KRITIK & ANALYS AV SION VISES PROTOKOLL 15 SKONINGSLÖST FÖRTRYCK

PROTOCOL 15 RUTHLESS SUPPRESSION

PROTOKOLL 15 SKONINGSLÖST FÖRTRYCK

Simultaneous world revolution – Purpose and direction of masonry – The Chosen People – Dogmatic right of the strong – The King of Israel

Samtidig världsrevolution – Frimureriets syfte och inriktning – Det Utvalda Folket – Dogmatisk tro på den starkes rätt – Israels Kung

1. When we at last definitely come into our kingdom by the aid of coups d’etat prepared everywhere for one and the same day, after being definitely acknowledged (and not a little time will pass before that comes about, perhaps even a whole century), we shall make it our task to see that, against us, such things as plots shall no longer exist. With this purpose we shall slay without mercy all who take arms (in hand) to oppose our coming into our kingdom. Every kind of new institution of anything like a secret society will also be punished with death; those of them which are now in existence; are known to us; serve us and have served us; we shall disband and send into exile to continents far removed from Europe. In this way we shall proceed with those goy masons who know too much; such of these as we may for some reason spare will be kept in constant fear of exile. We shall promulgate a law making all former members of secret societies liable to exile from Europe as the centre of rule.

1.När vi till sist definitivt kommer in i vårt kungarike genom statskupp som har förberetts överallt för en och samma dag, efter att ha blivit definitivt tillkännagiven (och inte en liten tid kommer passera före det sker, kanske t.o.m. ett helt århundrade), skall vi göra det till vår uppgift att se till att, mot oss, så kommer sådana saker som sammansvärjningar inte längre existera. Av detta skäl ska vi utan nåd döda alla som tar till vapen (i händerna) för att motsätta sig att vi kommer in i vårt kungarike. Varje form av ny institution av vad som helst som liknar ett hemligt sällskap kommer också bli bestraffat med döden; de av dem som nu existerar; är kända för oss; tjänar oss och har tjänat oss; vi skall upplösa och sända dem i exil till kontinenter långt bort från Europa. På detta sätt ska vi fortsätta med de där goj-frimurarna som vet för mycket; sådana av dessa som vi av någon anledning måste skona kommer hållas i konstant rädsla för exil. Vi ska offentliggöra en lag som gör alla former av hemliga sällskap skyldiga att gå landsflykt från Europa som blir centrum för regering.

[Kommentar: Att de som vill ha total makt får den, genom andra som söker makt genom frimureriet, tycks logiskt, även mordet/exilen av dem när de totalitära väl tar makten.]

2. Resolutions of our government will be final, without appeal.

2. Avgöranden från vår regering kommer vara slutgiltiga, utan rätt till överklagan.

[Kommentar: Totalitärt styre. D.v.s. det som regeringen önskar sig och vissa möjliga frimurare/sekterister nu tycks fiska efter, p.g.a. Covid-19, när vi egentligen borde gå åt andra hållet om vi vill trygga vårt samhälle, d.v.s. mer inslag av initiativrätt och direktdemokrati, som kan motverka det totalitära.]

3. In the goy societies, in which we have planted and deeply rooted discord and protestantism, the only possible way of restoring order is to employ merciless measures that prove the direct force of authority: no regard must be paid to the victims who fall, they suffer for the well-being of the future. The attainment of that well-being, even at the expense of sacrifices, is the duty of any kind of government that acknowledges, as justification for its existence, not only its privileges but also its obligations. The principal guarantee of stability of rule is to confirm the aureole of power, and this aureole is attained only by such a majestic inflexibility of might, as shall carry on its face the emblems of inviolability from mystical causes – from the choice of God. Such was, until recent times, the Russian autocracy, the one and only serious foe we had in the world, without counting the Papacy. Bear in mind the example when Italy, drenched with blood, never touched a hair of the head of Sulla who had poured forth that blood: Sulla enjoyed an apotheosis for his might in him, but his intrepid return to Italy ringed him round with inviolability. The people do not lay a finger on him who hypnotises them by his daring and strength of mind.

3. I goj-samhällena, i vilka vi har planterat samt djupt har rotat oenighet och protestantism, så är den enda möjliga vägen att restaurera ordning att använda åtgärder utan nåd som bevisar den direkta kraften av auktoritet: ingen hänsyn får tas till offren som faller, de lider för framtidens välstånd. För att nå fram till det välståndet, även på bekostnad av offer, är plikten för varje form av regering som inte enbart erkänner, rättfärdigande av sin existens, men även sina privilegier men också dess skyldigheter. Den principiella garantin för stabilt styre är att bekräfta maktens helgongloria, och denna helgongloria får man enbart genom en sådan majestätisk orubblig makt som skall bära i sitt ansikte emblemen för okränkbarhet från mystiska ideal. – från valet av Gud. Så var, tills nyligen,  den ryska autokratin, den enda verkliga fienden som vi hade i världen, utan att räkna in påvedömet. Kom ihåg minnet av exemplet när Italien, dränkt i blod, aldrig krökde ett hår på Sullas huvud som stod för denna blodspillan; Sulla njöt av förhärligandet som makten gav honom, men hans orädda återvändande till Italien skapade en ring runt honom av okränkbarhet. Folket lägger inte ett finger på den som hypnotiserar dem genom sitt mod och sin mentala styrka.

