Politisk analys – Vilket svenskt politiskt parti skulle Karl Marx välja idag?

När jag läser om Karl Marx på Wikipedia och på Wikiquote så är han en synnerligen intressant person, särskilt i ljuset av vad som sker just nu i politiken.

Bild på Karl MarxJag anser att Marx blir allt mer viktig för att kunna återställa det mer vetenskapligt grundade, rättvisa välfärdssamhället som gynnar människa och miljö, samt framtidens generationer, d.v.s. det som Vetenskapliga partiet representerar.

Idag är det så fantastiskt att unga amerikaner tar avstånd från monopolkapitalismen, precis som Karl Marx gjorde på sin tid. USA:s ungdomar lutar nämligen alltmer åt den socialistiska Bernie Sanders, som precis likt Marx har judisk bakgrund och Sanders vill inte, likt Marx, göra någon stor sak av detta.

(Karl Marx är faktiskt fortfarande såpass aktuell att han t.o.m. finns med på omslaget för The Economist 2016 som utgjorde hälften av hela kollaget, vilket jag tidigare varit inne på.)

Karl Marx utbildning

Marx växte upp med upplysningens idéer inom historiefilosofi, politisk filosofi och moralfilosofi. Han fick således en ordentlig klassisk utbildning istället för en sekteristisk cirkelresonerande indoktrinering.

Karl Marx bakgrund

Karl Marx föddes som det tredje barnet i en progressiv familj med judisk bakgrund. Fadern tillhörde en känd rabbinsläkt men var tvungen att konvertera till protestantismen för att få behålla sitt arbete som advokat. Detta sekteristiska politiska hyckleri kan säkert ha haft en mycket stor inverkan på Marx, tror jag.

Karl Marx syn på sekterismen

Att Marx syn på sekterism är emotionellt korrekt, humanistisk, rent medlidsam till de som känner ett behov av samhörighet och andlighet, kan man se i följande två citat:

karl-marx-80x80”Religionen är de förtryckta varelsernas suckar i en hjärtlös värld, liksom den också är anden i en andefattig situation. Det är ett folkets opium.”
/Karl Marx Källa: Werke 1, sid. 378: Till kritiken av den av den hegelska rättsfilosofin. (1844)

karl-marx-80x80”Att avskaffa religion som människors inbillade lycka är att kräva deras verkliga lycka. Att försöka förmå dem att överge sin vanföreställning om sina villkor är att försöka förmå dem att överge de villkor som kräver vanföreställningar. Religionskritik är därför i grund och botten kritik av den dal av tårar där religionen utgör glorian.
/Karl Marx Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Religionskritik

Karl Marx dolda rasism

Vilken typ av känslomässig frustration kan ha retat upp Karl Marx till att skriva följande rasistiska uttalande?

karl-marx-80x80”Det står nu klart för mig att han han, som huvudformen och hårväxten pekar på, är avkomling till de negrer som följde med Moses på flykten från Egypten (såvida inte hans mor eller farmor korsades med en nigger). Denna förening av tysk och jude på negerbas producerade oundvikligen en märklig hybrid.”
/Karl Marx om Ferdinand Lassalle i ett brev till Friedrich Engels

Det är en synnerligen nedlåtande text om Ferdinand Lassalle tycker vi kanske idag? Men var ordet ”neger” eller ”nigger” lika laddade då, för Marx och Engels, eller var det ens negativa ord? Jag vet faktiskt inte. Min mor kallade ex. mig ”brun som en neger” i positiv betydelse när jag var ung och visst blev väl många tyskar i Marx närhet bruna i solen på sommaren, särskilt de som arbetade på fälten. Att Lassalle hade en afro-hårtyp kan man visserligen se, ex. i Wikipedia, men varför använda detta faktum som ett ovetenskapligt skäl att ogilla honom och hatade Marx alla med afro-hår, vilket vore rasism? Ytterst tveksamt.

