KRITIK & ANALYS AV SION VISES PROTOKOLL 20 FINANSIELLT PROGRAM

PROTOCOL 20 FINANCIAL PROGRAMME

PROTOKOLL 20 FINANSIELLT PROGRAM

Progressive taxation – Stagnant capital – the ruinous Gold Standard

Progressiv beskattning – Stillastående kapital – den förödande guldmyntfoten

1. To-day we shall touch upon the financial program, which I put off to the end of my report as being the most difficult, the crowning and the decisive point of our plans. Before entering upon it I will remind you that I have already spoken before, by way of a hint, when I said that the sum total of our actions is settled by the question of figures.

1. Idag skall vi beröra det finansiella programmet, som jag skjuter upp till slutet av min rapport eftersom den är den svåraste, kröningen och den avgörande punkten för våra planer. Innan vi går in på den vill jag jag påminna er att jag redan har talat förut, genom en ledtråd, när jag sade att den totala summan av våra aktiviteter avgörs genom frågan av siffror.

[Kommentar: Jag noterar att ”progressiv beskattning” kan skatta tillbaka förmögenheter från de som har tillskansat sig dem och därigenom kan återställa en tryggare samhällsordning, även om kortsiktiga girigbukar inte vill förstå hur viktigt det är med progressiva skatter för helheten.]

2. When we come into our kingdom our autocratic government will avoid, from a principle of self-preservation, sensibly burdening the masses of the people with taxes, remembering that it (the government) plays the part of father and protector. But as State organisation costs dear it is necessary nevertheless to obtain the funds required for it. I will, therefore, elaborate with particular precaution the question of equilibrium in this matter.

2. När vi kommer in i vårt kungarike så kommer vår autokratiska regering, enligt principen om självbevarelsedrift, förståndigt undvika att belasta folkmassorna med skatter, i minnet att den (regeringen) spelar rollen av fader och beskyddare. Men eftersom statsorganisationen kostar dyrt så är det likväl nödvändigt att införskaffa kapitalet som behövs för detta. Jag kommer, därför, med speciell försiktighet utveckla denna fråga av balanssinne i detta ämne.

[Kommentar: Människor har inget emot hög skatt och ser den inte som en belastning om de får något för den. Det är enbart girigbukar som ser skatter som en belastning. Normala människor har inget emot gemensamma nyttiga satsningar.]

3. Our rule, in which the king will enjoy the legal fiction that everything in his State belongs to him (which may easily be translated into fact), will be enabled to resort to the lawful confiscation of all sums, of every kind, for the regulation of their circulation in the State. From this follows that taxation will best be covered by a progressive tax on property. In this manner the dues will be paid; without straitening or ruining anybody; in the form of a percentage of the amount of property. The rich must be aware that it is their duty to place a part of their superfluities at the disposal of the State, since the State guarantees them security of possession of the rest of their property and the right of honest gains, I say honest, for the control over property will do away with robbery on a legal basis.

3. Vårt styre, i vilken kungen kommer njuta den legala fiktionen att allting i hans stat tillhör honom (vilket lätt kan bli översatt i faktum), kommer göra det möjligt att tillgripa den lagliga konfiskationen av alla summor, av alla sorter, för regleringen av deras cirkulation i staten. Av detta följer att beskattning bäst kommer täckas av en progressiv skatt på egendom. På detta sätt kommer det som är tillbörligt att betalas; utan att skapa finansiella svårigheter eller ruinera någon; i formen av en procent på summan för egendomen. De rika måste vara medvetna om att det är deras plikt att placera en del av sina överflöd till statens förfogande, eftersom staten garanterar deras säkerhet för resten av deras egendom och rätten till ärlig affärsvinst, jag säger ärlig, för kontrollen över egendom kommer avskaffa plundring på legal basis.

[Kommentar: Fantasin om en kung som äger allting är förmodligen varje narscissistisk psykopats egen dröm.]

4. This social reform must come from above, for the time is ripe for it – it is indispensable as a pledge of peace.

4. Denna sociala reform måste komma från ovan, eftersom tiden är mogen för den – det är oumbärligt som en säkerhet för fred.

[Kommentar: Ingen kommentar.]