[Kommentar: Det verkar minsann som att Adolf Hitler kan ha funnit inspiration i dessa psykopatiska protokoll.]

4. Meantime, however, until we come into our kingdom, we shall act in the contrary way: we shall create and multiply free masonic lodges in all the countries of the world, absorb into them all who may become or who are prominent in public activity, for these lodges we shall find our principal intelligence office and means of influence. All these lodges we shall bring under one central administration, known to us alone and to all others absolutely unknown, which will be composed of our learned elders. The lodges will have their representatives who will serve to screen the above-mentioned administration of masonry and from whom will issue the watchword and program. In these lodges we shall tie together the knot which binds together all revolutionary and liberal elements. Their composition will be made up of all strata of society. The most secret political plots will be known to us and fall under our guiding hands on the very day of their conception. Among the members of these lodges will be almost all the agents of international and national police, since their service is, for us, irreplaceable, in the respect that the police is in a position not only to use its own particular measures with the insubordinate, but also to screen our activities and provide pretexts for discontents, et cetera.

4. Samtidigt, emellertid, tills vi kommer in i vårt kungarike, så skall vi agera på motsatt sätt: vi ska skapa och multiplicera frimurarloger i världens alla länder, samt absorbera alla in i dem som kan bli eller är framträdande i offentlig aktivitet, för dessa loger skall vi finna vårt huvudsakliga underrättelsekontor och medel för inflytande. Vi skall samla alla dessa loger under en central administration, enbart känd för oss och för alla andra absolut okänd, som kommer bestå av våra lärda äldre. Logerna kommer ha sina representanter som kommer tjäna till att granska de ovannämnda administrationen av frimureri och från vilka vi kommer utfärda slagord och program. I dessa loger ska vi binda samman knuten som binder samman alla revolutionära och liberala element. Deras sammansättning kommer utgöras av alla samhällsskikt. Alla ytterst hemliga politiska sammansvärjningar kommer vara kända för oss och vara i våra händer från samma dag som de påbörjas. Bland medlemmarna av dessa loger kommer nästan alla agenter inom internationell och nationell polis finnas, eftersom deras tjänster, för oss, är oersättliga, i det avseendet att polisen befinner sig i en position att inte enbart använda sina egna speciella åtgärder mot de olydiga, men också kan granska våra aktiviteter och tillhandahålla svepskäl för missnöje, etc.

[Kommentar: Jag läser att ”learned”, enligt ordlistan, förutom ”lärd” även betyda ”vetenskaplig”, men det finns naturligtvis inget vetenskapligt med sekterism, tron på egen utvaldhet, ekonomism, makthunger eller bisarrt psykopatiska planer, men det är klart att många psykopater kanske kommer smickras av sekten och känna sig utvalda av dem, även om en modig individ eller visselblåsare på dödsbädden, givetvis snabbt kan få hela korthuset av psykopati att trilla ihop. För de som är med i logerna så sjunker allt förtroende, om lojalitet med samhället och folket. Hela projektet ser ut att vara misslyckat från start till mål. Varje parti som innehåller sådana sekteristiska element förlorar givetvis sin trovärdighet.]

5. The class of people who most willingly enter into secret societies are those who live by their wits, careerists, and in general, people; mostly light-minded; with whom we shall have no difficulty in dealing and in using to wind-up the mechanism of the machine devised by us. If this world grows agitated, the meaning of that will be, that which we have had to stir-up in order to break up its too great solidarity. But if there should arise in its midst a plot, then at the head of that plot will be no other than one of our most trusted servants. It is natural that we and no other should lead masonic activities, for we know whither we are leading; we know the final goal of every form of activity; whereas the goyim have knowledge of nothing, not even of the immediate effect of action they put before themselves; usually, the momentary reckoning of the satisfaction of their self-opinion, in the accomplishment of their thought; without even remarking that the very conception never belonged to their initiative, but to our instigation of their thought….

Den klass som allra mest villigt går in i hemliga sällskap är de som lever på sitt förnuft, karriärister, och generellt, folk; mestadels svagt medvetna; vilka vi inte kommer ha några svårigheter att handskas med och att använda för att spänna maskinens mekanism som har skapats av oss. Om denna värld blir upprörd, p.g.a. det som kommer, det som vi har varit tvuga att ställa till med för att bryta sönder en alltför stor solidaritet. Men om det i dess mitt skulle uppstå en sammansvärjning, så skall det inte bli någon annan än en av våra mest trofasta tjänare i ledningen för den sammansvärjningen. Det är naturligt att vi och inga andra bör leda frimuraraktiviteter, eftersom vi vet varthän vi leder; vi vet det slutgiltiga målet för varje form av aktivitet; medan gojerna inte vet någonting, inte ens om de omedelbara effekterna av handlingar som de planerar själva; vanligtvis tillfredställelsen av egot åsikt om den tillfälliga beräkningen.

[Kommentar: Det är naturligtvis inte ”förnuftigt” att hålla sig svagt medveten. Det är en självmotsägelse. Det upptäckte kanske inte psykopaternas stora egon mitt i tillfredställelsen av att utse sig själva som visheten? Mycket tragikomiskt. Jag misstänker att det är ungefär sådant som fortsätter på de hemlighållna Bilderberggruppen och Trilaterala komissionen, där de förmodligen planerar precis hur solidariteten skall brytas sönder människor emellan i syfte att gynna de maktspelare som deltar.]

