Kan den norska Nobelkommittén uppmuntras med den norska brottsbalken(straffeloven)?

Det slår mig när jag läser en artikel av Tomas Magnusson, som anser att ”Nobelstiftelsen måste agera mot feltolkning av fredspriset”, att Nobelstiftelsen faktiskt inte ”måste” någonting, men att man kan uppmuntra Norska Nobelkommittén till hederlighet med några ord ur ”straffeloven”.

(Tomas Magnusson, har tidigare varit ordförande i Svenska freds- och skiljedomsföreningen, samt president i Internationella fredsbyrån, samt alltså skriver i den bomb-liberala tidningen DN … av alla förvillar-tidningar…)

Jodå. Norge har en brottsbalk som kallas för straffeloven, i vilken jag fann följande paragafer, som ev. kan komma till god användning för att uppmuntra Norska Nobelkommittén att visa större respekt för Alfred Nobels vilja:

Kapittel 19. Vern av offentlig myndighet og tilliten til den

§ 173. Misbruk av offentlig myndighet

Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved utøving av offentlig myndighet
a) mot bedre vitende grovt bryter sin tjenesteplikt,
b) bryter sin tjenesteplikt med forsett om å oppnå vinning for seg eller andre,
c) bryter sin tjenesteplikt med alvorlig ulempe, skade eller urettmessig frihetsberøvelse som følge, eller
d) på andre måter misbruker offentlig myndighet.

Kapittel 20. Vern av den offentlige ro, orden og sikkerhet

§ 198. Forbund om alvorlig organisert kriminalitet

Den som inngår forbund med noen om å begå en handling som kan straffes med fengsel i minst 3 år, og som skal begås som ledd i aktivitetene til en organisert kriminell gruppe, straffes med fengsel inntil 3 år, med mindre forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse. Forhøyelse av maksimumsstraffen ved gjentakelse eller sammenstøt av lovbrudd kommer ikke i betraktning.

Med organisert kriminell gruppe menes et samarbeid mellom tre eller flere personer som har som et hovedformål å begå en handling som kan straffes med fengsel i minst 3 år, eller som går ut på at en ikke ubetydelig del av aktivitetene består i å begå slike handlinger.

Kapittel 27. Vinningslovbrudd og liknende krenkelser av eiendomsretten

§ 324. Underslag

For underslag straffes den som med forsett om en uberettiget vinning for seg selv eller andre rettsstridig
a) selger, forbruker eller på annen måte tilegner seg en løsøregjenstand eller pengefordring som han besitter, men som tilhører en annen, eller
b) forføyer over penger han har innfordret for en annen, eller som på annen måte er betrodd ham.

En handling som går inn under §§ 385 eller 386, straffes ikke etter paragrafen her.

Straffen for underslag er bot eller fengsel inntil 2 år.

§ 325. Grovt underslag

Grovt underslag straffes med fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om underslaget er grovt skal det særlig legges vekt på om
a) verdien av det underslåtte er betydelig,
b) underslaget har pågått over lengre tid,
c) det er begått ved brudd på en særlig tillit som følger med en stilling, et verv eller oppdrag, eller
d) det er ført eller utarbeidet uriktige regnskaper eller uriktig regnskapsdokumentasjon.

Kapittel 30. Bedrageri, skattesvik og liknende økonomisk kriminalitet

§ 372. Grovt bedrageri

Grovt bedrageri straffes med fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om bedrageriet er grovt skal det særlig legges vekt på om
a) det har hatt til følge en betydelig økonomisk skade,
b) det er voldt velferdstap eller fare for liv eller helse,
c) det er begått ved flere anledninger eller over lengre tid,
d) det er begått av flere i fellesskap eller har et systematisk eller organisert preg,
e) lovbryteren har foregitt eller misbrukt stilling, verv eller oppdrag,
f) det er ført eller utarbeidet uriktige regnskaper eller uriktig regnskapsdokumentasjon, eller
g) lovbryteren har forledet allmennheten eller en større krets av personer.

§ 390. Økonomisk utroskap

Den som handler mot en annens interesser som han styrer eller har tilsyn med, med forsett om å oppnå en uberettiget vinning for seg eller andre eller om å skade, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år.

