KRITIK & ANALYS AV SION VISES PROTOKOLL 24 HÄRSKARNAS KVALITÉER

PROTOCOL 24 QUALITIES OF THE RULER

PROTOKOLL 24 HÄRSKARNAS KVALITÉER

Selecting and training the seed of David

Att välja och träna Davids ättlingar

1. I pass now to the method of confirming the dynastic roots of king David to the last strata of the earth.

1. Jag går nu till den metod av att bekräfta kung Davids dynastiska rötter till jordens sista samhällsskick.

[Kommentar: Att sekter har en tendens att vilja välja sina egna till positioner är inget nytt.]

2. This confirmation will first and foremost be included in that which to this day has rested the force of conservatism, by our learned elders, of the conduct of the affairs of the world, in the directing of the education of thought of all humanity.

2. Denna bekräftelse kommer framförallt att inkluderas i det som till denna dag har vilat i konservatismens kraft, genom våra lärda åldermän, i handhavandet av världsaffärerna, genom regisserandet av utbildningen av mänsklighetens tänkande.

[Kommentar: Sektens konservativa åldermän tycks vara fullt medvetna om att man kan styra världens politik genom den mentala media-inducerade hjärntvätten av mänskligheten, vilken leder till den önskade masshysterin. Inte alls märkligt. Så styr psykopatiska sektledare sina sekter också. Detta förklarar också varför kriget mot Swish-hororna har inletts. Politikeradeln och fulmedia-sionisterna är, med stor sannolikhet, i korrumperad maskopi.]

3. Certain members of the seed of David will prepare the kings and their heirs, selecting not by right of heritage but by eminent capacities, inducting them into the most secret mysteries of the political, into schemes of government, but providing always that none may come to knowledge of the secrets. The object of this mode of action is that all may know that government cannot be entrusted to those who have not been inducted into the secret places of its art….

3. Vissa medlemmar av Davids ättlingar kommer förbereda kungarna och deras arvtagare, utvälja dem, inte genom valet av ursprung, men av högt stående kapaciteter, introducera dem in i de hemligaste politiska mysterierna, in i r

Signed by the representatives of Zion, of the 33rd degree.

Undertecknat av Zions representanter, av den 33:e graden.

egeringskomplotter, men se till att aldrig någon annan får kunskap om hemligheterna. Syftet med detta sätt att agera är att alla får veta att regering inte kan anförtros till dem som inte har introducerats in i de hemliga platserna för dess knep…

[Kommentar: Var den hemliga platsen för dessa knep finns vore givetvis intressnt att ta reda på, men jag misstänker att innehålet består av olika metoder för att ljuga, vilseleda och bedra. Folkets försvar mot dem bör alltså bestå i att lära sig att avslöja lögn, d.v.s. vara medveten om evident sanning.]

4. To these persons only will be taught the practical application of the aforenamed plans by comparison of the experiences of many centuries, all the observations on the politico-economic moves and social sciences – in a word, all the spirit of laws which have been unshakeably established by nature herself for the regulation of the relations of humanity.

4. För dessa personer kommer endast den praktiska applikationen av de förutnämnda planerna i jämförelse med erfarenheterna från många århundraden att läras ut, alla observationer på de politiska-ekonomiska dragen och sociala vetenskaper – kortfattat, alla lagars andemening som orubbligt har etablerats av naturen självt för att reglera relationen med mänskligheten.

[Kommentar: Jag undrar om inte planen kommer slå slint p.g.a. Inte

Signed by the representatives of Zion, of the 33rd degree.

Undertecknat av Zions representanter, av den 33:e graden.

rnets födelse, eftersom Internet innehåller den fria öppna mjukvara, som undergräver alla olika fulmedier. Fulmediernas repeterade lögner som undergräver korrekta ord, korrekt tänkande, demokrati och yttrandefrihet, överges allt mer av folket. Den sista dödsryckningen kan ses i bönande efter ökat pressstöd och internettrolls repeterade lögner i öppna kommentarsfält. Ett svaghetstecken. De är förmodligen på väg att försvinna. Folket är förmodligen på väg att vakna.]