6. The goyim enter the lodges out of curiosity, or in the hope by their means to get a nibble at the public pie, and some of them in order to obtain a hearing before the public for their impracticable and groundless fantasies: they thirst for the emotion of success and applause, of which we are remarkably generous. And the reason why we give them this success is to make use of the high conceit of themselves to which it gives birth, for that insensibly disposes them to assimilate our suggestions; without being on their guard against them; in the fullness of their confidence that it is their own infallibility which is giving utterance to their own thoughts and that it is impossible for them to borrow those of others….You cannot imagine to what extent the wisest of the goyim can be brought to a state of unconscious naivete in the presence of this condition of high conceit of themselves, and at the same time how easy it is to take the heart out of them by the slightest ill-success, though it be nothing more than the stoppage of the applause they had, and to reduce them to a slavish submission for the sake of winning a renewal of success….By so much as ours disregard success, if only they can carry through their plans: by so much the goyim are willing to sacrifice any plans only to have success. This psychology of theirs materially facilitates for us the task of setting them in the required direction. These tigers in appearance have the souls of sheep and the wind blows freely through their heads. We have set them on the hobby-horse of an idea about the absorption of individuality by the symbolic unit of collectivism….They have never yet and they never will have the sense to reflect that this hobby-horse is a manifest violation of the most important law of nature, which has established from the very creation of the world one unit unlike another and precisely for the purpose of instituting individuality….

6. Gojerna går med i logerna av nyfikenhet, eller i hopp om ett hjälpmedel för att få knapra på den publika kakan, och vissa av dem för att skaffa sig en hearing inför publiken för sina ej genomförbara och grundlösa fantasier; de längtar efter känslan av att lyckas och för applåder, med vilka vi är anmärkningsvärt generösa. Och anledningen varför vi ger dem denna framgång är att den föder deras högmod vilket vi kommer få användning för, eftersom det dåraktigt  får dem att assimilera våra förslag; utan att vara på sin vakt emot dem; i  fullständigheten av sitt självförtroende att det är deras egen ofelbarhet som ger uttryck för deras egna tankar och att det är omöjligt för dem att låna dessa från andra….Du kan inte föreställa dig i vilken utsträckning som de visaste av gojerna kan bringas i ett tillstånd av medvetslös naivitet i närvaron av detta tillstånd av högmod, och samtidigt hur lätt det är att ta hjärtat ut ur dem genom minsta motgång, fastän det inte är något annat än stoppandet av de applåder som de hade, och att reducera dem till en slavisk underkastelse för att vinna en förnyad framgång….lika mycket som vår likgiltighet för framgång, om de de bara kan genomföra sina planer: lika mycket som gojerna är villiga att offra varje plan bara för att nå framgång. Denna psykologi som de har underlättar vår uppgift att sätta dem i den nödvändiga riktningen. De som framstår som tigrar har själar likt får och vinden blåser fritt genom deras huvuden. Vi har satt dem på en käpphäst-idé om  uppsugningen av individualitet genom den symboliska enheten av kollektivism….De har aldrig hittills och kommer aldrig ha vett att reflektera över att denna käpphäst är en manifesterad våldtäkt på den mest viktiga naturlagen, som har etablerats från den första skapelsen av världen en enhet olik en annan och precis för syftet att införa individualitet….

[Kommentar: Anledningarna att folk går med i rituella sekter, samt går med av de anledningarna som nämns ovan, stämmer nog. Sådana knäppgökar kommer sannolikt lätt assimilera sig till psykopaternas förslag. Den medvetslösa naiviteten och högmodet kan också betraktas, samt deras enorma vilja att bli gillade kortsiktigt, framför att göra vad de tror är rätt långsiktigt rätt. Således kan man nog, helt riktigt, säga att det är tvärdrag geom deras huvuden. Psykopaterna har här beskrivit hur de till stor del är ansvariga för detta tvärdrag, av etnocentriska skäl, till synes i syfte att storvulet kunna hävda sin egen överlägsenhet, likt alla andra sekterister. Psykopaterna, som anser sig vara så visa, har intressant nog missat att det kollektiva medvetandet är lika naturligt som det individuella medvetandet, samt att de följaktligen själva begår våldtäkt på andra människor, även på sitt eget folk, som när de vaknar kommer se psykopaterna som de parasiter de är på andra folks länder och den egna samhällskroppen, således bör utrotas, eller bör låsas in permanent och hållas under ytterst noggrann uppsikt.]

7. If we have been able to bring them to such a pitch of stupid blindness is it not a proof, and an amazingly clear proof, of the degree to which the mind of the goyim is undeveloped in comparison with our mind? This it is, mainly, which guarantees our success.

7. Om vi har varit kapabla att få dem till en sådan höjd av dum blindhet är det då inte ett bevis, och ett sådant häpnadsväckande tydligt bevis, om graden av underutveckling hos gojernas medvetande i jämförelse med vårat medvetande? Det är i huvudsak detta som garanterar vår framgång.

[Kommentar: Jo. Visst är det märkligt att människor låter sig luras, när kunskapen om hur man skiljer psykopaters lögner från sanning ligger i öppen dager och har gjort det mycket länge, men så stark tycks massincducerad masspsykos vara, i kombination med alla de lögnaktiga trix som psykopaterna använder.]

