KRITIK & ANALYS AV SION VISES PROTOKOLL 22 GULDETS MAKT

PROTOCOL 22 POWER OF GOLD

PROTOKOLL 22 GULDETS MAKT

The secret of what is coming – Mysticism of the new authority and the reverent fear of the people

Hemligheten om vad som skall komma – Den nya auktoritetens mysticism och folkets vördnadsfulla rädsla

1. In all that has so far been reported by me to you, I have endeavoured to depict with care the secret of what is coming, of what is past, and of what is going on now, rushing into the flood of the great events coming already in the near future, the secret of our relations to the goyim and of financial operations. On this subject there remains still a little for me to add.

1. I allt det som så långt har rapporterats av mig till er, har jag bemödat mig att omsorgsfullt framtälla vad som skall komma, av vad som är dåtid, och av vad som pågår nu, att rusa in i den flod av fantastiska event som kommer i den nära framtiden, hemligheten om våra relationer med gojerna och av de finansiella verksamheterna. I detta ämne återstår det fortfarande litegrann för mig att tillägga.

[Kommentar: Här framstår det som om en och samma talare har skapat underlaget för flera eller alla protokoll, d.v.s. att dessa psykopatiska herrar kan vara ett fåtal i en mycket liten klubb, eller rentutav en enskild individ som håller monolog.]

2. In our hands is the greatest power of our day – gold: in two days we can procure from our storehouses any quantity we may please.

2. I våra händer ligger den största makten av vår tid – guld: på två dagar kan vi från våra lagerbyggnader anskaffa vilken kvantitet som vi vill.

[Kommentar: Här framstår det som om vi har att göra med innehavare av banker, eller ev. någon som vill åt guldet i dessa banker.]

3. Surely there is no need to seek further proof that our rule is predestined by God? Surely we shall not fail with such wealth to prove that all that evil which for so many centuries we have had to commit has served at the end of ends the cause of true well-being – the bringing of everything into order? Though it be even by the exercise of some violence, yet all the same it will be established. We shall contrive to prove that we are benefactors who have restored to the rent and mangled earth the true good and also freedom of the person, and therewith we shall enable it to be enjoyed in peace and quiet, with proper dignity of relations, on the condition, of course, of strict observance of the laws established by us. We shall make plain therewith that freedom does not consist in dissipation and in the right of unbridled license any more than the dignity and force of a man do not consist in the right of everyone to promulgate destructive principles in the nature of freedom of conscience, equality and a like, that freedom of the person in no wise consists in the right to agitate oneself and others by abominable speeches before disorderly mobs, and that true freedom consists in the inviolability of the person who honourably and strictly observes all the laws of life in common, that human dignity is wrapped up in consciousness of the rights and also of the absence of rights of each, and not wholly and solely in fantastic imaginings about the subject of one’s ego.

3. Säkerligen finns det inget behov att söka ytterligare bevis att vårt styre är förutbestämt av Gud? Säkerligen ska vi inte med sådan rikedom misslyckas att bevisa att all ondska under så många århundraden som vi var tvugna att utföra slutligen har tjänat den sanna trivsel-saken – att bringa allting i ordning? Fastän det innebär att utöva en viss mängd våld, så trots detta kommer det ändå bli etablerat. Vi skall planera att bevisa att vi är välgörare som har restaurerat för att kunna hyra ut och har manglat jorden i det sant goda och också i personlig frihet, och därmed skall vi möjliggöra att det kan njutas i frid och stillhet, med ordentliga värdiga relationer, på villkoret, naturligtvis, av strikt observans av lagarna som har skapats av oss. Vi skall därmed göra det klart att frihet inte består i utsvävningar eller i rätten till ohämmad licens eller att värdigheten och människomakten inte består i rätten för alla att sprida destruktiva principer i en samvetetslös läggning, jämlikhet och liknande egenskaper, att personlig frihet på inget vis består i rätten att agitera för sig själv och andra genom  avskyvärda tal inför störande slödder, och att sann frihet består i okränkbarhet hos individen som hedervärt och strikt lyder alla de lagar i vanligt liv, att mänsklig värdighet är insvept i medvetenhet om rättigheterna och också i frånvaron av rättigheter för varje, och inte helt och enbart i fantastiska föreställningar om motivet av ens ego.

[Kommentar: Det är kanske komiskt med dubbelmoralen hos psykopaten för er som läser detta, när psykopaten själv skall äga allt som skall hyras av andra, men samtidigt talar om andras ego-motiv. För en psykopat är naturligtvis moralen till för alla andra, inte för psykopaten själv. De ser inga moraliska betänkligheter med detta, eftersom psykopater saknar den friska moraluppfattning som de flesta andra har. De ser överhuvudtaget inga problem med ojämlikhet.]

4. One authority will be glorious because it will be all-powerful, will rule and guide, and not muddle along after leaders and orators shrieking themselves hoarse with senseless words which they call great principles and which are nothing else, to speak honestly, but utopian….Our authority will be the crown of order, and in that is included the whole happiness of man. The aureole of this authority will inspire a mystical bowing of the knee before it and a reverent fear before it of all the peoples. True force makes no terms with any right, not even with that of God: none dare come near to it so as to take so much as a span from it away.

4. En auktoritet kommer bli fantastisk eftersom den kommer bli allsmäktig, kommer styra och leda, och inte vimsa runt efter ledare eller talare som skriker sig hesa med meningslösa ord som de kallar högre principer och vilka, för att vara ärlig, inte är något annat än utopiska….Vår auktoritet kommer bli ordningens krona, och i det inkluderas hela lyckan för mänskligheten. Helgonglorian av denna auktoriet kommer inspirera alla folk till en mystisk böjning av knät framför den och skapa en vördnadsfull rädsla inför den. Sann makt står inte i förhållande till någon rätt, inte ens med den från Gud: ingen vågar komma i dess närhet, inte ens för att ta bort en spann från den.

[Kommentar: Personen visar tydliga tecken på överdriven självuppfattning i en vilja att ha en auktoritär ställning som en grandios figur, samt nedvärderar p.g.a. sin egen ytlighet de som pekar på moral och högre principer. Psykopaten nedvärderar även tanken på ett gott samhälle hos andra som en utopi. Psykopaten blandar även samman vördnad ex. för det vackra eller intelligenta med ex. den rädsla som psykopaten vill skapa, fastän dessa två känslor utgör helt olika former av respekt, varav vördnaden inför det vackra, intelligenta eller gemensamma är den moraliskt högstående och girighetens psykopati är den lägsta, fulaste och mest underlägsna.]


Innehållsförteckning – Sion Vises protokoll


DENNA ÖVERSÄTTNING ÄR EN GÅVA FRÅN MIG TILL ALLA SVENSKA MEDBORGARE SOM ÄR INTRESSERADE AV INNEHÅLLET I DESSA PROTOKOLL. DETTA SKER HELT UTAN KRAV PÅ MOTPRESTATION FRÅN ER SIDA. KONTAKTA MIG GÄRNA OM DU VILL GE EN GÅVA ELLER VILL SPONSRA.

Annons

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s