Den rasistiska texten skulle istället kunna bero på att Lassalle var känd för att vara en fåfäng stropp, en monarkist och en tysk imperialist som hade tät kontakt med ledaren för Preussen, Otto von Bismarck. Kan Lassalle möjligtvis ha varit en femtekolonnare mot socialismen i en slags kamp mot Marx, likt någon slags Hitler som glidit in på ett bananskal i rörelsen, likt dagens ledande s.k. ”Socialdemokrater”, som efter två ministermord liksom har glidit in och gjort om socialdemokratin till att gilla imperialismens EU, Nato och invasionen av världen, samt frotterar sig med kungahuset på Nobelfester och skor sig på asylbaronsindustin, på arbetarna och på pensionärernas bekostnad, samtidigt som de försöker framställa sig som generösa, pampiga och värdiga? Förmodligen. Narcissismen och omoralen tycks vara av liknande art i båda fallen, även om sossarna verkar ha en enorm frånvaro av afro-hår i ledarskapet.

Men denna ”socialdemokratiska” falskhet kan naturligtvis ha retat gallfeber på den moralfilosofiskt skolade Karl Marx, så till den milda grad att han fick utlopp för sin ilska genom rasistiska anmärkningar i privata brev till Engels, kanske speciellt i en tid då rasistiska känslor i privata brev förmodligen inte var tabu alls? Eller var de ens rasistiska. Hatet verkar nämligen vara riktat enbart mot Lassalle som individ, inte skrivet i syfte att hetsa mot alla folkgrupper med afro-hår.

Marx beskrivning av nationalism

Man kan inte med lätthet placera Marx i ett fack som internationell eller nationell, men snarare blir man tvungen att placera honom i båda facken samtidigt. För samtidigt som s.k. ”nationella” arbetare i NMR ofta stolt talar om fäderneslandet och tycks ytterst villiga att dö för detta, så menar Marx och Engels istället följande:

karl-marx-80x80”Arbetarna har intet fädernesland. Man kan icke fråntaga dem vad de icke har. Då emellertid proletariatet till att börja med måste erövra den politiska makten, upphöja sig till nationell klass och konstituera sig självt som nation, så är det självt ännu nationellt, om också ej i samma mening som bourgeoisin.”
/Karl Marx och Friedrich Engels i Kommunistiska manifestet (1848)

Marx och Engels verkar alltså mena att arbetaren inte har något eget fädernesland att gå i krig för mot andra nationers arbetare, såsom ex. den privilegierade greven, fabriksägaren eller landägaren har, eftersom arbetarens fäder inte är privilegierade nog att äga de landarealer, vapenfabriker och de resurser som krigen, resursstölderna, stölderna av land och korruptionen naturligtvis handlar om.

(Idag äger ofta arbetaren inte ens det hus eller den ”bostadsrätt” som denne bor i. Detta ägs av internationella banker. Vid oförmåga att betala ränta och amorteringar, ex. vid arbetslöshet, så försvinner ”rätten” att bo i dem. Barnen blir dessutom i praktiken helt arvslösa.)

Därför är den nationella frigörelsen, från bankers kriminella ägande, visserligen en nationell politisk frigörelse för den demokratiskt revolutionäre arbetaren, vars söner och döttrar då återigen kommer äga och kontrollera landet tillsammans statligt och demokratiskt. han är även för att denna nationella frigörelse sker internationellt, så att alla nationers barn kommer kunna tala om sitt ”fädernesland” på ett korrekt sätt, när väl fäderna (och mödrarna) alltså äger landet tillsammans.

Jag antar att denna syn på revolution sannolikt uppkom i ett alltmer ojämlikt samhälle, d.v.s. det samhälle vi betraktar återigen. Marx verkade således vara för nationell revolution mot diktaturer så att det skapades en kommunistisk demokrati, eller demokratisk socialism, d.v.s. det som nedsättande kallas ”proletariatets diktatur” eller ”bolsjevism”(majoritetsstyre), som i själva verket är en praktisk form av demokrati för arbetaren, vilken väljer sin lokale representant, en person som arbetaren känner väl och har stor tillit till.