8. And how far-seeing were our learned elders in ancient times, when they said, that to attain a serious end, it behoves not to stop at any means or to count the victims sacrificed for the sake of that end….We have not counted the victims of the seed of the goy cattle, though we have sacrificed many of our own, but for that we have now already given them such a position on the Earth as they could not even have dreamed of. The comparatively small numbers of the victims, from the number of ours, have preserved our nationality from destruction.

8. Och så förutseende våra lärda äldre var för länge sedan, när de sade, att för att nå fram till ett seriöst mål, så anstår det oss inte att stoppa varje åtgärd eller att räkna de offrade offrena för målets skull….Vi har inte räknat offren för goj-boskapens avkomma, fastän vi har offrat många av våra egna, men för detta har vi nu redan gett dem en sådan position på Jorden som de aldrig ens hade kunnat drömma om. Det relativt låga antalet av offren, från vårt antal, har bevarat vår nationalitet från undergång.

[Kommentar: Det slår mig att de som kan ha skrivit protokollen kan ha varit äldre sionister som vägledde/vilseledde Theodor Herzl, som var journalist och gav ut boken Judestaten. Planen med skapandet av Israel var för sionisterna att bli av med icke-assimilerade judar från de länder där assimilerade judar såg på icke-assimilerade judar som en källa till anti-judiska strömningar, vilket de ville bli av med. Detta kan ev. idag förklara den märkliga politiska viljan till massmigration och mångkultur, medelst extrema former av islam, till Sverige och till andra ställen i världen. Det är rimligt att anta att ekonomistiska sionister, på Bilderberggruppen och i Trilaterala kommissionen, försöker skapa hat mot muslimer i världen, i syfte att få politiskt stöd för krigsförbrytelser och stöld av mer landområden i Mellanöstern från muslimerna där, men kanske även för att få fler judar att nu migrera till Israel? Detta förklarar både Sverigedemokraternas Israel-vurm, men även de andra partiernas vurm för skapandet av mångkultur, samt stödet för Nato/EU, samtidigt som inget av partierna med trovärdighet angriper grundorsaken, nämligen de psykopatiska ekonomisterna som kontrollerar banker, storföretag, medier och politikeradel.]

9. Death is the inevitable end for all. It is better to bring that end nearer to those who hinder our affairs than to ourselves, to the founders of this affair. We execute masons in such wise that none save the brotherhood can ever have a suspicion of it, not even the victims themselves of our death-sentence, they all die when required, as if from a normal kind of illness…..Knowing this, even the brotherhood in its turn dare not protest. By such methods we have plucked out of the midst of masonry the very root of protest against our disposition. While preaching liberalism to the goy we at the same time keep our own people and our agents in a state of unquestioning submission.

9. Döden är det ofrånkomliga slutet för allt. Det är bättre att bringa det slutet närmare till de som förhindrar våra affärer än till oss själva, d.v.s. fundamentet för den här affären. Vi avrättar frimurarna på ett sådant vis att ingen förutom brödraskapet någonsin kommer misstänka det, inte ens offren för vår dödsdom själva, de dör allihop när det är nödvändigt, som från en normal slags sjukdom…..Med vetskapen om detta, vågar inte ens brödraskapet protestera. Genom sådana metoder har vi plockat bort själva roten för protest mot vår disposition ur frimureriets mitt. While preaching liberalism to the goy we at the same time keep our own people and our agents in a state of unquestioning submission.

[Kommentar: Sionismens officiella grundare, Theodor Herzl, avled i hjärtinfarkt 1904 vid en ålder av endast 44år. Kan han Herzl ha fått nys om de läckta protokollen någon gång mellan 1901 och 1904 och då insett psykopaternas ondskefulla vilseledning och psykopati? Kan Herzl kanske ha kommit på bättre tankar, när han insåg deras sanna natur, samt kanske därför avrättats, ex. med digitalis eller liknande? Blev Herzl mer värd död än levande för psykopaterna, av någon anledning? Kan de t.o.m. ha kontrollerat pastorn William H. Hechlerplane som faktiskt var en del av att driva på Herzl, samt skapa distraktion för gojerna genom att vara grundare för Wiens första fotbollsklubb? Kan en drogberoende Adolf Hitler ha varit dessa psykopaters agent, i syfte att skapa tillräckligt med anti-judiskhet och judiska offer för att kunna motivera skapandet av Israel som stat och få med sig judarna på sionismen? Mycket möjligt. Varför hade annars Adolf Hitler en judisk läkare och själv judisk bakgrund? Varför förde Hitler krig som ledde till 60 miljoner människors död, varav de flesta var arier, vilket inkluderade ett så uppenbart korkat beslut som att försöka invadera Sovjetunionen och därigenom dra på sig ett tvåfrontskrig? Och varför stoppades invasionen av Storbrittannien precis när den var på väg att lyckas? Gjordes det en deal med britterna?]

10. Under our influence the execution of the laws of the goyim has been reduced to a minimum. The prestige of the law has been exploded by the liberal interpretations introduced into this sphere. In the most important and fundamental affairs and questions, judges decide as we dictate to them; see matters in the light wherewith we enfold them for the administration of the goyim, of course, through persons who are our tools, though we do not appear to have anything in common with them – by newspaper opinion or by other means….Even senators and the higher administration accept our counsels. The purely brute mind of the goyim is incapable of use for analysis and observation, and still more for the foreseeing whither a certain manner of setting a question may tend.

