Citat om population

albert_bartlett_80x80
”Den mänskliga rasens största tillkortakommande är vår oförmåga att förstå den exponentiella funktionen.”
/ Albert Bartlett

”The greatest shortcoming of the human race is our inability to understand the exponential function.”
/ Albert Bartlett

albert_einstein_80x80
”Överbefolkning i olika länder har blivit ett allvarligt hot mot människors hälsa och ett allvarligt hinder för varje försök att organisera fred på den här planeten.”
/ Albert Einstein

“Overpopulation in various countries has become a serious threat to the health of people and a grave obstacle to any attempt to organize peace on this planet.”
/Albert Einstein

aldous_huxley_80x80
”Det här är den kraft som i generella termer kan kallas överbefolkning, d.v.s. det växande trycket av befolkningen som belastar befintliga resurser. Detta är, naturligtvis, en extraordinär sak; något som aldrig hänt i världshistorien tidigare. Jag menar, låt oss bara ta ett enkelt faktum att mellan tiden för Kristus födelse och landstigningen av Mayflower, fördubblades befolkningen på jorden. Den steg från 250 miljoner till förmodligen 500 miljoner. Idag ökar befolkningen på jorden i sådan takt att den kommer fördubblas på ett halvt sekel.
/Aldous Huxley

“This is the force which in general terms can be called overpopulation, the mounting pressure of population pressing upon existing resources. This, of course, is an extraordinary thing; something is happening which has never happened in the world’s history before. I mean, let’s just take a simple fact that between the time of birth of Christ and the landing of the Mayflower, the population of the Earth doubled. It rose from 250 million to probably 500 million. Today, the population of the Earth is rising at such a rate that it will double in half a century.”
/Aldous Huxley

aristotele_80x80
”Man bör tänka på att det är ännu mer nödvändigt att begränsa populationen än egendomen … Den försummelse av detta ämne, som i befintliga stater är så vanligt, är en osviklig orsak till fattigdom bland medborgarna; och fattigdom är förälder till både revolution och kriminalitet. ”
/Aristoteles

“One would have thought that it was even more necessary to limit population than property…The neglect of this subject, which in existing states is so common, is a never-failing cause of poverty among the citizens; and poverty is the parent of both revolution and crime.”
/Aristotle

Bild på Bassam Al-Baghdady
”Sedan människan lämnade Afrika har vi orsakat stora och oändliga miljöproblem i alla platser vi råkade befinna oss i. Vi har varit orsaken till att många arter blivit utrotade och ännu fler arter lever under utrotningshot. Om vi ska tala om det största problem som har drabbat miljön är det faktiskt människan själv. Vi är för smarta i jämförelse med alla andra djur och är för dumma för att skydda oss själva och miljön som vi befinner oss i.”
/ Bassam Al-Baghdady Källa: https://www.bassam.nu/klimatangest-eller-optimism/

Since mankind left Africa we have caused big and infinite environmental problems in all places we happened to be in. We have been the cause of the extinction of many species and that many more species live under threat of extinction. If we want to talk about the biggest problem that hit the environment it is actually mankind itself. We are too clever in comparison to other animals and are too stupid to protect ourselves and the environment in which we are situated.”
/ Bassam Al-Baghdady Source: https://www.bassam.nu/klimatangest-eller-optimism/

bernard_chidzero_80x80
”Det är klart jag vet att vår ekonomiska tillväxt inte kan matcha vår befolkningstillväxt [då 3,5%] så naturligtvis vet jag att vi alla blir fattigare tills vi får ner det numret – Berätta det inte för mig, berätta för de andra idioterna!”
/ Bernard Chidzero

“Of course I know our economic growth can’t match our population growth [then 3.5%] so of course I know we’ll all get poorer until we get that number down – don’t tell me, tell the other idiots!”
/Bernard Chidzero

bertrand_russell_80x80
”Det enda verkliga botemedlet är födelsekontroll – som kommer få människorna i världen att begränsa sig till det antal som de kan bevara på sin egen mark.”
/Bertrand Russell

“The one real remedy is birth control — that is getting the people of the world to limit themselves to those numbers which they can keep upon their own soil.”
/Bertrand Russell