Marx menar att nationalismen måste tillhöra arbetaren när denne befriar sig nationellt, men att arbetaren således inte har något egenintresse av att bekriga andra arbetare i andra nationer, något som är väl värt att meditera på med tanke på hur de girige nu återigen rustar upp, krigshetsar och förbereder arbetarna för krig i Europa, med nationalistiska klichéer och orwellsk nyspråk i sina massmedier, detta för att lura med sig den obildade folkmassan.

Hade Karl Marx varit revolutionär idag?

Marx hade knappast varit revolutionär i en nationell demokratisk socialism där politiska representanter verkligen representerade folkviljan, ex. röstade emot Nato när folket är emot Nato, eller tog oss ur EU när folket är emot EU, eller där folket faktiskt har en reell möjlighet att välja nya partier när de gamla inte längre lyder folkviljan. Kanske hade han resonerat likt Che Guevara?

Bild på Che Guevara”Där en regering har kommit till makten genom någon form av folkomröstning, falsk eller inte, och åtminstone bevarar ett intryck av rättsstatens principer, kan gerillans utbrott kan inte främjas, eftersom möjligheterna till en fredlig kamp ännu inte har uttömts.”
/ Che Guevara

Kanske hade Marx ändå påtalat att vi inte har någon demokrati i realiteten, ex. så här?

”När ett lands regering och media inte gör något annat än ljuger dygnet runt, hur kan då demokrati existera? Klart att den inte kan det.”
/Paul Craig Roberts (Källa: OpEdNews 12/5/2017)

noam_chomsky_80x80”Båda partierna har växlat ordentligt åt höger, Republikanerna är nästan utanför spektrumet. Den respekterade konservative kommentatorn Norman Ornstein beskrev dem, trovärdigt, som ett ”radikalt uppror” som i stor utsträckning har övergivit parlamentarisk politik. Demokrater är nu mestadels vad som brukade kallas för ”återhållsamma republikaner”. Det finns gott om bevis för att de flesta i befolkningen, i den nedre delen av inkomstspektrumet, effektivt berövas sin rösträtt – deras representanter uppmärksammar inte deras åsikter. Går man uppför inkomststegen ökar inflytandet långsamt, men det är endast vid den verkliga toppen som det har verklig inverkan. Plutokrati maskerad som demokrati.”
/ Noam Chomsky (Källa: Salon.com)

Vad hade Karl Marx tyckt om dagens girighet?

Om man tittar på bakgrunden hos många av de människor som besöker Bilderberggruppen så ser man att den visserligen innehåller judar, eller i alla fall individer med judisk bakgrund, vilket sannolikt är en mer korrekt beskrivning av dem, eller ev. juden Jesus själv hade sagt att vissa av dem tillhör ”djävulens synagoga”?

Henry Kissinger, USA:s f.d. utrikesminister och följaktligen massmördare, har ex. varit ordförande länge, men det är sannolikt inte judendomen i sig, eller judisk bakgrund, som är kravet för medverkan i alla dessa massmord, men makt, inflytande och underkastelse under den angloamerikanska imperialismen, tror jag. Vad har då Marx att säga om detta?

karl-marx-80x80”Vad är judendomens världsliga grundlag? Det praktiska behovet, egennyttan. Vilken är judens världsliga kult? Schackrandet. Vilken är hans världslige Gud? Pengarna. Nåväl! Frigörelsen från schackrandet och pengarna, alltså från den praktiska, verkliga judendomen vore hela vår tids frigörelse.”
/Karl Marx Om Judefrågan (1843)

Vad är Bilderberggruppens världsliga grundlag och kult? Det är naturligtvis dessa maktmänniskors praktiska behov, egennyttan och det kapitalistiska schackrandet, d.v.s. frihandeln som kan förslava folken i nationerna genom att pressa ner lönerna, skatterna och välfärden. Det är naturligtvis koncentrationen av makt och pengar i händerna på fåtalet som dyrkas på Bilderberggruppens möten. Bilderberggruppen utgör förmodligen toppen av den ”verkliga judendomen” i betydelsen ”verkliga girigheten”, enligt Marx citat.