10. Under vårt inflytande så har verkställandet av goj-lagarna reducerats till ett minimum. Lagarnas anseende har bringats i dålig dager av de liberala tolkningarna som har introducerats i denna sfär. I de allra viktigaste och fundamentala affärerna och frågorna, så bestämmer domare vad vi dikterar för dem; ser saker i det ljus som vi sveper in dem i inför goj-administrationen, givetvis, genom personer som är våra verktyg, fastän vi inte verkar ha något gemensamt med dem – genom åsikter genom tidningar eller på andra sätt….T.o.m. senatorer och den högre administrationen accepterar våra anvisningar. Det rent djuriska medvetandet hos gojerna är oförmöget att använda analys och observation, och ännu mer vad gäller att förutse varthän en viss frågas scensättningsmanér kan ha en tendens.

[Kommentar: Tyvärr verkar det stämma i de flesta fall, men det gäller inte enbart oss otrogna ”gojer”, men även troende judar. Det mest otroliga är väl kanske att människor inte kan se igenom psykopatin ens när den presenteras likt månen på en stjärnklar himmel?]

11. In this difference, in capacity for thought, between the goyim and ourselves, may be clearly discerned the seal of our position as the Chosen People and of our higher quality of , in contradistinction to the brute mind of the goyim. Their eyes are open, but see nothing before them (Isaiah 42:16-25) and do not invent (unless perhaps, material things). From this it is plain that nature herself has destined us to guide and rule the world (Matthew 23:23-38).

11. I denna skillnad, i tankekapacitet,mellan gojerna och oss själva, kan man tydligt skönja sigillet för vår position som det Utvalda Folket och vår högre kvalitet, skiljer sig  åt till skillnad mot gojernas djuriska medvetande. Deras ögon är öppna, men ser ingenting som pågår framför dem and tänker inte ut någonting (förutom kanske, materiella ting). Från detta är det lätt att begripa att moder natur självt har  ödesbestämt att vi skall leda och regera världen.

[Kommentar: Personligen tror jag inte att självgodhetens psykopater kan åstadkomma någonting gott för sitt eget folk, ännu mindre för andra folk, samt att de riskerar att leda sina egna folk och sig själva till slaktbänken.]

12. When comes the time of our overt rule, the time to manifest its blessing, we shall remake all legislatures, all our laws will be brief, plain, stable, without any kind of interpretations, so that anyone will be in a position to know them perfectly. The main feature which will run right through them is submission to orders, and this principle will be carried to a grandiose height. Every abuse will then disappear in consequence of the responsibility of all down to the lowest unit before the higher authority of the representative of power. Abuses of power subordinate to this last instance will be so mercilessly punished that none will be found anxious to try experiments with their own powers. We shall follow up jealously every action of the administration on which depends the smooth running of the machinery of the State, for slackness in this produces slackness everywhere; not a single case of illegality or abuse of power will be left without exemplary punishment.

12. När tidpunkten för vårt öppna styre kommer, tidpunkten för att manifestera dess välsignelser, skall vi göra om all lagstiftning, alla våra lagar kommer bli korta, enkla, stabila, utan några slags tolkningar, så att alla kommer befinna sig i en position att känna till dem på ett perfekt sätt. Det huvudsakliga karaktäristiska genomgående draget kommer vara underkastelse under order, och denna princip kommer bäras upp till en grandios höjd. Varje missbruk kommer då försvinna som en konsekvens av allas ansvar ner till den lägsta enheten inför den högre representativa maktens auktoritet. Maktmissbruk underordnat denna sista instans kommer vara så skoningslöst bestraffad att ingen kommer var angelägen att försöka experimentera med sin egen makt. Vi skall svartsjukt följa upp varje administrativ åtgärd på vilken den smidiga driften av statens maskineri är beroende, eftersom slapphet i detta skapar slapphet överallt; inte ett enda fall av olaglighet eller maktmissbruk kommer lämnas utan exemplarisk bestraffning.

[Kommentar: Grandiositeten känner inga gränser. Ett typiskt tecken på psykopati.]

13. Concealment of guilt, connivance between those in the service of the administration – all this kind of evil will disappear after the very first examples of severe punishment. The aureole of our power demands suitable, that is, cruel, punishments for the slightest infringement, for the sake of gain, of its supreme prestige. The sufferer, though his punishment may exceed his fault, will count as a soldier falling on the administrative field of battle, in the interest of authority; principle and law, which do not permit that any of those who hold the reins of the public coach should turn aside from the public highway to their own private paths. For example: our judges will know that whenever they feel disposed to plume themselves, on foolish clemency, they are violating the law of justice which is instituted for the exemplary edification of men by penalties for lapse and not for display of the spiritual qualities of the judge….Such qualities it is proper to show in private life, but not in a public square which is the educational basis of human life.

13. Döljande av skuld, tyst medgivande mellan administrationers tjänstemän – All denna ondska kommer försvinna efter de allra första exemplen på allvarliga straff. Maktens helgongloria kräver lämpliga, d.v.s., grymma, straff för minsta överträdelse, för att gynna saken, för dess suveräna prestige. Den lidande, trots att denna bestraffning kan överstiga dennes misstag, kommer räknas som en soldat som faller på administrationens slagfält, i auktoritetens intresse; principer och lag, som inte tillåter att någon av de som håller den publika vagnens tyglar får vända sig bort från den publika motorvägen till sina egna privata banor. Till exempel: våra domare kommer veta att närhelst de känner sig benägna att skryta om sig själva, m.a.p. korkad barmhärtighet, så bryter de lagen om rättvisa som har inrättats för den exemplariska uppbyggelsen av män genom bestraffning för felsteg och inte för uppvisningar av spitituella egenskaper hos domaren….Sådana egenskaper är lämpligt att visa i privatlivet, men inte i offentligheten vilket är den utbildande basen för mänskligt liv.