5. The tax upon the poor man is a seed of revolution and works to the detriment of the State which in hunting after the trifling is missing the big. Quite apart from this, a tax on capitalists diminishes the growth of wealth in private hands, in which we have in these days concentrated it, as a counterpoise to the government strength of the goyim – their State finances.

5. Skatten på de fattiga är revolutionens frö och fungerar som ett förfång för staten som i jakten efter det obetydliga missar det stora. Ganska skilt från detta, så minskar en skatt på kapitalister tillväxten av rikedom i privata händer, i vilka vi i dessa dagar har koncentrerat det, som en motvikt till gojernas regeringsstyrka – deras statsfinanser.

[Kommentar: Återigen har tillväxten av rikedom i privata händer ökat, allt medan statligt/gemensamt ägande har dränerats .]

6. A tax increasing in a percentage ratio to capital will give much larger revenue than the present individual or property tax, which is useful to us now for the sole reason that it excites trouble and discontent among the goyim.

6. En skatteökning i procent i förhållande till kapital kommer ge mycket större intäkt än den nuvarande individuella egendomsskatten, som är användbar för oss nu för den enda anledningen att den framkallar problem och missnöje hos gojerna.

[Kommentar: Jag vet inte om en progressiv skatt på kapital kommer framkalla problem eller missnöje hos alla, men en sak är säker. Girigbukar kommer inte gilla en progressiv skatt som återställer samhället och gör det mer jämlikt.]

7. The force, upon which our king will rest, consists in the equilibrium and the guarantee of peace, for the sake of which things it is indispensable that the capitalists should yield up a portion of their incomes, for the sake of the secure working of the machinery of the State. State needs must be paid by those who will not feel the burden and have enough to take from.

7. Kraften, på vilken vår kung kommer vila, består i balansakten och garantin av fred, för den sakens skull så är det oumbärligt att kapitalisterna bör överlämna en del av sina inkomster, för statsmaskineriets säkra funktions skull. Statens behov måste betalas av de som inte kommer känna bördan och har nog att ta ifrån.

[Kommentar: Problemet med taktiken är att de girige alltid kommer se sig själva som fattiga.]

8. Such a measure will destroy the hatred of the poor man for the rich, in whom he will see a necessary financial support for the State; will see in him the organiser of peace and well-being, since he will see that it is the rich man who is paying the necessary means to attain these things.

8. En sådan åtgärd kommer förstöra de fattigas hat mot de rika, i vilka han kommer se ett nödvändigt finansiellt stöd för staten; kommer i honom se organisatören för fred och välstånd, eftersom han kommer se till att det är de rika som betalar de nödvändiga medlet för att förvärva dessa saker.

[Kommentar: Kommer girigbukarna tolerera en sådan kung? Varför då?]

9. In order that payers of the educated classes should not too much distress themselves over the new payments, they will have full accounts given them of the destination of those payments, with the exception of such sums as will be appropriated for the needs of the throne and the administrative institutions.

9. För att de från de utbildade klasserna som betalar inte skall plåga sig med de nya inbetalningarna, skall de ha full redovisning given till dem för destinationen av inbetalningarna, med undantag av sådana summor som som kommer vara öronmärkt för tronens och administrationens behov.

[Kommentar: Kommer ens öronmärkning av pengar kunna stoppa politikeradelns korruption? Tveksamt.]

10. He who reigns will not have any properties of his own, once all in the State represents his patrimony, or else the one would be in contradiction to the other; the fact of holding private means would destroy the right of property in the common possessions of all.

10. Han som regerar kommer inte ha några egendomar själv, när allt i staten representerar hans regelverk, för annars skulle detta motsäga det andra; faktumet att ha privata tillgångar skulle förstöra äganderätten i det allmänna gemensamma ägandet.

[Kommentar: Hur skall de ha det? Först skall kungen äga allt, sedan skall allting ägas gemensamt? De här herrarna verkar inte veta om de vill ha kapitalistisk diktatur eller kommunism.]

11. Relatives of him who reigns, his heirs excepted, who will be maintained by the resources of the State, must enter the ranks of servants of the State or must work to obtain the right to property; the privilege of royal blood must not serve for the spoiling of the treasury.

