Vad är en Kafir? Är du en Kafir? Är jag en Kafir? Vad kommer ske med Kafirer?

Nu ska vi utreda ordet Kafir. Här ett citat ur svenska wikipedia:

Kafir är den allmänna benämningen på var och en som förnekar Muhammeds profetiska sändning och Koranens gudomliga ursprung.

Men artikeln är något ofullständig så jag citerar och översätter punkter ur Engelska Wikipedia under rubriken ”Types of disbelief” (dvs. typer av otrohet) och kommenterar varje punkt:

1. Kufrul-‘Inaad: Otrohet utav envishet. Detta gäller för någon som känner till sanningen och erkänner att de vet sanningen, och känner Koranen med sin tunga, men vägrar att acceptera den och avstår från att göra ett uttalande. Allah säger: Kasta i helvetet var envis otrogen.

Här drabbas bara sektmedlemmar som känner motivation att se andra sanningar, ex. använda vetenskapliga metoder i sitt sanningsökande eller känner sig nödgade att byta till en mer kärleksfull religion. Vad händer om man förnekar det vetenskapliga sanningsökandet utav ren envishet och därigenom trotsar Allah? Är man då en värre Kafir?

2. Kufrul-Inkaar: Misstro genom förnekelse. Detta gäller för en person som förnekar med både hjärta och tunga. Allah säger: De erkänner Allahs förtjänster, men ändå förnekar dem. De flesta av dem är icke troende.

Ok. Denna punkt tolkar jag som en person som inte känner Gud i sitt hjärta och inte beskriver denna känsla i sitt tal. Under denna punkt är jag inte skyldig även om min definition av Gud är något annorlunda än de stora religionerna. Min definition av Gud är enhet, sanning och ren kärlek.

3. Kufrul-Kibr: Misstro av arrogans och stolthet. Ett exempel på denna typ av Kufr är otroheten från djävlarna (Iblis).

Iblis verkar syfta på någon som skapar förtvivlan. Här är jag inte skyldig för jag försöker skapa hopp för oss alla och framtidens generationer. Vad händer med den muslim som med sin arrogans mot ex. andra religioner eller ateister skapar förtvivlan? Vad händer med de muslimer som skapar den överbefolkning som med den exponensiella funktionens logik leder till krig, svält och förtvivlan? Är denna arrogans från muslimer ett tecken på att man är en djävul själv?

4. Kufrul-Juhood: Misstro ur förkastande. Detta gäller för någon som erkänner sanningen i sitt hjärta, men avvisar det med tungan. Denna typ av kufr är tillämplig på dem som kallar sig muslimer men som förkastar alla nödvändiga och accepterade normer av Islam liksom Salaat och Zakat. Allah säger:. De förnekade dem (våra tecken) även om deras hjärtan trodde på dem, utav trots och arrogans.

Här känner jag mig heller inte skyldig. Jag verkar och lever enligt det jag tror på. Här drabbas människor som vet vad som är sant och rätt men ändå inte känner motivationen eller modet att göra rätt.

5. Kufrul-Nifaaq: Misstro ur hyckleri. Detta gäller för någon som utger sig för att vara en troende, men döljer sin misstro. En sådan person kallas en munafiq eller hycklare. Allah säger: Sannerligen hycklarna kommer att vara i de lägsta djupen av helvete. Du kommer inte att hitta någon som hjälper dem.

Här tror jag många präster och mullor befinner sig, men givetvis också människor som vill undvika konflikter i sina familjer och inte har modet att säga vad de verkligen tror nu när vi lever i en vetenskaplig tidsålder. Här känner jag verkligen inte att jag drabbas av att vara en Kafir. Jag har modet att säga vad jag verkligen tror oavsett vad familj eller vänner tycker om det.

6. Kufrul-Istihaal: Misstro av att försöka göra haram till halal. Detta gäller för den som accepterar som laglig Halal det som Allah har gjort olagliga Haram som alkohol eller äktenskapsbrott. Endast Allah har privilegiet att göra saker Halal och Haram och dem som försöker störa hans rätt är som rivaler till Honom och därför faller utanför gränserna för tro.

Även om jag inte följer religionen i detta avseende men Gud direkt genom enhet, sanning och ren kärlek, anser jag att jag följer Guds påbud om vad som är förbjudet och vad som är tillåtet. Inte heller här faller jag under definitionen Kafir.

7. Kufrul-Kurh: Misstro avsky mot någon av Allahs budord. Allah säger: Evig fördömelse i helvetet (förstöring) har sänts till de som inte tror, och han kommer att göra deras handlingar ogiltiga. Detta eftersom de är motsatta det som Gud har uppenbarat så Han har gjort deras handlingar fruktlösa.

