rich and poor
is the oldest and most fatal ailment
of all republics.”
/ Plato

ralph_nader_80x80
”Om du inte har lust att ge dig på politiken, kommer politiken ge sig på dig”
/ Ralph Nader

ralph_nader_80x80
”If you’re not turned on by politics, politics will turn on you.”
/ Ralph Nader

raya_dunayevskaya_80x80”Demokrati, som denna [Franska revolutionen], uppfanns inte av filosofisk teori eller av överklassens ledarskap. Den upptäcktes av massorna i deras sätt att agera.”
/ Raya Dunayevskaya

raya_dunayevskaya_80x80”Democracy, thus [French revolution], was not invented by philosophic theory nor by the bourgeois leadership. It was discovered by the masses in their method of action.”
/ Raya Dunayevskaya

ricardo_levins_morales_80x80”Om du ger mig en fisk så har du utfodrat mig för en dag. Om du lär mig att fiska så har du utfodrat mig fram till att floden är förorenad eller stranden är beslagtagen för utveckling. Men om du lär mig att organisera mig, oavsett vilken utmaning, kan jag gå samman med mina kollegor och vi kommer att utforma vår egen lösning.”
/ Ricardo Levins Morales

ricardo_levins_morales_80x80”If you give me a fish, you have feed me for a day. If you teach me to fish, then you have fed me until the river is contaminated or the shore line seized for development. But if teach me to organize, then whatever the challenge I can join together with my peers and we will fashion our own solution.”
/ Ricardo Levins Morales

Bild på Richard Stallman”För att trygga journalism och demokrati, så måste vi begränsa ackumulationen av data som är lätt tillgänglig för staten.”
/ Richard Stallman Källa: https://www.wired.com/2013/10/a-necessary-evil-what-it-takes-for-democracy-to-survive-surveillance/

Bild på Richard Stallman”To make journalism and democracy safe, we must limit the accumulation of data that is easily accessible to the state.”
/ Richard Stallman Source: https://www.wired.com/2013/10/a-necessary-evil-what-it-takes-for-democracy-to-survive-surveillance/

robert_hutchins_80x80”Demokratins död kommer sannolikt inte att vara ett lönnmord i bakhåll. Det kommer bli en långsam utdragen död genom apati, likgiltighet och understimulans.”
/ Robert M Hutchins

robert_hutchins_80x80”The death of democracy is not likely to be an assassination from ambush. It will be a slow extinction from apathy, indifference, and undernourishment.”
/ Robert M Hutchins

rosa_luxemburg_80x80”Utan allmänna val, utan obegränsad pressfrihet och mötesfrihet, utan en fri kamp mellan åsikter, dör livet ut i varje offentlig institution, blir blott ett skenbart liv, där endast byråkratin kvarstår som den aktiva beståndsdelen.”
/ Rosa Luxemburg

rosa_luxemburg_80x80”Without general elections, without unrestricted freedom of press and assembly, without a free struggle of opinion, life dies out in every public institution, becomes a mere semblance of life, in which only the bureaucracy remains as the active element.”
/ Rosa Luxemburg

sahra-wagenknecht-80x80”Men verklig demokrati
finns det lika lite under kapitalism
som i DDR.”
/Sahra Wagenknecht

sahra-wagenknecht-80x80”But real democracy
there is as little under capitalism
as in DDR.”
/Sahra Wagenknecht

sahra-wagenknecht-80x80”Aber wirkliche Demokratie
gibt es im Kapitalismus so wenig
wie in der DDR.”
/Sahra Wagenknecht

sahra-wagenknecht-80x80”För mig är socialismen
en förutsättning
för demokrati.”
/Sahra Wagenknecht

sahra-wagenknecht-80x80”For me socialism is
a precondition
for democracy.”
/Sahra Wagenknecht

sahra-wagenknecht-80x80”Für mich ist Sozialismus
Voraussetzung
für Demokratie.”
/Sahra Wagenknecht

sahra-wagenknecht-80x80”Representanter för en stat som av bankdirektörer eller vissa bilföretagskoncerners ledningar låter sig dras i en näsring likt dumma dansbjörnar, förnedrar demokratin.”
/Sahra Wagenknecht