11. Släktingar till han som regerar, hans arvingar undantagna, som kommer underhållas av statens resurser, måste deltaga i statstjänstemännens led eller så måste de arbeta för att uppnå rätten till egendom; privilegiet av kungligt blod får inte tjäna till förstörelse av finansdepartementet.

[Kommentar: Förmodligen ett bra sätt att undvika dekadenta bortskämda odågor i ett kungarike.]

12. Purchase, receipt of money or inheritance will be subject to the payment of a stamp progressive tax. Any transfer of property, whether money or other, without evidence of payment of this tax, which will be strictly registered by names, will render the former holder liable to pay interest on the tax, from the moment of transfer of these sums, up to the discovery of his evasion of declaration of the transfer. Transfer documents must be presented weekly at the local treasury office, with notifications of the name, surname and permanent place of residence of the former and the new holder of the property. This transfer with register of names must begin from a definite sum which exceeds the ordinary expenses of buying and selling necessaries, and these will be subject to payment only by a stamp impost of a definite percentage of the unit.

12. Inköp, pengakvitto eller arv kommer bli föremål för en sorts progressiv skatt. Varje egendomstransaktion, vare sig pengar eller annat, utan betalningsevidens av denna skatt, som kommer bli strikt namnregistrerad, kommer göra den förra innehavaren skyldig att betala ränta på skatten, från överföringsögonblicket av dessa summor, fram till upptäckten av hans deklarationsundanflykt av överföringen. Överföringsdokument måste presenteras veckovis vid det lokala skattekontoret, med notering av förnamn, efternamn och permanent bostadsadress för den förra och den nya egendomsinnehavaren. Denna överföring med namnregistrering måste börja från en definitiv summa som överstiger de vanliga kostnaderna för att köpa och sälja nödvändigheter, och dessa kommer vara föremål för betalning enbart genom en sorts påtvingad skatt av en bestämd procentsats av enheten.

[Kommentar: Bra tänkt.]

13. Just strike an estimate of how many times such taxes as these will cover the revenue of the goyim States.

13. Bara gör ett överslag på hur många gånger sådana skatter kommer täcka gojernas statsutgifter.

[Kommentar: Visst. Så sköter man en fungerande stat. Folket beskattas för att finansiera det gemensamma. De människor som har mest betalar givetvis mest om det skall vara rättvist.]

14. The State exchequer will have to maintain a definite complement of reserve sums, and all that is collected above that complement must be returned into circulation. On these sums will be organised public works. The initiative in works of this kind, proceeding from State sources, will blind the working class firmly to the interests of the State and to those who reign. From these same sums also a part will be set aside as rewards of inventiveness and productiveness.

14. Statens skattkammare kommer behöva upprätthålla en definitiv kompletterande reservsumma, och allt det som samlas in utöver det kompletterande måste återföras i cirkulation. På dessa summor kommer allmänt arbete att organiseras. Initiativet till arbete av detta slag, med förfarande genom statens källor, kommer förblinda arbetarklassen fast till statsintresset och de som regerar. Från dessa samma summor kommer också en del läggas åt sidan för belöningar för uppfinningsrikedom och produktivitet.

[Kommentar: Belöningar för uppfinningsrikedom och produktivitet är naturliga inslag i fungerande samhällen, oavsett vad belöningen består av. Ärofulla medaljer, positioner eller pengar.]

15. On no account should so much as a single unit above the definite and freely estimated sums be retained in the State Treasuries, for money exists to be circulated and any kind of stagnation of money acts ruinously on the running of the State machinery, for which it is the lubricant; a stagnation of the lubricant may stop the regular working of the mechanism.

15. På inget konto skall så mycket som en enda enhet över de definierade och fritt värderade summorna hållas i statskassorna, för pengar existerar för att cirkuleras och varje slags stagnation av pengar verkar ruinerande på driften av statsmaskineriet, för vilken det är smörjmedlet; en stagnation av smörjmedlet kan stoppa den normala funktionen av mekanismen.

[Kommentar: Tycks vara en självklarhet.]

16. The substitution of interest-bearing paper for a part of the token of exchange has produced exactly this stagnation. The consequences of this circumstance are already sufficiently noticeable.

16. Ersättningen av räntebärande papper för delar av växelpoletter har producerat exakt denna stagnation. Konsekvenserna och denna omständighet är redan tillräckligt märkbara.