5. Direct heirs will often be set aside from ascending the throne, if, in their time of training, they exhibit frivolity, softness and other qualities that are the ruin of authority, which render them incapable of governing and in themselves dangerous for kingly office.

5. Direkta arvtagare kommer ofta sättas åt sidan från att bestiga tronen, om, de i sin utbildningstid, visar upp lättsinnighet, mjukhet och andra kvaliteter som betyder auktoritetens undergång, vilket framställer dem som inkapabla att regera och i sig själva farliga för kunglig tjänst.

[Kommentar: Intelligent, för vem kan respektera en ledare som inte har alla hästarna i båset, fjollar sig på ett fråstötande sätt, eller låter sig vilseledas in i ett osunt leverne? Det finns naturligtvis en anledning att nästan alla politiker är så konservativa i sina framrädanden och reagear så överdrivet på minsta avvikelser.]

6. Only those who are unconditionally capable for firm, even if it be to cruelty, direct rule will receive the reins of rule from our learned elders.

6. Bara de som är ovillkorligen kapabla till fast direkt styre, även om det skulle leda till grymhet, kommer få styrnings-tyglarna från våra lärda äldre.

[Kommentar:  Girigbukarna som har tillskansat sig allt mer makt föreställer sig nog att om de ska kunna behålla största möjliga makt så måste det ske genom diktatur eller oligarki/plutokrati, eftersom äkta demokrati lätt leder till socialism, men den girigbuk som gapar efter mycket, mister ofta hela stycket.]

7. In case of falling sick with weakness of will or other form of incapacity, kings must, by law, hand over the reins of rule to new and capable hands….

7. I händelse av svaghet p.g.a. sjukdom eller av vilja eller annan form av oförmåga, måste kungar, genom lag, lämna över styr-tyglarna till nya och kapabla händer….

[Kommentar: En självklarhet.]

8. The king’s plan of action for the current moment, and all the more so for the future, will be unknown, even to those who are called his closest counsellors.

8. Kungens plan för agerande i nuläget, och mer så i framtiden, kommer vara okänd, även för dem som kallas för hans närmaste rådgivare.

[Kommentar: För den reaktive låter det kanske märkligt, men för den proaktive låter det nog som en fullt logisk plan för vilken diktator som helst.]

9. Only the king and the three who stood sponsor for him will know what is coming.

9. Enbart kungen och de tre som stod som sponsor för honom kommer veta vad som kommer.

[Kommentar: Jag förmodar att de föreställer sig att den som ska bli diktator blir det enbart p.g.a. stödet från tre monopolkapitalister som äger medierna tillsammans. Inte orealistiskt idag, men det verkade kanske orealistiskt, för de allra flesta, då de skrevs? ]

10. In the person of the king who with unbending will is master of himself and of humanity all will discern as it were fate with its mysterious ways. None will know what the king wishes to attain by his dispositions, and therefore none will dare to stand across an unknown path.

10. I kungens personlighet som med hårdnackad vilja är mästare över sig själv och över mänskligheten kommer allt uppfattas som om det vore ödet med dess mysteriska vägar. Ingen kommer veta vad kungen önskar uppnå med sin disposition, och därför kommer ingen våga att stå i motsats till ett okänt vägval.

[Kommentar: Ödestro och mysticism är på väg bort, till förmån för vetenskaplighet, tror jag, så den där ”kungen”, i betydelsen nyckfull ”diktator”, kommer säkerligen få det mycket tufft, om den sionistiska sekten skulle försöka realisera den versionen.]

11. It is understood that the brain reservoir of the king must correspond in capacity to the plan of government it has to contain. It is for this reason that he will ascend the throne not otherwise than after examination of his mind by the aforesaid learned elders.

11. Det är förstås så att kungens hjärn-reservoar måste motsvara i kapacitet till den regeringsplan som den måste innehålla. Det är av detta skäl som han inte kommer bestiga tronen utan att genomgå sinnesundersökning av de förutsagda lärda åldermännen.

[Kommentar: Att åldermännen får en sinnesundersökning som resulterar i sluten mentalvård verkar, i min mening, betydligt mer lämpligt, men för att åldermännen skulle förstå det skulle de behöva exakt den kompetens som de uppenbarligen saknar, d.v.s. moralfilosofisk skolning.]