I sin bekväma prästgård, kontemplerade han [Thomas Robert Malthus] på den stora majoriteten av mänsklighetens elände med jämnmod, och påpekade de vanföreställningar som fanns hos de reformatorer som hoppades att lindra det.
/Bertrand Russell

In his comfortable parsonage, he [Thomas Robert Malthus] contemplated the misery of the great majority of mankind with equanimity, and pointed out the fallacies of the reformers who hoped to alleviate it.
/Bertrand Russell


Confucius_80x80

”Överdriven tillväxt kan minska produktionen per arbetare, undertrycka levnadsnivåer för massorna och ge upphov till stridigheter.”
/Konfucius

“Excessive growth may reduce output per worker, repress levels of living for the masses and engender strife.”
/Confucius

bill_gates_80x80
”Problemet är att populationen växer snabbast där människor är mindre kapabla att hantera det. Så det är på de allra fattigaste platserna som du kommer att ha en tredubbling av populationen år 2050. (…) Och vi måste se till att vi hjälper till med verktygen nu så att de inte har en omöjlig situation senare.”
/ Bill Gates

“The problem is that the population is growing the fastest where people are less able to deal with it. So it’s in the very poorest places that you’re going to have a tripling in population by 2050. (…) And we’ve got to make sure that we help out with the tools now so that they don’t have an impossible situation later.”
/Bill Gates

david_attenborough_80x80
”Den mänskliga populationen kan inte längre tillåtas växa på samma gamla okontrollerade sätt. Om vi inte tar ansvaret över vår befolkningsstorlek, då kommer naturen att göra det åt oss.”
/David Attenborough

“The human population can no longer be allowed to grow in the same old uncontrolled way. If we do not take charge of our population size, then nature will do it for us.”
/David Attenborough

”Som jag ser det behöver mänskligheten snarast minska sin påverkan på jorden och det finns tre sätt att uppnå detta: Vi kan sluta konsumera så många resurser, vi kan ändra vår teknologi och vi kan minska tillväxten av vår befolkning.”
/David Attenborough

“As I see it, humanity needs to reduce its impact on the Earth urgently and there are three ways to achieve this: we can stop consuming so many resources, we can change our technology and we can reduce the growth of our population.”
/David Attenborough

”Alla våra miljöproblem blir lättare att lösa med färre människor och svårare – och i slutändan omöjligt – att lösa med allt fler människor.”
/David Attenborough

“All our environmental problems become easier to solve with fewer people and harder – and ultimately impossible – to solve with ever more people.”
/David Attenborough

”En sak man kan säga är att i områden där kvinnor är ansvariga för sina kroppar, där de har rösträtten, där de får diktera vad de gör och vad de vill, oavsett om det är ordentliga medicinska utrustningar för födelsekontroll, där sjunker födelsetalen.”
/David Attenborough

“One thing you can say is that in places where women are in charge of their bodies, where they have the vote, where they are allowed to dictate what they do and what they want, whether it’s proper medical facilities for birth control, the birth rate falls.”
/David Attenborough

digby_johns_mclaren_80x80
”Om en osynlig intelligent varelse från en annan plats i vår galax skulle besöka jorden, kanske det mest obegripliga fenomen denne kunde observera vore att planetens till synes kloka och kompetenta dominerande varelser är helt okunniga om de livsuppehållande system som de är destinerade att bo inom. De är dessutom omedvetna om att deras okontrollerade reproduktionskapacitet har ökat till den grad att den snabbt förstör detta system, samtidigt som de slåss sinsemellan för att bevara sin frihet att göra det.”
/Digby Johns McLaren

“If an unseen intelligent being from somewhere else in our galaxy were to visit the Earth, perhaps the most incomprehensible phenomenon it could observe would be that the planet’s apparently wise and competent dominant beings are totally ignorant of the life-support system they are destined to live within. They are, furthermore, unaware that their uncontrolled reproductive capacity has grown to the extent that it is rapidly destroying this system, while they fight among themselves to preserve their freedom to do so.”
/Digby Johns Mclaren

fidel-castro80x80
”För 23 år sedan sade jag, i en FN-konferens om miljö och utveckling, att ‘En viktig biologisk art är i fara att försvinna med tanke på den snabba och progressiva förstörelsen av dess naturliga livsuppehållande förhållanden: människan.’ Jag visste inte vid den tidpunkten hur nära vi var detta.”
/Fidel Castro Källa: https://monthlyreview.org/castro/our-right-to-be-marxist-leninists/