[Kommentar: Vad en ”växelpolett” är förstår jag inte. Avser man mynt och sedlar som saknar verkligt värde, d.v.s. inte har motsvarighet i guldmyntfot?]

17. A court of account will also be instituted by us, and in it the ruler will find at any moment a full accounting for State income and expenditure, with the exception of the current monthly account, not yet made up, and that of the preceding month, which will not yet have been delivered.

17. En räkenskapsdomstol kommer också införas av oss, och i den kommer härskaren vid vilket ögonblick som helst finna en full beräkning av statens inkomster och utgifter, med undantaget för den aktuella månadens räkenskap, som ännu inte har gjorts upp, och det från den föregående månaden, som ännu inte har levererats.

[Kommentar: Logiskt att ha koll på utgifterna.]

18. The one and only person who will have no interest in robbing the State is its owner, the ruler. This is why his personal control will remove the possibility of leakages of extravagances.

18. Den enda personen som inte kommer ha något intresse i att råna staten är dess ägare, härskaren. Det är därför hans personliga kontroll kommer ta bort den möjligheten av läckage och extravagans.

[Kommentar: Så tänker psykopater. Mentalt friska tänker inte på hur de skall råna det gemensamma/staten, men hur de bidrar.]

19. The representative function of the ruler, at receptions, for the sake of etiquette, which absorbs so much invaluable time, will be abolished in order that the ruler may have time for control and consideration. His power will not then be split up into fractional parts among time-serving favourites who surround the throne for its pomp and splendour, and are interested only in their own and not in the common interests of the State.

19. Härskarens representativa funktion, vid mottagningar, som absorberar så mycket ovärderlig tid, för etikettens skull, kommer avskaffas så att härskaren kan få tid för kontroll och överväganden. Hans makt kommer då inte delas upp i fraktionerade delar mellan tidstjänande favoriter som omgärdar tronen för dess pompa och ståt, och bara är intresserade i sina egna och inte den gemensamma statens intressen.

[Kommentar: Logiskt.]

20. Economic crises have been produced by us for the goyim by no other means than the withdrawal of money from circulation. Huge capitals have stagnated, withdrawing money from States, which were constantly obliged to apply to those same stagnant capitals for loans. These loans burdened the finances of the State with the payment of interest and made them the bond slaves of these capitals….The concentration of industry in the hands of capitalists out of the hands of small masters has drained away all the juices of the peoples and with them also the States.…

20. Ekonomiska kriser har producerats av oss åt gojerna på inget annat sätt än återkallandet av pengar ur cirkulation. Stora kapital har stagnerat, genom återkallandet av pengar från stater, som konstant tvingades ansöka om lån till samma stagnanta kapital. Dessa lån tyngde ned statsfinanserna med betalningen av ränta och gjorde dem till bundna kapitalslavar….Industrikoncentrationen i händerna på kapitalisterna ur händerna på de små ägarna har tagit musten ur hela folket och med dem också staterna.…

[Kommentar: Det har blivit värre och värre.]

21. The present issue of money in general does not correspond with the requirements per head, and cannot therefore satisfy all the needs of the workers. The issue of money ought to correspond with the growth of population and thereby children also must absolutely be reckoned as consumers of currency from the day of their birth. The revision of issue is a material question for the whole world.

21. Den nuvarande utgivningen av pengar generellt sett motsvarar inte vad som krävs per capita, och kan därför inte tillfredställa arbetarnas alla behov. Utgivningen av pengar borde motsvara populationstillväxten och därigenom måste barn absolut ränkas in som valutakonsumenter från dagen då de föds. Granskningen av utgivningen är en materiell fråga för hela världen.

[Kommentar: Jodå. Frågan är naturligtvis vem som skapar pengarna och ger ut krediter.]

22. You are aware that the gold standard has been the ruin of the States which adopted it, for it has not been able to satisfy the demands for money, the more so that we have removed gold from circulation as possible.

22. Ni är medvetna om att guldmyntfoten har blivit ruinen för stater som har antagit den, för den har inte kunnat tillfredsställa behovet av pengar, ännu mer så eftersom vi har tagit bort guld ur cirkulationen såsom möjligt är.

