Politisk färg

Vi har regnbågens alla olika färger samt fler färger

Vetenskap är något som ska vara HELT OBEROENDE av politiska ideologier och vi har därför inte utgått från andra partier när vi utformat politiken som vi vill föra, men ibland drar vi liknade slutsatser i olika frågor och vi är otroligt öppna för evidens som förändrar våra ståndpunkter.

Vi har satt barnen och framtidens generationer i centrum, alltså en långsiktig politik, samt försöker skapa den bästa politiken för alla människor inkl.  naturen som vi ska leva i samklang med. Det är en politik som vi tror att nästan alla kan trivas med.

Introspektion/meditation är ytterligare ett sätt att höja nivån på medvetandet. Vissa människor gör detta helt naturligt, utan att veta om det. De utstrålar då lugn och mod. Vi rekommenderar alla som medverkar aktivt att bli lugna och modiga. Detta för att sänka våra stresshormoner och få våra hjärnor att fungera så bra som möjligt.

Vi är gröna

Ekologiskt hållbart grönt är livsavgörande för civilisations överlevnad. Det har arkeologer, matematiker, biologer och forskare inom jordbruk mycket goda evidens om. Vetenskapsman efter vetenskapsman beskriver nödvändigheten av att snabbt komma i balans med naturen, även om det råder delade meningar om vad vi egentligen vet om framtida klimat, men enighet råder om att klimatförändringar kan vara dåligt för livet på planeten, både om det skulle bli mycket varmare, eller mycket kallare. Enigheten är dessutom mycket stor att vi behöver en ekologiskt hållbar beredskap mot olika välkända utrotningsevent.

Att vara grön på riktigt innebär p.g.a. detta att vi MÅSTE har ett utträdeskrav ur EU, samt att vi enbart går in i regeringssamarbete med partier som verkar för ett utträde ur EU, eftersom EU ökar transporter och försvårar för lokalt odlat och förstör för alla nationers egen ekologiskt hållbara beredskap. Vi är däremot, precis som majoriteten av folket, för ett nordiskt förbund där samverkan kan ske för att skapa ett tryggt norden.

Vi verkar, av dessa gröna skäl, till den nationella demokrati som Olof Palme ledde som tryggade Sveriges lokala livsmedelsproduktion. Vi vill gå längre i detta och bli alltmer regionalt och lokalt självförsörjande, även om vi vill vara solidariska internationellt och nationellt. Människan ska vara i kontakt med sin mat i alla nationer och kommuner i världen!

Genom Introspektion/meditation har vi kommit fram till att genmanipulering av liv, samt giftbesprutning av liv, är olämpligt. Olika forskningsrapporter har dessutom visat på skadlig inverkan på både djur och människor. Den s.k. ”Cocktaileffekten” är dessutom svår att förutse.

Våra gröna vetenskapliga politiker kommer rösta för fred på jorden för alla barn, samt för population i balans med naturen i alla nationer, stötta yttrandefrihet, demokrati och vetenskaplighet, samt hjälpa andra folk i deras närområden med bistånd, när det behövs för att avhjälpa tillfälliga problem. Lokala insatser hjälper enligt forskaren Hans Rosling helt evident allra flest människor allra bäst.

Vi är Röda

Eftersom vetenskapliga undersökningar visat att en mer jämlik politik minskar mordfrekvensen, vilket är det bästa för ett tryggt samhälle för barnen och alla medborgare, så är vi röda socialpolitiskt. Evidens:

”Brottsligheten har också visat sig ha ett samband med ojämlikheten i samhället. De flesta studier som undersöker sambandet har koncentrerat sig på mord – eftersom mord nästan är identiskt definierade över alla nationer och jurisdiktioner.  Det har gjorts mer än femtio studier som visar att våldstendenser är vanligare i samhällen där inkomstskillnaderna är större. Forskning har utförts som jämför utvecklade länder med underutvecklade länder, såväl som att studera områden inom länder. Daly et al. 2001[80] fann att mellan förenta staterna och de kanadensiska provinserna finns det en tiofaldig skillnad i mordfrekvens relaterad till ojämlikhet.”

”Crime rate has also been shown to be correlated with inequality in society. Most studies looking into the relationship have concentrated on homicides – since homicides are almost identically defined across all nations and jurisdictions. There have been over fifty studies showing tendencies for violence to be more common in societies where income differences are larger. Research has been conducted comparing developed countries with undeveloped countries, as well as studying areas within countries. Daly et al. 2001[80] found that among U.S States and Canadian Provinces there is a tenfold difference in homicide rates related to inequality”

Vi är alltså ungefär lika röda som Olof Palme och vissa vänsterpartister, men inte så röda som kommunister, även om vi givetvis bjudit in dem till valsamverkan. Vi är röda eftersom vi är för ett utträde ur EU, samt därefter är för en progressiv skatteskala som ökar jämlikheten i samhället till en högre nivå.