”23 years ago, in a United Nations Conference on the Environment and Development I stated: ‘An important biological species is in danger of disappearing given the rapid and progressive destruction of its natural life-sustaining conditions: man.’ I did not know at that time, how close we were to this.”
/Fidel Castro Source: https://monthlyreview.org/castro/our-right-to-be-marxist-leninists/

Bild på Goodall Gondwe
”Den höga befolkningsmängden utövar mycket tryck på vår ekonomi. Som ett land har vi gjort enorma vinster genom åren men påverkan återspeglas inte i vår ekonomi eftersom vinsterna har försvunnit genom befolkningstillväxten”
/ Goodall Gondwe, Malawis finansminister, ekonomisk planering och utveckling https://www.populationmatters.org/population-factfuless/

“The high population is exerting a lot of pressure on our economy. As a country we have made tremendous gains over the years but the impact is not reflected on our economy because the gains have been dissipated by population growth”
/ Goodall Gondwe, Malawi’s Minister of Finance, Economic Planning and Development https://www.populationmatters.org/population-factfuless/

isaac_asimov_80x80
”Demokrati kan inte överleva överbefolkning. Människovärdet kan inte överleva den. Bekvämlighet och anständighet kan inte överleva den. När man sätter fler och fler människor till världen, minskar inte enbart värdet av liv, det försvinner.”
/Isaac Asimov

”Democracy can not survive overpopulation. Human dignity cannot survive it. Convenience and decency cannot survive it. As you put more and more people into the world, the value of life not only declines, it disappears.”
/Isaac Asimov

”Vilken är den största faran – kärnvapenkrig eller befolkningsexplosionen? Det senare absolut! För att åstadkomma kärnvapenkrig, måste någon göra något; någon måste trycka på en knapp. För att åstadkomma förstörelse genom trångboddhet, massvält, anarki, förstörelsen av våra mest omhuldade värderingar- finns det inget behov av att göra någonting. Vi behöver bara göra ingenting utom vad som kommer naturligt – och fortplanta oss. Och så lätt det är att inte göra någonting.
/ Isaac Asimov

“Which is the greater danger — nuclear warfare or the population explosion? The latter absolutely! To bring about nuclear war, someone has to do something; someone has to press a button. To bring about destruction by overcrowding, mass starvation, anarchy, the destruction of our most cherished values-there is no need to do anything. We need only do nothing except what comes naturally — and breed. And how easy it is to do nothing.”
/Isaac Asimov

james_madison_80x80
”Vad blir det av överskottet av mänskligt liv? Det blir antingen, för det första, förstört av barnamord, som bland kineserna och Lacedaemonianerna; eller för det andra, kvävt eller utsvält, som bland andra nationer vars befolkning är i proportion till sin mat; eller, för det tredje, blir det konsumerat av krig och endemiska sjukdomar; eller för fjärde, svämmar det över, genom emigration, till platser där ett överskott av mat finns tillgängligt.”
/ James Madison

“What becomes of the surplus of human life? It is either, first, destroyed by infanticide, as among the Chinese and Lacedaemonians; or, second, it is stifled or starved, as among other nations whose population is commensurate to its food; or, third, it is consumed by wars and endemic diseases; or fourth, it overflows, by emigration, to places where a surplus of food is attainable.”
/James Madison

jacques_cousteau_80x80
”Vi måste väcka och organisera världens människor till att sätta press på världens ledare att vidta specifika åtgärder för att lösa de två bakomliggande orsakerna till vår miljökris – exploderande befolkningstillväxt och konsumtionen av oersättliga resurser. Överkonsumtion och överbefolkning ligger bakom varje miljöproblem vi står inför i dag.”
/ Jacques Cousteau

“We must alert and organise the world’s people to pressure world leaders to take specific steps to solve the two root causes of our environmental crises — exploding population growth and wasteful consumption of irreplaceable resources. Overconsumption and overpopulation underlie every environmental problem we face today.”
/ Jacques Cousteau

jane_goodall_80x80
”Det är vår befolkningstillväxt som ligger bakom nästan varenda ett av de problem som vi har tillfogat planeten. Om det endast fanns några få av oss, så skulle de otäcka saker som vi gör egentligen inte spela någon roll och Moder Natur skulle ta hand om det – men det finns så många av oss.”
/ Jane Goodall