Om man tittar på Allahs tio budord så anser jag att jag följer dem och jag följer även kristendomens budord och det flygande spaghettimonstrets budord. Det gör de flesta normalt funtade människor och de gör det helt utan att ha en religion.

8. Kufrul-Istihzaha: Misstro på grund av hån och åtlöje. Allah säger: Säg: Var det på Allah, Hans tecken och hans apostlar som du hånade? Gör inga ursäkter. Du har visat otrohet efter att du har trott.

Guds tecken och hans apostlar lyfter jag gärna fram. Jag erkänner många filosofer som viktiga för oss och vårt sanningsökande. Här har vi några fina och tänkvärda citat av filosofen Jesus och filosofen Muhammed. Att påstå att allt som citeras i deras namn är riktigt, skulle jag aldrig drömma om att påstå eftersom allt måste mätas mot Gud, sanningen, enheten med allt och den rena kärleken i våra hjärtan, eftersom texter och översättningar kan förvanska Guds ord.

9. Kufrul-I’raadh: Misstro på grund av undvikande. Detta gäller de som vänder sig bort för att undvika sanningen. Allah säger: Och vem är mer orättfärdig än den som påminns om sin Herres tecken, men sedan vänder sig bort från dem. Då glömmer han vad han har sänt fram (för Domedagen).

Det här träffar jag på ofta. Jag talar med människor om vad vi måste göra pga. sanningen om tingens ordning, de håller med, men sedan undviker de sanningen och är inte villiga att agera på den. De har inte motivationen att aktivt bidraga till lösningen. I denna punkt är endast Muhammed min vän och de allra flesta andra Kafirer tycks det mig.

10. Kufrul-Istibdaal: Misstro på grund av att försöka ersätta Allahs lagar. Detta skulle kunna ske i form av:
* Avslag på Allahs lag, Sharia utan att förneka det
* Förnekande av Allahs lag och därmed förkasta det, eller
* Ersätta Allahs lagar med konstgjorda lagar.
Allah säger: Eller har de partners med Allah, som har inrättat för sig själva en religion som Allah inte har tillåtit. Allah säger: Säg inte om det som era tungor lägger fram falskt (det) som är lagligt och det som är förbjudet för att uppfinna en lögn mot Allah. Sannerligen, kommer de som uppfinner en lögn mot Allah aldrig blomstra

Så jag undersöker snabbt vad som avses. Här har vi Sharialagarna på Engelska översatta till svenska med mina egna kommentarer under varje punkt:

• Stöld är straffbart med amputation av höger hand.
Om massinvandring i andra länder, där man tar ett annat folks skattemedel för egna bidrag, är att betrakta som stöld vet jag inte. Ska de i så fall amputeras i Sverige enligt Sharia så får de sannolikt göra det själva. Eller gäller detta enbart om man stjäl från muslimer?

• Att kritisera eller förneka någon del av Koranen är straffbart med döden.
Alltså värderar Shariaförespråkare inte yttrandefriheten särskilt högt. Varför får man inte ifrågasätta Koranen?

• Att kritisera eller förneka Muhammed är en profet är straffbart med döden.
Håller man inte med Muhammed ska man alltså dö. Intressant hållning. Var det Muhammed som kom  med den regeln? Undrar hur en psykolog skulle diagnostisera den som uppfann det budet?

• Att kritisera eller förneka Allah, månguden av Islam bestraffas med döden.
Håller man inte med Guds vilja, såsom nedtecknat i de heliga skrifterna, ska man alltså dö. Intressant hållning. Diskussionen är liksom över innan den börjat.

• En muslim som blir en icke-muslim straffas med döden.
Gissar att apostasi gör att de som byter religion från Islam tillhör ett fåtal undantagsfall.

• En icke-muslim som leder en muslim från Islam är straffbart med döden.
Undrar om dörrknackande Jehovas vittnen och Mormoner känner till den lilla detaljen? Deras trevliga lilla mission kanske kommer sluta med att de får gräva sin egen grav med påföljande halal-slakt? Vem vet?

• En icke-muslimsk man som gifter sig med en muslimsk kvinna är straffbar med döden.
Skönt att man inte tänker gifta sig alls, då är man trygg från den saken. Får man ha sex med en muslimsk ogift kvinna eller är det också straffbart med döden?

• En man kan gifta sig med ett spädbarn som är flicka och fullborda äktenskapet när hon är 9 år gammal.
Pedofilerna jublar. Verkar som om de katolska pedofilprästerna bör konvertera snarast, eller gäller inte detta 9-åriga pojkar också?