12. That the people may know and love their king, it is indispensable for him to converse in the market-places with his people. This ensures the necessary clinching of the two forces which are now divided one from another by us by the terror.

12. För att folket ska känna och älska sin kung, så är det oumbärligt för honom att konversera på marknadsplatser med sitt folk. Detta säkerställer nödvändigheten av clinchning av de två krafter som nu står delade av oss från varandra genom terrorn.

[Kommentar: Häri ligger psykopatins logik om att söndra och härska. Hetsen är tänkt att skapa terrorism mellan de sidor som står i strid med varann, aldrig att nå balans. Efter striden, som alltid leder till kaos och misär, får psykopaterna lätt att ta över.]

13. This terror was indispensable for us till the time comes for both these forces separately to fall under our influence.

13. Denna terror var oumbärlig för oss tills tiden kommer för båda dessa krafter var för sig att falla under vårt inflytande.

[Kommentar:  I partipolitiken syns hur de allra flesta partier underkastar sig mediamakten, aldrig utmanar den, aldrig kritiserar den, förmodligen i rädsla för att bli mörkad av den, eller drevad av den.]

14. The king of the Jews must not be at the mercy of his passions, and especially of sensuality: on no side of his character must he give brute instincts power over his mind. Sensuality worse than all else disorganises the capacities of the mind and clearness of views, distracting the thoughts to the worst and most brutal side of human activity.

14. Judarnas kung får inte vara offer för sina drifter, och speciellt inte sensualiteten: på ingen sida i sin karaktär får han ge brutala instinkter makt över sitt medvetande. Sensualiteten som är sämre än allt annat som skapar oordning i medvetandets kapacitet och åsikternas klarhet, distraherar tankarna till de värsta och mest brutala sidan av mänsklig aktivitet.

[Kommentar: Är man en brutal psykopat, som förknippar sensualitet med brutalitet, så förstår jag den åsikten, men i vanliga fall tror jag att de flesta associerar sensualitet med något mycket fint, som absolut är en viktig del av de flesta normala människor. Viljan att göra sensualitet till något fult, som skall beläggas med skuld och skam, är snarare psykopaternas sätt att kunna snärja sina offer.]

15. The prop of humanity in the person of the supreme lord of all the world of the holy seed of David must sacrifice to his people all personal inclinations.

15. Det personliga stödet för mänskligheten och världen, av den oöverträffade lorden i person, av Davids ättlingar, måste offra alla personliga böjelser för sitt folk.

[Kommentar: Att gamla äldre stofiler, som sannolikt har svårt att få upp ståndet, har lätt att stå emot sensualitet kan ev. göra att deras stora egon och narscissism vill se detta som något beundransvärt och oöverträffat?]

16. Our supreme lord must be of an exemplary irreproachable mind.

16. Vår suveräne lord måste ha ett exemplariskt oklanderligt medvetande.

[Kommentar: Underförstått skall förmodligen läsaren nu göra kopplingen med de tre sista orden till de som har undertecknat. Ett välkänt trick, men i min mening mycket klandervärt.]

Signed by the representatives of Zion, of the 33rd degree.

Undertecknat av Zions representanter, av den 33:e graden.

[Kommentar: 33:e graden antyder en väl inarbetad pyramidstruktur med grader, vilket påminner om andra hierarkiska sekter. Man funderar onekligen på om det i toppen av många sekter sitter en liten kryptosionist som vill kunna kontrollera även andra sekter i eget syfte? Alla som har lurats med i sekter bör naturligtvis fråga sig den frågan själv, särskilt om de är väldigt positiva till Israels krigsförbrytelser, etniska rensning och landsstöld!]


Innehållsförteckning – Sion Vises protokoll


DENNA ÖVERSÄTTNING ÄR EN GÅVA FRÅN MIG TILL ALLA SVENSKA MEDBORGARE SOM ÄR INTRESSERADE AV INNEHÅLLET I DESSA PROTOKOLL. DETTA SKER HELT UTAN KRAV PÅ MOTPRESTATION FRÅN ER SIDA. KONTAKTA MIG GÄRNA OM DU VILL GE EN GÅVA ELLER VILL SPONSRA.

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s