[Kommentar: Förståeligt att de inte litar på pengar i form av papperslappar och mynt av oädla metaller, men att ge ut pengar utan guldmyntfot är givetvis riskabelt om tilliten till papperslapparna försvinner, ex. när räntan inte uppväger inflationen.]

23. With us the standard that must be introduced is the cost of working-man power, whether it be reckoned in paper or in wood. We shall make the issue of money in accordance with the normal requirements of each subject, adding to the quantity with every birth and subtracting with every death.

23. Standarden som måste introduceras med oss är kostnaden för den arbetande mannens kraft, oavsett om den räknas i paper eller trä. Vi skall göra utgivningen av pengar i enlighet med de normala kraven för varje undersåte, samt addera till kvantiteten vid varje födelse och subtrahera vid varje dödsfall.

[Kommentar: Ett sådant system skulle ev. göra att inflation och deflation skulle försvinna.]

24. The accounts will be managed by each department (the French administrative division), each circle.

24. Beräkningarna kommer skötas av varje departement (den franska administrativa uppdelningen), varje krets.

[Kommentar: Ingen kommentar.]

25. In order that there may be no delays in the paying out of money for State needs the sums and terms of such payments will be fixed by decree of the ruler; this will do away with the protection by a ministry of one institution to the detriment of others.

25. För att det inte skall bli några dröjsmål i utbetalningen av pengar för statens behov kommer summan och villkoren av sådana betalningar vara fastslagna genom härskarens dekret; detta kommer få bort beskyddet från en ministär av en institution till skadan för andra.

[Kommentar: Jag vet inte vad detta innebär.]

26. The budgets of income and expenditure will be carried out side by side that they may not be obscured by distance one to another.

26. Budgetarna för inkomster och och utgifter kommer utföras sida vid sida så att de inte blir svåröverskådliga genom avstånd till varann.

[Kommentar: Ingen kommentar.]

27. The reforms projected by us in the financial institutions and principles of the goyim will be clothed by us in such forms as will alarm nobody. We shall point out the necessity of reforms in consequence of the disorderly darkness into which the goyim by their irregularities have plunged the finances. The first irregularity, as we shall point out, consists in their beginning with drawing up a single budget which year after year grows owing to the following cause: this budget is dragged out to half the year, then they demand a budget to put things right, and this they expend in three months, after which they ask for a supplementary budget, and all this ends with a liquidation budget. But, as the budget of the following year is drawn up in accordance with the sum of the total addition, the annual departure from the normal reaches as much as 50 per cent in a year, and so the annual budget is trebled in ten years. Thanks to such methods, allowed by the carelessness of the goy States, their treasuries are empty. The period of loans supervenes, and that has swallowed up remainders and brought all the goy States to bankruptcy.

27. Reformerna som projekteras av oss i de finansiella institutionerna och gojernas principer kommer förklädas av oss i sådana former att det inte kommer alarmera någon. Vi skall peka på nödvändigheten av reform som en konsekvens av oordningens mörker i vilket gojerna har störtat finanserna genom sin inkorrekthet. Den första inkorrektheten, som vi kommer peka på, består i deras början av att lägga upp en enskild budget som år efter år växer p.g.a. följande orsak: denna budget dras ut till halva året, sedan kräver de en budget för att rätta alltihop, och för detta förbrukar de tre månader, efter vilket de ber om en kompletterande budget, och allt detta slutar med en likvidationsbudget. Men, eftersom budgeten följande år läggs upp i enlighet med summan av det totala tillägget, så kommer den årliga avvikelsen från det normala nå så mycket som 50% på ett år, och därför kommer den årliga budgeten tredubblas på tio år. Tack vare sådana metoder, som tillåts av goj-staternas vårdslöshet, så är deras skattkistor tomma. Perioden av lån tillkommer, och det har svalt det som är kvar och fört alla goj-staterna till bankrutt.

[Kommentar: Den som står i skuld till girigbukarna är inte fri.]

28. You understand perfectly that economic arrangements of this kind, which have been suggested to the goyim by us, cannot be carried on by us.

28. Ni förstår mycket väl att ekonomiska arrangemang av denna sort, som har föreslagits till gojerna av oss, inte kan utföras av oss.