Precis som Olof Palme är vi inte för någon massmigration av icke-flyktingar och icke-barn, även om människor med riktiga flyktingskäl givetvis skall ges andrum med tillfälliga uppehållstillstånd i Sverige OCH skall kunna känna sig trygga i Sverige. Vi ska t.ex. INTE importera sådana problem som riktiga flyktingar har tvingats fly, eller skapa hög arbetslöshet i Sverige i onödan! När vi har låg arbetslöshet och har nått balans med naturen är en balanserad mängd immigration och emigration, som är trygg för nationen och miljön, naturligtvis ok.

Asylansökan måste alltid handhas snabbt och effektivt genom kompetenta team, t.ex. på ambassader utomlands, vilka avgör vilka människor som har störst skyddsbehov, vilka som är riktiga barn, samt vilka barn som faktiskt saknar anhöriga och inte är s.k. ”ankarbarn” som utnyttjas av ekonomiska orsaker.

Avvisningar måste ske rationellt, humant och effektivt så att pengar kan kanaliseras till de mest behövande, ex. riktiga flyktingar i flyktingläger. Sverige får INTE gynna kriminella eller terrorister! De måste straffas och sedan deporteras/avvisas snabbt och effektivt. Sverige får inte bli en social dumpningsstation, heller inte importera kriminalitet eller terror-problem!

Vi ska absolut inte ”skapa jobb”, men rationalisera bort jobb, så att vi befriar människan i största möjliga mån från löneslaveriet och kan fokusera på rekreation i en balanserad natur och långa ekologiska resor, t.ex. med cyklar och segelbåtar, för att uppleva andra kulturer av intresse.

Mångkultur/sekterism är inte vår modell, men enhet/sekularism/ateism. Vi vill bevara olika kulturer lokalt, inte blanda dem eller skapa konflikt mellan olika kulturer, samt ge andrum till de som tvingats fly vissa reaktionära kulturer, t.ex. Bassam Al-Baghdady.

Bassam ska känna sig trygg i Sverige, anser vi, även om han har stöttat bombliberalerna, vilka under ledarskapet av sin major var för att bomba Irak till stenåldern, på falska grunder enligt Hans Blix, men en dag kanske liberalerna vaknar upp ur sin s.k. ”liberalism”?

Vi är även röda på så vis att vi vill dela på jobben solidariskt och successivt införa medborgarlön, som en naturlig del av automatisering och rationalisering.

Vi är lite blå, min inte blå som smurfar

Så länge resten av världen är kapitalistiskt uppbyggd så tror vi att det gynnar oss bäst med ett kapitalistiskt system, med tullmur och progressiv skatteskala, samt att detta kan införas då vi lämnat EU-medlemskapet.

Kapitalismen får inte bli för kallt blå, men måste innebära allas lika möjligheter att utbilda sig och lyckas inom den. Kapitalism får inte bli ett riggat monopolspel för kortsiktig egoism där fåtalet skor sig på flertalet och vi inte håller oss i balans med naturen.

Lagar och samhällsstruktur måste se till att  alla måste ha en chans att lyckas i en rättvis konkurrens, annars ser vi det inte som en sund kapitalism. Globalismens och EU:s monopolkapitalism är ofta osund ur ett ekologiskt hållbart perspektiv och dessutom orättvis för både arbetare och företagare. Vetenskapliga partiet är därför ett vänsternationellt parti som värnar både arbetare och företagare i alla världens nationer.

Vi är blågula, bruna, lila och rosa samtidigt

Vi är blågula som den svenska flaggan, vi är för Sveriges väl i första hand och att hjälpa andra länder med bistånd och självhjälp långsiktigt, i andra hand. Vi är absolut för att brun hud ska få finnas i Sverige och gärna i Vetenskapliga partiet också.

I Vetenskapliga partiet är alla välkomna oavsett kön, sexuell läggning, religiös bakgrund, eller etnisk tillhörighet, men vi är för en deliberativ diskurs om alla ämnen, inklusive vilken nivå av invandring som ett land bör ha, samt vilka skäl som är rimliga och även Sveriges och Vetenskapliga partiets rätt att porta kriminella eller mentalt sjuka individer eller sekterister, samt ställa krav.