[Kommentar: Jag tror inte att eftermälet för psykopaten i toppen av denna ”helgon”-pyramid kommer bli det bästa, när väl pyramiden krossas, likväl finns det ett sympatiskt drag i tanken på hård bestraffning av korruption och viljan till rättvisa domar, även om detta enbart är tänkt att tjäna respekten för psykopatens totalitära makt.]

14. Our legal staff will serve not beyond the age of 55, firstly because old men more obstinately hold to prejudiced opinions, and are less capable of submitting to new directions, and secondly because this will give us the possibility by this measure of securing elasticity in the changing of staff, which will thus the more easily bend under our pressure: he who wishes to keep his place will have to give blind obedience to deserve it. In general, our judges will be elected by us only from among those who thoroughly understand that the part they have to play is to punish and apply laws and not to dream about the manifestations of liberalism, at the expense of the educational scheme of the State, as the goyim in these days imagine it to be….This method of shuffling the staff will serve also to explode any collective solidarity of those in the same service and will bind all to the interests of the government upon which their fate will depend. The young generation of judges will be trained in certain views, regarding the inadmissibility of any abuses that might disturb the established order of our subjects among themselves.

14. Vår lagliga personal kommer inte tjäna bortom 55 års ålder, främst för att gamla män mer obstinat håller fast vid förutfattade meningar, och är mindre kapabla att underkasta sig nya direktiv, och för det andra eftersom denna åtgärd kommer ge oss möjligheten att säkra elasticiteten i utbytet av personal, som därigenom lättare kommer böja sig under vårt tryck: han som vill bibehålla sin plats måste visa blind lydnad för att förtjäna det. Generellt sett, kommer våra domare att väljas av oss enbart bland dem som grundligt förstår att rollen som de måste spela är att bestraffa och applicera lagar och inte drömma om liberalismens manifestationer, på bekostnad av statens uppfostrande system, som gojerna dessa dagar tror att det är….Denna metod att blanda personal kommer tjäna till att sticka hål på varje kollektiv solidaritet hos de i samma tjänst och kommer binda alla till regeringens intresse på vilket deras öde kommer bero. Den unga generationen av domare kommer uppfostras att ha vissa åsikter, m.a.p.  omöjligheten att ge tillträde till några som helst brott som skulle kunna störa den etablerade ordningen bland våra undersåtar bland dem själva.

[Kommentar: Det är av samma anledning som alla privatiserings-psykopater eftersträvar hög arbetslöshet, utan minsta tanke på hur det drabbar människors sociala liv. Välorganiserad kollektiv solidaritet är det värsta de kan tänka sig, eftersom det hotar deras makt. Därför försöker de upprätthålla käbblet och motarbeta varje form av samverkan mellan folkets organisationer genom infiltrerande agenter som är lätta att känna igen när man känner till taktiken.]

15. In these days the judges of the goyim create indulgences to every kind of crimes: not having a just understanding of their office, because the rulers of the present age, in appointing judges to office, take no care to inculcate in them a sense of duty and consciousness of the matter which is demanded of them. As a brute beast lets out its young in search of prey, so do the goyim give to them for what purpose such place was created. This is the reason why their governments are being ruined, by their own forces, through the acts of their own administration.

15. Nuförtiden visar gojernas domare eftergivenhet till varje slags brott: har inte en välförtjänt förståelse för sitt ämbete, eftersom härskarna i dagens tidsålder, när de utser domare för ämbetet, inte bryr sig om att inskärpa dem i en känsla av plikt och medvetenhet för vad som betyder något och vad som krävs av dem. Som ett simpelt djur släpper ut sina ungar för att  söka efter byte, så gör gojerna ger till dem för vilket syfte ett sådant ställe skapades. Detta är anledningen varför deras regeringar blir ruinerade, av sina egna styrkor, genom sina egna administrationers agerande.

[Kommentar: Jag vet inte om detta är sant i alla nationer, eller ens om straff ens fungerar avskräckande. USA har hemska straff och hemska fängelser, men det verkar ändå inte avskräcka. Brotten tycks mestadels begås p.g.a. fattigdom, misär och droger som hänger intimt samman med att fåtalet psykopater berikar sig.]

16. Let us borrow from the example of the results of these actions yet another lesson for our government.

16. Låt oss ta intryck av resultaten av exemplen på dessa handlingar som ytterligare en lektion för vår regering.

[Kommentar: Det är nog psykopaterna som ska ta intryck av vetenskaliga metastudier vad gäller sambandet mellan låg mordfrekvens och mer jämlika samhällen istället.]

17. We shall root out liberalism from all the important strategic posts of our government on which depends the training of subordinates for our State structure. Such posts will fall exclusively to those who have been trained by us for administrative rule. To the possible objection that the retirement of old servants will cost the Treasury heavily, I reply, firstly, they will be provided with some private service, in place of what they lose, and, secondly, I have to remark that all the money in the world will be concentrated in our hands, consequently it is not our government that has to fear expense.