[Kommentar: Tanken är alltså att gojernas ledare skall hatas av gojernas folk så att de vill ledas av de girigbukar som ligger bakom misären som skapats genom frimureriet.]

29. Every kind of loan proves infirmity in the State and a want of understanding of the rights of the State. Loans hang like a sword of Damocles over the heads of rulers, who, instead of taking from their subjects by a temporary tax, come begging with outstretched palm of our bankers. Foreign loans are leeches which there is no possibility of removing from the body of the State, until they fall off of themselves, or the State flings them off. But the goy States do not tear them off; they go on in persisting in putting more on to themselves so that they must inevitably perish, drained by voluntary blood-letting.

29. Varje slags lån bevisar statens svaghet och en vilja att förstå statens rättigheter. Lån hänger som Damocles svärd över härskares huvud, som, istället för att ta en temporär skatt från sina undersåtar, kommer bedjande med utsträckt hand till våra bankirer. Utländska lån är blodiglar som det inte finns någon möjlighet att ta bort från statsorganisationen, tills de faller bort av sig själva, eller staten hugger av dem. Men goj-staterna river inte bort dem, de fortsätter att härda ut genom att lägga på sig själva mer så att de till slut går under, dränerade genom frivillig åderlåtning.

[Kommentar: Det är korrekt. Gojerna röstar ständigt för fortsatt åderlåtning i val efter val, eftersom de röstar för de politiker som är för både massmigration och EU-medlemskap, i alla fall i Sverige. Masspsykosen som har drabbat Sverige upprätthålls genom medierna.]

30. What also indeed is, in substance, a loan, especially a foreign loan? A loan is – an issue of government bills of exchange containing a percentage obligation commensurate to the sum of the loan capital. If the loan bears a charge of 5 per cent, then in twenty years the State vainly pays away in interest a sum equal to the loan borrowed, in forty years it is paying a double sum, in sixty – treble, and all the while the debt remains an unpaid debt.

30. Vad är alltså ett lån, i sin substans, speciellt ett utländskt lån? Ett lån är – en utgåva av en regerings växelsedlar som innehåller en procentuell förpliktelse som sammanfaller med summan av lånekapitalet. Om lånet bär en ersättning på 5 procent, så kommer staten på tjugo år att fåfängt betala bort en summa ekvivalent med lånet som lånats, på fyrtio år betalar den dubbla summan, på sextio – det tredubbla, och allt medan skulden fortsätter vara en obetald skuld.

[Kommentar: Inte konstigt att människor funderar i banor av räntefria lån.]

31. From this calculation it is obvious that, with any form of taxation per head, the State is baling out the last coppers of the poor taxpayers in order to settle accounts with wealthy foreigners, from whom it has borrowed money, instead of collecting these coppers for its own needs without the additional interest.

31. Från denna beräkning är det uppenbart att, med varje form av beskattning per capita, så pytsar staten ut de fattiga skattebetalarnas sista kopparslantar för att klara av räkningen med rika utlänningar, från vilka den har lånat pengar, istället för att samla in dessa kopparmynt för sina egna behov utan extra ränta.

[Kommentar: Så enkelt är det faktiskt, såvida landet inte är med i EU, vilket kan medföra kapitalflykt och kompetensflykt OM människor beskattas olika i olika delar av unionen. Givetvis är girigbukarna för detta, eftersom det undergräver demokratin och lägger grunden för girigbukarnas ökade makt.]

32. So long as loans were internal the goyim only shuffled their money from the pockets of the poor to those of the rich, but when we bought up the necessary person in order to transfer loans into the external sphere, all the wealth of States flowed into our cash-boxes and all the goyim began to pay us the tribute of subjects.

32. Så länge lånen var interna så smusslade gojerna sina pengar från de fattigas fickor till de rikas fickor, men när vi köpte upp den nödvändige personen för att överföra lån till den externa sfären, så flödade staters all rikedom in i våra kassalådor och gojerna började betala oss undersåtens vördnadsbetygelse.

[Kommentar: Folket vill uppenbarligen inte se det galna med hela upplägget, eftersom de i annat fall inte skulle rösta för sina egna länders undergång.]

33. If the superficiality of goy kings on their thrones in regard to State affairs and the venality of ministers, or the want of understanding of financial matters on the part of other ruling persons, have made their countries debtors to our treasuries, to amounts quite impossible to pay, it has not been accomplished without, on our part, heavy expenditure of trouble and money.