Marx kallar således monopolkapitalisten för ”den verklige juden” i nedsättande syfte, trots att han själv har judisk bakgrund. Ordet ”jude” tycks alltså för Marx vara ett skällsord riktat mot monopolkapitalistens omoraliska girighet och således inte direkt riktat mot sekteristiska fattiga individer, inte ens mot normala företagare, som lever under förtryck och blir utnyttjade av ”den verklige juden” (monopolkapitalisten).

Marx anser istället att det är synd om den sekteristiske människan och att den sekteristiske individen har fullt förståeliga känslomässiga skäl att ty sig, klaga över och söka tröst i sekterismen i en hjärtlös kapitalistisk värld, men samtidigt menar Marx således att sekterismens opium, in i en falsk drömvärld, inte löser problemet. Jag övergår därför att använda ”den girige” istället för ”jude”, vilket är vad Marx förmodligen menar.

Vad hade Karl Marx tyckt om dagens partier i Riksdagen?

Jag återkommer till Vänsterpartiet längre ned. För Karl Marx skulle sannolikt ”den girige” motsvaras av hela den extremkapitalistiska Alliansen och andra nya plattskattepartier och andra nya EU-vurmare. Det är uppenbart eftersom de är osolidariska och inte är för jämlikhet människor emellan. Men jag tror även att den nyliberale välbetalde Socialdemokratiske uppkomlingen, som är för den kapitalistiska frihandeln genom EU-medlemskapet hade kallats för ”girig”, eftersom de är för schackrandet, det schackrande som socialdemokratiska uppkomlingar skor sig på kortsiktigt och som leder till ett välfärdsrace mot bottnen för den arbetslöse, för arbetaren och för småföretagaren, d.v.s. ca 99% av befolkningen, samtidigt som fåtalet giriga monopolkapitalister berikar sig, d.v.s. ca 1% av befolkningen, inkl. den välarvoderade sossen.

För Karl Marx är sannolikt den girige även den nyliberale dollargröne påläggskalven i Miljöpartiet som schackrar bort ekologi och demokrati för ministerposter och väl tilltagna arvoden. Miljöpartisterna som får synas i medierna är påläggskalvar som får synas vitt och brett i de giriges presstituerade massmedier och följaktligen ex. villigt kan få för sig att utsätta oss alla för Tjernobylkatastrofens och Fukushimakatastrofens risker i ytterligare 30 år.

För Karl Marx är förmodligen även det ledande skiktet i Sverigedemokraterna giriga i hans ögon, eftersom de lagt sig socialpolitiskt mellan S & M, likt ett nytt slags KD eller MP. Det är en politisk placering som naturligtvis kommer innebära fortsatt monopolkapitalism och schackrande, tvärtemot Jesus princip om att dela brödet och vinet lika mellan folken i sina nationer.

De girige i Sverigedemokraterna inte vill betala för den tillhörande EU-byråkratin i Bryssel, eller för den statsterrorism, terrorism och krig som de andra partierna står för, eller för en dyr korrumperad boendeindustri som SD istället anser kan finansiera hjälp lokalt, men de vill ha kvar frihandeln och är vänliga mot imperialismens stöveltramp, Nato, och de stödjer imperialistisk stöld av land och etnisk rensning i Palestina.

Karl Marx vetenskapliga arbete

Marx såg sig själv som en vetenskapsman och forskare. Genom forskning, kombinerat med den utbildning han genomgått som grund, försökte han klargöra samhällsutvecklingen och vad som styrde den. Han gick ett steg längre moralfilosofiskt och gav förslag på vad han trodde skulle kunna påverka samhället i den riktning som han ansåg utgöra idealet. Karl Marx räknas idag som en av grundarna till sociologin och är upphovsman till den ekonomiska och revolutionära teori som kom att kallas ”marxism”.

Marx förutsägelser om framtiden

Marx ansåg att historien följer en lagbundenhet. Hans historieteori som han kallade för ”materialistisk syn på historien”, innebär idén om att olika samhällsstadier avlöser varandra på ett sätt som kan förutses och att det nuvarande samhället, d.v.s. det extremkapitalistiska bär fröet till en högre samhällsform baserad på egendomsgemenskap och demokrati, d.v.s. raka motsatsen till girigheten och kapitalismen som idag undergräver demokratin.