“It’s our population growth that underlies just about every single one of the problems that we’ve inflicted on the planet. If there were just a few of us, then the nasty things we do wouldn’t really matter and Mother Nature would take care of it — but there are so many of us.”
/ Jane Goodall

no-picture
”Vem som helst skulle förvänta sig att Malthus, som lärde de framtida anställda i Ostindiska kompaniet, skulle utnyttja, med sina pessimistiska bevis, den stora, fattiga och fruktsamma befolkningen i Indien. Det finns dock endast förbigående hänvisningar till Hindustan i hans stora Essä om Populationens Principer.”
/John Kenneth Galbraith

”Anyone would expect that Malthus, who taught the future servants of the East India Company, would draw, for his pessimistic evidence, on the huge, poor and prolific population of India. There is, however, only passing reference to Hindustan in his great Essay on The Principle of Population.
/John Kenneth Galbraith

karan_singh_80x80
”År 1974 ledde jag den indiska delegationen till världsbefolkningskonferens i Bukarest, där mitt uttalande att ”utveckling är det bästa preventivmedlet” blev allmänt känt och ofta citerat. Jag måste erkänna att 20 år senare är jag benägen att ta tillbaka detta, och min inställning nu är att ”födelsekontroll är den bästa utvecklingen”.
/ Karan Singh

“In 1974, I led the Indian delegation to the World Population Conference in Bucharest, where my statement that ‘development is the best contraceptive’ became widely known and oft quoted. I must admit that 20 years later I am inclined to reverse this, and my position now is that ‘contraception is the best development’.”
/Karan Singh

kofi_annan_80x80
”Tanken att befolkningstillväxt garanterar ett bättre liv – ekonomiskt eller på annat sätt – är en myt att bara de som säljer blöjor, barnvagnar och liknande har någon rätt att tro.”
/Kofi Annan

“The idea that population growth guarantees a better life — financially or otherwise — is a myth that only those who sell nappies, prams and the like have any right to believe.”
/Kofi Annan

”Populations-stabilisering borde bli en prioritet för hållbar utveckling, inklusive ett starkt fokus på kvinnors och flickors egenmakt.”
/Kofi Annan

“Population stabilisation should become a priority for sustainable development, including a strong focus on the empowerment of women and girls.”
/Kofi Annan

”… Reproduktiv hälsa (är) ett av de viktigaste verktygen i den bredare kampen mot fattigdomen.”
/Kofi Annan

“…reproductive health (is) one of the key tools in the wider battle against poverty.”
/Kofi Annan

Bild på Leticia Appiah
”I Indien, till exempel, försöker de försena tiden fram till förlossning under äktenskapet. Så de skapar incitament för det. Så om du gifter dig och du har ditt första barn efter tre år så finns det ett paket för dig. Så om du då också har en högre beroende-nivå så måste du skapa incitament för små familjestorlekar. Du måste göra en liten familjestorlek attraktivt och en norm.”
/ Leticia Appiah, verkställande direktör för Ghanas Nationella Befolkningsmängdsråd https://www.modernghana.com/news/840822/ghana-needs-small-family-sizes-to-control-population.html

“In India for instance, they are trying to delay time of delivery during marriage. So they are incentivizing that. So if you marry, and you have your first child after three years, there is a package for you. So then if you also have a higher dependent rate, then you have to incentivize small family size. You have to make small family size attractive and a norm.”
/ Leticia Appiah, Executive Director of the Ghanaian National Population Council https://www.modernghana.com/news/840822/ghana-needs-small-family-sizes-to-control-population.html

martin_luther_king_jr_80x80
”Till skillnad från medeltidens plågor och samtida sjukdomar som vi ännu inte förstår, är den moderna pesten av överbefolkning löslig med medel som vi har upptäckt och med resurser som vi besitter. Det som saknas är inte tillräcklig kunskap om lösningen, men universellt medvetande om problemets allvar och utbildning av de miljarder som är dess offer.”
/Martin Luther King