33. Om goj-kungarnas ytlighet på sina troner med avseende på statens affärer och ministrarnas korruption, eller viljan att förstå finansiella angelägenheter upplevda av andra härskande personer, har gjort sina länder till låntagare av våra statspapper, i summor som är fullkomligt omöjliga att betala, så har det inte, från vår sida, åstadkommits utan tunga utgifter av besvär och pengar.

[Kommentar: ”Besväret” av att låna in till låg ränta, skapa krediter ur tomma intet och låna ut till hög ränta ser jag faktiskt inte. Det hela tycks mig vara ytterst lukrativt för girigbukar.]

34. Stagnation of money will not be allowed by us and therefore there will be no State interest-bearing paper, except a one per-cent series, so that there will be no payment of interest to leeches that suck all the strength out of the State. The right to issue interest-bearing paper will be given exclusively to industrial companies who will find no difficulty in paying interest out of profits, whereas the State does not make interest on borrowed money like these companies, for the State borrows to spend and not to use in operations.

34. Stagnation av pengar kommer inte att tillåtas av oss och därför kommer det inte finnas några statliga räntebärande papper, förutom en en-procents-serie, så att det inte kommer finnas ränteutbetalningar till blodiglar som suger ur all styrka ur staten. Rätten att utfärda räntebärande värdepapper kommer ges till industriföretag enbart vilka inte kommer finna några svårigheter i att betala ränta utifrån vinsten, medan staten inte gör pengar på utlånade pengar såsom dessa företag gör, eftersom staten lånar för att spendera och inte för att använda i verksamheter.

[Kommentar: Jo. Det är givetvis det mest logiska. Att det inte är så tyder på att något är väldigt fel och att en konspiration faktiskt ligger bakom vanstyret.]

35. Industrial papers will be bought also by the government, which from being, as now, a paper of tribute by loan operations, will be transformed into a lender of money at a profit. This measure will stop the stagnation of money, parasitic profits and idleness, all of which were useful for us among the goyim so long as they were independent but are not desirable under our rule.

35. Industriella värdepapper kommer också köpas av regeringen, vilket från att , som nu, vara ett hyllnings-värdepapper för låneverksamheter, kommer transformeras till att bli en utlånare av pengar för vinst. Denna åtgärdkommer stoppa stagnationen av pengar, parasitiska vinster och lättja, vilka alla var användbara för oss bland gojerna så länge de var oberoende men inte är önskvärda under vårt eget styre.

[Kommentar: Visst skall staten äga många bolag och ha dem som kassakor och visst är det staten som skall låna ut till ränta som ger samhällsvinst, inte tvärt om.]

36. How clear is the undeveloped power of thought of the purely brute brains of the goyim, as expressed in the fact that they have been borrowing from us, with payment of interest, without ever thinking that all the same these very moneys, plus an addition for payment of interest, must be got by them from their own State pockets in order to settle up with us. What could have been simpler than to take the money they wanted from their own people?

36. Hur klar är den rent djuriska goj-hjärnans underutvecklade tankekraft, uttryckt i det faktum att de har lånat från oss, med ränteinbetalning, utan att någonsin tänka på att exakt alla dessa pengar, plus ett tillägg av ränteinbetalning, måste tas från deras egna stats fickor för att kunna avräkna det med oss. Vad hade kunnat vara enklare än att ta pengarna som de ville ha från sitt eget folk?

[Kommentar: Så enkelt är det. Förklaringen tycks vara en kombination av psykopati, korruption, utpressning och dumhet som folket har valt varje val i flera decennier nu.]

37. But it is a proof of the genius of our chosen mind that we have contrived to present the matter of loans to them in such a light that they have even seen in them an advantage for themselves.

37. Men det är ett genialitetsbevis för vårt utvalda medvetande att vi har planerat att presentera lånesaken till dem i ett sådant ljus att de t.o.m. har sett fördelen för dem själva i detta.

[Kommentar: Jag noterade för länge sedan att folk var tämligen nöjda med s.k. ”avdrag” på skatt som gjordes möjliga genom lån. Det var därför ekonomiskt att låna ansåg de. Varför vill en stat uppmuntra människor att låna av girigbukar?]