sahra-wagenknecht-80x80”Representatives for a state who by bank executives or certain car manufacture corporations managements let themselves be pulled in a nosering like stupid dancing bears, humiliate democracy.”
/Sahra Wagenknecht

sahra-wagenknecht-80x80”Repräsentanten eines Staates, die sich von Bankvorständen oder vom Management gewisser Automobilkonzerne wie dumme Tanzbären am Nasenring durch die Manege ziehen lassen, entwürdigen die Demokratie.”
/Sahra Wagenknecht

sahra-wagenknecht-80x80”Om ett land låter sig föreskrivas av minoriteten, ägarna och storkapitalets chefer, vilka prioriteringar det sätter, då har det ingenting med demokrati att göra.”
/Sahra Wagenknecht

sahra-wagenknecht-80x80”If a country let itself be prescribed by the minority, the owners and the bosses of big capital, what priorities it makes, then this has nothing to do with democracy.”
/Sahra Wagenknecht

sahra-wagenknecht-80x80”Wenn ein Land sich von einer Minderheit, den Eignern und Dirigenten des großen Kapitals, vorschreiben lässt, welche Prioritäten es setzt, dann hat das mit Demokratie nichts zu tun.”
/Sahra Wagenknecht

sahra-wagenknecht-80x80”En Vänster, som på det mest ondskefulla viset spelar med i rovdjurskapitalismen, och därför inte längre blir invalda av människorna, har förlorat sin själ.”
/ Sahra Wagenknecht

sahra-wagenknecht-80x80”A Left, that in the most evil way plays along in the predator capitalism, and therefore is not elected by the humans, has lost its soul.”
/ Sahra Wagenknecht

sahra-wagenknecht-80x80”Eine Linke, die von den Menschen, denen der Raubtierkapitalismus am übelsten mitspielt, nicht mehr gewählt wird, hat ihre Seele verloren.”
/ Sahra Wagenknecht

Bild på Tage Danielsson”Samhällsmo­ralen gror ur gräsrötter­na.
Gör den inte det beror det på att den har
gödslats med för mycket skit från ovan.”
/ Tage Danielsson

Bild på Tage Danielsson”Social morale grows out of the grass roots.
If it does not, it is because it has been
fertilized with too much shit from above.”
/ Tage Danielsson

thomas_jefferson_80x80”Jag vet inget säkrare förvarings-ställe för den ultimata makten i samhället utom hos människorna själva, och om vi inte anser dem upplysta nog att utöva sin kontroll med ett hälsosamt omdöme, är inte det rätta att ta den ifrån dem, utan att informera deras omdöme genom utbildning. Detta är den sanna korrigeringen av missbruk av konstitutionell makt.”
/Thomas Jefferson

thomas_jefferson_80x80”I know no safe depository of the ultimate powers of the society but the people themselves; and if we think them not enlightened enough to exercise their control with wholesome discretion, the remedy is not to take it from them, but to inform their discretion by education. This is the true corrective of abuses of constitutional power.”
/Thomas Jefferson

torbjorn_tannsjo_80x80”Det perspektiv som många i dag börjar se som fullt realistiskt är att demokratin i vårt land, och i vår del av världen, går samma öde till mötes som den svenska monarkin tidigare gjort. Demokratin töms på allt maktpolitiskt innehåll samtidigt som formerna finns kvar, pietetsfullt bevarade och vårdade.”
/ Torbjörn Tännsjö

torbjorn_tannsjo_80x80”The perspective that many today are beginning to see as fully realistic is that democracy in our country, and in our part of the world, will suffer the same fate as the Swedish monarchy did before. The democracy is beeing emptied of all power political content at the same time as the forms remain, treated with reverence and preservasion.”
/ Torbjörn Tännsjö

torbjorn_tannsjo_80x80
”Den demokratiska tanken går ut på att ‘vanligt folk’ duger till att styra sig själva.”
/ Torbjörn Tännsjö

torbjorn_tannsjo_80x80
”The democratic thought is based on that ‘ordinary people’ are suitable to rule themselves.”
/ Torbjörn Tännsjö

vladimir_lenin_80x80”Och således har vi, i det kapitalistiska samhället, en demokrati som är begränsad, eländig, falsk, en demokrati endast för de rika, för minoriteten. Proletariatets diktatur, perioden för övergången till kommunismen, kommer för första gången att skapa demokrati för folket, för majoriteten, tillsammans med det nödvändiga undertryckandet av exploatörarna, av minoriteten.”
/ Vladimir Lenin