• Flickors klitoris ska klippas bort (enligt Muhammeds ord i bok 41, Kitab al-Adab, Hadith 5251).
Aj aj aj. Det låter som det gör väldigt ont, kanske lika ont som när förhuden skärs bort på stackars gossebarn. Undrar hur Feministiskt Initiativ ser på den saken?

• En kvinna kan ha en man, men en man kan ha upp till fyra hustrur; Mohammed kan ha fler.
Kan en feminist få ha fyra män eller kanske fyra kvinnor också? För en feminist är ju ingen vanlig förtryckt kvinna. Det är ju lite mer stake i en feminist, om man säger så. Jag menar, de är ju ändå för invandringen av män som är för Sharia dessutom. Det borde väl ge lite bonus i bedömningen?

• En man kan ensidigt skilja sig från sin fru, men en kvinna behöver sin mans samtycke till skilsmässa.
Undrar hur Feministiskt Initiativ ser på den saken?

• En man kan slå sin fru för olydnad.
Kan en fru slå sin man för olydnad också? Får brödkavle brukas? Undrar hur Feministiskt Initiativ ser på den saken?

• Vittnesbörd av fyra manliga vittnen är skyldiga att bevisa våldtäkt mot en kvinna.
Hur många behövs för att bevisa våldtäkt mot en man? Undrar hur Feministiskt Initiativ ser på den saken?

• En kvinna som blivit våldtagen kan inte vittna i domstol mot sin våldtäktsman.
Undrar varför man vill ta bort huvudvittnet? Kanske kan den muslimske mannen säga som Magnus Uggla i sin låt Passionsfrukt, ”Om de så tar dig på bar gärning, neka! – Den var aldrig inne!”? Undrar hur Feministiskt Initiativ ser på den saken?

• En kvinnas vittnesmål i domstol, vilket endast tillåts i äganderättsliga mål, bär halva vikten av en mans.
Undrar hur Feministiskt Initiativ ser på den saken? Kanske de vill vända på den saken så att en man bär halva vikten mot en kvinna? Vad är fel på lika viktade vittnesmål?

• En kvinnlig arvinge ärver hälften av vad en manlig arvinge ärver.
Undrar hur Feministiskt Initiativ ser på den saken? Kanske en kvinna är lyckligare med mindre pengar än vad en man är eller hur menar muslimerna egentligen?

• En kvinna kan inte köra bil, eftersom det leder till fitnah (upproriskhet).
Intressant ord ”fitnah”. Undrar om det är släkt med det det svenska slangordet för vagina som börjar på ”fi”?  Det är alltså inte enbart män som blir upproriska av att köra bil? Nåväl. Ligger kanske något i det. Feminismen började kanske med kvinnor som fick köra bil kände sig kraftfulla och det påverkade i sin tur hormonbalansen hos kvinnorna? Jodå kanske kan ha en vetenskaplig grund. Här Amy Cuddy om hur vi kan påverka hormonerna i kroppen.

• En kvinna kan inte tala ensam med en man som inte är hennes make eller släkting.
Kan bli svårt att ha ett vanligt arbete i Sverige så vida man inte separerar män och kvinnor helt.

• Kött som ska ätas ska komma från djur som har offrats till Allah – det vill säga, Halal.
Vad sägs om denna slaktmetod? Är den human? Jag måste ändra uppfattning efter att ha sett filmen från Liveleak. Även om ett skott i skallen eller sövning i koloxid verkar mer humant för mig är faktiskt inte halal så väldigt illa. De sekvenser där de andra djuren tittar på är mig veterligen inte korrekta och därmed inte heller ”halal”.

• Muslimer bör engagera sig i Taqiyya och ljuga för icke-muslimer i syfte att driva fram Islam.
Jag undrar om Feministiskt Initiativ ser kärleksfullt på män och förtryckta kvinnor som vill införa Sharia i Sverige? Hur går vi vidare med detta? Inverkar detta på vårt sätt att se på invandring? Måste vi diskriminera vid gränsen? Måste SÄPO arbeta för att finna Islamister så att de kan avvisas från Sverige? Frågorna hopar sig. Personligen anser jag att vi bör undvika att ta in religiöst folk oavsett religion. Jag tror det gynnar framtidens generationer bäst i alla länder på lång sikt för då kan vi sannolikt öka intelligensen hos mänskligheten kvickt och skapa balans med naturen.

Helt appropå. Här har vi ett litet youtube-klipp från RT om vad som sker i London angående Sharialagar.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

27 reaktioner till “Vad är en Kafir? Är du en Kafir? Är jag en Kafir? Vad kommer ske med Kafirer?

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s