“Unlike plagues of the dark ages or contemporary diseases we do not yet understand, the modern plague of overpopulation is soluble by means we have discovered and with resources we possess. What is lacking is not sufficient knowledge of the solution but universal consciousness of the gravity of the problem and education of the billions who are its victims.”
/Martin Luther King

maurice_strong_80x80
”Antingen minskar vi världens befolkning frivilligt eller så gör naturen det åt oss, men brutalt.”
/ Maurice Strong

“Either we reduce the world’s population voluntarily or nature will do this for us, but brutally.”
/Maurice Strong

max_born_80x80
”Vetenskap och teknik kommer sedan följa sin tendens av snabb expansion på ett exponentiellt sätt, tills mättnad sätter in. Men det betyder inte nödvändigtvis en ökning av rikedom, ännu mindre av lycka, så länge som antalet människor ökar i samma takt, och med det deras behov av mat och energi. Vid denna punkt, kommer atomens teknologiska problem beröra sociala problem, såsom födelsekontroll och den rättvisa fördelningen av varor. Det kommer att bli en hård kamp om dessa problem … ”
/ Max Born

“Science and technology will then follow their tendency to rapid expansion in an exponential fashion, until saturation sets in. But that does not necessarily imply an increase of wealth, still less of happiness, as long as the number of people increases at the same rate, and with it their need for food and energy. At this point, the technological problems of the atom touch social problems, such as birth control and the just distribution of goods. There will be hard fighting about these problems…”
/Max Born

Bild på Mohamed Ibn Chambas
”I fallet Afrika, så här långt … växer befolkningsmängden snabbare än ekonomin, och länderna kan inte klara de ökande kraven på grundläggande sociala tjänster som vatten, sanitet, utbildning och hälsa.”
/ Mohamed Ibn Chambas, FN: s särskilda representant för Västafrika och Sahel http://citifmonline.com/2017/11/16/manage-africas-population-to-stop-economic-meltdown-chambas/

“In [the] case of Africa, so far…population grows faster than the economy, and countries cannot cope with the increasing demands for basic social services such as water, sanitation, education, and health.”
/ Mohamed Ibn Chambas, the United Nations Special Representative to West Africa and the Sahel http://citifmonline.com/2017/11/16/manage-africas-population-to-stop-economic-meltdown-chambas/

no-picture
”Eftersom omkretsen av världen är given och inte expanderar med det ökade antalet av dess invånare, och eftersom resor till andra planeter, som tros vara obebodda, inte ännu uppfunnits; eftersom jordens bördighet inte kan förlängas utöver en given punkt, och eftersom den mänskliga naturen förmodligen kommer att förbli oförändrad, så att ett givet antal hädanefter kommer att kräva samma mängd av jordens frukter för deras undrstöd nu, och eftersom deras ransoner inte kan reduceras godtyckligt, följer att påståendet ”att världens invånare blir lyckligare ju fler de är” inte kan bibehållas, så snart antalet överstiger det som vår planet med all dess rikedom av mark och vatten kan stödja, måste de börja svälta ut varandra, för att inte nämna andra nödvändigtvis åtföljande olägenheter, nämligen, en brist på andra bekvämligheter i livet, ull, lin, timmer, bränsle, och så vidare . Men den vise Skaparen som befallde män att i början vara fruktsamma och föröka sig, hade inte för avsikt att multiplikationen skulle fortsätta utan gräns, eftersom Han satte gränser för sina invånare och deras uppehälle.”
/Otto Diederich Lutken

“Since the circumference of the globe is given and does not expand with the increased number of its inhabitants, and as travel to other planets thought to be inhabitable has not yet been invented; since the Earth’s fertility cannot be extended beyond a given point, and since human nature will presumably remain unchanged, so that a given number will hereafter require the same quantity of the fruits of the Earth for their support now, and as their rations cannot be arbitrarily reduced, it follows that the proposition “that the world’s inhabitants will be happier, the greater the number” cannot be maintained, for as soon as the number exceeds that which our planet with all its wealth of land and water can support, they must needs starve one another out, not to mention other necessarily attendant inconveniences, to wit, a lack of the other comforts of life, wool, flax, timber, fuel, and so on. But the wise Creator who commanded men in the beginning to be fruitful and multiply, did not intend, since He set limits to their habitants and sustenance, that multiplication should continue without limit.”
/Otto Diederich Lutken

pope-francis-80x80
”Om du värdesätter människor, så vill du ha det maximala antalet som du kan understödja på ett hållbart sätt. Du vill inte ha nästan 12 miljarder som lever ohållbart på jorden vid slutet av seklet – med resultatet att civilisationen kommer att kollapsa och det bara blir ett fåtal hundra överlevande ”
/Påve Franciskus (Jorge Mario Bergoglio)