38. Our accounts, which we shall present when the time comes, in the light of centuries of experience gained by experiments made by us on the goy States, will be distinguished by clearness and definiteness and will show at a glance to all men the advantage of our innovations. They will put an end to those abuses to which we owe our mastery over the goyim, but which cannot be allowed in our kingdom.

38. Våra konton, som vi skall presentera när den tiden kommer, i ljuset av århundraden av erfarenhet inhämtad genom experiment gjorda av oss på goj-stater, kommer utmärkas av klarhet och bestämdhet och kommer visa och glänsa inför alla män som kommer se fördelen med våra innovationer. De kommer sätta stopp för de brott som beror på vårt bemästrande av gojerna, men vilka inte kan tillåtas i vårt kungarike.

[Kommentar: När skall folket vägra vara försökskaniner för dessa experiment som förstäör deras länder?]

39. We shall so hedge about our system of accounting that neither the ruler nor the most insignificant public servant will be in a position to divert even the smallest sum from its destination without detection or to direct it in another direction except that which will be once fixed in a definite plan of action.

39. Vi skall verkligen slingra oss om vårt räkenskapssystem så att varken härskaren eller den den mest insignificante tjänstemannen kommer vara i en position att dirigera om ens den minsta summan från dess destination, utan upptäkt eller att dirigera den i en annan riktning förutom det som kommer fastslås väl i en definitiv aktionsplan.

[Kommentar: Jo. När det handlar om folkets skattepengar så skall det givetvis vara så.]

40. And without a definite plan it is impossible to rule. Marching along an undetermined road and with undetermined resources brings to ruin by the way heroes and demi-gods.

40. Och utan en definitiv plan är det omöjligt att härska. Att marschera fram på måfå på en underminerad väg med obestämda resurser leder förresten även hjältar och halvgudar till ruin.

[Kommentar: Så är det, men girigbukarna saknar det viktigaste, nämligen en god karaktär. Utan en god karaktär bör man heller inte leda något folk.]

41. The goy rulers, whom we once upon a time advised should be distracted from State occupations by representative receptions, observances of etiquette, entertainments, were only screens for our rule. The accounts of favourite courtiers who replaced them in the sphere of affairs were drawn up for them by our agents, and every time gave satisfaction to short-sighted minds by promises that in the future economics and improvements were foreseen….Economics from what? From new taxes? – were questions that might have been but were not asked by those who read our accounts and projects.

41. Goj-härskarna, vilka vi en gång i tiden gav rådet att de skulle distraheras bort från statsangelägenheter genom representationsmottagningar, observerandet av etikett, underhållning, är enbart rökridåer för vårt styre. Konton till favorithovmännen vilka ersatte dem i affärssfären lades upp för dem av våra agenter, samt gav varje gång kortsiktiga sinnen tillfredställelse genom löften att i framtidens så skulle förbättringar för nationalekonomi kunna förutses….Nationalekonomi av vadå? Av nya skatter? – var frågor som hade kunnat existera men som inte ställdes av dem som läste igenom våra konton och projekt.

[Kommentar: För den nationalekonom som förstår sig på plus och minus är detta lätt att inse.]

42. You know to what they have been brought by this carelessness, to what pitch of financial disorder they have arrived, notwithstanding the astonishing industry of their peoples….

42. Ni vet att de har vilseletts till denna vårdslöshet, till den branta lutning av financiell oordning som de har kommit till, trots deras folks fantastiska industri….

[Kommentar: Ja. Vilket slöseri med våra gemensamma förmögenheter i nationerna. Alltihop ner i fel fickor genom lånekarusell, när det alls inte behövs.]


Innehållsförteckning – Sion Vises protokoll


DENNA ÖVERSÄTTNING ÄR EN GÅVA FRÅN MIG TILL ALLA SVENSKA MEDBORGARE SOM ÄR INTRESSERADE AV INNEHÅLLET I DESSA PROTOKOLL. DETTA SKER HELT UTAN KRAV PÅ MOTPRESTATION FRÅN ER SIDA. KONTAKTA MIG GÄRNA OM DU VILL GE EN GÅVA ELLER VILL SPONSRA.

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s