vladimir_lenin_80x80”And so in capitalist society we have a democracy that is curtailed, wretched, false, a democracy only for the rich, for the minority. The dictatorship of the proletariat, the period of transition to communism, will for the first time create democracy for the people, for the majority, along with the necessary suppression of the exploiters, of the minority.”
/Vladimir Lenin

vladimir_lenin_80x80”Den som vill nå socialismen genom en annan väg än den politiska demokratin kommer oundvikligen att komma fram till slutsatser som är absurda och reaktionära både i den ekonomiska och den politiska betydelsen.”
/Vladimir Lenin

vladimir_lenin_80x80”Whoever wants to reach socialism by any other path than that of political democracy will inevitably arrive at conclusions that are absurd and reactionary both in the economic and the political sense.”
/Vladimir Lenin

vladimir_lenin_80x80”Att bestämma då och då med några års mellanrum vilka medlemmar av den styrande klassen som ska undertrycka och krossa folket genom parlamentet–Detta är den verkliga essensen av överklassens parlamentarism, inte enbart i parlamentariska konstitutionella monarkier, men också i de mest [representativa] demokratiska republiker.”
/Vladimir Lenin

vladimir_lenin_80x80”To decide once every few years which members of the ruling class is to repress and crush the people through parliament–this is the real essence of bourgeois parliamentarism, not only in parliamentary- constitutional monarchies, but also in the most democratic republics.”
/Vladimir Lenin


”Folk lär alltid ut demokrati till oss, men folk som lär oss demokrati vill inte lära sig det själva”
/Vladimir Putin Källa: Engelska Wikiquote


”People are always teaching us democracy but the people who teach us democracy don’t want to learn it themselves.”
/Vladimir Putin Source: English Wikiquote

”Ryssland är för en multipolär värld, en demokratisk världsordning, förstärkning av det internationela rättssystemet och för att utveckla ett rättssystem där vilketsomhelst litet land, till och med ett mycket litet land, kan känna sig tryggt som om det ligger bakom en stenvägg. … Ryssland är redo att bli en del av denna multipolära värld och garantera att det internationella samfundet följer dessa regler. Och inte som en supermakt med speciella rättigheter, utan snarare som en jämlik bland jämlikar.”
/Vladimir Putin Källa: Engelska Wikiquote

”Russia is in favor of a multipolar world, a democratic world order, strengthening the system of international law, and for developing a legal system in which any small country, even a very small country, can feel itself secure, as if behind a stone wall. … Russia is ready to become part of this multipolar world and guarantee that the international community observes these rules. And not as a superpower with special rights, but rather as an equal among equals.”
/Vladimir Putin Source: English Wikiquote

”Han har grundligt fel. Vårt land styrs av den ryska federationens folk genom legitimt valda förvaltningsorgan: genom representativa organ (parlamentet) och verkställande organ (Ryska federationens president och regering) ”
/Vladimir Putin till Larry King när han tillfrågades om ifall Robert Gates har fel eller rätt om att Rysslands demokratin har försvunnit och regeringen drivs av säkerhetstjänsterna. (Februari 2010) Källa: Engelska Wikiquote

”He is profoundly wrong. Our country is run by the people of the Russian Federation through legitimately elected bodies of power and administration: through representative bodies (the parliament) and executive bodies (the president and the government of the Russian Federation)”
/Vladimir Putin to Larry King when asked if Robert Gates is wrong or right about Russia that democracy has disappeared and the government is being run by the security services. (February 2010) Source: English Wikiquote

”Jag är personligen bekant med herr Gates, jag har träffat honom vid flera tillfällen. Jag tycker att han är en mycket trevlig man och inte en dålig specialist. Men herr Gates var självklart en ledare för USA:s Central Intelligence Agency och idag är han försvarsminister. Om han också råkar vara Amerikas ledande expert på demokrati, gratulerar jag er. ”
/Vladimir Putin, om Robert Gates i en intervju med Larry King. (Februari 2010) Källa: Engelska Wikiquote