Vi anser att det är korrekt att alla ämnen kan diskuteras inom politiken och att de ska diskuteras så hövligt som det bara går. I en demokrati måste man lyssna på den andra sidan och svara på svåra frågor.

Politik är viktigt och de som medverkar i Vetenskapliga partiet måste vara öppna för sanningen, även om den inte alltid är bekväm, samt vara beredda att ändra uppfattning. En sådan samtalsdemokrati har goda chanser att bli emotionellt korrekt.

Vi är starkt emot alla inhumana mentalt sjuka politiska strömningar, kulturer och religioner som tvångsansluter eller tvångsdöper oskyldiga barn, startar omoraliska krig, torterar, mördar, för oväsen, plågar djur, helt ovetenskapligt skär i barn, ritualmördar, hjärntvättar, könsdiskriminerar eller förtrycker människor.

Varje barns rätt till sin egen kropp och val av tro står högre än religioners och politiska partiers frihet att indoktrinera barnen in i fantasier som saknar vetenskaplig grund. P.g.a. att varje demokrati kräver yttrandefrihet och åsiktsfrihet så måste allt s.k. ”värdegrundsarbete” förbjudas. Vad man värderar högt är alltid individuellt och måste så förbli!

I s.k. ”värdegrundsarbete” fastslås olika politiska åsikter. ”Värdegrundsarbete” är därför idag en skönmålning av regelrätt repression och diskriminering, vilket inte hör hemma i en demokrati och kan leda till kaos. ”Värdegrundsarbete” är därför att betrakta som folkförräderi och bör därför bestraffas enligt brottsbalken. Vad som gäller bör istället fastslås genom tydliga lagar.

Vi är vita

Vitt är regnbågens alla färger i en enhet och symboliserar för oss att intelligens premieras, så att samhället utvecklas positivt, blir upplyst, medvetet och samverkar. (Notera att intelligens är inte samma sak som IQ) Högre äkta intelligens kommer förmodligen gynna alla människor på lång sikt, helt oavsett individuellt IQ, där ett intelligent urval efter hand kommer leda till en mänsklighet som bättre kan agera långsiktigt, samt motiverar sig själv att utveckla sin karaktär och på så vis kan bidraga till en bättre värld på ett långsiktigt sätt, till alla barn och barnbarns stora glädje.

Vetenskapliga partiet anser att det är emotionellt korrekt mot barnen att förbättra deras ärftliga egenskaper så att fler barn lyckas bättre i ett intelligent och modernt samhälle, kan bidra till utvecklingen och dessutom lyckas förstå vikten av nedväxt till en långsiktig balans med naturen, samt lyckas förstå logiken med välfärd för alla världens människor, i balans med sin lokala natur. Människor som är hjälpsamma och bryr sig om andra människor och helheten ska premieras och de kommer premieras i ett mer jämlikt och jämställt samhälle!

Regnbågens alla färger

För oss betyder regnbågens alla färger, sida vid sida, att vi har respekt för demokratin och andra människors rätt att bilda demokratiska partier. Därför valsamverkar vi givetvis tillsammans med andra demokratiska partier genom Valsamverkanspartiet, även om andra partier har andra åsikter (baserade på annat än vetenskap).

Tillhör du redan ett parti och vill ge mandat till ditt parti i nästa val, berätta då gärna om valsamverkan för dina partikamrater! Har dina partikamrater svårt att förstå fördelarna med samarbete, skapa då nya partier som inte har samarbetssvårigheter och anslut dem, eller börja meditera och gå med i Vetenskapliga partiet!

Vill du läsa mer ingående om vårt nuvarande politiska ställningstagande läs då gärna A-Ö!

Är du vetenskapligt lagd, är öppen för nya tankegångar och vill bli medlem klicka då här!

Är du nöjd med partiet och vill rösta på partiet läs då här om hur man röstar!

Annons

4 reaktioner till “Politisk färg

   1. Helt klart! Men kanske behövs det först ett total-ras innan folk begriper? En sån svacka kan ta årtionden innan folket kan resa sej ur skiten.

    // Kao

    1. Jo. Kanske det raset bli startskottet så att de förstår att kortsiktig egoism och fulmedias skapade käbbel inte fungerar för dem, inte ens i den kortsiktiga realiteten?

     Det kan bevisligen gå kvickt med exponentialfunktionens logik också. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64% rakt in i Riksdagen.

     Hur det blir hänger på oss alla varje dag. Donera gärna på ditt eget vis och/eller tala åtminstone med människor varje dag om det här, så att de har sin chans att bromsa och minska raset åt framtidens generationer snabbare tillsammans med oss!

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s