17. Vi skall dra upp all liberalism med rötterna från alla de viktiga strategiska posterna av vår regering på vilken uppfostran av statsstrukturens underordnade beror. Sådana poster kommer exklusivt tillfalla de som har uppfostrats av oss för administrativt styre. För den möjliga invändningen att pensioneringen av gamla tjänstemän kommer kosta mycket för finansdepartementet, så svarar jag, för det första, de kommer förses med en del privat service, som ersättning för vad de förlorar, och, för det andra, måste jag påtala att alla pengar i världen kommer vara koncentrerade i våra händer, följaktligen så är det inte vår regering som måste frukta utgifter.

[Kommentar: Att totalitära psykopater vill avskaffa människors alla olika friheter (liberalism) med rötterna kan jag förstå. Att snart alla pengar i världen tillhör fåtalet ekonomister är ingen fantasi, men verklighet. Det märkliga är väl att 99,9999% i realiteten röstar för det, eller inte erbjuder valsamverkande alternativ med potential att omfördela pengarna och skapa ett mer jämlikt samhälle.]

18. Our absolutism will, in all things, be logically consecutive and therefore, in each one of its decrees, our supreme will be respected and unquestionably fulfilled: it will ignore all murmurs, all discontents of every kind and will destroy, to the root, every kind of manifestation of them in act, by punishment of an exemplary character.

18. Vår absolutism, i alla ting, kommer följa i logisk ordning och därför kommer vår suveränitet, i varje ett av dess dekret, bli respekterad samt utan frågor bli uppfylld: den kommer ignorera allt muttrande, allt missnöje av varje slag och kommer förstöra, utrota, varje slags manifestation från de som agerar, genom bestraffning av en exemplarisk karaktär.

[Kommentar: Alltså finns det en alldeles utmärkt anledning att inte låta samhället bi totalt övervakat, men bli en viktig del av den öppna fria demokratiska rörelsen innan det är för sent. Ett tecken på psykopaternas införande av makt är sannolikt dekret som inskränker människors rörelsefrihet och rätt att samlas, samt förmodligen övervakning genom mobiltelefoner, chippning, övervakningskameror, ansiktsigenkänning etc.]

19. We shall abolish the right of cessation, which will be transferred exclusively to our disposal – to the cognisance of him who rules, for we must not allow the conception, among the people, of a thought that there could be such a thing as a decision, of judges set up by us, that is not right. If, however, anything like this should occur, we shall ourselves cassate (quash) the decision, but inflict therewith such exemplary punishment on the judge; for lack of understanding of his duty and the purpose of his appointment; as will prevent a repetition of such cases….I repeat that it must be born in mind that we shall know every step of our administration, which only needs to be closely watched for the people to be content with us, for it has the right to demand; from a good government; a good official.

19. Vi skall avskaffa rätten till uppsägning, vilket kommer överföras till vårt förfogande – för att uppmärksammas av han som regerar, eftersom vi inte får tillåta början av en tanke, bland folket, att det skulle kunna existera en sådan sak som ett beslut, från domare tillsatta av oss, att något inte står rätt till. Om, däremot, någonting som detta skulle hända, skall vi själva kassera (ogilla) beslutet, men därvid åsamka sådan exemplarisk bestraffning av domaren; för brist av förståelse av dennes plikt och syftet med hans utnämning; vilket kommer förhindra en repetition av sådana fall….Jag repeterar att det måste födas i medvetandet att vi skall veta varje steg i vår administration, vilken enbart måste vara noggrant övervakad för att folket skall vara nöjda med oss, för de har rätten att begära; en god tjänsteman; från en god regering.

[Kommentar: Antar att de vill undvika att högre domare säger upp sig med buller och bång i protest, vilket kan få folket att betvivla om det verkligen står rätt till med rättsstaten, eftersom detta kan skapa otrygghet, demonstrationer och revolution.]

20. Our government will have the appearance of a patriarchal paternal guardianship on the part of the ruler. Our own nation and our subjects will discern in his person a father caring for their every need; their every act; their every inter-relation as subjects one with another, as well as their relations to the ruler. They will then be so thoroughly imbued with the thought that it is impossible for them to dispense with this wardship and guidance; if they wish to live in peace and quiet; that they will acknowledge the autocracy of our ruler, with a devotion bordering on Apotheosis, especially when they are convinced that those whom we set up do not put their own in place of authority, but only blindly execute his dictates. They will be rejoiced that we have regulated everything in their lives, as is done by wise parents who desire to train children in the cause of duty and submission. For the peoples of the world, in regard to the secrets of our polity, are ever, through the ages, only children under age, precisely as are also their governments.

20. Vår regering kommer framstå som ett patriarkalt faderligt förmyndarskap i rollen som härskare. Vår egna nation och våra  undersåtar kommer märka en fader i hans person som bryr sig om alla deras behov; alla deras handlingar; alla förhållanden mellan dem som undersåtar, såväl som deras skildring av härskaren. De kommer då bli så grundligt genomsyrade av tanken att det är omöjligt för dem att vara utan detta måslmannaskap och ledning; om de önskar leva i fred och stilhet; att de kommer erkänna autokratin av härskaren, med en hängivenhet som gränsar till förgudande, speciellt när de är övertygade om att de som vi ställt upp inte sätter sitt egna före auktoriteten, men enbart blint utför hans diktat. De kommer glädja sig över att vi har regleratt allting i deras liv, såsom det görs av visa föräldrar som vill uppfostra barn i idealen plikt och underkastelse. Eftersom världens folk, vad gäller hemligheterna i vårt statsskick, genom århundradena, enbart alltid har varit minderåriga barn, precis som också deras regeringar är.