”I am personally acquainted with Mr Gates, I have met him on several occasions. I think he is a very nice man and not a bad specialist. But Mr Gates, of course, was one of the leaders of the US Central Intelligence Agency and today he is defense secretary. If he also happens to be America’s leading expert on democracy, I congratulate you.”
/Vladimir Putin, about Robert Gates in an interview with Larry King. (February 2010) Source: English Wikiquote

”Hela världen såg när han blev dödad, helt blodig. Är det demokrati? Och vem gjorde det? Drönare, däribland amerikanska sådana, levererade ett slag på hans bilkortege. Sedan tog commandosoldater, som inte skulle vara där, dit så kallad opposition och militanter. Och dödade honom utan rättegång.”
/Vladimir Putin om Muammar Gaddafis död. Källa: Engelska Wikiquote

”All the world saw him being killed, all bloodied. Is that democracy? And who did it? Drones, including American ones, delivered a strike on his motorcade. Then commandos, who were not supposed to be there, brought in so-called opposition and militants. And killed him without trial.”
/Vladimir Putin about Muammar Gaddafi’s Death. Source: English Wikiquote

Bild på Voltaire”Så länge folket inte bryr sig om att utöva sin frihet, kommer de som vill tyrannisera göra det; för tyranner är aktiva och flitiga, och kommer hänge sig i guds namn eller under namnet av vilka andra gudar som helst, religiösa eller icke-religiösa, för att sätta handfängsel på sovande människor.”
/ Voltaire

Bild på Voltaire”So long as the people do not care to exercise their freedom, those who wish to tyrannize will do so; for tyrants are active and ardent, and will devote themselves in the name of any number of gods, religious and otherwise, to put shackles upon sleeping men.”
/ Voltaire

septima-poinsette-clark-80x80”Min filosofi är sådan att jag inte kommer att rösta emot de förtryckta. Jag har varit förtryckt, så jag kommer alltid att rösta för de förtryckta, oavsett om den förtryckte är svart eller vit eller gul eller människorna i Mellanöstern, eller vad. Jag har den känslan.”
/ Septima Poinsette Clark

septima-poinsette-clark-80x80”My philosophy is such that I am not going to vote against the oppressed. I have been oppressed, and so I am always going to have avote for the oppressed, regardless of whether that oppressed is black or white or yellow or the people of the Middle East, or what. I have that feeling.”
/Septima Poinsette Clark

walt_whitman_80x80”Förmodade du också, min vän, att demokrati enbart var till för val, för politik, och för ett partinamn? Jag menar att demokrati enbart är användbar där den kan förmedla och slå ut i full blom och bära frukt i manér, i de högsta formerna av interaktion mellan [folk], och deras olika tro — i religion, litteratur, universitet och skolor — demokrati i allt offentligt och i privatlivet…”
/ Walt Whitman

walt_whitman_80x80”Did you, too, O friend, suppose democracy was only for elections, for politics, and for a party name? I say democracy is only of use there that it may pass on and come to its flower and fruit in manners, in the highest forms of interaction between [people], and their beliefs — in religion, literature, colleges and schools — democracy in all public and private life…”
/ Walt Whitman

Bild på Vilhelm Moberg”I en demokratur råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps. Dock skall tilläggas att det i definitionen för demokratur finns med det faktum att majoriteten av människorna i detta samhällstillstånd själva inte uppfattar att de lever i en demokratur.”
/ Vilhelm Moberg Källa: https://www.neutralmedia.se/2016/10/20/vilhelm-moberg-om-demokratur/

Bild på Vilhelm Moberg”In a demokratic dictatorship public and free elections reign, freedom of expression formally reigns, but politics and massmedia are beeing dominated by an establishment, believing that only some expressions of meaning should let through. The consequence is that that the citizens live in the imagination that they are being mediated an objective and comprehensive image of reality. The opression of opinion is well hidden, the free debate is strangled. However, one must add that within the definition of a democratic dictatorship there is tha fact that the majority of people themselves, in this state of society, do not perceive that they live in a democratic dictatorship.”
/ Vilhelm Moberg Source: https://www.neutralmedia.se/2016/10/20/vilhelm-moberg-om-demokratur/

Winston_Churchill_80x80
”Det bästa argumentet mot demokrati är en fem minuters konversation med den genomsnittliga väljaren.”
/ Winston Churchill (Kan vara ett felaktigt citat)