Även om lagen inte kommer kunna användas, eftersom rättsstaten kanske inte är vad den borde vara, så kan kanske ett hot om polisanmälan ev. ge en politisk tyngd till fredsaktivisterna? Paragrafer, formuleringar och ord ur straffeloven kan säkerligen även ”uppmuntra” en Nobel-kommitté att välja bättre kandidater för priset?

Även politiker är människor som sannolikt vill framstå som lagliga och hederliga inför sin omgivning, om inte annat för att bli återvalda, så skicka gärna vidare till rätt personer!

Mer intressant:
http://fredsrorelsen-pa-orust.se/fredspr2018.php
http://www.nejtillnato.se/2018/12/08/inlagg-av-fredsaktivisten-ola-friholt/
http://www.nejtillnato.se/2018/12/08/inlagg-av-fredsaktivisten-ola-friholt/

Annonser

2 reaktioner på ”Kan den norska Nobelkommittén uppmuntras med den norska brottsbalken(straffeloven)?

 1. Takk for interessen, som er interessant ved å illustrere at ikke-jurister lett overser at juss er et fag med stor språklig presisjon. Dermed blir henvisningene til straffeloven lett forfeilet – for eksempel handler ikke Stortinget her med å ”utøve offentlig tjeneste” – de norske folkevalgte er organ i en privat svensk stiftelse. For et utrolig arrangement, og så vanskelig! Styringen og det overordnede ansvaret ligger i Stiftelsen i Stockholm, og de må ha instruksjonsmyndighet overfor sine underorganer, altså er overordnet de norske folkevalgte (som her ikke er å anse som Storting – oppgaven ligger helt på siden av de oppgaver som er beskrevet i Norges grunnlov). Men straffeloven har nok av bestemmelser, om stiftelser, forvaltning av betrodde midler osv.

  Facebook, jeg har skrevet på nett at
  ”the Nobel committee to use in an argument in support of Nobel´s plan for peace – by global agreement on co-operation, law and disarmament – the problem raised here is that Norway´s parliament wishes to award Nobel´s prize but 99 % of Parliament is against serving Nobel´s plan for peace.” Fredrik S. Heffermehl
  Fredrik S. Heffermehl: ”The Parliament refuses to serve Nobel for two reasons: 1) it would run counter to Norway´s unfailing loyalty to the US and NATO – and 2) it would mean that the members of Parliament could no longer treat themselves to the precious seats on the prestigious committee.”

  Etter mitt skjønn tvinger Stortinget ved sin avstemning hvor 99% var mot å ta hensyn til Nobel Nobelstiftelsen til å finne en annen løsning som sikrer en dedikert komite – dedikert til Nobels intensjon.

  • Tack för dina åsikter och kunskaper.

   Jurister är ofta i maskopi med de som sitter på makten och pengarna. Lita inte på dem!

   Facebook tillhör krigs-maskineriet. Där bör inte du eller någon annan människa för fred befinna sig. De blockerar ex. fredliga kanaler som ex. Globalpolitics.se och Newsvoice.se, samt gynnar krigspropaganda.

   Vi kan anmäla politikerna och använda orden och praragraferna mot dem, när de beter sig kriminellt och klandervärt i sitt arbete. Det har garanterat effekt när de blir dömda som klandervärda offentligt av fredsaktivister som pratar med människor och berättar vilka partier och vilka politiker som är ansvariga för det klandervärda beteendet i den norska Nobelkommittén.

   Men ansvaret ligger också på oss som leder motståndet. Ansvaret ligger i min mening också hos våra folk att välja nya partier och nya politiker som ser till att våra länder börjar verka för fred. Vi måste också ställa upp på att leda!

   Finns det inga partier för fred, eller om dessa inte duger, av olika skäl, så måste vi faktiskt skapa nya partier som följer folkviljan om fred och genom dem skapa en fredlig valteknisk samverkan som folken kan rösta på!

   Detta gör jag i Sverige! Jag tror det kan leda fram till en hederligare norsk Nobelkommitté dessutom. Berätta gärna det för alla svenskar och norrmän du känner. :-)

Välkommen att kommentera! Läs gärna kommentarsreglerna i menyn!

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s