[Kommentar: En ganska hemsk fadersfigur som inte låter sina barn leva i fred och stillhet om de inte förgudar ”fadern”. Psykopater som försöker göra sig själva till gudar, samt försöker få sina barn att underkasta sig, har ändå ett stort tragikomiskt nöjesvärde. Man kan inte låta bli att skratta åt deras enorma högmodighet som sannolikt kommer föregå deras fall, förutom att förlora aktning, respekt och ett gott eftermäle från sina barn, men visst förklarar denna psykopati både viljan att sprida olika former av sekterism som går ut på underkastelse under olika gudar över hela världen, samt även hetsen mellan sekterna som förmodligen också är initierat av psykopaterna.]

21. As you see, I found our despotism on right and duty: the right to compel the execution of duty is the direct obligation of a government which is a father for its subjects. It has the right of the strong that it may use it for the benefit of directing humanity towards that order which is defined by nature, namely, submission. Everything in the world is in a state of submission, if not to man, then to circumstances or its own inner character, in all cases, to what is stronger. And so shall we be this something stronger for the sake of good.

21. Som ni ser, har jag grundlagt vår despotism vad gäller rätt och plikt: rätten att framtvinga fullgörandet av plikt är den direkta skyldigheten av en regering som är en fader för sina undersåtar. Den har den starkes rätt så att den kan använda den till nyttan att styra mänskligheten i riktning mot den ordning som definieras av naturen, nämligen, underkastelse. Allting i världen befinner sig i ett tillstånd av underkastelse, om inte till människan, så till omständigheterna eller dess egen inre karaktär, i alla fall, till det som är starkare. Och således skall vi vara detta någonting starkare för den goda sakens skull.

[Kommentar: De här psykopaterna tycks gärna vilja betrakta relationer i en hierarkisk struktur, i vilken de själva sitter högt i pyramiden, men allting i världen befinner sig inte i ett sådant primitivt tillstånd. Exempelvis så är det folket som bestämmer på valdagen vilka som skall representera dem och folket kan välja att få mer eller mindre, sanning från media eller från direktdemokratiska folkomröstningar dessutom. Detta sker genom ett aktivt och medvetet val av medier och partier som inte ljuger, vilseleder och bedrar.]

22. We are obliged without hesitation to sacrifice individuals, who commit a breach of established order, for in the exemplary punishment of evil lies a great educational problem.

22. Vi har skyldigheten att utan tvekan offra individer, som har förpliktat sig att bryta mot den etablerade ordningen, för i den exemplariska bestraffningen av ondska ligger ett stort utbildningsproblem.

[Kommentar: Frågan för varje människa som läser detta är onekligen vilka individer som egentligen bryter mot den etablerade demokratiska ordningen, samt om de bör bestraffas för denna ondska, samt hur? Jag misstänker att det till slut kommer bli folktribunaler, i vilka de drabbade och anhöriga slutligen kommer avgöra saken, innan verklig världsfred mellan alla nationer kommer bli verklighet.]

23. When the King of Israel sets upon his sacred head the crown offered him by Europe he will become patriarch of the world. The indispensable victims offered by him in consequence of their suitability will never reach the number of victims offered in the course of centuries by the mania of magnificence, the emulation between the goy governments.

23. När Israels kung sätter den heliga kronan på sitt huvud som kommer erbjudas till honom av Europa så kommer han bli världens patriark. De oumbärliga offren som erbjuds av honom som en konsekvens av deras ändamålsenlighet kommer aldrig nå det antal offer som erbjudits under århundradenas lopp av magnificensens  mani, d.v.s. tävlan mellan goj-regeringarna.

[Kommentar: Tävlan har aldrig upphört mellan gojerna, som villigt låter sig hetsas mot varann, allt medan Israel tillåts växa genom etnisk rensning. Även EU är en sådan tävling mellan våra nationer, alltmedan fåtalet berikar sig på karusellen, men offren från Hitlers magnifika mani måste verkligen ha gjort dessa psykopater fulla av beundran. Själva befann de sig säkert på gott avstånd från händelsernas centrum och finansierade säkert det hela från alla möjliga olika håll, med lån och skaplig ränta, om jag inte har fel.]

24. Our King will be in constant communion with the peoples, making to them, from the tribune, speeches which fame will in that same hour distribute over all the world.

24. Vår Kung kommer vara i konstant umgänge med folket, göra berömvärda tal till dem, från scenen, som i samma ögonblick kommer distribueras över hela världen.

[Kommentar: Den första demonstrationen av trådlös telegrafi på ett större avstånd genomfördes1896 så visst kunde de här psykopaterna föreställa sig detta 1902.]


Innehållsförteckning – Sion Vises protokoll


DENNA ÖVERSÄTTNING ÄR EN GÅVA FRÅN MIG TILL ALLA SVENSKA MEDBORGARE SOM ÄR INTRESSERADE AV INNEHÅLLET I DESSA PROTOKOLL. DETTA SKER HELT UTAN KRAV PÅ MOTPRESTATION FRÅN ER SIDA. KONTAKTA MIG GÄRNA OM DU VILL GE EN GÅVA ELLER VILL SPONSRA.

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s