Winston_Churchill_80x80
”The best argument against democracy is a five minute conversation with the average voter.”
/Winston Churchill (Could be misattributed quote)

Bild på Winston Churchill”Många former av regering har prövats och kommer att prövas i denna värld av synd och elände. Ingen låtsas att demokratin är perfekt eller allvis. Det har faktiskt sagts att demokrati är den sämsta regeringsformen förutom alla andra former som har prövats från tid till tid; men det finns en bred känsla i vårt land att folket ska styra, ska styra kontinuerligt och att den allmänna opinionen, uttryckt med alla konstitutionella medel, ska forma, styra och kontrollera agerandet från ministrarna som är deras tjänare och inte deras herrar. ”
/Winston_Churchill Källa: Speech in the House of Commons (11 november 1947), publicerad 206–07 The Official Report, House of Commons (5th Series), 11 november 1947, vol. 444, cc.

Bild på Winston Churchill”Many forms of Government have been tried and will be tried in this world of sin and woe. No one pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed, it has been said that democracy is the worst form of government except all those other forms that have been tried from time to time; but there is the broad feeling in our country that the people should rule, continuously rule, and that public opinion, expressed by all constitutional means, should shape, guide, and control the actions of Ministers who are their servants and not their masters.”
/Winston_Churchill Source: Speech in the House of Commons (11 November 1947), published in 206–07 The Official Report, House of Commons (5th Series), 11 November 1947, vol. 444, cc.

yoda_80x80”Nej! Inte försöka.
Gör. Eller gör inte.
Det finns inget försöka.”
/ Yoda

yoda_80x80”No! Try not.
Do. Or do not.
There is no try.”
/ Yoda

yoda_80x80”Storlek betyder inget.
Titta på mig!
Dömer du mig på storlek, eller?”
/ Yoda

yoda_80x80”Size matters not.
Look at me!
Judge me by my size do you?”
/ Yoda”

yoda_80x80”För min allierade är kraften. Och en mäktig allierad är den. Livet skapar den, får den att växa. Den kraft som omger oss och binder oss samman. Ljusstarka varelser är vi, inte denna grova materia. Du måste känna kraften omkring dig. Här, mellan dig, mig, trädet, stenen … överallt!”
/ Yoda

yoda_80x80”For my ally is the Force. And a powerful ally it is. Life creates it, makes it grow. The force surrounds us and binds us. Luminous beings are we not this crude matter. You must feel the Force around you. Here, between you, me, the tree, the rock…everywhere!”
/ Yoda

william_h_hastie_80x80
”Demokrati är inte att vara, det är att bli. Den går lätt förlorad, och blir aldrig slutgiltigt vunnen.”
/ William Hastie

william_h_hastie_80x80
”Democracy is not being, it is becoming. It is easily lost, but never finally won.”
/ William Hastie

wikiquote
Stort tack till Wikiquote and Wikipedia
Big thanks to Wikiquote and Wikipedia.

Fler citat om demokrati:
http://www.citat.biz/demokrati
http://www.nordisk.nu/showthread.php?t=11171
http://forentaindivider.se/a_citat.php
http://www.socialist.nu/citat/demokrati.html
http://www.livet.se/ord/kategori/Demokrati_och_Statsskick

Annons

3 reaktioner till “Citat om demokrati

  1. HeJ! Vi hittade din hemsida av en tillfällighet och läste din kommentar om Agneta Norberg med frågan om sådan djärv aktivism verkligen bidrar till freden. Från vår erfarenhet (från 1960-talet) har exempel som Agneta flera effekter: 1. De avslöjar militära excesser som förut förtigits eller varit helt okända för flertalet fredsarbetare. 2 De inspirerar andra mindre djärva att stå upp för sina kunskaper och åsikter för att påverka andra i fredlig riktning, eller snarare till kamp för fred via kunskap och utmaning till initiativ. 3. Allt tillsammans stärker fredsrörelsens aktiva och bidrar till den folkbildning som krävs för att förändra etablissemangets militaristiska hållning och avslöja de falska hotbilder som rustningarna och politiken vilar på. Det finns mer. Vi hörs! Hälsar Erni Friholt och Ola Friholt , Fredsrörelsen på Orust, http://www.fredsrorelsen-pa-orust.se

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s