Vad hade Karl Marx politiska tillhörighet varit idag?

1. Vänsterpartiet?

Med det som finns vid handen är det lätt att anta att han skulle föredragit Vänsterpartiet, av de riksdagspartier som finns i riksdagen, samt inom detta parti verka för socialismen och kommunismen, men Marx skulle sannolikt då blivit utesluten eftersom han som ateist sannolikt hade bekämpat reaktionära sekterister, likt Amineh Kakabaveh, verkat för ett förstatligande, istället för att enbart motverka ”vinster i välfärden”. Jag tror inte heller att Marx hade varit för mass-införseln av extremsekteristiska människor i Europa, heller inte andra människor med en starkt avvikande kultur eller beteenden som hade kunnat skapa konflikt i arbetarklassen, vilket vänsterpartiet, märkligt nog, är för.

Marx borde rimligen ha varit inneDalai Lamas linje om att vissa måste skickas hem till sin del av världen, med tanke på hur han nedvärderade Lassalle som i princip var för monarki/diktatur/kalifat, och därför störde Karl Marx, så till den milda grad att Lassalles ”hybridform” attackerades. Marx och Engels såg även faror med splittring i arbetarklassen.

Hade således Karl Marx befunnit sig i Vänsterpartiet så skulle han sannolikt ha blivit förtryckt likt Amineh Kakabaveh, eller kanske blivit tårtad likt Sarah Wagenknecht eller fått söka sig ett mer nationellt demokratiskt och socialistiskt alternativ. Frågan är då vilket han skulle valt?

2. NMR?

Om Karl Marx känslor av rasism hade förstärkts, av massinvandring kombinerat med sämre ekonomi, så hade kanske Nordiska Motståndsrörelsen varit ett alternativ för Marx, trots judisk bakgrund, särskilt eftersom han fördömer ”juden”, i betydelsen girigbuken, med så stor kraft.

Marx hade ev. kunnat vara för NMR vad Sabuni är för bombliberalerna, d.v.s. ett utmärkt alibi och ett dragplåster i nya etniska grupper, i Marx fall för västerländska judar, eftersom alla judar som föds i väst idag får vetenskaplig utbildning och följaktligen inte blir sekteristiska virrpannor, samt för länge sedan redan har begått apostasi till ateismen i realiteten.

Det som talar emot valet av NMR är att han knappast hade Hitlerhälsat för imperialisten och diktatorn Hitler, massmördade tysk och rysk arbetarklass, inkl. judar, åt monopolkapitalet. Så hade Marx ens fått vara med i NMR?

3. Vetenskapliga partiet?

Ett vetenskapligt parti med moralfilosofisk grund, genom vilket alla medborgare kan vara med och känna enhet och trygghet oavsett etnisk/sekteristisk bakgrund, även en person med muslimsk bakgrund såsom Salman Rushdie, Ayaan Hirsi Ali, som inte tillhör sekternas falska opium. Jag är partisk, men jag tror att det hade blivit Karl Marx val idag.

4. Framåt Sverige?

Eventuellt skulle Marx ha valt att driva det egna ”Marxistiska partiet” eller kanske ett mer konservativt nationellt kommunistiskt parti, kanske ev. ”Framåt Sverige”? Marx hade säkerligen fått Framåt Sverige att valsamverka med största delen av arbetarklassen genom Valsamverkanspartiet, tror jag. Hur skulle han annars kunna komma över 4% och kunna ta tillbaka makten till arbetarklassen?

Spekulation om rasism

Jag tror knappast att Marx hade haft rasistiska känslor och kommentarer om politiska motståndare med afrohår idag, ej heller hade han använt benämningen ”judar” för monopolkapitalets girigbukar. På den punkten hade Marx nog ursäktat sig, tror jag, för hur skulle detta kunna ena dagens arbetarklass?

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s