“If you value people, you want to have the maximum number you can support sustainably. You do not want almost 12 billion living unsustainably on Earth by the end of the century – with the result that civilisation will collapse and there are only a few hundred survivors.”
/Pope Francis (Jorge Mario Bergoglio)

tenzin_gyatso_80x80
”En av de stora utmaningarna i dag är befolkningsexplosionen. Om vi inte har förmåga att ta itu med denna fråga på ett effektivt sätt kommer vi att konfronteras med problemet med att naturresurserna blir otillräckliga för alla människor på denna jord.”
/Dalai Lama (Tenzin Gyatso)

“One of the great challenges today is the population explosion. Unless we are able to tackle this issue effectively we will be confronted with the problem of the natural resources being inadequate for all the human beings on this Earth.”
/Dalai Lama (Tenzin Gyatso)

”Befolkningstillväxten är väldigt mycket förknippad med fattigdom, och fattigdomen plundrar i sin tur jorden. När mänskliga grupper dör av hunger, äter de allt: gräs, insekter, allt. De hugger ner träden, de lämnar landet torrt och kalt. Alla andra angelägenheter försvinner. Det är därför de problem som vi kallar ”miljömässiga” under de närmaste 30 åren kommer att vara de svåraste som mänskligheten har att bemöta. ”
/Dalai Lama (Tenzin Gyatso)

“The growth in population is very much bound up with poverty, and in turn poverty plunders the Earth. When human groups are dying of hunger, they eat everything: grass, insects, everything. They cut down the trees, they leave the land dry and bare. All other concerns vanish. That’s why in the next 30 years the problems we call ‘environmental’ will be the hardest that humanity has to face.”
/Dalai Lama (Tenzin Gyatso)

malthus-80x80

”DET finns knappast någon undersökning mer nyfiken, eller med avseende på dess betydelse, mer värd uppmärksamhet, än den som spårar de orsaker som i praktiken kontrollerar utvecklingen av rikedom i olika länder, och stoppar den, eller gör att den utvecklas mycket långsamt, medan produktionens kraft förblir relativt oförminskad, eller åtminstone skulle inrätta medlen för en stor och överflödande ökning av produktion och befolkning.”
/Thomas Robert Malthus

”THERE is scarcely any inquiry more curious, or, from its importance, more worthy of attention, than that which traces the causes which practically check the progress of wealth in different countries, and stop it, or make it proceed very slowly, while the power of production remains comparatively undiminished, or at least would furnish the means of a great and abundant increase of produce and population.”
/Thomas Robert Malthus

”Hade befolkning och livsmedel ökat i samma förhållande, är det troligt att människan aldrig skulle ha utvecklats ur det barbariska tillståndet.”
/Thomas Robert Malthus

”Had population and food increased in the same ratio, it is probable that man might never have emerged from the savage state.”
/Thomas Robert Malthus

”Kraften av population är så överlägsen jordens kraft att producera uppehälle för människan, att tidig död i något form eller annan måste drabba den mänskliga rasen.”
/Thomas Robert Malthus

”The power of population is so superior to the power in the earth to produce subsistence for man, that premature death must in some shape or other vist the human race.”
/Thomas Robert Malthus

Befolkning, när den är okontrollerad, ökar med ett geometriskt förhållande [1,2,4,8], Uppehälle, ökar endast i ett aritmetiskt förhållande [1,2,3,4].
/Thomas Robert Malthus

Befolkning, när den är okontrollerad, ökar med ett geometriskt förhållande [1,2,4,8], Uppehälle, ökar endast i ett aritmetiskt förhållande [1,2,3,4].
/Thomas Robert Malthus

Besök Populationmatters.org för mer citat från berömda människor!
Go to Populationmatters.org for more quotes from famous people!

Annons

22 reaktioner till “Citat om population

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s